Zesde zondag na Trinitatis

zondag, 7 juli, 2024 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

de 7e zondag na Trinitatis

 

7 juli 2024

 

Afbeeldingsresultaat voor lutherroos

 

 

Orgelspel: BWV 585 trio in c Adagio - Allegro 

 

Klokluiden

 

Zingen: Lied 28: 1 en 2

 

Mededelingen

 

VOORBEREIDING

 

Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven 

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit Psalm 28) met antifoon

 

V: U, HEER, roep ik aan, mijn rots, houd U niet doof. Als u blijft zwijgen, word ik als een dode met de doden in het graf. 

A: Hoor mijn smeekbede als ik u om hulp roep, als ik mijn handen ophef naar het hart van uw heiligdom.

 

Zingen: Lied 84: 5 en 6

 

Allen spreken nogmaals de antifoon:

A: U, HEER, roep ik aan, mijn rots, houd U niet doof. Als u blijft zwijgen, word ik als een dode met de doden in het graf. 

Hoor mijn smeekbede als ik u om hulp roep, als ik mijn handen ophef naar het hart van uw heiligdom.

Kyrie

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde!

Gloria

 

HET WOORD - DE SCHRIFTEN

 

Groet

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus, onze Heer.

A: Amen.

 

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied: Lied 544: 1,2,3, en 5

 

Eerste lezing: Jes. 48: 12-22

 

Lezing uit het Evangelie (staan)

 

V: ‘Laten we indien mogelijk staande horen naar het Evangelie van deze zondag, wat we vinden bij Mattheüs 5: 20-26

 

V: Komt, laten wij jubelen voor de HEER, juichen voor onze rots, onze redding. Halleluja. (Psalm 95:1)

 

Lezing van het Evangelie door de lector

 

 

Credo Lied: 343 (staan)

 

Verkondiging

 

Lied 970: 1,2, en 5

 

GAVEN EN GEBEDEN

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: Improvisatie: Psalm 84

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

prefatie

 

lofprijzing (eindigend met “…zingen wij de lof van uw heerlijkheid”)

sanctus

Avondmaalsgebed, afgesloten met:

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

Agnus Dei

 

Nodiging en uitdeling

In een kring rondom het altaar ontvangen we brood en wijn. Staat u aan de kanselzijde, dan ontvangt u wijn uit een kleine beker.

 

Muziek tijdens de uitdeling: G. Böhm - Var. “Wer nur den lieben Gott laßt walten.”

 

Vredegroet
Na de uitdeling wensen we elkaar in de kring de vrede van Christus

V: De vrede van de Heer zij met u

A: Amen

V: geven wij elkaar een teken van vrede

 

Dankzegging

 

WEGZENDING EN ZEGEN

 

Lied voor de zegen: Lied 978: 1,2 en 4 (staan)

 

Wegzending

Zegen

 

Orgelmuziek: A. Vivaldi - Concerto “in grosso Mogul” - III. Allegro

 

Voorganger: ds. Taco Smit

Kerkenraadslid van dienst: Rudi Ruigendijk

Lector: Rudi Ruigendijk

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Joël Wildschut

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
     

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 14 juli. Met als voorganger ds. Hester Radstake, predikant van Luthers Woerden.