Vier met de Andreaskerk mee

U kunt hier elke zondag live meekijken naar de kerkdiensten. De dienst start om 10.30 uur.

 • 3 dec 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de Eerste zondag van Advent

  3 december 2023

   

   

  De nacht is haast ten einde, de morgen niet meer ver.

  Bezing nu met verblijden de heldere morgenster.

   

  De Adventstijd markeert het begin van het kerkelijk jaar. Advent betekent: komst. De vier zondagen van Advent staan in het teken van de verwachting van de komst van Jezus Christus.

  Voorbereiding 

  Orgelspel BWV 659 Nun komm’ der Heiden Heiland

  Klokluiden 

  Lied 461 Wij wachten op de koning

   

  mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

  aansteken adventskaars

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (met antifoon uit Psalm 25)

  V: Ik wend mij tot u Heer, ik vertrouw op u, mijn God, maak mij niet te schande, gun mijn vijanden geen leedvermaak.

   

  Zingen Psalm 25: 1, 2, 3

   

  V: Ik wend mij tot u Heer, ik vertrouw op u, mijn God, maak mij niet te schande, gun mijn vijanden geen leedvermaak

   

  Kyrie

  V: Kyriegebed

  Gloria 

  V: Gloriagebed

     

    

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: …. door Jezus Christus onze Heer. A: Amen 

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Lied met de kinderen, én de groten

  Lied 454: 1-2  De mensen die gaan in het duister

   

  Na dit lied gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

   

  Eerste lezing Jesaja 40:1-11

   

  Zondagslied 433 Kom tot ons, de wereld wacht

   

  Aankondiging van het Evangelie (gemeente gaat staan)

  Halleluja (gezongen door de voorganger)

  Psalmwoord Ik was verheugd toen men mij zeide: 

  laten we naar het huis van de Heer gaan.

  Halleluja (gezongen door allen)

   

  Evangelielezing Matteüs 21: 1-11


   

  Verkondiging

  Lied 445: 1 De nacht is haast ten einde

   

  Lied 445: 2, 3, 4

   

  Viering Avondmaal

   

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek, tevens orgelspel

  trio: Psalm 25

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met gezongen acclamatie:

  Kom, Heer, en wacht niet langer (Lied 368 A)

   

  Stil gebed

  Lied 344 Wij geloven één voor één…

  (als gezamenlijk gezongen belijdenis bij de opgang naar het altaar)

   

  prefatie

  lofprijzing (eindigend met “…zingen wij [...] de lof van uw heerlijkheid”)

   

  sanctus

  Avondmaalsgebed, afgesloten met:

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  Agnus Dei

   

  Nodiging en uitdeling

   

  Tijdens de uitdeling klinkt partita: G. Böhm - Wer nur den lieben Gott laßt walten

   

  Vredegroet
   

  Na de uitdeling wensen we elkaar in de kring de vrede van Christus

   

  V: De vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

  Dankzegging

  Lied voor de zegen (staande) 435: 1, 2 en 4 Hef op uw hoofden…

   

  Wegzending

   

  Zegen

    

   

  Orgelspel: BWV 660 trio super “Nun komm’ der Heiden Heiland”

   

  Voorganger: ds. Wim van Beek

  Kerkenraadslid van dienst: Wout Kroesbergen

  Lezingen: Hellen Blanca

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Camera: Mies Langelaar

  Kosteres:   Greet Postema-Van den Berg 

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

   

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

   

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 10 december, Tweede Advent. Met als voorganger onze pastoraal werker Helen Florijn.

  • Donderdag 7 december is het Leerhuis over de Bijbel, met Elsa Aarsen-Schiering. Welkom om 10.00 uur in de Andreaskerk!

  • Zondag 17 december om 16.00 uur is er de Adventsvesper. Neemt u zelfgemaakte hapjes mee? Laat het even weten aan Lianda Groeneveld.

  • Heeft u geen plannen voor Tweede Kerstdag? Welkom tussen 14-16 uur bij de High Tea in de Andreaskerk, met Elsa Aarsen- Schiering. Aanmelden bij Greet Postema, voor 18 december.