Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 4 dec 2022 - 10:30

    Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de Tweede zondag van de Advent 

  4 december 2022 

   

   

  Vandaag steken we een adventskaars meer aan 

  en we zingen weer een ander kyrie.

  In deze dienst, waarin onze stagiair Helen Florijn voorgaat, 

  komt naast psalm 80 ook de melodie van lied 452 vaker terug: 

  Von Gott will ich nicht lassen

   

   

   

  Voorbereiding 

   

  muziek:  Von Gott will ich nicht lassen (lied 452)  

  D. Buxtehude

  klokluiden

   

  Lied   452

   

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (delen uit psalm 80)

   

  v: Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, 

  de Heer zelf komt van ver.

  a: Dan zal de Heer zijn machtige stem laten horen. 

  Jullie zullen verheugd zijn.

   

  v: Hoor ons, herder van Israël, 

  die Jozef leidt als een kudde. 

  a: U die troont op de cherubs, verschijn in luister 

  aan Efraïm, Benjamin en Manasse. 

  v: Laat uw kracht ontwaken, 

  kom, en red ons. 

  a: Leg uw hand op uw beschermeling, 

  het mensenkind dat u hebt grootgebracht. 

  v: HEER, God van de hemelse machten, 

  a: keer ons lot ten goede, 

  v: toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. 

   

  a: Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, 

  de Heer zelf komt van ver.

    Dan zal de Heer zijn machtige stem laten horen. 

  Jullie zullen verheugd zijn.

   

  Kyrie, na de Kyrie-oproep

  Een kyrie-lied 463: 1, 6, 7 en 8

   

  Groet

   

   

  Zondagsgebed

  V: Door Jezus Christus, onze Heer…

  A: … amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen 

   

  Ontsteken van de tweede Adventskaars. 

   

   

  Als de kinderen de kaarsen aansteken zingen wij daarbij 

  strofe 2 uit lied 466

   

  Zondagslied 439

   

  Eerste lezing Psalm 80:15-20

   

  Aankondiging van het evangelie (staan) en psalmwoord:

  Halleluja. Toon ons uw trouw, Heer,

  en geef ons uw hulp. Halleluja.

   en

   

    Lezing Lucas 21:25-33

    Lofzang

    

    Lied 321

   

  Verkondiging

    

         Lied 462

   

   

  Gebeden en zegen

   

  Collecte Tevens klavecimbel muziek: Aria “Spagnoletta” (16e eeuw, Susannevan Soldt manuscript, naar Von Gott will ich nicht lassen

   

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de acclamatie

                       

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Lied voor de zegen (staande) 448: 1, 3 en 9

   

  Zegen

  A:      

   

    Orgelspel: Von Gott will ich nicht lassen, D. Buxtehude

   

  Voorgangster:   Helen Florijn

  Kerkenraadslid: Ann Lemmers

  Lezingen door: Anne Toussaint-Hantsveit

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema- van den Berg 

  Illustratie: Psalm 80, anonieme ‘artists impression’

   

  -  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom! 

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

  • Volgende week geen ochtenddienst maar een vesper om 16.00 uur, nadien o.a. warme wijn, zie ook de opgavestroken om een bijdrage in de hapjes te verzorgen!

 • 27 nov 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de Eerste zondag van Advent

  27 november 2022

   

   

  Welkom in deze dienst van de Eerste Advent, waarin wij traditiegetrouw het Heilig Avondmaal vieren. In deze Adventsweken, op weg naar Kerst, zingen we steeds een ander Kyrie. 

  Vandaag horen we lezingen die diepte geven aan de reden 

  waarom Jozef “toch” belangrijk is!

  Het oude Testament schetst de wijze waarop het koningschap in Israël tot stand kwam. En de lezing uit het Nieuwe Testament laat zien dat Christus’ zogenaamde aardse afstamming verbonden is met het huis van koning David, en volgens Matteüs is dat via: Jozef!

  Voorbereiding 

  orgelspel Nun komm der Heiden Heiland   (BWV 659)

  klokluiden 

  zingen lied 444

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm 25c

   

  Kyriegebed, eindigend met: Kyrie eleison.

  Kyrie uit 299h

   

  groet

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  De Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen 

  Ontsteken van de eerste Adventskaars. 

   

  Wij zingen daarbij: 466:6

   

  Zondagslied 433

  Allen 1   3   5

  Mannen        2

  vrouwen             4

   

  Eerste lezing 1 Samuel 8:10-22 en 10: 17-24

   

  Aankondiging van het Evangelie(staan)

  Psalmwoord Halleluja. Verheugd was ik toen ik hoorde:

  Wij gaan naar het huis van de Heer. Halleluja.

   

  Evangelielezing Matteüs 1:1 en 6-17 

  Lofzang

   

  Lied 459: 1, 2, 3 en 7

   

  Verkondiging 

   

  Lied 452

  viering Heilig Avondmaal

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel Nun Komm der Heiden Heiland (BWV699)  

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

   

  Stil gebed

  prefatie

                               

  Lofprijzing gevolgd door Sanctus

                     

   

  Avondmaalsgebed, afgesloten met:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

  Agnus Dei

                       

   

  Uitdeling

  Tijdens de uitdeling klinkt adventsmuziek:

  Nun komm der Heiden Heiland (zie lied 433) J.S. Bach

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

  Dankzegging

   

  wegzending en zegen

  Lied voor de zegen (staande) 445 

   

  Zo is ons God verschenen in onze lange nacht.

  Hij die de eng’ len dienen die eeuwen is verwacht,

  is als een kind gekomen en heeft der wereld schuld

  nu zelf op zich genomen en draagt ze met geduld.

   

  Hoevele zwarte nachten van bitterheid en pijn

  en smartelijk verwachten ons deel nog zullen zijn

  op deze donk’ re aarde, toch staat in stille pracht

  de ster van Gods genade aan ’t einde van de nacht.

   

  God lijkt wel diep verborgen in onze duisternis

  maar schenkt ons toch een morgen die vol van luister is.

  Hij komt ons toch te stade ook in het strengst gericht.

  Zijn oordeel is genade, zijn duisternis is licht.

   

  Wegzending

   

  Zegen

  A:

   

  Orgelspel BWV 660 (trio super) Nun komm’ der Heiden Heiland

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lezingen: Arnold Filius

  Sopraan: Lisa Hinfelaar

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg 

  Camerabediening: Jaco Boersma

  Illustratie: The family tree of Christ,

  Hortus Deliciarum (1180)

   

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift 

  of scan deze QR-code met uw smartphone.

  - Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

 • 20 nov 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de 

  Laatste Zondag van het Kerkjaar 

  20 november 2022

   

   

  Volgende week begint met Advent het nieuwe kerkelijk jaar. Dat betekent dat vandaag het oude kerkelijk jaar wordt afgesloten. 

   

  Het is een mooi protestante gewoonte om zo, al met zicht op Advent, Christus’ komst óók te vieren in het licht van de eeuwigheid. Daarom noemen we namen van hen die in het afgelopen jaar in de nabijheid van de Eeuwige opgenomen zijn.

  Als u ook namen genoemd wilt hebben komt u die dan melden

  (dat kan voor het klokluiden onder het orgel). 

   

  De dienst beginnen wij met een zang die naar de eindtijd vooruitwijst: een tijd met licht, maar ook - zoals andere teksten benadrukken -  

  is dat een tijd met rust.

  Voorbereiding 

   

      Orgelspel G. Böhm 

  variaties Ach wie nichtig ach wie flüchtig 

  klokluiden 

       lied 775, de cantorij 1, allen de overige strofen 

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  v: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  a: Amen

  v: Onze hulp is in de naam van de Heer

  a: die hemel en aarde gemaakt heeft

  v: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  a: en laat ons weer in vrede leven.

  v: Amen.

   

  Kyriegebed

  Kyrie en Gloria 299H

   

  Groet

       

     

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

   

  de Schriften gelezen en gezongen   

   

  lied       695: allen 1         5

  mannen   2

  cantorij        3

  vrouwen        4

   

  Eerste lezing   Efeziërs 2:13-20

   

  De Cantorij herhaalt de laatste twee verzen in een zetting van G.A. MacFarren

  We are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints, and of the household of God: and are built upon the foundation of the Apostles and Prophets, with Christ Jesus himself being the chief cornerstone.

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  v: Halleluja. God wij loven u dag na dag. 

  Uw naam zullen wij altijd prijzen. Halleluja!

  a: 

  Evangelielezing: Mattheus 11:25-30

   

  a:

   

   

  Lied 343: 1 door de Cantorij, allen de overige strofen

   

  Verkondiging 

   

  Cantorij Ye Shall Find Rest Maggy Furtag 

  (naar Psalm 37:7a en Mattheus 11:28-30)

  Rest in the Lord and wait patiently for him.

  En:

  Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and ye find rest. Take my yoke upon you, learn of me; for I am meek and lowly in  my heart: and ye shall find rest unto your souls. For, and my burden is light my yoke is easy. Come ye that labour and are heavy laden, and ye find rest.

   

  gedachtenis van de overledenen

   

  korte inleiding 

   

  zingen lied 728

   

       gedicht Als je van iemand houdt

  van Dietrich Bonhoeffer

   

  noemen van namen 

  en ontsteken van kaarsen

   

    zingen Dank aan de Eeuwige, voor leven en licht

   

   

  Dank voor het dagelijks licht, ons geschonken, 

  de dageraad van uw vrede en recht.

  Wis van ons uit: onze schulden en zonden, 

  wat wij misdeden; gedaan of gezegd.

   

  Dank voor de vreugde die U ons in ’t hart legt – 

  die steunt ons voortgaan, op weg naar uw feest.

  Wij houden vast, aan uw woord eens gezegd – 

  nooit is een leven voor niets geweest.

   

  Dank voor de mensen, die steeds om ons heen staan, 

  voor hun geduld om er voor ons te zijn. 

  Sterk ons wanneer wij met anderen meegaan, 

  stuurt U ons daarin: om troosters te zijn.

   

  God laat uw licht al het duister verdrijven; 

  voedt ons geloof en wis tranen af.

  In uw nabijheid, daar willen wij blijven: 

  uw scheppingslicht overstraalt ieder graf.

   

  Naar: FÆLLESSALME

  Melodie: Erik Sommer, 1986 

  Tekst: Johannes Johansen, 1986

  Bewerking: Martin van Wijngaarden, 2018 

   

  Gebeden en zegen

   

  Collecte en orgelspel: G. Böhm 

  Wer nur den lieben Gott laBt walten 

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met acclamatie:

         

  De gebeden worden afgesloten met:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

  Lied voor de zegen (staande) 756: 1, 2, 4 en 6 

   

    Zegen

   

  V: zegen

  A:    

  Orgelspel BWV 645 Wachet auf, ruft uns die Stimme 

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid: Helen Blanca 

  Lector: Rudi Ruigendijk 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Koster:   Greet Postema

  Camerabediening: Sheila Lont

  M.m.v. zangers AndreasCantorij

  Annie Ruizeveld de Winter-  de Vries (gedicht)

  Ellenora Kroesbergen (kaarsen)

  Annaliese en Albert de Haaij (bloemschikking)

  Na de dienst 

  - is er koffie, thee en fris in de bruidskamer achter in de kerk, allen van 

    harte welkom!

