Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 19 mei 2024 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  Pinksteren

   

  19 mei 2024

   

   

  We zien een plaatje waarin de beelden over elkaar heen tuimelen. Zo is Pinksteren ook wel een feest waarin heel veel gebeurt. Maar de kern is: wij mogen veranderen van toeschouwers in deelnemers, meegenomen door de stroom van de Geest. Mooi en passend dat er deze morgen ook een Doopgedachtenis plaatsheeft!

   

   

  Orgelspel: S. Karg-Elert: O durchbrecher alle Bände

  Orgel/Hobo: J.L. Krebs Fantasia in F

   

  Klokluiden

   

  Lied 672: 1, 4, 5, 7 ‘Kom laat ons deze dag’          (staan)

   

  Mededelingen

   

  VOORBEREIDING

   

  Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven 

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (uit Psalm 68) met antifoon

   

  V: De geest van de ENE vervult de hele wereld;

  A: Hij die alles omvat weet wat er gezegd wordt. (Wijsheid 1:7)

   

  V: God staat op, zijn vijanden stuiven uiteen

  A: zijn haters vluchten als Hij verschijnt.

  V: Geprezen zij de ENE, dag aan dag

  A: deze God draagt en redt ons.

   

  A: De geest van de ENE vervult de hele wereld;

    Hij die alles omvat weet wat er gezegd wordt.

   

   

  Kyrie

  V: Kyrie-oproep

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

   

   

  Gloria: Lied 149: 1, 2 ‘Halleluja! laat opgetogen’

   

  HET WOORD - DE SCHRIFTEN

   

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus, onze Heer.

  A: Amen.

  Gesprek met de kinderen

   

  Met de kinderen zingen we:

  Lied 683: 1 en 3 ‘’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest’

   

  Eerste lezing: Handelingen 2:1-11

   

  Zingen ‘Halleluja! Prijze Masra’

  Vertaling: Halleluja! Prijs de Heer voor altijd, prijs Hem uw leven lang.

   

  Liebisoema no kan helpi, Een mens kan u niet helpen omdat het

  Dem no jeri, dem no si; de Here is die vanuit Zijn alwetendheid

  Ma mi Masra si en jeri, ziet en weet wat u nodig hebt.

  Hem de kom vo helpi mi. Zo schiet Hij u te hulp.

   

  Te mi de na zondoenootoe, Wanneer ik vanwege mijn zonde

  Mi de zoekoe helpi toe; in een diepe put zit en ik redding zoek,

  No wan soema man vo helpi: is er geen mens die mij helpen kan,

  Masra helpi mi vo troe. is het weer de Heer die mij te hulp schiet.

   

  Mi boen Masra mi sa prijze, Voor altijd zal ik deze goede God loven,
  Mi sa gi hem bigi nem: prijzen en verhalen over zijn grootheid:
  Halleluja mi sa singi Halleluja blijf ik zingen
  Nojaso en aletem. mijn leven lang.

   

  Vertaling door Linda Profijt (Maarten Luther Kerk - Paramaribo, Suriname)

   

  Lezing uit het Evangelie (staan)

  V: ‘Laten we horen naar het Evangelie van deze Pinksterdag, 

  dat we vinden bij: Johannes 14:23-26’

   

  V: Halleluja. Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft U de aarde een nieuw gelaat. Halleluja. (Psalm 104:30)

   

  Lezing van het Evangelie door de lector

   

   

  Lied 670: 1, 3 en 7   Kom Schepper God, o heilige Geest   (staan)

   

  Verkondiging

   

  DOOPGEDACHTENIS

   

  Psalm 42: 1, 2 en 3

   

  Opening en voorstellen

   

  GEBED

   

  Lezing uit Romeinen 6:1-11 door de voorganger

   

  Vragen waarmee wij ons geloof belijden (staan)

   

  V: Wilt u de HEER uw God dienen en naar zijn stem alleen horen?

  A: Ja, dat wil ik.

   

  V: Wilt u zich verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen heersen?

  A:Ja, dat wil ik.

   

  V: Wilt u ieder juk afwerpen en leven in de vrijheid van Gods kinderen?

  A: Ja, dat wil ik.

   

  V: Gelooft u in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde?

  A: Ja, ik geloof.

   

  V: Gelooft u in Jezus Christus,

  zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

  die ontvangen is van de heilige Geest,

  geboren uit de maagd Maria,

  die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

  is gekruisigd, gestorven en begraven,

  neergedaald in het rijk van de dood,

  op de derde dag opgestaan van de doden,

  opgevaren naar de hemel,

  en zit aan de rechterhand van God,

  de almachtige Vader,

  vanwaar Hij komen zal om te oordelen

  de levenden en de doden?

