Vier met de Andreaskerk mee

U kunt hier elke zondag live meekijken naar de kerkdiensten. De dienst start om 10.30 uur.

 • 21 apr 2024 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  zondag Jubilate

  de derde zondag na Pasen

  21 april 2024

   

  Lilies of the Valley door David Lee

   

  Allen van harte welkom in deze dienst waarbij de lezingen en liederen Gods naam bejubelen. Niet alleen mensen prijzen God, maar de hele aarde. We zijn dan ook niet alleen op de wereld.

   

  ‘Alles wat adem heeft, loof de Heer. Halleluja!’ 

  (Psalm 150:6)

  Orgelspel: Bach/Vivaldi - BWV 594 Concerto in C (“In grosso mogul”) I. Allegro

   

  Klokluiden

   

  Lied 659: 1, 2, 5 en 6

   

  Mededelingen

   

  VOORBEREIDING

   

  Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven 

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (uit Psalm 66) met antifoon

   

  V: Halleluja! Heel de aarde, juicht voor God, bezingt de eer van zijn naam. Halleluja!

   

  Zingen Psalm 66: 1, 2, 3 en 7
  (allen herhalen de antifoon, na het zingen van de psalm)

   

  A: Halleluja! Heel de aarde, juicht voor God, bezingt de eer van zijn naam. Halleluja!

   

  V: Kyrie-oproep

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

   

   

  Gloria

   

  HET WOORD - DE SCHRIFTEN

   

  Groet

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus, onze Heer.

  A: Amen.

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied: Lied 652

   

  Eerste lezing: Jesaja 40:26-31

   

  Lezing uit het Evangelie (staan)

   

  V: (aankondiging van het Evangelie)

   

  V: De Ene heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Halleluja. (Psalm 111:9)

   

  Evangelielezing: Johannes 16:16-23a

   

  Lezing van het Evangelie door de lector

   

   

  Credo Lied 344 (staan)

   

  Preek

   

  Lied 978

  GAVEN EN GEBEDEN

   

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: G. van Steenwick - Serband (ca 1600)

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Dankgebed: Lied 218

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  WEGZENDING EN ZEGEN

   

  Lied voor de zegen: Lied 248 (staan)

   

  Zegen

   

  Orgelmuziek: BVW 547 Preludium in C

   

   

  Voorganger: Helen Florijn

  Kerkenraadslid van dienst: Arnold Filius

  Lector: Hellen Blanca

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Joel Wildschut

  Kinderkerk: Laura Lindhout

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
    

  • Volgende week, zondag 28 april, is het zondag Cantate, oftewel: Zing! Het is één van de favoriete zondagen voor Lutheranen in de Paastijd. Luther zei niet voor niets: zingen is twee keer bidden! In deze speciale dienst kunt u uw favoriete lied opgeven om te laten zingen. Heeft u een bijzondere herinnering bij een bepaald lied? Of vindt u het gewoon een mooi lied? U kunt uw lied vandaag nog opgeven bij Mies de Vries-Langelaar. Uit de verzoeken maken we een selectie. Deze hoort u terug in de dienst die wordt verzorgd door de kerkenraad.
    

  • Op zondag 26 mei wordt na afloop van de dienst in de Andreaskerk de muziektheatervoorstelling Bach Luther Cellosuites uitgevoerd. Reserveer nu alvast uw gratis tickets via www.bachluther.nl