  - tegen 12.00 uur catechisatie in de kerkenraadskamer 

  - gaan de bloemen -zoals inmiddels al bijna twintig jaar traditie is- naar het oorlogsmonument aan het kanaal dat langs de kerk loopt, ter hoogte van de begraafplaats Crooswijk. De tekst op de plaquette van dat monument luidt: 

  'ALS VERGELDING VOOR EEN BOMAANSLAG OP DE

  SPOORLIJN WERDEN HIER VIJF ROTTERDAMMERS

  GEFUSILLEERD OP 28 NOVEMBER 1944.'

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift 

  of scan deze QR-code met uw smartphone.

 • 13 nov 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de 

  Een na laatste Zondag na Trinitatis

  15 november 2020

   

  ..Second to Last Sunday of the Church Year (Matthew 25:31-46) – Bethlehem Lutheran Church..

   

  Het einde der tijden lijkt tegenwoordig soms akelig dichtbij te zijn; blijven we dan stilstaan bij alle ellende die op ons af komt, of durven we ook vooruit te kijken?

   

  Voorbereiding 

   

      Orgelspel Choral fantasia: Nun freut euch, lieben 

  Christen G’mein (lied 748), H. Scheidemann

   

  Klokluiden 

       Morgenlied 210

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  v: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  a: Amen

  v: Onze hulp is in de naam van de Heer

  a: die hemel en aarde gemaakt heeft

  v: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  a: en laat ons weer in vrede leven.

  v: Amen.

   

  Ingangspsalm 9

  Antifoon (Psalm 9:8a,9a,10)

  v: Maar de HEER zetelt voor eeuwig,

  Hij bestuurt de wereld naar recht en wet.

  a: Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte,

  een burcht in tijden van nood.

  Psalm (Psalm 9:2-3,5,11)

  v: Ik wil U loven, HEER, met heel mijn hart,

  Vertellen van uw wonderdaden.

  a: Ik wil vrolijk zijn, u toejuichen,

  uw naam bezingen, Allerhoogste.

  v: Want u hebt mijn rechten verdedigd 

  U nam plaats op uw stoel, rechtvaardige rechter. 

  a: Wie uw naam kent kan op u vertrouwen,

  v: U verlaat niet wie U zoeken, HEER.

  a: Maar de HEER zetelt voor eeuwig,

  Hij bestuurt de wereld naar recht en wet.

  Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte,

  een burcht in tijden van nood.

   

  Kyrie 

  v: Kyriegebed.

   

  Gloria 

   

   

  Groet

       

     

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

   

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Eerste lezing 2Tessalonisenzen 1:3-10a

   

  Zondagslied       1008

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  v: De hemel verkondigt Gods gerechtigheid. 

  Hijzelf treedt op als rechter. Halleluja!

  a: 

  Evangelielezing: Mattheus 25:31-46

  a:

   

  Lied 748: 1, 2 en 5

   

  Verkondiging 

   

  Lied   737: 1 + 2, 10 + 11, en 21  

   

  Gebeden en zegen

  Collecte en orgelspel: Nun freut euch, lieben Christen G’mein 

  (lied 748), J.S. Bach (BWV 734) 

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met acclamatie:

       

  De gebeden worden afgesloten met:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

  Lied voor de zegen (staande) 462: 1, 2, 3 en 5 

   

    Zegen

  V: Moge God met u zijn.

  A: Moge uw pad vrij zijn van gevaar.

  V: Moge u bewaard blijven voor tegenslag. 

  A: Moge God u vrede schenken.

  V: Moge u goedheid op uw weg vinden.

  A: Moge God voor u zorgen.

  V: Moge God met u wandelen.

  A: Moge God zijn met hen die achterblijven.

  V: Moge God u door de nacht leiden.

  A: Moge u met God blijven.

   

  V: zegen

  A:    

   

  Orgelspel Improvisatie op Zal er ooit een dag van vrede, lied 462 

   

  Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

  Kerkenraadslid: Jeroen van Velzen 

  Lector: Arjen de Vries

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Koster:   Greet Postema

  Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

  Illustratie voorop: Lutherse kerk, Bethlehem

   

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via 

  www.luthersrotterdam.nl/gift 

  of scan deze QR-code met uw 

  smartphone.

   

   

  • Komende zondag, 20 november, Eeuwigheidszondag. Wilt u namen van dierbaren van buiten onze gemeente, die het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn, genoemd hebben, geeft u dan de naam door aan ds. Van Wijngaarden.

 • 6 nov 2022 - 10:30

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de op twee na laatste zondag van het kerkelijk jaar

  6 november 2022

   

   

  Vandaag lezen we teksten die stevig zijn, over ellende en een nieuwe tijd. Bij iedere lezing zingen we een lied. Lied 175 over een sterke stad, bij Jesaja. En 726,een visoen van vreugde bij het evangelie. Het zijn liederen die ons helpen om van een ‘afstandje ‘te kijken naar ons leven op een wereld die voor velen onrustig en soms gevaarlijk gezien en ervaren wordt. We houden vast aan het goddelijke prespectief: dat de genade zal overwinnen!

   

  Voorbereiding

           Orgelspel Ach Gott, vom Himmel sieh darein, Johann Nicolas Hanff

   

           Klokluiden 

   

  Morgenlied lied 217: 1, 4 en 5

   

    mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid    (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V:   Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A:   en laat ons weer in vrede leven.

  V:   Amen. 

     

  Ingangspsalm (uit psalm 85)

  v: Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht.

      U hebt mij behoed voor het zinloze graf,

  a: u hebt mijn zonden weggedaan.

  v: U bent uw land genadig geweest, Heer, 

      U keerde het lot van Jacob ten goede.

  a: God, onze helper, keer tot ons terug, 

      onderdruk uw afschuw van ons.

  v: Voor wie Hem eren is zijn hulp nabij:

      zijn glorie komt wonen in ons land.

  a: De Heer geeft al het goede:

      het land zal vruchten geven.

  Allen herhalen de antifoon:

  a: Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht.

      U hebt mij behoed voor het zinloze graf,

      u hebt mijn zonden weggedaan.              

  Kyrie 

  V: Kyriegebed.

         

   

      Gloria

   

   

  Groet

   

    Zondagsgebed

  V: Door Jezus Christus onze Heer,

  A: Amen.

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen 

   

  Lied: 175

   

    Eerste lezing:  Jesaja 48:3-11

   

  V:     Aankondiging van het Evangelie (staan)

  V:     Halleluja. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, 

  zo liefdevol is de Heer voor wie Hem vrezen. Halleluja.

         A:

   

  Evangelielezing: : Matteüs 24:15-28

  A:

   

  Lied: 726: 1, 5 en 6

   

    Verkondiging

   

      Lied: 755 

   

  Gebeden en zegen

   

      Collecte en orgelspel: improvisatie

   

  Voorbeden met de acclamatie:

  Stil gebed 

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, 

  uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

       

  Voor de zegen, lied 769: 1,2 , 5 en 6

   

  V: zegen

  A:

   

  Orgelnaspel: Toccata in F, Johann Ludwig Krebs

   

  Voorgangers: Erna van Wijngaarden-Raben

  Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid: Ann Lemmers 

  Lector: Susan Wong Loi Sing-Gunning

  Organist: Gerard van der Zijden

  Kosteres:   Greet Postema

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

  Illustratie voorop: Apocalyps, raam van Marc Mulder in Museum Catharijneconvent

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via 

  www.luthersrotterdam.nl/gift 

  of scan deze QR-code met uw 

  smartphone.

   

 • Zeemanskerken dienst

  30 okt 2022 - 10:30

  40e gemeenschappelijke viering 

  van Hervormingsdag

   

  the 40th joint celebration of 

  Reformation Day 

  Dansk Sømandskirke

  Deutsche Evangelische Gemeinde

  Norsk Sjømannskirke

  Suomen Merimieskirkko

  Svenska Kyrkan

  Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam

   

  ANDREASKERK

  30 oktober 2022

  10.30

  Voor de dienst van het Woord is gekozen voor gegevens voor hervomingsdag volgens diverse roosters. De Avondmaalsliturgie is die van de Finse kerk.

   

  Per lied kunt u doorgaans meerdere talen kiezen om te zingen. Wij zingen niet ieder couplet in alle talen na elkaar, maar alle talen klinken tegelijkertijd!

   

  Voorbereiding

  Lied LvdK 240  (keuze uit vier talen) 

  Eerste couplet door de Andreascantorij

  Allen de overige strofen

   

   

  Gij heilige zon, hemels schat, laat Gods woord lichten op ons pad, dat heel ons zijn Hem kent en roemt, dat heel ons hart Hem Vader noemt. Bescherm ons tegen leugenleer, dat wij slechts zoeken onze Heer Christus, ons enig betrouwen, dat wij gelovig op Hem bouwen. Halleluja, halleluja!

  Gij heilige gloed, zoete troost, wees met ons, dat wij onverpoosd en vrolijk U ten dienste staan, dan drijft ons niets bij U vandaan. Schenk, Heer, ons kracht van uwe kracht, geef ons de moed, geef ons de macht, de goede strijd hier te strijden, tot eind'lijk Gij ons zult bevrijden.

  Halleluja, halleluja!

   

  Zweeds

  1.Kom, helge Ande, Herre Gud, giv nåd att hålla dina bud,
  vår köld, vår tröghet övervinn, i oss din kärleks eld gjut in.
  Du har församlat med ditt ljus till samma tro och fårahus
  ett folk av alla mål och ljud. Och samfällt prisar vi dig, Gud: Halleluja! Halleluja! 

  2.Du helga ljus, låt livets ord upplysa denna mörka jord.
  Lär oss att känna Gud som är vår skapare och fader kär.
  Förklara Faderns välbehag och falska läror från oss tag.
  Ditt or är fast, ditt ord är visst. Hjälp oss att tro på Jesus Krist. Halleluja! Halleluja! 

  3.Du helga eld, du ljuva tröst, väck tro och kärlek i vårt bröst att i din tjänst vi fasta står och villigt under korset går. Oss, Herre, med din kraft bered, i mänsklig svaghet styrk och led att här vi modigt strida må och genom död till liv får gå. Halleluja! Halleluja

   

  Deens

  Kom, Helligånd, Gud Herre from, med miskundhed og nåde kom! Opbyg din menighed hernede, lær den af hjertens grund at bede! Ved lyset af din sandhed klar
  til troen du forsamlet har et folk af alle verdens tunger,
  der dig til lov og ære sjunger: Halleluja, halleluja!

