Zevende zondag na Trinitatis

zondag, 14 juli, 2024 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

de 7e zondag na Trinitatis

 

14 juli 2024

 

 

 

Orgelspel: D. Cimarosa - Sonate in a en G

 

Klokluiden

 

Lied 274

 

Mededelingen

 

VOORBEREIDING

 

Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven 

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit Psalm 47) met antifoon

 

antifoon:

V: Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang.

 

Zingen: Psalm 47: 1,2, en 3

 

A: Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang.

 

Kyrie

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde!

 

Gloria

 

HET WOORD - DE SCHRIFTEN

 

Groet

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus, onze Heer.

A: Amen.

 

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied: Lied 995

 

Eerste lezing: Deuteronomium 6: 1-9

 

Lezing uit het Evangelie (staan)

 

V: ‘Laten we indien mogelijk staande horen naar het Evangelie van deze zondag, dat we vinden bij: Marcus 8: 1-9

 

V: [Psalmtekst]. Halleluja: ‘Kom laten wij jubelen voor de Heer, juichen voor onze rots, onze redding.(Psalm 95: 1,2)

 

Lezing van het Evangelie door de lector

 

Credo Lied 342 (staan)

 

Verkondiging

 

Zingen: Lied 319

 

GAVEN EN GEBEDEN

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: D. Cimarosa - Sonate in c

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

 

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

WEGZENDING EN ZEGEN

 

Lied voor de zegen: Lied 418 (staan)

 

Zegen

 

Orgelmuziek: C. Ph.E. Bach - Württembergische Sonate I in a - Moderato

 

 

Voorganger: ds. Hester Radstake

Kerkenraadslid van dienst: Mies Langelaar

Lector: Andries Ponsteen

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Mies Langelaar

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
     

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 21 juli. Met als voorganger Elsa Aarsen-Schiering.