  A: Ja, ik geloof.

   

  V: Gelooft u in de heilige Geest;

  gelooft u de heilige katholieke Kerk,

  de gemeenschap van de heiligen;

  de vergeving van de zonden,

  de opstanding des vleses,

  en het eeuwige leven?

  A: Ja, ik geloof.

   

  Doopgedachtenisvragen

   

  Vraag aan de gemeente

  V: Gemeente, wilt u Ashley naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof en wilt u haar helpen Christus na te volgen?

  A: Ja, dat willen wij.

   

  Vragen aan de peetouders

   

  WATERHANDELING

   

  HANDOPLEGGING
   

  VERWELKOMING (staan)

  V: Gemeente, draag Ashley die vandaag haar doopgedachtenis heeft afgelegd en ga met haar de weg van het Koninkrijk.

  A: Welkom, kind van God,

  welkom in de kerk van Christus,

  wereldwijd en in ons midden.

   

  Lied 839: 1, 3 en 4

   

  GAVEN EN GEBEDEN

   

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgel/hobo: D. Buxtehude - BuxWV 199 “Komm, Heiliger Geist, Herre Gott”

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

  Stil gebed

   

  VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

  Tafelgebed Lied 403c: ‘Van alle dagen deze morgen’ gezongen door de voorgangers, sopraanzangeres (koor-partij) en allen.

  Afgesloten met:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  Agnus Dei

   

  Nodiging en uitdeling

  Vooraan in de kerk ontvangt u brood en wijn. Aan de kanselzijde ontvangt u wijn uit een kleine beker, aan de andere zijde uit de grote beker. Na het ontvangen van brood en wijn vormen we een kring door de hele kerk heen, en sluiten we in die kring de dienst af.

   

  Muziek tijdens de uitdeling: 

  Orgel/Hobo: G.F. Kaufmann - Ach Gott, vom Himmel sieh darein

  Orgel: G. Hanff - Ach Gott, vom Himmel sieh darein

  Vredegroet
  Na de uitdeling wensen we elkaar de vrede van Christus

  V: De vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

  Dankzegging

   

  WEGZENDING EN ZEGEN

   

  Lied voor de zegen: 

  Lied 706: 1 en 4 Dans mee met Vader, Zoon en Geest     (staan)

  Wegzending

  Zegen

   

  Orgelmuziek: G. Böhm - trio Freu dich sehr o meine Seele (psalm 42)

   

  Volgende week zondag 26 mei om 12.30 uur
  (na de dienst) in de Andreaskerk: 

  de muzikale theatervoorstelling ‘Bach Luther Cellosuites’. 

   

  Toegang gratis! Aanmelden kan vandaag via de intekenlijst.
  Of digitaal via bachluther.nl

   

  Op de intekenlijst kunt u laten weten of u ook een broodje mee-eet!

  Voorganger: ds. Fulco Timmers en prop. Helen Florijn

  Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

  Lector: Annie Ruizeveld de Winter - de Vries

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Mies Langelaar

  Kinderkerk: Anca Wildschut

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Op de collectepagina van onze website staan tegenwoordig twee donatie-buttons: voor de collecte van Diaconie en Kerkbeheer.
   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
    

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 26 mei - Trinitatis, de zondag van de Drie-eenheid. Met als voorganger ds. Jacobine Scholte de Jong. Na afloop van die dienst is er de muzikale theatervoorstelling ‘Bach Luther Cellosuites’.
    

 • 12 mei 2024 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  zondag Exaudi

  de zesde zondag na Pasen

   

  12 mei 2024

   

   

  Zondag exaudi: ‘Hoor’ ook wel wezenzondag genoemd, de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. Jezus is ten hemel gevaren en de Heilige Geest moet nog komen

   

  Orgelspel: G. Frescobaldi - Toccata “Per elevatione” 

   

  Klokluiden

   

  Lied 659

  Mededelingen

   

  VOORBEREIDING

   

  Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven 

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (uit Psalm 27) met antifoon

   

  V: Hoor mij Heer, als ik tot U roep. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij. Halleluja

   

  Zingen Psalm 27: 1 en 4
  (allen herhalen de antifoon, na het zingen van de psalm)

   

  A: Hoor mij Heer, als ik tot U roep. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij. Halleluja

   

  Kyrie

  V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde!

   

  Gloria

   

  HET WOORD - DE SCHRIFTEN

   

  Groet

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus, onze Heer.

  A: Amen.