  2. Du lys, som i det høje bor, lys på vor vej med livets ord!
  Lær os vor Fader ret at kende og os i tro til ham at vende,
  så vi på fremmed lærdoms vej en anden mester søger ej
  end Jesus og hans ord det rene, men sætter tro til ham alene! Halleluja, halleluja!

  3 Du Guddoms-lue, vær vor lyst, opvarm, opglød vort kolde bryst, at intet må fra Gud os rive, hvad trængsel end vor lod skal blive! Bevis din kraft i alt vort værk,
  gør du vor skrøbelighed stærk, at gennem døds og Satans pile vi kan os kæmpe til din hvile! Halleluja, halleluja!

   

  Duits 

  Komm Heiliger Geist, Herre Gott, Erfüll mit deiner Gnaden Gut Deiner Gläubigen Herz, Mut und Sinn, Dein' brünstig Lieb' entzünd' in ihn'n! O Herr, durch deines Lichtes Glast Zu dem Glauben versammelt hast
  Das Volk aus aller Welt Zungen; Das sei dir, Herr, zu Lob gesungen! Halleluja! Halleluja!

  Du heiliges Licht, edler Hort, Laß uns leuchten des Lebens Wort Und lehr uns Gott recht erkennen, Von Herzen Vater ihn nennen! O Herr, behüt vor fremder Lehr',
  Daß wir nicht Meister suchen mehr Denn Jesum mit rechtem Glauben Und ihm aus ganzer Macht vertrauen!
  Halleluja! Halleluja!

  Du heilige Brunst, süßer Trost, Nun hilf uns fröhlich und getrost In dein'm Dienst beständig bleiben, Die Trübsal uns nicht abtreiben! O Herr, durch dein' Kraft uns bereit
  Und stärk des Fleisches Blödigkeit, Daß wir hier ritterlich ringen, Durch Tod und Leben zu dir dringen! Halleluja! Halleluja! 

   

  Mededelingen en aansteken van de kinderkaars 

   

  allen gaan staan

  Voorbereiding, indgangbon, Rüstgebet, ettevalmistus johdanto, forbredelse, förberedelse 

  door de ouderling van dienst 

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

  allen gaan zitten

  roep om erbarmen 

  Kyrie  

   

  Gloria Lied 302: 1 en 3 (keuze uit 6 talen)

   

  3. O Jezus, die de Christus zijt, des Vaders Eengeboren,

  Gij hebt ons van de toorn bevrijd en redt wie was verloren. Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 

  verhoor ons roepen uit de nacht, erbarm u over allen.

   

  Noors

  1. Alene Gud i himmerik skje lov for all sin nåde 

  som han har vist på jorderik i disse signede dager.

  På jord er kommet glede, fred, og mennesker kan gledes ved  Guds miskunn og god vilje.

  3. Du Guds enbårne, Jesus Krist, Høyt over verdens riker, 

  du ene er vår frelser visst som oss med Gud forliker.

  O du GudsLam som for oss led, for din skyld har vi vunnet fred, miskunn deg over alle!

   

  Zweeds

  1. Allene Gud i himmelrik  må lov och pris tillhöra 

  för all den nåd han kärleksrik  med oss har velat göra.

  Han jorden skänkt storn fröjd och frid. Så låt oss alltid glädjas vid  Guds nåd och goda vilja.

  3. O Jesus Krist, Guds ende Son, du såg vår nöd och fara.

  All himlens glans du avstod från att oss till räddning vara.

  Du med ditt blod, din bittra död befriar oss från synd och död. Förbarma dig, o Jesus.

   

  Deens

  1 Aleneste Gud i Himmerig ske lov og pris for sin nåde, 

  som han har os skænket faderlig at fri os af syndens våde!

  På jorden er kommen stor fryd od fred vi mennesker må vel glædes ved. Guds yndest og gode vilje.

  3. O Jesus Krist, Guds Søn, Guds Lam, som vil os Himmerig give, du tog vor skyld og bar vor skam, vor sjæl at holde i live;  for os du døde og opstod, du købte os med dit dyre blod,  vor salighed est du alene.

   

  Fins

  1. Ainoan Herran Jumalan ylistys, kiitos olkoon 

  armonsa tähden avaran, se omaksemme tulkoon.

  Me saimme rauhan riemuisan ja ystäväksi Jumalan.

  Iloitkoon ihmiskunta!

  3. Oi Kristus, Poika ainoa laupiaan Jumalamme, 

  syntisten ainut auttaja  ja vapauttajamme, Karitsa puhdas Jumalan,  kuningas suuri kunnian, armahda, kuule meitä!

   

  Duits

  1. Allein Gott in der Höh' sei Ehr'  Und Dank für seine Gnade,  Darum daß nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefall'n Gott an uns hat,  nun ist groß' Fried' ohn' Unterlaß,  All' Fehd' hat nun ein Ende.

  3. O Jesu Christ, Sohn Eingeborn des allerhöchsten Vaters, Versöhner derer, die verlorn, du Stiller unsers Haders, Lamm Gottes, heilger Herr und Gott: 

  nimm an die Bitt aus unsrer Not, erbarm dich unser aller.

  Groet

  en zondagsgebed 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Koorzang Armolaulu van Kari Tikka

  (Het motet bezingt “de genade van God, die is ons genoeg”. Dit naar aanleiding van de Bijbelteksten 2 Kor.129-10 en Ef.2:8-9)

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Lied     LvK 402 (keuze uit vijf talen)

   

  2. De duivel had mij in zijn macht, de dood stond mij voor ogen; de schulden hebben dag en nacht  zwaar op mijn ziel gewogen. Steeds dieper zonk ik in ’t moeras, 

  omdat ik niets dan zonde was, in ijdelheid geboren.

  4. Toen zag God in de eeuwigheid mijn mateloz’ ellende 

  en haastte zich, te rechter tijd mij, arme, hulp te zenden.

  Mijn vader, - want Hij wendde mij zijn hart vol liefde toe, ja Hij liet het zich ’t liefste kosten.

   

  Noors

  1.Nå fryd deg, kristne menighet, og syng av hjertens glede, så vi i troens enighet kan takke Gud og kvede: 

  Hvor er han nåderik og sterk! Hvor fullt av under er hans verk!  Så dyrt har han oss vunnet.

  2.I Satans lenker var jeg lagt med dødens dom i vente.

  Jeg knuget var av syndens makt, og angst mitt hjerte brente. Jeg sank og sank i market ned, var uten håp om salighet. I synden var jeg fanget.

  4.Da var det sorg i himmerik, Gud Fader så min pine.

  Han kjente all vår synd og svik, men ville hjelpe sine.

  Han kom i hu sin miskunnhet og ofret for min salighet 

  det dyreste han eide.

   

  Zweeds

  1. O gläd dig Guds församling nu, kom, låt oss med varandra av allt vårt hjärta tacka Gud  och sjunga allesamman  om kärleken som han oss gav, 

  om frälsning, ljuvlig, underbar, som kostat Gud så mycket.

  2. I ondskans makt jag fången var och låg vid dödens portar. Min synd mig tyngde natt och dag. Jag såg: jag var förlorad. Jag ville ej det goda mer. Förlamad, maktlös drogs jag ner, i ångest och förtvivlan.

  4. Men Gud I sin barmhärtighet mig såg i mitt elände.

  Min plåga till hans plåga blev, min nöd som sin han kände. Han tänkte: Den jag älskar mest  och den som du behöver bäst  vill jag åt dig nu giva.

   

  Deens

  1. Nu fryde sig hver kristen mand og springe højt af glæde! Ja, lad os alle trindt om land  med liv og lyst nu kvæde! For Gud, så god som han er stærk, har gjort et herligt underværk, betalt i dyre domme.

  2. Min dyd og gerning hjalp mig ej den død at overvinde;

  den stærke Djævel sagde nej, han lod sig ikke binde; 

  jeg givet var i Fjendens vold, han trued mig med syndens sold og dom til evig pine.

  4. Da ynked Gud i evighed min jammer og ellende, 

  han  tænkte på barmhjertighed og ville hjælp mig sende ;

  sit hjerte vendte han til mig og kosted derpå faderlig 

  det kæreste, han havde.

   

  Duits

  2. Dem Teufel ich gefangen lag, im Tod war ich verloren,
  mein Sünd mich quälte Nacht und Tag, darin ich war geboren; Ich fiel auch immer tiefer drein, es war kein Guts am Leben mein, die Sünd hatt‘ mich besessen.
  4. Da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen,
  er dacht an sein Barmherzigkeit, er wollt mir helfen lassen. Er wandt zu mir das Vaterherz, es war bei ihm fürwahr kein Scherz, er ließ‘s sein Bestes kosten.

   

  Eerste lezing Efeziers 6:14-17  

      Ga dus staan en bind om je heupen de waarheid als een

  riem. Trek rechtvaardigheid aan als een pantser. Wees bereid om het goede nieuws van de vrede met God aan de mensen te brengen. Dat zijn je schoenen. Houd vooral vast aan het geloof. Je geloof is je schild. Houd dat schild omhoog zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet. Zet de helm van je redding op je hoofd. Neem het zwaard van de Geest in je hand. Dat is het woord van God.

   

  Koorzang   Gott der Herr ist Sonn und Schild. 

  Cantate van Paul Horn, voor vierstemmig koor, sopraansolo, twee violen, cello en orgel 

   

  Gott der Herr ist Sonn und Schild. 

  Der Herr gibt Gnade und Ehre.

  Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen.

  [de Nederlandse Bijbelvertaling geeft: God, de Heer, is een zon en een schild; Genade en glorie geeft de Heer; zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.]

   

  allen gaan staan

  Evangelielezing Johannes2:13-22 (In het Zweeds)

  Het was bijna de tijd van het Joodse Paasfeest. Daarom reisde Jezus naar Jeruzalem, om daar het Paasfeest te vieren. Hij ging naar de tempel en zag daar de verkopers van koeien, schapen en duiven voor de offers en de geldwisselaars. Hij maakte van touw een zweep. Daarmee joeg Hij hen met al hun schapen en koeien de tempel uit. Het geld van de geldwisselaars gooide Hij op de grond en hun tafels keerde Hij om. En tegen de duivenverkopers zei Hij: "Ga weg en neem al je spullen mee! Jullie hebben van mijn Vaders huis een markt gemaakt!"
  Toen herinnerden zijn leerlingen zich dat er in de Schriften staat: 'Voor uw huis zal Ik alles willen doen.'
  De Joden zeiden tegen Hem: "Hoe durft U dit te doen? Bewijs maar eens dat U dit mag!" Jezus antwoordde: "Breek deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem weer opbouwen." De Joden zeiden: "Het heeft 46 jaar gekost om deze tempel te bouwen. Zou U dat dan in drie dagen kunnen?" Maar met die tempel bedoelde Hij zijn lichaam.
  Later, toen Hij uit de dood was opgestaan, herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit had gezegd. Daarom geloofden ze toen de Schriften en wat Jezus had gezegd. 

