Zondag Reminiscere

zondag, 5 maart, 2023 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor zondag

Gedenk 

 

5 maart 2023

 

 

   

 

 Welkom in deze dienst in de veertig dagen voorafgaande aan Pasen. In deze meer ingetogen periode zingen wij bijvoorbeeld steeds een ander Kyrie, Heer ontferm u. 

 

De lezingen zijn dit jaar uit het Evangelie van Johannes, soms net iets ander dan volgens het rooster. In deze Avondmaalsdienst lezen we over de graankorrel die steven moet om vrucht te brengen, een gelijkenis met (onverwacht) vele lagen. 

 

 

Voor de Dienst

              Orgelspel H. Scheidemann, In Dich hab ich gehoffet (941)

Klokluiden 

Lied   217: 1, 2 en 3

 

Voorbereiding

 

mededelingen en voorbereiding (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm, 25c

 

    Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

    

 

    Kyrie 

       

    Groet

 

  

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen 

 

Zondagslied 941

Eerste lezing Genesis1:11-13

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Evangelielezing Johannes 12:20-26  

Lofzang

 

Lied       765: 1, 2 en 3     

 

Verkondiging 

 

Lied 765: 4, 5 en 6   

 

viering Heilig Avondmaal

 

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens orgelspel Improvisatie lied 941

Gebed over de gaven

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

 

Stil gebed

prefatie

lofprijzing

Heilig

 

Avondmaalsgebed, afgesloten met:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

Lam Gods

 

Uitdeling

Tijdens de uitdeling klinkt orgelspel: “Jesu bleibet meine Freude” 

 

 

Vredegroet

V: de Vrede van de Heer zij met u

A: Amen

V: geven wij elkaar een teken van vrede

 

 

 

Dankzegging

 

Lied 418

Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer. 

 

Vrede, vrede laat Gij in onze handen, 

dat wij die als zaad dragen door de landen, 

zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede, 

totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 

 

God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen lachen en geween.

 

Wegzending en zegen

 

V: zegen

A:

 

 

 

orgelnaspel: A.P.F. Boëly - Bin ich gleich von Dir gewichen

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

Lector: Arnold Filius

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Jaco Boersma

Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

 

Na de dienst 

 

Is er koffie en thee!

M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

 

 

Versoberingslunch na de dienst. 

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. In 2023 zullen dit teksten uit het Johannes evangelie zijn; verhalen van vlak voor Pasen. Bovendien komen geregeld passie-liederen aan bod die we anders misschien niet zo snel zouden zingen.

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

De bijeenkomsten zijn los van elkaar mee te maken. Verdere informatie bij een van de ouderlingen! 

Van harte welkom!

 

Volgende week, op zondag Ogen: 

 

Psalm 121 Ich hebe meine Augen auf van G.Ph. Telemann

door Jenny Haisma (zang), Esther Papma (viool) 

en Niels Jan van der Hoek (orgel).