Vier met de Andreaskerk mee

U kunt hier elke zondag live meekijken naar de kerkdiensten. De dienst start om 10.30 uur.

 • 31 jan 2023 - 13:00

   

  Trouwdienst van

   

  Erik en Marjolein Kroesbergen

   

   

  Op dinsdag 31 januari om 13.00 uur 

  in de Lutherse Andreaskerk te Rotterdam

   

  Voorbereiding 

  orgelspel

   

  klokluiden en binnenkomst bruidspaar

   

  Zingen lied 275

   

  Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

  niet hoog en breed van ons vandaan. 

  Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

  dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

   

  Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

  en niemand heeft U ooit gezien. 

  Maar wij vermoeden en geloven 

  dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

   

  Gij zijt in alles diep verscholen, 

  in al wat leeft en zich ontvouwt. 

  Maar in de mensen wilt Gij wonen 

  met hart en ziel aan ons getrouwd. 

   

   

  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

  waar ook ter wereld mensen zijn. 

  Blijf zo genadig met ons bezig, 

  tot wij in U volkomen zijn.

   

  Welkom en voorbereiding

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

   

  roep om erbarmen

   

  Kyrieimage.png

    

   

  gloriaimage.png

   

       

   

  groet

   

            image.png

   

  openingsgebed

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Zingen 103a: 1 

   

  Eerste lezing door Celeste

  ‘menselijke verbondenheid’ 

  Tobias 8:4-8

  Toen stond Tobias van het bed overeind en zei tegen Sara: 'Laten we bidden dat de Heer zich over ons ontfermt en ons beschermt.' Ook zij stond op en zij baden samen om ontferming en bescherming. Tobias bad: 'Gezegend bent U, God van onze voorouders geprezen zij uw naam in alle eeuwigheid. Laat de hemel en heel uw schepping U voor eeuwig en altijd prijzen. Gij hebt Adam gemaakt en hem zijn vrouw Eva als helper en metgezel gegeven en uit hen is heel het menselijk geslacht voortgekomen. U hebt gezegd: Het is niet goed dat de mens alleen is; ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Ik zeg u dat ik deze vrouw niet uit begeerte heb getrouwd, maar omdat ik trouw aan uw wet wil zijn. Toon ons uw barmhartigheid en mogen wij samen oud worden.' Hierop zeiden zij gezamenlijk: ‘Amen, amen’.

   

  Zingen 103a: 3

  De Heer is als een vader,

  die voor zijn kinderen 't beste wil;

  wie Hem vertrouwend naad'ren,

  die geeft Hij rust, die maakt Hij stil.

  Hij immers kent ons broze

  bestaan, want stof zijn wij,

  een teer geluk, als rozen

  zo schoon, zo snel voorbij;

  als gras zijn wij, als blaren,

  wanneer de najaarswind

  door 's levens boom komt varen,

  wie is er die ze vindt?

   

  Evangelielezing ‘goddelijke verbondenheid’

  Johannes 15: 9-17 (staande)

  Lofzang

  alofziju.png

   

  Zingen 970

   

  Ranken zijn er vele, één is de stam,

  wijnstok van het leven,

  ranken zijn er vele, één is de stam,

  wij zijn één in Christus.

   

  Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,

  Geest van Jezus Christus,

  gaven schonk Hij vele, één is de Geest,

  wij zijn één in Christus.

   

  Velen mogen dienen als onze Heer,

  Hij wast onze voeten,

  velen mogen dienen als onze Heer,

  wij zijn één in Christus.

   

  Leden zijn er vele, één is zijn kerk,

  wij zijn Christus’ lichaam,

  leden zijn er vele, één is zijn kerk,

  wij zijn één in Christus.

   

  Preek

   

  trouwbeloven

   

  Zingen 868

   

  Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;

  heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.

  Hij die u leidt,

  zodat uw hart zich verblijdt,

  Hij heeft zijn woord u gegeven.

   

  Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,

  lof zij de hemelse liefde die over ons regent.

  Denk elke dag

  aan wat zijn almacht vermag,

  die u met liefde bejegent.

   

   trouwbeloften van

   

  Hendrik Gerrit Wouter Kroesbergen

  Marjolein Theodora Maria Kroesbergen-Both

   

  vragen

  ringen aangereikt door Ellenora

  zegen

   

  zingen Lied 791

  Liefde die ons hebt geschapen,

  vonk waarmee Gij zelf ons raakt,

  alles overwinnend wapen,

  laatste woord dat vrede maakt.

   

  Liefde luidt de Naam der namen,

  waar­mee Gij U kennen laat.

  Liefde vraagt om ja en amen,

  ziel en zinnen metterdaad.

   

  Liefde waagt zich­zelf te geven,

  ademt op van goede trouw.

  Liefde houdt ons in het leven,

  daarop hebt Gij ons gebouwd.

   

  Liefde laat zich voluit schenken,

  als de allerbeste wijn.

  Liefde blijft het feest gedenken,

  waarop wij Uw gasten zijn.

   

  Liefde boven alle liefde,

  die zich als de hemel welft,

  over ons: wil ons genezen,

  Bron van liefde, Liefde zelf.

   

  gebeden

   

  collecte Stichting hulphond Nederland

  tevens orgelspel door de vader van de bruid: Jan Both

   

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

  image.png

   

  Stil gebed 

   

  Onze Vader

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade.

  doxologie-onzevader.png

   

  wegzending en zegen

   

  Zingen Lied 416

  Ga met God en Hij zal met je zijn:

  bij gevaar, in bange tijden,

  over jou zijn vleugels spreiden.

  Ga met God en Hij zal met je zijn.

  Ga met God en Hij zal met je zijn:

  in zijn liefde je bewaren,

  in de dood je leven sparen.

  Ga met God en Hij zal met je zijn.

   

  Ga met God en Hij zal met je zijn,

  tot wij weer elkaar ontmoeten,

  in zijn naam elkaar begroeten.

  Ga met God en Hij zal met je zijn.

   

  Zegen

  Gemeente: image.png

   

   

   

  Orgelnaspel

  Tevens mogelijkheid tot feliciteren bij de kansel

  Na de dienst is er koffie met wat lekkers in de paardenkamer

   

  In deze dienst

  Voorganger Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid Nel Merks - Knetsch

  Organist Niels Jan van der Hoek

  Koster Greet Postema – van den Berg