   

  Lofzang

  allen gaan zitten

   

  Lied Lied 898 1, 2 en 4 (keuze uit 6 talen)

   

   

  2. Al onze macht is ijdelheid: wij gaan terstond verloren, 

  wanneer de held niet voor ons strijdt, die God heeft uitverkoren. Zo gij ’t nog niet wist: Jezus Christus is ‘t, 

  de Heer van het heelal, die overwinnen zal, -  God zelf staat ons terzijde.

  4. Gods heilig woord alleen houdt stand, Gods waarheid zal ons staven. Hij leidt ons en met milde hand schenkt Hij zijn geestesgaven. Al rooft de tyran ons wat hij maar kan, ons goed en ons bloed, - laat hem zijn overmoed!

  Gods rijk blijft ons behouden.

  Noors

  1. Vår Gud han er så fast en borg, han er vårt skjold og verge. Han frir oss ut av nød og sorg og vet oss vel å berge. Vår gamle fiende hård til strid imot oss star.

  Stor makt og arge list han bruker mot oss visst. På jord er ei hans like.

  2. Vår egen makt er intet verd, snart fikk vi banesåret.

  Men én går frem i denne ferd, som Herren selv har kåret.

  Vil du hans navn få visst? Han heter Jesus Krist, den høvding for Guds hær, i ham kun frelse er. Han marken skal beholde!

  4. Guds ord det skal de nok la stå, og ingen takk de høster. Gud selv vil mektig med oss gå, hans gode Ånd oss trøster. Og om vårt liv de tar, og røver alt vi har, la fare hen, la gå! Mer kan de ikke få. Guds rike vi beholder.

   

  Zweeds

  1. Vår Gud är oss en väldig borg, han är vårt vapen trygga.

  På honom i all nöd och sorg vårt hopp vi vilje bygga. Mörkrets förste stiger ned, hotande och vred, han rustar sig förvisst med våld och argan list. Likväl vi oss ej frukte.

  2. Vår egen kraft ej hjälpa kan, vi vore snart förströdda.

  Men med oss står den rätte man, vi stå, av honom stödda. Frågar du vad namn han bär? Jesus Kristus dat är.

  Han är den Herren Gud, som, klädd i segerskrud, 

  sin tron för evigt grundat.

  4 Guds ord och löfte skall bestå, vi det I hjärtat bare.

  För himmel, ej för jord, vi ga till strids, och glade äre, 

  äre alltid väl till mods, fast vi våge gods och ära, liv och allt; ske blott som Gud befallt. Guds rike vi behälle.

   

  Deens

  1. Vor Gud han er så fast en borg, han kan os vel bevare, 

  han var vor hjælp i al vor sorg, vort værn i al vor fare;

  den gamle fjende led er nu for alvor vred, stor magt og argelist han samler mod os vist, ej jorden har hans lige.

  2. Vor egen magt ej hjælpe kan, let kan os fjenden fælde; 

  men med os står den rette mand, omgjordet med Guds vælde. Det er den Herre Krist, og sejer får han vist, 

  hærskarers Herre prud, der er ej anden Gud, han marken skal beholde. 

  4. Guds Ord de nok skal lade stå og dertil utak have, 

  thi Herren selv vil med os gå alt med sin Ånd og gave; 

  og tage de vort liv, gods, ære, barn og viv, lad fare i Guds navn! Dem bringer det ej gavn, Guds rige vi beholder.

   

  Fins

  1. Jumala ompi linnamme ja vahva turva aivan, on miekkamme ja kilpemme ajalla vaaran, vaisan. Se vanha vainooja, kavala, kauhea, on kiivas, kiukkuinen ja julma, hirmuinen. Vain Herra hänet voittaa.

  2. On turha oma voimamme vääryyden valtaa vastaan.

  Me turman vallat voitamme Herassa ainoastaan. Hän, Kristus, kuningas, on voitonruhtinas, lyö joukot helvetin, ne tallaa jalkoihin ja voiton meille saattaa.

  4. Se sana seisoo vahvana, ne ei voi sitä kestää. Kun kanssamme on Jumala, ken meiltä voiton estää ? Jos veis he henkemme, osamme, onnemme, ne heidän olkohon, vaan meidän iät on Jumalan valtakunta.

   

  Duits

  1. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der alt böse Feind mit Ernst er‘s jetzt meint,
  groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist, Auf Erd ist nicht seinsgleichen.

  2. Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren; es streit’ für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und kein andrer Gott, 

  das feld muß er behalten.  

  4. Das Wort sie sollen lassen stahn und kein’ Dank dazu haben; er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib: laß fahren dahin, sie heben’s kein’ Gewinn, das Reich muß uns doch bleiben.

   

  Collecte, Offergang, Korjandus, Kollekte, 

  Kolehti, Kollktupptagning

  Voor de Seaman’s mission  

  Music for strings: Ein feste burg Praetorius

   

  viering van het Heilig Avondmaal

  Gebeden

   Gebed over de gaven    (In het Nederlands)

      Voorbeden     (In het Engels)

        met de gezongen acclamatie:

   

  Credo (In het Fins)

  Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen,
  taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen,
  Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,
  joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta,
  kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja Pyhään Henkeen,
  pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden,
  syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen
  ja iankaikkisen elämän. 

  Vertaling: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven.

   

  Lied Gezang 704 (keuze uit zes talen)
   

  2. Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven
  Een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven.
  Die uit genade ons behoudt te allen tijd,
  Is hier en overal een helper die bevrijdt.

  3. Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven.
  Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk,
  Het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

   

  Noors

  Nå la oss takke Gud med hjerte, munn og hender,
  som overflødig godt så uforskyldt oss sender,
  som helt fra moders liv på oss har nådig tenkt
  og alt hva tjenlig er, så rikelig oss skjenkt.

  Den evig rike Gud, han oss fremdeles unne
  sin glede og sin fred! Han give at vi kunne
  i nåden alltid stå, og hva oss enn skal skje,
  få hjelp i nød og død, til sist hans åsyn se!

  Gud Fader og Guds Sønn og deg, Guds Ånd, skje ære!
  Din skapnings lov og pris skal vi for tronen bære!
  Velsignet Guddom, du som var og er og blir,
  vi deg i ydmykhet vårt takkeoffer gir.

   

  Zweeds 

  1.Nu tacker Gud, allt folk, med hjärtans fröjd och gamman för stora ting, dem han gör med oss allesamman, den från vårt modersliv av nåd och stor miskund så mycket gott oss gjort och än gör varje stund.
  2.Den nåderike Gud, han oss ock här förläne
  att vi med hjärtans fröjd i frid städs honom tjäne.
  Och Herren, stor av nåd, oss vare alltid blid,
  oss vare Herren när nu och i evig tid.
  3.Pris vare dig, o Gud, o Fader, Son och Ande,
  högtlovad, store Gud, av oss i allo lande,
  du som av evighet treenig Gud förvisst
  har varit, är och blir högtlovad först och sist.

   

  Deens

  1.Nu takker alle Gud med hjerte, mund og hænder, 

  som overflødigt godt os uforskyldt tilsender, 

  som os fra moders liv og første bamdomsstund 

  i alt vort levneds tid velsigned mangelund! 

  2.Den evig rige Gud, han os fremdeles give 

  fred og frimodighed, mens vi er her i live, 

  så vi i nåde stå hos ham, og på vor bøn 

  få hjælp i nød og død, til sidst hans nådeløn! 

  3.Gud Fader med Guds Søn og Helligånd tillige 

  ske tak og lov og pris i høje Himmerige! 

  Treenig' Gud, som var og er og bliver, dig 

  vort takke-offer frem vi bær' ydmygelig! 

   

  Fins

  1.Nyt kiitos Jumalan, kun hän on meidät luonut
  ja pyhän sanansa valoksi meille suonut.
  Jo ennen syntymää on Luoja varjellut
  ja aina kädellään vaaroissa ohjannut.

  2.Nyt kiitos Jumalan, Jeesuksen, auttajamme.
  Hän, Poika Ihmisen, on meidän puoltajamme.
  Hän meidät kuolosta kuolollaan pelasti
  ja pahan vallasta verellään lunasti.

  4.Oi kiitos Jumalan, kolm'yhtehisen Herran!
  Saa häntä ylistää myös lastenlapset kerran.
  Nyt kiitos, kunnia Isälle, Pojalle
  ja lohduttajalle Pyhälle Hengelle.

   

  Duits

  1.Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen.
  Der große Dinge tut an uns und allen Enden,
  Der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an
  Unzählig viel zu gut bis hierher hat getan.
  2.Der ewig reiche Gott woll uns in unserm Leben
  Ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben
  Und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort
  Und uns aus aller Not erlösen hier und dort.
  3.Lob, Ehr und Preis sei Gott, dem Vater und dem Sohne
  Und Gott, dem Heilgen Geist im höchsten Himmelsthrone, ihm, dem dreieinen Gott, wie es im Anfang war. Und ist und bleiben wird so jetzt und immerdar.“

   

  de liturgie van het Heilig Avondmaal wordt gevierd met de hoofdlijn uit de liturgie zoals zij gebruikelijk is in de Finse kerk.

  Eerst volgen enige mededelingen over de wijze van de uitdeling.

   

  Prefatie en Lofprijzing, Nattvardsbönen, Armulau Palve, Gebet, 

  Nadverbon. Lobgebet

  -door voorganger-

  V: Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala,

  Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta.

  Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme

  ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään.

  Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta

  ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa:

  (globale parafrase: Waardig is het en recht, betamend en heilaanbrengend, dat wij U, eeuwige God,te allen tijde en aan alle plaatsen dankzeggen door Christus, onze Heer. U, die met uw eniggeboren Zoon en met de heilige Geest een enig God en Heer zijt. Daarom zingen wij met engelen en aartsengelen de lof van uw heerlijkheid.)

   

  Sanctus

   

  Avondmaalsgebed en instellingswoorden

  V: Pyhä Isä. Koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan Poikasi ihmiseksi, pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristinpuussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme.

   

  Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi (+), mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen:

  Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini,

  joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni.

  Samoin hän otti maljan, kiitti (+) ja sanoi:

  Ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki.

  Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksiantamiseksi.

  Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. 

  Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä Poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa.

  Lähetä Pyhä Henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan Poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi.

  Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä

  kuuluu sinulle, kaikkivaltias Isä,

  Pyhän Hengen yhteydessä

  kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti.

