Veertiende zondag naTrinitatis

zondag, 18 september, 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor de Veertiende zondag na Trinitatis 

18 september 2022 

 

 

Vandaag staan we stil bij ‘belijden van de kerk’. Hoe geven we invulling aan hoe wij kerk zijn, wat is de bodem van het belijden waar wij steun op zoeken. We lezen in de Bijbel en dan? We denken daarover na aan de hand van (belijdende) liederen. Daarbij klinkt onder meer de versie van de geloofsbelijdenis zoals Luther die voorstond (341). Maar ook klinkt een belijdend lied uit de Noordse traditie (970).

Voorbereiding 

 

Klavecimbelspel G. Böhm Wer nur den lieben Gott laßt walten.

 

Klokluiden

Hier vraagt God ons Hem toegewijd te wezen,

het boek des levens op te slaan,

zijn heilig woord te lezen en te verstaan.

 

Hier mogen wij de kinderen laten dopen

en zelf weer worden als en kind

met onze harten open en welgezind.

 

Hier noodt God ons met uitgestrekte armen

om gasten aan zijn dis te zijn

en schenkt ons in zijn erbarmen ons brood en wijn.

 

Hier zingen wij de zalige gezangen.

Hij is ons zongen zeer nabij.

Ons eeuwige verlangen verzadigt Hij.

 

Hier mogen wij elkaar als mens ontmoeten

en allen samen groot en klein

als heiligen begroeten zoals wij zijn. 

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm, psalm 84 (delen)

 

V: God, ons schild, zie naar ons om.

Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 

A: Beter één dag in uw voorhoven

dan duizend daarbuiten. 

 

V: Hoe lieflijk is uw woning,

HEER van de hemelse machten

A: Van verlangen smacht mijn ziel

naar de voorhoven van de Heer.

V: Mijn hart en mijn lijf roepen

Om de levende God.

A Gelukkig wie wonen in uw huis,

Gedurig zullen zij u loven.

V: Want God de HEER is een zon en schild,

A: Genade en glorie geeft de HEER;

V: Zijn weldaden onthoudt Hij niet 

aan wie onbevangen op weg gaan.

 

A: God, ons schild, zie naar ons om.

Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 

Beter één dag in uw voorhoven

dan duizend daarbuiten.

 

 

Kyrie 

Na de Kyrie-oproep

 

 

Gloria

 

        Groet

 

Zondagsgebed

V: Door Jezus Christus, onze Heer…

A: … amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied 146a : 1, 2 en 4

Eerste lezing Galaten 5: 16-24

  Lied 341

Aankondiging van het evangelie (staan)

Psalmwoord:

Halleluja. Wie lof offeren, eren Mij 

en banen de weg, dat ik hen Gods heil doe zien. Halleluja.

 en

 

Lezing Lucas 17:11-19

Lofzang

 

  Lied 344

 

     Verkondiging   

 

     Lied 970

 

Gebeden en zegen

 

Collecte

Tevens orgelspel: J.S. Bach preludium in C 

(Wohltemperierte Klavier BWV 846)

Gebed over de gaven

 

Voorbeden met de acclamatie

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Lied voor de zegen (staande) 696: 1, 2 en 4

 

Zegen

A:  

 

Orgelspel: Uitleidend:  BuxWV 186 Erhalt uns Herr bei Deinem Wort

 

Voorganger:   Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid: Ann Lemmers

Lezingen door: Arnold Filius

Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema 

Illustratie: WoordWolk 

 

-  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom! 

- om ongeveer 12.00 uur: verzamelen de catechisanten zich in de kerkenraadskamer

- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

- Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.