Eeuwigheids Zondag

zondag, 26 november, 2023 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar: Eeuwigheidszondag

 

26 november 2023

 

 

Van harte welkom in deze dienst waarin wij gedenken wie ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvielen. Vandaag lezen we in de Bijbel dat verdriet een plaats krijgt, maar niet het laatste woord heeft en dat wij een vreugdevolle toekomst mogen verwachten.

 

Voorbereiding

Orgelspel: G. Böhm - Ach wie nichtig, ach wie flüchtig - partita (naar lied 797)

 

Klokluiden

Lied 513

 

Mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

 

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit Psalm 50 met antifoon uit Jeremia 29:11)

 

V: Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de Levende. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

 

Zingen Psalm 50: 1, 7 en 11
(allen herhalen de antifoon, na het zingen van de psalm)

 

A: Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de Levende. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

 

Kyrie

V: Kyriegebed

Gloria

Groet

Zondagsgebed

V: Heer, God, Schepper van hemel en aarde, onze tijden zijn in uw hand. Zend spoedig, zo bidden wij, uw geliefde Zoon opdat Hij ons, zijn Bruid, uw kerk, aan het hart kan drukken en geef dat wij, met onze lampen brandende, in uw heerlijkheid mogen binnengaan. Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen.

 

De Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied: Lied 749

 

Eerste lezing: Jesaja 65:17-23

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

 

V: God, wij loven u dag na dag, uw naam zullen wij altijd prijzen. Halleluja. (Psalm 44:9)

 

Evangelielezing: Matteüs 25:1-13

 

 

Lied 725: 1, 2 en 3

 

Preek

 

Gedenken van de overledenen

 

Korte inleiding

 

Lied 730: 1

 

Gedicht

 

Het noemen van de namen en het ontsteken van de kaarsen

 

Lied 919

 

Gebeden en zegen

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: BWV 645 Wachet auf, ruft uns die Stimme (naar lied 749, Op, waakt op ! Zo klinkt het luide)

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

 

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

Wegzending en zegen

Lied voor de zegen: Lied 601

Zegen

 

Blijft u na de zegen alstublieft nog even zitten.

 

Orgelmuziek: BWV 669 Christe, aller Welt Trost

 

Voorganger: Helen Florijn

Kerkenraadslid van dienst: Arnold Filius

Lector: Evelien van Zoelen

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Jaco Boersma

Gedicht: Annie Ruizeveld de Winter-de Vries

Voorbeden: Hans Zellenrath en Helen Florijn

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

 

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 3 december: Eerste Advent. Met als voorganger ds. Wim van Beek (voormalig predikant van de Vaste Burchtkerk in Rotterdam-Zuid). In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.

 

  • In onze nieuwsbrief leest u meer informatie over de (her)verkiezing van kerkenraadsleden. Eventuele bezwaren of (tegen)kandidaten kunt u tot 12 december kenbaar maken bij de scriba van de kerkenraad.