  (globale parafrase: Doe ons delen in uw beloften, HEER onze God,door Jezus Christus, uw Zoon, die in de nacht toen Hij werd overgeleverd, het brood nam, dankte, het brak en aan zijn discipelen gaf, zeggende: Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt; Doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij de beker na de maaltijd, dankte, gaf hun die, zeggende:  Neemt en drinkt allen daaruit, want deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, voor u vergoten tot vergeving der zonden; doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.)

   

  Onze Vader met de woorden en taal die zij/hij thuis leerde

   

  Agnus dei  

   

  Uitdeling, Comminio, Indbydelse og Uddeling, Kutse, 

  Laualeja Armulaud, Kutse Ehtoolliselle ja jakaminen, 

  Nattverdsmaltid, Inbudan till Nattvard, Austeilung

   

  - Het is de Heer die u nodigt aan zijn Tafel,u bent allen welkom mee te vieren-

   

  Tijdens deze uitdeling klinkt: 

  Ein feste Burg, koraal BWV 80, 

   

  Wegzending en zegen, Sendung, Ärasaatmine lähettäminen, Utsendelse, Ivägsändning, Velsignelse, Segen, Önnistamine siunaus, Välsignelse

  -de gemeente gaat staan-

   

  Zegen (In het Fins )

  Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.

  Herra kirkastakoon kasvonsa teille

  ja olkoon teille armollinen.

  Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne

  ja antakoon teille rauhan.

  Isän ja + Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

  Lied na de zegen Gezang LvK 467: 

  Koor: 1 in het Fins

   

   

  Allen: 2 en 3 (keuze uit drie talen)

   

  2. O Christus, wiens bestraffend woord door wind en water werd gehoord, die onder ’t stormen rustig sliep en wandeld’ over ‘t schuimend diep, o wil verhoren onze beê voor hen die zijn in nood op zee!

  3. O Geest, die op de grote vloed gelijk een vogel hebt gebroed, breng Gij ’t geweld der zee tot staan en laat de mens in vrede gaan. O wil verhoren onze beê voor hen die zijn in nood op zee!

   

  Deens

  2. Vår Frelser, på et ire deg de ville bolger roet seg.

  På opprørt sjø du vandrentrygt og sov i baten uten fryk ;

  Vær nær hos dem som vi har kjær; bar de i storm og fare er!

  3. Du gode heilig Ånd var nær; Da natt og kaos radet her.

  Ved deg steg liv og orden frem, og jorden ble et lysets hjem. Vær nær hos dem som vi har kjær; bar de i storm og fare er!

   

  Fins

  2. Oi Jeesus Kristus Herramme sä olet ainut lohtumme.

  Kun tyynnytät myös myrskysään et jätä ketään pimeään.

  Siis kuule Herra pyyntöni; Sä ole aina luoani.

  3. On Pyhä Henki väkevä se meidät ain on näkevä 

  siks emme yksin matkaa tee. Hän meidät kyllä varjelee.

  Siis kuule Herra pyyntönni; Sä kulkuni nyt valaise.

   

  Muziek Ein feste Burg ist unser Gott J.N. Hanff  

  In deze dienst

  Bij het drukken van deze liturgie werd duidelijk dat er o.a. vanwege ziekte vervangingen gezocht zouden moeten worden, dat kon helaas niet meer met namen nader ingevuld worden.

  Dansk Sømandskirke

  Deutsche Evangelische Gemeinde 

  Suomen Merimieskirkko 

  Jussi Savolainen

  Svenska Kyrkan 

  Esther Hoogenraad 

  Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam 

  Martin L. van Wijngaarden

   

  Kerkenraadslid Bas Ruizeveld de Winter

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Zangers: leden van de AndreasCantorij

  Camera bediend door Jaco Boersma

    Mmv: Esther Papma, viool

  Ernst-Jan de Koning, viool

  Paul Janse, cello

  Arjen de Vries, trompet

  Bloemen verzorgd door Albert de Haaij

  Kosters Nel Merks-Ketsch

  Greet Postema - van den Berg

   

  Morgen: 

  hervormingsdaglezing, zie de affiches!

 • 23 okt 2022 - 10:30

    Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de negentiende zondag na Trinitatis 

  23 oktober 2022 

   

  Genezen van wat? Van ziekte en schuld? Van dingen waar we het niet over willen hebben? We sjouwen ondertussen door het leven toch nog genoeg mee. Laten we een evenwicht zoeken om ook die boodschap van vergeving van Christus goed te kunnen dragen.

   

  Voorbereiding 

  muziek:  BWV 814 Franse Suite III 1. Allemande

  Klokluiden

  Lied   280: 1, 2, 3 en 5

   

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, psalm 8a: 1, 3 en 6 

   

  Kyrie, na de Kyrie-oproep

  Gloria

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: Door Jezus Christus, onze Heer…

  A: … amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

  Zondagslied 863

  Eerste lezing Efeziërs 4:22-32

  Aankondiging van het evangelie (staan) en psalmwoord:

  Halleluja. Heer, uw trouw duurt eeuwig,

  Laat het werk van uw handen niet los. Halleluja.

   en

   

  Lezing Mattheus 9:1-8

  Lofzang

  Lied 534

  Verkondiging   

      Lied 916

   

  Gebeden en zegen

  Collecte

  Tevens muziek: BWV 825 Partita I. 2. Allemande 

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de acclamatie

                       

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

  Lied voor de zegen (staande) 827 

  Zegen

  A:      

   

  Orgelspel: J.L. Krebs O Ewigkeit du Donnerwort 

   

  Voorganger:   Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid: Hellen Blanca

  Lezingen door: Dorine de Koning

  Kinderkerk; Erna van Wijngaarden - Raben

  Camerabediening: Sheila Lont 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Nel Merks-Knetsch 

  Illustratie: Anoniem

   

  -  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom! 

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

  - na de dienst jongeren catechese

  -Op zondag 30 oktober vieren we samen met de Scandinavische kerken en de Duitse gemeente voor de 40ste keer gezamenlijk Hervormingsdag. 

  Aanvang op de ‘gewone tijd’ om 10.30 uur in deze kerk.

  -Op maandag 31 oktober is de jaarlijkse Hervormingsdaglezing, van 19.30 tot 21.30 uur. Zie ook de affiches.

 • 16 okt 2022 - 10:30

  http://www.luthersekerkleiden.nl/wp-content/uploads/2013/05/Lutherse-Roos-430x4301.jpg Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de 18e zondag na Trinitatis

  16 oktober 2022

   

  Afbeeldingsresultaat voor lutherroos

   

  Welkom in deze dienst, waarin we horen van de evangelist Matteüs, dat onze God geen God is van doden, maar van levenden!

   

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel: Preludium in C, J.S. Bach (BWV 547)

  klokluiden 

  Morgenlied: 207:1 t/m 4.

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm

  (Antifoon uit Sirach 36:18)

  v: Beloon wie standvastig op U wachten.  

    Laat uw profeten geloofwaardig blijken. 

  a: Verhoor, Heer, het gebed van uw dienaren

  (Psalm 122: 1, 2, 6 en 7)

  v: Verheugd was ik toen ik hoorde: 

  a: ‘Wij gaan naar het huis van de Heer’, 

  v: verheugd ben ik, 

  a: nu onze voeten staan 

  v: binnen je poorten, Jeruzalem. 

  a: Vraag om vrede voor Jeruzalem: 

  v: ‘Dat rust hebben wie van je houden, 

  a: dat vrede heerst binnen je muren 

  v: en rust in je vesting.’

  (Allen herhalen de antifoon:)

  a: Beloon wie standvastig op U wachten. 

          Laat uw profeten geloofwaardig blijken. 

           Verhoor, Heer, het gebed van uw dienaren

  (waarna allen zingen:)

  Kyrie 

  Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

  eindigend met Kyrie eleison.

  Gloria 

   

   

   

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

  Zondagslied: 320:1 t/m 5.

   

  Eerste lezing: 1 Korinthe 1: 4-9.

   

  V: aankondiging van het Evangelie (staan)

  V: Psalmwoord:

  Loof de Heer, want Hij is goed.

  Bezing zijn naam, zo lieflijk van klank.

  Halleluja!

  A:

   

  Evangelielezing Mattheus 22:34-46

  Lofzang

   

  Lied: Credo 343:1-4.

  Verkondiging.

   

  Orgelspel als inleiding op het lied na de preek

  Lied: 747:1 en 2.

   

  Gebeden en zegen

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel: Trio (Andante), G.H. Stölzel

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

  C:\Users\Home\Documents\Accalamties bij de voorbeden\78 Heilig uw Naam, o God en bevrijd ons.tif

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

  Lied voor de zegen (staande) 704; 1 t/m 3.

  Zegen

  A:

   

  Orgel-naspel: Concerto in G, 1.Allegro, J.S.Bach (BWV 592)

   

  Voorganger: ds. Marianne van der Meij-Seinstra

  Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

  Lector: Arjen de Vries

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camera: Kenneth Wong Loi Sing

  Koster:   Nel Merks-Knetsch

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via 

  www.luthersrotterdam.nl/gift 

  of scan deze QR-code met uw 

  smartphone.

   

   

  -Op vrijdag 21 oktober is er om 18.00 uur weer een maaltijdgroep: Zwaan-schuif-aan. Dan worden ook de lezingen van de Hervormingsdagdienst voorbesproken. 

  Opgave bij Annie Ruizeveld de Winter.

   

  -Op zondag 30 oktober vieren we samen met de Scandinavische kerken en de Duitse gemeente voor de 40ste keer gezamenlijk Hervormingsdag. 

  Aanvang op de ‘gewone tijd’ om 10.30 uur in deze kerk.

   

  -Op maandag 31 oktober is de jaarlijkse Hervormingsdaglezing, 

  van 19.30 tot 21.30 uur. Zie ook de affiches.

 • 9 okt 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de zeventiende zondag na Trinitatis

  9 oktober 2022

   

  http://www.kinderdienst.nl/illus/vluchteling.gif

   

  In deze dienst horen we dat je bescheiden moet zijn in je relatie met 

  God. Kom hogerop, zegt God dan. Tegen de achtergrond van het 

  huidige vluchtelingenprobleem klinkt die tekst opeens heel anders!

   

  De liederen zijn wat lang, maar in verband met de doorlopende 

  teksten zou het jammer zijn om erin te knippen.

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel Wer nur den lieben Gott laßt walten 

  Straf mich nicht in deinem Zorn, 

  G.A. Homilius

  Klokluiden

  Lied 713 (zondagslied)

   

  mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

      

  Ingangspsalm, delen uit psalm 84

  Antifoon:

  v: God ons schild, zie naar ons om,

  a: sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.

