Huwelijksdienst Evelien Haas en ALbert van Zoelen

zaterdag, 9 september, 2023 - 16:00

 

    

Trouwdienst van 

 

Afbeelding met handschrift, kalligrafie, Lettertype, tekst</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

 

 Afbeelding met tekening, plant</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

 

  

 

 

Op zaterdag 9 september om 16.00 uur  

in de Andreaskerk van de  

Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam 

Voorbereiding  

Orgelspel Liebster Jesu, wir sind hier (BWV731)
 

Klokluiden  
 

Zingen lied 275

Afbeelding met Bladmuziek, lijn, ontvangst, muziek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

en niemand heeft U ooit gezien. 

Maar wij vermoeden en geloven 

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 

Gij zijt in alles diep verscholen, 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen 

met hart en ziel aan ons getrouwd. 

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

waar ook ter wereld mensen zijn. 

Blijf zo genadig met ons bezig, 

  tot wij in U volkomen zijn. 
 

Welkom en voorbereiding 

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 

A: Amen 

V: Onze hulp in de naam van de Heer 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 

A: en laat ons weer in vrede leven. 

V: Amen. 
 

Roep om erbarmen

Kyrie 

Afbeelding met tekst, Lettertype, lijn, nummer</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

GloriaAfbeelding met tekst, Lettertype, lijn, ontvangst</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

Groet

   Afbeelding met tekst, lijn, ontvangst</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

Gebed van de dag  

 

De Schriften gelezen en gezongen 

Epistellezing Kolossenzen 3:12-17 

Zingen 25b 

Refrein: 1 voorzang, 2 allenAfbeelding met Bladmuziek, muziek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Voorganger

Omdat Gij zijt zoals Gij zijt, 

zie naar mij om en wees mij genadig, 

want op U wacht ik, een leven lang.

AllenAfbeelding met lijn, ontvangst</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

           

 

Voorganger

Zijt Gij het, Heer, die komen zal, 

of moeten wij een ander verwachten? 

Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

AllenAfbeelding met Bladmuziek, muziek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

Voorganger

Gij geeft Uw woord aan deze wereld, 

Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde, 

naar U gaat mijn verlangen, Heer.

  AllenAfbeelding met Bladmuziek, muziek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

Evangelielezing Johannes 15:11-17  

Lofzang  Afbeelding met tekst, Lettertype, lijn, diagram</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Zingen lied 281 (1,3,5,6,7,10)Afbeelding met ontvangst, lijn, Lettertype, Bladmuziek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

 

Verschijn ons als de dageraad, 

Gij, zon die ons te wachten staat: 

Kyrie eleison!

 

Dat ieder die zich tot u wendt, 

de gloed van uw genade kent. 

Kyrie eleison! 

 

De zon straalt van uw aangezicht 

en zet ons leven in uw licht.  

Amen. Halleluja! 

 

Gij hebt uw woord gestand gedaan: 

Wij zijn met Christus opgestaan. 

Amen. Halleluja! 

 

Ontvlam in ons en vuur ons aan!  

Getroost zullen wij verder gaan.  

   Amen. Halleluja! 

Korte preek 

Zingen lied 695Afbeelding met Bladmuziek, muziek, lijn, ontvangst</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 

Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 

Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 
Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 
 

Trouwbeloven  

Vragen

Geloften

Zegen 

Zingen lied 793 Afbeelding met tekst, zwart-wit, Lettertype, nummer</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

                 

 

 

Bron van liefde, licht en leven,  

zon die hartverwarmend schijnt,  

woord van hogerhand gegeven,  

trouw en teder tot het eind –  

al zou ons een vijand haten,  

al gaat zelfs de liefste heen,  

liefde zal ons nooit verlaten:  

Gij laat ons geen dag alleen.  

 

Bron van liefde, licht en leven,  

laat uw vreugde in ons zijn;  

is de blijdschap weggebleven,  

liefde maakt van water wijn.  

Dat wij dan elkaar beminnen  

zó dat zelfs de dood niet scheidt;  

niets kan liefde overwinnen –  

liefde heeft de eeuwigheid. 

 

Gebeden 

Collecte KWF 

tevens orgelspel O Gott du frommer Gott, partita IX 

Gebed over de gaven 

Voorbeden met de gezongen acclamatie: 

Stil gebed  Afbeelding met lijn, schermopname, Parallel, Lettertype</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

geef ons heden ons dagelijks brood, 

en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, Afbeelding met tekst, lijn, Lettertype, nummer</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

Wegzending en zegen  

Zingen lied 416 (1,2,4)Afbeelding met muziek, Bladmuziek, muziekinstrument, klassieke muziek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

Ga met God, en Hij zal met je zijn,  

bij gevaar, in bange tijden,  

over jou zijn vleugels spreiden.  

Ga met God, en Hij zal met je zijn.  

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

 tot wij weer elkaar ontmoeten,  

in zijn naam elkaar begroeten.  

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Zegen

 Afbeelding met zwart, duisternis</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Orgelnaspel Wer nun den lieben Gott lasst walten (BWV 647)

 

Feliciteren
Er is gelegenheid om het bruidspaar te feliciteren bij de kansel. Hierna staat er iets te drinken klaar in de koffiekamer, te bereiken via de deur bij de kansel. 

 

In deze dienst  

  • Voorganger : ds. Martin L. van Wijngaarden 

  • Kerkenraadslid : Arnold Filius

  • Organist : Dick van Zoelen

  • Kosteres  : Greet Postema-van den Berg

  • Camerabediening : Erna van Wijngaarden-Raben