Kerkdiensten

 • 1 okt 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de zeventiende zondag na Trinitatis

  1 oktober 2023

   

   

  De voorganger van vandaag, ds. Wim van Beek, was van 1977-1985 predikant van de Vaste Burchtkerk (Rotterdam-Zuid)

  Voorbereiding 

  Orgelspel BWV 653 “Schmücke dich, o liebe Seele”

  Klokluiden 

  Lied 280: 1, 4, 5, 6

   

  mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm 

  V: O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde (Antifoon uit Psalmen 84: 10)

   

  Zingen Psalm 84: 1, 4, 6

   

  V: O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde

   

  Kyrie

  V: Kyriegebed

   

  Gloria 

  V: Gloriagebed

     

    

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: …. door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Lied met de kinderen, én de groten

  Lied 991: 1, 2, 7    De eersten zijn de laatsten

   

  Na dit lied gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

   

  Eerste lezing Efeziërs 4: 1-6

   

  Zondagslied 117a Gij volken looft de Heer

   

  Aankondiging van het Evangelie (gemeente gaat staan)

   

  Halleluja (gezongen door de voorganger)

  Psalmwoord Gij die de Heer vreest, vertrouwt op de Heer. Hij is uw hulp en schild.

  Halleluja (gezongen door allen) 

   

   

  Evangelielezing Lucas 13: 35 – 14:6

   

  Lofzang

   

  Verkondiging 

   

  Lied 756: 1,2,3,6,7 Laat komen Heer uw rijk

   

  Viering Avondmaal

   

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek, tevens orgelspel

  G.A. Homilius - Schmücke dich, o liebe Seele

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met de gezongen acclamatie (Lied 368 J):

  Afbeelding met tekst, Bladmuziek, muziek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

  Stil gebed

   

  Lied 840 Lieve Heer, gij zegt ‘kom’

  (als gezamenlijk gezongen belijdenis bij de opgang naar het altaar)

   

  prefatie

  lofprijzing

  (eindigend met “…zingen wij met engelen en aartsengelen, de lof van uw heerlijkheid”)

   

  sanctus Lied 270 F Heilig, heilig, heilig

   

  Avondmaalsgebed, afgesloten met:

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  Agnus Dei Lied 270 G Lam van God, O Christus

   

  Nodiging en uitdeling

   

  Tijdens de uitdeling klinkt G. Böhm - Vater unser im Himmelreich

   

  Vredegroet
   

  Na de uitdeling wensen we elkaar in de kring de vrede van Christus

   

  V: De vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

   

  Dankzegging

  Lied voor de zegen (staande) 146c: 1, 3, 7 Alles wat adem heeft

   

  Wegzending

   

  Zegen

    

   

  Orgelspel J. Pachelbel - Var. Was Gott tut, daß ist wohlgetan

   

  Voorganger: ds. Wim van Beek

  Kerkenraadslid van dienst: Rudi Ruigendijk

  Lezingen: Hellen Blanca

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Camera: Joel Wildschut

  Kosteres:   Greet Postema-Van den Berg 

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

   

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 8 oktober. Met als voorganger Hans Bas Val.

   

  • Vandaag vindt na de dienst een bijeenkomst plaats voor gemeenteleden in het kader van het project ‘Duurzaam Luthers in Nederland 2030’. Projectleider Arie Bijl en vicepresident van de Lutherse Synode Maarten van der Wouden gaan met ons in gesprek over de toekomst van de Lutherse kerk in Nederland.De bijeenkomst gaat over de vraag hoe we het lutherse zichtbaar en vindbaar houden in de toekomst. Hoe zien en ervaren gemeenteleden dit, welke mogelijkheden - of onmogelijkheden worden gezien, welke ervaringen en welke zorgen zijn er. De input uit deze bijeenkomst wordt verwerkt in het plan van aanpak dat de synode aan het einde van dit jaar gereed wil hebben.

 • 8 okt 2023 - 10:30
 • 15 okt 2023 - 10:30
 • 22 okt 2023 - 10:30
 • Zeemanskerkendienst / Hervormingsdag

  29 okt 2023 - 11:00