  Psalm:

  v: Hoe lieflijk is uw woning,

  a: Heer van de hemelse machten.

  v: van verlangen smacht mijn ziel

  a: naar de voorhoven van de Heer.

  v: Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.

  a: Gelukkig wie wonen in uw huis,

  v: gedurig mogen zij U loven.

  a: Want God, de Heer, is een zon en een schild

  v: Genade en glorie schenkt de Heer, 

  a: zijn weldaden weigert hij niet 

  v: aan wie onbevangen op weg gaan.

  Allen herhalen de antifoon: 

  a: God ons schild, zie naar ons om,

      sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.

   

           

  Kyrie 

  V: Kyriegebed.

   

       Gloria 

   

    

   

   

  Groet

  Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen. 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zingen Lied 321

   

  Eerste lezing: Efeziërs 4:1-6

   

  V: Aankondiging van het Evangelie (staan)

  V: Wie de Heer vrezen, vertrouw op de Heer – 

  hun hulp is Hij en hun schild. Halleluja.

  A:

   

  Evangelielezing: Lucas 14:1-14 

  A: 

   

  Lied 990

   

  Verkondiging

   

  Lied 718

   

  Gebeden en zegen

   

  Collecte

  tevens orgelspel sonate in c, D. Cimarosa 

   

  Voorbeden met de acclamatie:

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Voor de zegen: lied 791

   

      V: In ons hart en in ons huis 

  A: de zegen van God 

  V: in ons komen en ons gaan 

  A: de vrede van God 

  V: in ons leven, op onze zoektocht 

  A: de liefde van God 

  V: bij het einde, nieuw begin 

  A: de armen van God om ons te ontvangen, 

  thuis te brengen. Amen

   

  V: zegen

  A:

   

  Orgelnaspel   Fantasia in d, M. Weckman

      

   

  Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lector: Andries Ponsteen

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via 

  www.luthersrotterdam.nl/gift 

  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Op vrijdag 21 oktober is er om 18.00 uur weer een maaltijdgroep: Zwaan-

  schuif-aan. Dan worden ook de lezingen van de Hervormingsdagdienst 

  voorbesproken. Opgave bij Annie Ruizeveld de Winter.

  Op zondag 30 oktober vieren we samen met de Scandinavische kerken en de 

  Duitse gemeente voor de 40ste keer gezamenlijk Hervormingsdag. 

  Aanvang op de ‘gewone tijd’ om 10.30 uur in deze kerk.

  Op maandag 31 oktober is de jaarlijkse Hervormingsdaglezing, 

  van 19.30 tot 21.30 uur. Zie ook de affiches. 

   

   

 • 2 okt 2022 - 10:30

    Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Orde van dienst 

  voor de Zestiende zondag na Trinitatis 

  2 oktober 2022 

   

   

  Vandaag wordt in deze Avondmaalsdienst 

  Andre Tieleman gedoopt op belijdenis. 

  Dat is een feest dat zich mag spiegelen aan de blijde boodschap uit het evangelie: dat God  zorgen van mensen serieus neemt en zelfs in Zijn hand neemt, zoals het lied van de lutherse theoloog en dichter Wonno Bleij zingt.

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel: BWV 655 Schmücke dich, o liebe Seele 

  Klokluiden

  Lied 287

   

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, uit psalm 86

  v: Wees mij genadig, Heer,  

      heel de dag roep ik tot U. 

  U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, 

  a: uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.

  v: U, Heer, mijn God, 

  a: zal ik loven met heel mijn hart, 

  v:    uw naam voor eeuwig prijzen.

  a:    Want U toont mij uw grote trouw, 

  v:    U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk. 

  a:    U, Heer, bent een God 

  v:    die liefdevol is en genadig, 

  a:    geduldig, trouw en waarachtig. 

  v:    Keer U tot mij en wees mij genadig.

   

  a:    Wees mij genadig, Heer,  

         heel de dag roep ik tot U. 

         U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, 

         uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.

   

   Kyrie 

  Na de Kyrie-oproep

  Gloria

          Groet

  Zondagsgebed

  V: Door Jezus Christus, onze Heer…

  A: … amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Zondagslied 103a

  Gesprek met de kinderen

  Epistel gezongen in de vorm van Lied 841

  Aankondiging van het evangelie (staan)

  Psalmwoord:

  Halleluja. God heeft zijn volk verlossing gebracht, 

  Voor eeuwig zijn verbond ingesteld,  

  Heilig en ontzagwekkend is Gods naam. Halleluja.

   en

   

  Lezing Mattheus 6:24-34

  Lofzang

  Lied In Gods hand geborgen (Wonno Bleij)

   

  uit de bundel: Ook in het vuur is Hij nabij 

      

  Verkondiging   

   

       Lied 718

   

  Doop op belijdenis 

  Inleidingsvragen aan allen (allen staan)

  Ik vraag aan u allen 

  en in het bijzonder aan André die vandaag 

  belijdenis van zijn geloof aflegt en gedoopt wordt:

   

  Wilt u de HEER uw God dienen

  en naar zijn stem alleen horen?

  Ja, dat wil ik.

  Wilt u zich verzetten tegen alle machten

  die als goden over ons willen heersen?

  Ja, dat wil ik.

  Wilt u ieder slavenjuk afwerpen

  en leven in de vrijheid van Gods kinderen?

  Ja, dat wil ik.

  Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,

  Schepper van hemel en aarde?

  Ja, ik geloof.

  Gelooft u in Jezus Christus,

  zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

  die ontvangen is van de heilige Geest,

  geboren uit de maagd Maria,

  die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

  is gekruisigd, gestorven en begraven,

  neergedaald ter helle,

  op de derde dag opgestaan van de doden,

  opgevaren naar de hemel,

  en zit aan de rechterhand van God,

  de almachtige Vader,

  vanwaar Hij komen zal om te oordelen

  de levenden en de doden?

  Ja, ik geloof.

  Gelooft u in de heilige Geest;

  gelooft u de heilige katholieke Kerk,

  de gemeenschap der heiligen;

  de vergeving van de zonden,

  de opstanding des vleses,

  en het eeuwige leven?

  Ja, ik geloof. (Allen gaan zitten) 

   

  Belijdenisvragen

  Gebed 

  Zegen voor Andre Tieleman 

   

  Inleiding op de doop

  Doopvragen 

  Doopgebed 

  Doop van Andre Tieleman

  Vraag aan de gemeente 

   

  Lied 345 tevens collecte.

  Viering Heilig Avondmaal

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de acclamatie

  Stil gebed

  prefatie

   

  Lofprijzing  

  Avondmaalsgebed, afgesloten met:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Agnus Dei

   

  Uitdeling

   

  Tijdens de uitdeling klinkt Musica sub communione (kleine orgel)

  J.G. Walther, variaties over Schmücke dich o liebe Seele 

   

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

  Dankzegging

  wegzending en zegen 

  Lied voor de zegen (staande) 910

   

   

  2  

  Goddank, wij overdenken 't geheim van onze Heer,

  het heil dat Hij wil schenken, dat nieuw is altijd weer.

  Bevrijd van onze zorgen begroeten wij de dag

  en vrezen niet de morgen, wat hij ook brengen mag.

   
   
   
   
   
   
   

   

  3  

  Hij die met heerlijkheden de leliën bekleedt,

  zal ook zijn kind’ren kleden, Hij kent ons lief en leed.

  Geen schepsel wordt vergeten, Hij houdt het al in stand,

  die vogels geeft te eten, Hij voedt ons uit zijn hand.

   
   
   
   
   
   
   

   

  4  

  Al zal geen wijnstok dragen, geen vijgenboom zijn vrucht,

  al ligt het veld te klagen onder een lege lucht,

  God doet zijn hand toch open, zijn lof krijgt stem in mij.

  Daar ik op Hem mag hopen, ben ik alleen maar blij.

   
   
   
   
   
   
   

   

  Wegzending

  Zegen

  A:  

   

   

       Bij de kansel kunt u André feliciteren

   

  Orgelspel: Heb dank o God van alle leven

   

  Voorganger:   Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid: Hellen Blanca 

  Lezingen door: Sheila Lont

  Camerabediening: Jaco Boersma 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema 

   

  -  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom! 

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

  Volgende week is de voorganger Erna van Wijngaarden-Raben.

 • 25 sep 2022 - 10:30

    Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de Vijftiende zondag na Trinitatis 

  25 september 2022 

   

   

  Hoe doen we ‘goed’, wanneer is ons handelen ‘goed’? En wat maakt dat ‘goede handelen’ dan van ons? Heiligen? 

  Vandaag denken we daar over na, o.a. aan de hand van Paulus. Het lied na de preek echoot dat.

   

  Voorbereiding 

  Klavecimbelspel: 

  zetting en variatie Nun freut euch, lieben Christen G’mein 

  Klokluiden

  Lied 280: 1, 2, 3 en 5

   

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, psalm 119b 

   

  Kyrie 

  Na de Kyrie-oproep

  Gloria

          Groet

  Zondagsgebed

  V: Door Jezus Christus, onze Heer…

  A: … amen 

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

  Zondagslied 225

  Eerste lezing 1 Korintiërs 1:1-9

  Aankondiging van het evangelie (staan)

  Psalmwoord:

  Halleluja. Geducht is de Heer, de Allerhoogste,

  machtige koning van hel de aarde. Halleluja.

   en

   

  Lezing Mattheus 25: 34b-36

  Lofzang

  Lied 721

       Verkondiging   

       Lied 970

   

  Gebeden en zegen

  Collecte

  Tevens orgelspel: BWV 825 Partita I I. Preludium

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de acclamatie

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

  Lied voor de zegen (staande) 326

  Zegen

  A:  

   

  Orgelspel: J.G. Walther Lobt Gott ihr Christen, allzugleich

   

  Voorganger:   Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

  Lezingen door: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries Camerabediening: Sheila Lont 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema 

  Illustratie: ‘Símbolo  del Espíritu Santo y personas‘

   

  -  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom! 

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

 • 20 sep 2022 - 10:15

   

  Liturgie

  bij het afscheid van

   

  Willempje Alewijn-Deijbel

  -Willy-

   

  16 juli 1930 – 14 september 2022

   

   

  20 september 2022

   

  in de

  lutherse Andreaskerk

   

  Orgelspel Midden in de dood zijn wij in het leven (LB 566)

   

  Opening en welkom

   

  Kyriegebed 

   

  Kyrie-lied 547: 1, 2, 3 en 5

    

   

  2. Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 

  dat de lieve vrede ons bewaren zal. Refrein.

   

  3. want de aarde vraagt ons om het zaad des doods, 

  maar de hemel draagt ons op de adem Gods. Refrein. 

   

  5.want de aarde jaagt ons naar de diepte toe, 

  maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe. Refr.

   

  In memoriam door Annemarie, dochter

   

  Zingen Lied 942: 1 en 2

   

   

  2.Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 

  ik ben gevangen in mijn onvermogen.

  Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,

  zult Gij mij bergen in uw mededogen?

  Mag ik nog levend wonen in uw land, 

  mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?

   

  Gedicht door Marjolein, dochter

   

  Zingen: 3.Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

  dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

  Open die wereld die geen einde heeft, 

  wil alle liefde aan uw mens besteden. 

  Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

  Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

   

  Bijbellezing Romeinen 8: 31-39 (trouwtekst)

 • 18 sep 2022 - 10:30

    Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de Veertiende zondag na Trinitatis 

  18 september 2022 

   

   

  Vandaag staan we stil bij ‘belijden van de kerk’. Hoe geven we invulling aan hoe wij kerk zijn, wat is de bodem van het belijden waar wij steun op zoeken. We lezen in de Bijbel en dan? We denken daarover na aan de hand van (belijdende) liederen. Daarbij klinkt onder meer de versie van de geloofsbelijdenis zoals Luther die voorstond (341). Maar ook klinkt een belijdend lied uit de Noordse traditie (970).

  Voorbereiding 

   

  Klavecimbelspel G. Böhm Wer nur den lieben Gott laßt walten.

   

  Klokluiden

  Hier vraagt God ons Hem toegewijd te wezen,

  het boek des levens op te slaan,

  zijn heilig woord te lezen en te verstaan.

   

  Hier mogen wij de kinderen laten dopen

  en zelf weer worden als en kind

  met onze harten open en welgezind.

   

  Hier noodt God ons met uitgestrekte armen

  om gasten aan zijn dis te zijn

  en schenkt ons in zijn erbarmen ons brood en wijn.

   

  Hier zingen wij de zalige gezangen.

  Hij is ons zongen zeer nabij.

  Ons eeuwige verlangen verzadigt Hij.

   

  Hier mogen wij elkaar als mens ontmoeten

  en allen samen groot en klein

  als heiligen begroeten zoals wij zijn. 

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, psalm 84 (delen)

   

  V: God, ons schild, zie naar ons om.

  Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 

  A: Beter één dag in uw voorhoven

  dan duizend daarbuiten. 

   

  V: Hoe lieflijk is uw woning,

  HEER van de hemelse machten

  A: Van verlangen smacht mijn ziel

  naar de voorhoven van de Heer.

  V: Mijn hart en mijn lijf roepen

  Om de levende God.

  A Gelukkig wie wonen in uw huis,

  Gedurig zullen zij u loven.

  V: Want God de HEER is een zon en schild,

  A: Genade en glorie geeft de HEER;

  V: Zijn weldaden onthoudt Hij niet 

  aan wie onbevangen op weg gaan.

   

  A: God, ons schild, zie naar ons om.

  Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 

  Beter één dag in uw voorhoven

  dan duizend daarbuiten.

   

   

  Kyrie 

  Na de Kyrie-oproep

   

   

  Gloria

   

          Groet

   

  Zondagsgebed

  V: Door Jezus Christus, onze Heer…

  A: … amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied 146a : 1, 2 en 4

  Eerste lezing Galaten 5: 16-24

    Lied 341

  Aankondiging van het evangelie (staan)

  Psalmwoord:

  Halleluja. Wie lof offeren, eren Mij 

  en banen de weg, dat ik hen Gods heil doe zien. Halleluja.

   en

   

  Lezing Lucas 17:11-19

  Lofzang

   

    Lied 344

   

       Verkondiging   

   

       Lied 970

   

  Gebeden en zegen

   

  Collecte

  Tevens orgelspel: J.S. Bach preludium in C 

  (Wohltemperierte Klavier BWV 846)

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met de acclamatie

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Lied voor de zegen (staande) 696: 1, 2 en 4

   

  Zegen

  A:  

   

  Orgelspel: Uitleidend:  BuxWV 186 Erhalt uns Herr bei Deinem Wort

   

  Voorganger:   Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid: Ann Lemmers

  Lezingen door: Arnold Filius

  Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema 

  Illustratie: WoordWolk 

   

  -  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom! 

  - om ongeveer 12.00 uur: verzamelen de catechisanten zich in de kerkenraadskamer

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

 • 11 sep 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de dertiende zondag na Trinitatis, 

  11 september 2022 

   

  De barmhartige Samaritaan (Lc 10,25-37) - Thomas - Godsdienstonderwijs.be

   

   

   

  We horen het verhaal van de barmhartige Samaritaan, waarin ons duidelijk wordt gemaakt hoe je iemands naaste wordt.

   

  Voorbereiding 

    Orgelspel   In Dich hab ich gehoffet Herr (Lied 941), 

    H. Scheidemann

       Klokluiden 

  Lied 275

   

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

  Introïtus en antifoon uit psalm 74:1-3,12 

  v: Kom uw verbond met ons na, 

  vergeet uw vernederd volk niet voorgoed.

  a: Sta op God, verdedig uw zaak!

   

          v: Waarom, God, hebt U ons voor altijd verstoten, 

          a: brandt uw woede tegen de schapen die U hoedt? 

          v: Denk aan het volk 

          a: dat u ooit hebt verworven, 

          v: de stam die u hebt vrijgekocht, 

          a: uw eigen bezit, 

          v: de Sionsberg waar u ging wonen. 

          a: Kom naar de stad die voor altijd in puin ligt, 

          v: de vijand liet niets van het heiligdom heel, 

          a: God, mijn koning van oudsher, 

           v: die verlossing brengt in het hart van het land!

   

          a: Kom uw verbond met ons na, 

  vergeet uw vernederd volk niet voorgoed. 

           Sta op God, verdedig uw zaak!   

  Kyrie 

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

   

  Gloria

        

   

   

  groet

                

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied 796

   

  Eerste lezing Jesaja 33:2-10

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord: Loof, dienaars van de Heer, 

  loof de naam van de Heer. 

  De naam van de Heer zij geprezen 

  van nu tot in eeuwigheid. 

  Halleluja!

  Evangelielezing Lucas 5:10-23-37

  Lofzang

  Lied 827

  Verkondiging 

  Lied 941

   

  Gebeden en zegen 

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek           

  tevens orgelspel:   Ich will dich lieben meine Stärke, Piutti

  Voorbeden met de volgende acclamatie:

  Stil gebed, en:  

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

  wegzending en zegen

   

  Lied voor de zegen (staande) 838

   

  Zegen

  Allen:

     

    Orgelnaspel: Sonate V I Allegro, J.S.Bach (BWV 525)

   

   

   

   

  Voorganger: Erna van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

  Lector: Rudi Ruigendijk

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

  Illustratie voorzijde: naar Delacroix, museum Kröller-

  Müller

   

  Na de dienst: koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

   

 • 4 sep 2022 - 10:30

  - Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de Twaalfde zondag na Trinitatis 

  4 september 2022 

   

   

  Vandaag staat de roeping (én het belijden) van Jesaja op het leesrooster; prachtig nu het ook een belijdenisdienst is. Na ruim twee jaar vertraging vieren we de belijdenis van Arend Sonneveld.

   

  Tevens vieren we het Heilig Avondmaal

   

   

  Voorbereiding 

   

  Orgelspel J.S. Bach - BWV 208 aria Schafe sollen sicher weiden

   

  Klokluiden

  Lied 281: 1, 2 , 4, 5 en 6

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, psalm 70 (delen)

   

  V: God, breng mij uitkomst, 

  A: HEER, kom mij haastig te hulp!

   

  V: Dat beschaamd en vernederd worden

  wie mij naar het leven staan;

  A: met schande terugwijken,

  wie mijn ongeluk zoeken

  V: beschaamd zich omkeren,

  wie de spot met mij drijven.

  A: Wie bij u hun geluk zoeken

  Zullen lachen en vrolijk zijn;

  V: wie van u redding verwachten

  zullen steeds weer zeggen: God is groot!

  A: Ik ben arm en zwak,–

  God, kom haastig!

  V: U bent mijn helper, mijn bevrijder;

  Heer, wacht niet langer!

   

  A: God, breng mij uitkomst, 

  HEER, kom mij haastig te hulp!

   

   

  Kyrie 

  Na de Kyrie-oproep

   Gloria

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: Door Jezus Christus, onze Heer…

  A: … amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied 103a : 1 en 3

  Eerste lezing Jesaja 6

   

  Aankondiging van het evangelie (staan)

  Psalmwoord:

  Halleluja. Ik wil de HEER te allen tijde 

  prijzen, altijd is zijn lof in mijn mond. Halleluja.

   en

   

  Lezing Marcus 7:31-37

  Lofzang

   

  Lied   534

   

  Korte preek   

   

  Lied   913: 1, 3, 5 en 6

   

  Belijdenis 

   

  Inleidingsvragen aan allen (Allen staan)

   

  Wilt u de HEER uw God dienen

  en naar zijn stem alleen horen?

  Ja, dat wil ik.

  Wilt u zich verzetten tegen alle machten

  die als goden over ons willen heersen?

  Ja, dat wil ik.

  Wilt u ieder slavenjuk afwerpen

  en leven in de vrijheid van Gods kinderen?

  Ja, dat wil ik.

   

  Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,

  Schepper van hemel en aarde?

  Ja, ik geloof.

  Gelooft u in Jezus Christus,

  zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

  die ontvangen is van de heilige Geest,

  geboren uit de maagd Maria,

  die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

  is gekruisigd, gestorven en begraven,

  neergedaald ter helle,

  op de derde dag opgestaan van de doden,

  opgevaren naar de hemel,

  en zit aan de rechterhand van God,

  de almachtige Vader,

  vanwaar Hij komen zal om te oordelen

  de levenden en de doden?

  Ja, ik geloof.

  Gelooft u in de heilige Geest;

  gelooft u de heilige katholieke Kerk,

  de gemeenschap der heiligen;

  de vergeving van de zonden,

  de opstanding des vleses,

  en het eeuwige leven?

  Ja, ik geloof.

   

  Allen gaan zitten 

   

  Belijdenisvragen aan Arend Willem Deodatus Sonneveld

   

  gebed

   

  Zegen voor Arend 

   

  Vraag aan de gemeente

   

  Lied 705

  (tevens collecte)

   

  Viering Heilig Avondmaal

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met de acclamatie

  Stil gebed

  prefatie

   

  Lofprijzing  

   

  Avondmaalsgebed, afgesloten met:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Agnus Dei

   

  Uitdeling

   

  Tijdens de uitdeling klinkt Musica sub communione: 

  BWV 169 aria uit cantate Gott soll allein mein Herze haben

   

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

  Dankzegging

  wegzending en zegen 

  Lied voor de zegen (staande) 418

   

  Wegzending

   

  Zegen

  A:  

   

   

   

       Bij de kansel kunt u Arend feliciteren

   

       Orgelspel: J.C.F. Fischer Passacaglia

   

   

   

  Voorganger:   Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lezingen door: Arjen de Vries

  Camerabediening: Jaco Boersma

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Nel Merks-Knetsch

  Illustratie: Jesaja naar Rafael

   

  -  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom! 

