Kerkdiensten

 • 14 aug 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de Negende zondag na Trinitatis

  14 augustus 2022

   

  Rembrandt Harmensz. van Rijn: Bileam en de ezelin

   

  In deze rustige zomerdienst klinkt een vrij onbekend verhaal over een sprekend dier.

  Het is de lezing over Bileam en zijn ezel.

  Het is een beeldverhaal: over goed zien en (dus ook over) goed horen.

  We koppelen aan deze lezing liederen over Godsvertrouwen.

   

  (in verband met de hitte: onder het orgelbalkon staat water klaar!)

   

   

  Voorbereiding 

         Orgelspel  J.L. Krebs fantasia Freu dich sehr, o liebe Seele

         Klokluiden 

  Lied Lied 146a, 1, 2, 5, 6 en 7.

   

  mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V:   Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A:   en laat ons weer in vrede leven.

  V:   Amen.

      

      Ingangspsalm  27 b (met antifoon B) 

   

   

  Kyrie 

  V: Kyriegebed.

        

   

      Gloria 

   

    Groet

    Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Zingen Zondagslied: 823

   

  Eerste lezing Numeri 22:21-35

   

  V: Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  V: Halleluja. Zing voor de Heer een nieuw lied 

  Wonderen heeft Hij verricht. Halleluja.

  A:

   

  Evangelielezing: Lucas 17:11-17

  A:

   

    Zingen Lied 344

   

    Verkondiging 

   

    Zingen Lied 316 

   

  Gebeden en zegen

      Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek

      Muziek: J.L Krebs Jesu meine Freude 

   

  Voorbeden met de acclamatie:

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

   

  Voor de zegen, LvdK 458

  2  Toch staat mij niets vaster dan dit: Gij kunt u niet verre bevinden,

  want steeds als het hart tot U bidt, vertroost Gij ons als uw beminden.

  Dit staat voor ons vast: in U, onze kracht, bewegen en leven en zijn wij.

   

  3  Gij gaaft ons in hart en in mond Uzelf, als de stem aan de vogels.

  Gij sloot door uw woord een verbond en in onze liederen woont Gij.

  Zomin als uw woord vergaat, zal het koor van die uw lofzingen teloorgaan.

   

  4  Hoe zwak Gij ook voor ons bestaat, hoe krachteloos wij U verwachten, Gods Zoon zijt Gij toch metterdaad, omringd door de hemelse machten. Wat klagen wij dan? Gods reddende hand redt ook met een wenk van zijn vinger!

   

  5  Uw naam heeft het hoogste gezag. Hoe hoog zich de golven verheffen,

  zij vallen terug voor uw macht, zij moeten zich laten gezeggen.

  Laat allen tezaam het zien: in uw naam staan engelen klaar om te dienen.

   

  6  Ja Heer, wij beseffen het weer hoe Gij ons vertroostend nabij zijt

  en met u het engelenheer ons stemt tot de hemelse blijheid.

  Geen plaats voor de smart. Schep vreugde, mijn hart! 

  Geen tijd is het meer om te treuren.

   

      V: zegen

  A:

   

    Orgelnaspel  J.L. Krebs O Ewigkeit du Donnerwort

   

     Voorganger:     Martin van Wijngaarden 

  Kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

  Lezingen: Albert van Zoelen

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Nel Merks-Knetsch

  Camerabediening:

  Illustratie: R. van Rijn  

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.