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied: Lied 380

   

  Eerste lezing: Efeziers 3:14-21

   

  lied 663 

   

  Lezing uit het Evangelie (staan)

   

  V: ‘Laten we horen naar het Evangelie van deze zondag, dat we vinden bij: Johannes 15: 26 - 16:4

   

  V: God heerst als koning over de volken, God zetelt op zijn heilige troon. Halleluja

   

  Lezing van het Evangelie door de lector

   

   

  Credo Lied 340 B  (staan)

   

  Verkondiging

   

  Lied 667

   

   

  GAVEN EN GEBEDEN

   

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: L. Boëlmann - “Elevatione”

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  WEGZENDING EN ZEGEN

   

  Lied voor de zegen: Lied 686 (staan)

   

  Zegen

   

  Orgelmuziek: BWV 532 Preludium in d-dur 

   

   

   

  Zondag 26 mei om 12.30 uur (na de dienst) in de Andreaskerk: 

  de muzikale theatervoorstelling ‘Bach Luther Cellosuites’. 

   

  Aanmelden kan vandaag via de intekenlijst. Of digitaal via bachluther.nl

  Voorganger: drs. Hans Bas Val

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld

  Lector: Arjen de Vries 

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Joël Wildschut

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
    

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 19 mei, dan vieren we Pinksteren!
    

  • Het Leerhuis (onder leiding van Elsa Aarsen) is verplaatst van 16 mei naar donderdag 30 mei om 10.00 uur.
    

  • Donderdag 16 mei organiseert de Andreaskerk voor het eerst sinds enige tijd weer een Zwaan-Zit-Aan maaltijd.

   Het menu van deze Zwaan-Zit-Aan is, hoe kan het ook anders in deze tijd van het jaar, asperges. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. De maaltijd begint om 18.00 uur. Aanmelden kan bij Mies Langelaar (voorzitter@luthersrotterdam.nl), Annie Ruizeveld de Winter of Nel Merks. Meld u aan vóór 13 mei a.s.

 • 5 mei 2024 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  zondag Rogate

  de vijfde zondag na Pasen

   

  5 mei 2024

   

  Jeremia op de ruïnes van Jeruzalem - Horace Vernet (1844)

   

  Allen van harte welkom in deze dienst! We horen vandaag over de roeping van Jeremia en hoe de Tempel daarmee verbonden is.

    

   

  Orgelspel: Joh. Seb. Bach - Vater unser im Himmelreich BWV 737

   

  Klokluiden

   

  Lied/Psalm 119: 34 en 40

   

  Mededelingen

   

  VOORBEREIDING

   

  Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven 

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (uit Psalm 66) met antifoon uit Jesaja 48:20b

   

  V: Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen, laat het weten tot aan de einden der aarde:

  A: ‘De HEER koopt zijn dienaar Jakob vrij!’ Halleluja!

  V: Heel de aarde, juich voor God, bezing de eer van zijn naam, breng hem eer en lof.

  A: Kom en hoor wat ik wil vertellen, ieder die ontzag heeft voor God, hoor wat hij voor mij heeft gedaan.

  V: Toen mijn mond hem aanriep, lag een lofzang op mijn tong.

  A: God heeft mij gehoord, hij heeft geluisterd naar mijn gebed.

  Verkondig dit met luid gehuich, laat het horen, laat weten tot aan de einden der aarde: ‘De HEER koopt zijn dienaar Jakob vrij!’ Halleluja!

   

  Kyrie

  V: Kyrie-oproep

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

   

   

  Gloria

   

  HET WOORD - DE SCHRIFTEN

   

  Groet

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus, onze Heer.

  A: Amen.

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied: Lied 370

   

  Eerste lezing: Jeremia 1:4-19

   

  Lezing uit het Evangelie (staan)

   

  V: (aankondiging van het Evangelie)

   

  V: De Levende is de kracht van zijn volk, een burcht van redding voor zijn gezalfde. Halleluja. (Psalm 28:9a)

   

  Evangelielezing: Johannes 2:17-22

   

   

  Credo Lied 344 (staan)

   

  Preek

   

  Lied 612: 1 en 2

   

  GAVEN EN GEBEDEN

   

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: Improvisatie

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  WEGZENDING EN ZEGEN

   

  Lied voor de zegen: Lied 425 (staan)

   

  Zegen

   

  Zingen: Lied 708: 1, 6

   

  Orgelmuziek: J.S. Bach/ W.Th. Best - Choral Fugue “ Dona nobis pacem “ BWV 232 

   

   

  Voorganger: Helen Florijn

  Kerkenraadslid van dienst: Laura Lindhout

  Lector: Andries Ponsteen

  Organist: Gerard van der Zijden

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Mies Langelaar

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
    

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag Exaudi. Met als voorganger Hans Bas Val.
    

  • Op zondag 26 mei wordt na afloop van de dienst in de Andreaskerk de muziektheatervoorstelling Bach Luther Cellosuites uitgevoerd. Reserveer nu alvast uw gratis tickets via www.bachluther.nl
    

 • 28 apr 2024 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

      Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Viering van de metten op zondag Cantate

  de vierde zondag na Pasen

  28 april 2024

   


   

  Vandaag is het zondag Cantate, zing!
  Bij de Maarten Luther Kerk in Amsterdam staat een citaat van Luther: “Dat niets anders in dit huis geschiede dan dat onze Heer zelf
  hier tot ons spreke door zijn heilig woord en wij hem antwoord geven in gebed en lofgezang.”  

   

  Ook vandaag is er die wisselwerking: we mogen luisteren én antwoorden. Op deze zondag Cantate zijn de liederen uitgekozen door gemeenteleden.
  (Gaat u bij voorkeur zoveel mogelijk vooraan in de kerk zitten)

  Orgelspel: BWV 578 Dies sind die Heil’gen zehn Gebot

   

  Klokluiden 

   

  Lied: Ik voel de winden Gods vandaag (Hans)

  De tranen die ik heb geweend, 

  zijn door God zelf gedroogd. 

  Ik denk niet meer aan wat voorheen, 

  vergeefs ik heb gepoogd. 

  Maar met vernieuwde levensmoed, 

  neem ik een vast besluit: 

  Ik voel de winden Gods vandaag, 

  en zeil de haven uit. 

  O laat mij nooit vergeten Heer, 

  hoe Gij uw liefde toont. 

  Doe mij bedenken, hoe Gij wreed 

  met doornen werd gekroond. 

  En wijze Loods, als ik het waag 

  en weer mijn zeilen hijs, 

  nu 'k voel de winden Gods vandaag: 

  leidt Gij mij op mijn reis. 

   

  Welkom en mededelingen

   

  Openingsvers en lofprijzing (staan)

  Lied 654: Zing nu de Heer, stem allen in (zondagslied)

   

  2  Maar wij verkozen ’t duister meer 

  dan ’t licht door God geschapen / en dwaalden weg van onze Heer als redeloze schapen. / Wij hebben dag en nacht verward, 

  de nacht geprezen in ons hart / en onze dag verslapen.

   

  4  Maar God heeft naar ons omgezien! 

  Wij, in de nacht verdwaalden, – / hoe zou het ons vergaan, indien

  Hij ons niet achterhaalde, / indien niet in de duisternis

  het licht dat Jezus Christus is / gelijk de morgen straalde.

   

  6  Zing dan de Heer, stem allen in

  met ons die God lof geven: / Hij schiep ons voor een nieuw begin,

  hoeveel wij ook misdreven. / Hij riep ons uit de nacht in ’t licht

  van zijn genadig aangezicht. / In Christus is ons leven!

   

  Psalm 98 met antifoon

   

  V: Halleluja! Zing voor de Heer een nieuw lied:

  A: wonderen heeft Hij verricht. Halleluja!

  V: Zijn rechterhand heeft overwonnen,

  A: zijn heilige arm heeft redding gebracht

  V: De Heer heeft zijn overwinning bekend gemaakt

  A: voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

  V: Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw voor het volk van Israel.

  A: De einde der aarden hebben het gezien: de overwinning  van onze God.

  V: Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft,

  A: Laat juichen de wereld met haar bewoners.

  V: Laat de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen jubelen voor de Heer,

  A: Want hij is in aantocht als rechter van de wereld

   

  A: Halleluja! Zing voor de Heer een nieuw lied: wonderen heeft Hij verricht. Halleluja!

   

  Inleiding op de eerste lezing

   

  Lezing: Jakobus 1: 7-21

   

  Lied 913: Wat de toekomst brengen moge (Ingrid)

   

  2  Heer, ik wil uw liefde loven,   3  Laat mij niet mijn lot beslissen

  al begrijpt mijn ziel U niet.   zo ik mocht ik durfde niet.

  Zalig hij, die durft geloven,   Ach, hoe zou ik mij vergissen,

  ook wanneer het oog niet ziet.   als Gij mij de keuze liet!

  Schijnen mij uw wegen duister,   Wil mij als een kind behandelen,

  zie, ik vraag U niet: waarom?   dat alleen de weg niet vindt:

  Eenmaal zie ik al uw luister,   neem mijn hand in uwe handen

  als ik in uw hemel kom!   en geleid mij als een kind.

   

  4  Waar de weg mij brengen moge,

  aan des Vaders trouwe hand,

  loop ik met gesloten ogen

  naar het onbekende land.

   

  Inleiding op de Evangelielezing

   

  Evangelielezing: Johannes 16: 5-15

   

   

  Gezang 463 (LvdK): O Heer die onze Vader zijt  (Wieke)

   

   

  4  Leg Heer uw stille dauw van rust / op onze duisternis.

  Neem van ons hart de vrees, de lust,

  en maak ons innerlijk bewust / hoe schoon uw vrede is.

   

  5  Dat ons geen drift en pijn verblindt, / geen hartstocht ons verwart.

  Maak Gij ons rein en welgezind,

  en spreek tot ons in vuur en wind, / o stille stem in 't hart.

   

  Gedicht:

  Gods Geest wil in ons wonen

  in alle harten groot en klein

  van hen die hun hart wijd open zetten

  en een werktuig van God willen zijn.

   

  De Trooster zal dan bij ons komen

  om er te zijn in diepe smart

  om te bemoedigen en te troosten

  ieder gebroken hart.

   

  De Geest zal er zijn om ons te leiden

  welke weg we mogen gaan

  de juiste woorden geven om te spreken

  altijd met ons mede gaan.

  Hij zal ons hart verwarmen

  in vuur en vlam voor God de Heer

  zodat de wereld zal mogen weten

  Jezus leeft en Hij komt weer.

   

  Dit wil de Geest voor ons betekenen

  zo kan de Geest er voor ons zijn

  God die zichzelf aan ons wil geven

  ons leidt en wij Zijn stem mogen zijn.

   

  De Heilige Geest is nu gekomen

  God zelf daalt af in ieders hart

  dat klopt voor Hem

  in een vurig verlangen

  wees welkom Heer

  U wordt verwacht!

   

  Lied 695 Heer raak mij aan met uw adem (Evelien en Albert)

  2  Raak met uw adem mijn onrust / tot ik de rust hervind.

  Al mijn wonden heelt Gij: / Gij ziet in mij uw kind.

   

  3  Wees ook de Geest die mij aanvuurt / en al mijn twijfels bant.

  Als geroepen kom ik: / mijn tijd is in uw hand.

   

  4  Kom en doorstraal mijn dagen, / Geest van God uitgegaan,

  die mijn ogen opent / voor wie nu naast mij staan.

   

  5  Heer, raak ons aan met uw adem, / geef ons een vergezicht!

  Draag ons op uw vleugels, / zegen ons met uw licht!

   

  Inzameling van de gaven, ondertussen orgelspel:

  Improvisatie: “Blijf bij mij Heer”

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

     

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met gezongen acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt.
  Uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,

  uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde,

  geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

  want van u is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

   

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus, onze Heer.

  A: Amen.

   

  Lied 418: God, schenk ons de kracht (Adrie)

   

  2  Niemand kan alleen, 3  Vrede, vrede laat

  Heer, uw zegen dragen; Gij in onze handen,

  zegen drijft ons heen dat wij die als zaad

  naar wie vrede vragen. dragen door de landen,

  Wat Gij schenkt wordt meer zaaiend dag aan dag,

  naar gelang wij delen, zaaiend in den brede,

  horen, helpen, helen, – totdat in uw vrede

  vruchtbaar in de Heer. ons hart rusten mag.

   

  4 God, schenk ons de kracht

  dicht bij U te blijven,

  dan zal ons geen macht

  uit elkander drijven.

  Zijn wij in U een,

  samen op uw wegen

  dan wordt ons tot zegen

  lachen en geween.

  Zegen

   

  V: De Heer schenke ons zijn zegen,

  beware ons voor onheil,

  en geleide ons tot eeuwig leven.

  A: Amen.

  V: Loven wij de Heer!

  A: Wij danken God!

   

  Orgelmuziek: C. Ph. E. Bach - “Wurthembergische Sonate I in a - Allegro

   

   

  Voorganger: Mies de Vries - Langelaar (voorzitter kerkenraad)

  Kerkenraadslid van dienst: Wout Kroesbergen

  Lector: Rudi Ruijgendijk

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Wout Kroesbergen

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

   

  • De volgende dienst in deze kerk is op 5 mei, zondag Rogate (bid!). Met als voorganger onze pastoraal werker Helen Florijn.
    

  • Op zondag 26 mei wordt na afloop van de dienst in de Andreaskerk de muziektheatervoorstelling Bach Luther Cellosuites uitgevoerd. Reserveer nu alvast uw gratis tickets via www.bachluther.nl

 • 26 apr 2024 - 16:00

Pagina's