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

 • 28 aug 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de Elfde zondag na Trinitatis

  28 augustus 2022

   

   

  Vandaag de opening van het seizoen; 

  er is weer kinderkerk en Cantorijzang!

   

  Een leidend element in deze dienst is de Lutherroos, 

  zoals die ook aan de Gordelwegzijde in onze kerk hangt.

   

  Het is een embleem dat ook kan staan voor het ‘juiste verhaal vertellen’. En, op dit spoor verder denkend: 

  welke juiste Bijbelboodschap dient verteld te worden? Gods Woord!

   

  Een gedachte die een heel seizoen met ons mee mag gaan.

   

   

  Voorbereiding 

         Orgelspel  J. Homilius, trio Liebster Jesu wir sind hier

         Klokluiden 

  Lied Lied 283, Cantorij 1 alle de overige strofen

   

  mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V:   Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A:   en laat ons weer in vrede leven.

  V:   Amen.

      

      Ingangspsalm  68

   

  V: Ontzagwekkend bent u, God, in uw heiligdom. 

  De God van Israël, geeft macht  

  en nieuwe kracht aan zijn volk. 

  A: Geprezen zij God

   

  V: God staat op,

  A: zijn vijanden stuiven uiteen,

  zijn haters vluchten als hij verschijnt

  V: Maar de rechtvaardigen verblijden zich,

  zij juichen als God verschijnt

  A: uitgelaten van vreugde.

  Geprezen zij de Heer, dag aan dag 

  V: Deze God draagt ons en redt ons.

   

  A: Ontzagwekkend bent u, God, in uw heiligdom. 

  De God van Israël, geeft macht  

  en nieuwe kracht aan zijn volk. 

  Geprezen zij God

   

   

   

  V: Kyriegebed.

   

  Kyrie gezongen door de Cantorij in een zetting van Ferenc Farcas

   

      Gloria door allen met lied 305

     

    Groet

    Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Zingen Zondagslied: 816, 

  Cantorij 1 allen overige strofen

   

  Eerste lezing Deuteronomium 6:1-9

   

  V: Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  V: Halleluja. Looft de HEER, roept zijn Naam aan, 

  maakt onder de volken zijn daden bekend. Halleluja.

  A:

   

    Evangelielezing: Matteüs 16:13-19

  A:

   

    Zingen Lied 513

  De Cantorij zingt de antifoon:

  God heeft het eerste woord 

  heeft het laatste woord

  oorsprong en doel en zin staat aan het begin

  zijn roep wordt nog gehoord

  en couplet 1

  Allen zingen de overige strofen

   

    Verkondiging 

   

    Zingen Lied 326 

   

  Gebeden en zegen

      Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek

      Muziek: Bicinium Allein Gott in der Höh’ sei Ehr

   

  Voorbeden met de acclamatie:

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

    Voor de zegen Lied 415, Cantorij1, overige strofen allen 

   

      V: zegen

  A:

   

    Orgelnaspel  BWV 578 Fuge in g

   

   

    Voorganger:     Martin van Wijngaarden 

  Kerkenraadslid: Ann Lemmers

  Lezingen: Susan Wong Loi Sing - Gunning

  Zangers: leden van de AndreasCantorij

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kinderkerk: Laura Lindhout

  Kosteres:   Nel Merks-Knetsch

  Camerabediening: Sheila Lont

  Illustratie: ds. Meijer en gemeenteleden  

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 21 aug 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de tiende zondag na Trinitatis

  21 augustus 2022

   

  Jeremia treurend over Jerusalem

   

  In deze zomerdienst komt aan de orde dat Jezus huilt over de aanstaande val van Jeruzalem

   

   

  Voorbereiding 

         Orgelspel Fantasia V ex C , A. vanNoordt (1619-1675)

         Klokluiden 

  Lied Lied 215: 1, 2, 3, 4 en 5

   

  mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V:   Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A:   en laat ons weer in vrede leven.

  V:   Amen.

      

      Antifoon en psalm, uit psalm 55

           v: Ik roep tot God, de Heer zal mij redden. 

  Leg uw last op de Heer en Hij zal u steunen,

           a: nooit zal Hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.

   

           v: Luister, God, naar mijn gebed,

           a: verberg U niet als ik om hulp smeek,

          v: sla acht op mij

           a: en geef mij antwoord.

           v: Klagend loop ik rond, 

           a: radeloos door het schreeuwen van de vijand

          v: en het tieren van de goddelozen,

           a: want zij storten onheil over mij uit

           v: en bestoken mij met hun woede.

   

          a: Ik roep tot God, de Heer zal mij redden. 

  Leg uw last op de Heer en Hij zal u steunen,

  nooit zal Hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.

   

                

   

  Kyrie 

  V: Kyriegebed.

        

  Gloria 

   

    

  Groet

    Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Zingen Zondagslied: 272 (1-4)

   

  Eerste lezing Jeremia 15: 5-7 en 19-21

   

    Zingen lied 995 (1-2)

   

  V: Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  V: Heel de aarde, juich voor God, 

  bezing de eer van zijn naam, 

  breng hem eer en lof. Halleluja!

  A:

   

  Evangelielezing: Lucas 19:41-48

  A:

   

  Zingen Lied 187 (1-4)

   

  Verkondiging 

   

    Zingen Lied 550 (1-3)

   

  Gebeden en zegen

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek

  Tevens orgelspel: Canzon ex G, F. Tunder (1614-1667)

   

  Voorbeden met de acclamatie:

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

  Voor de zegen lied 447 (1-3)

   

      V: zegen

  A:

   

    Orgelnaspel Toccata d-Moll BuxWV 155, Buxtehude (1637-1707)

        

  Voorganger: Hans Bas Val 

  Kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

  Lezingen: Dorine de Koning

  Organist: Gerard Verweij

  Kosteres:   Nel Merks-Knetsch

  Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

  Illustratie: R. van Rijn  

   

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

   

   

   

 • 14 aug 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de Negende zondag na Trinitatis

  14 augustus 2022

   

  Rembrandt Harmensz. van Rijn: Bileam en de ezelin

   

  In deze rustige zomerdienst klinkt een vrij onbekend verhaal over een sprekend dier.

  Het is de lezing over Bileam en zijn ezel.

  Het is een beeldverhaal: over goed zien en (dus ook over) goed horen.

  We koppelen aan deze lezing liederen over Godsvertrouwen.

   

  (in verband met de hitte: onder het orgelbalkon staat water klaar!)

   

   

  Voorbereiding 

         Orgelspel  J.L. Krebs fantasia Freu dich sehr, o liebe Seele

         Klokluiden 

  Lied Lied 146a, 1, 2, 5, 6 en 7.

   

  mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V:   Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A:   en laat ons weer in vrede leven.

  V:   Amen.

      

      Ingangspsalm  27 b (met antifoon B) 

   

   

  Kyrie 

  V: Kyriegebed.

        

   

      Gloria 

   

    Groet

    Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Zingen Zondagslied: 823

   

  Eerste lezing Numeri 22:21-35

   

  V: Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  V: Halleluja. Zing voor de Heer een nieuw lied 

  Wonderen heeft Hij verricht. Halleluja.

  A:

   

  Evangelielezing: Lucas 17:11-17

  A:

   

    Zingen Lied 344

   

    Verkondiging 

   

    Zingen Lied 316 

   

  Gebeden en zegen

      Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek

      Muziek: J.L Krebs Jesu meine Freude 

   

  Voorbeden met de acclamatie:

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

   

  Voor de zegen, LvdK 458

  2  Toch staat mij niets vaster dan dit: Gij kunt u niet verre bevinden,

  want steeds als het hart tot U bidt, vertroost Gij ons als uw beminden.

  Dit staat voor ons vast: in U, onze kracht, bewegen en leven en zijn wij.

   

  3  Gij gaaft ons in hart en in mond Uzelf, als de stem aan de vogels.

  Gij sloot door uw woord een verbond en in onze liederen woont Gij.

  Zomin als uw woord vergaat, zal het koor van die uw lofzingen teloorgaan.

   

  4  Hoe zwak Gij ook voor ons bestaat, hoe krachteloos wij U verwachten, Gods Zoon zijt Gij toch metterdaad, omringd door de hemelse machten. Wat klagen wij dan? Gods reddende hand redt ook met een wenk van zijn vinger!

   

  5  Uw naam heeft het hoogste gezag. Hoe hoog zich de golven verheffen,

  zij vallen terug voor uw macht, zij moeten zich laten gezeggen.

  Laat allen tezaam het zien: in uw naam staan engelen klaar om te dienen.

   

  6  Ja Heer, wij beseffen het weer hoe Gij ons vertroostend nabij zijt

  en met u het engelenheer ons stemt tot de hemelse blijheid.

  Geen plaats voor de smart. Schep vreugde, mijn hart! 

  Geen tijd is het meer om te treuren.

   

      V: zegen

  A:

   

    Orgelnaspel  J.L. Krebs O Ewigkeit du Donnerwort

   

     Voorganger:     Martin van Wijngaarden 

  Kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

  Lezingen: Albert van Zoelen

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Nel Merks-Knetsch

  Camerabediening:

  Illustratie: R. van Rijn  

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

   

   

 • 17 jul 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de vijfde zondag na Trinitatis, 

  17 juli 2022 

   

   

   

   

  In de schoolvakanties is er geen kinderkerk – de zwaantjesdoos met knutselspullen staat op de eerste bank, pak gerust!

   

  Voorbereiding 

   

         Orgelspel   Sonate IV in e - II Andante, J.S. Bach 

    (BWV 528)

       Klokluiden 

  Lied 213: 1 en 2

   

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

  Introïtus en antifoon uit psalm 27

  Antifoon uit psalm 27: 7a, 9b

  v: Hoor mij, heer, als ik tot U roep.

      Verstoot mij niet, verlaat mij niet,

  a: God, mijn behoud.

  Psalm 27: 1, 7b, 13-14

  v: De Heer is mijn licht, mijn behoud,

  a: wie zou ik vrezen?

  v: Bij de Heer is mijn leven veilig,

  a: voor wie zou ik bang zijn?

  v: Wees genadig en antwoord mij.

  a: Mag ik niet verwachten 

       de goedheid van de Heer te zien

  v: in het land van de levenden?

  a: Wacht op de Heer, 

       wees dapper en vastberaden,

  v: ja wacht op de Heer.

   

          a: Hoor mij, Heer, als ik tot U roep.

    Verstoot mij niet, verlaat mij niet,

      God, mijn behoud.

    

  Kyrie 

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

  (geheel door allen)

   

  Gloria 

  (geheel door allen)

        

   

   

  groet

                

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied 673

   

  Eerste lezing 1 Petrus 3:8-15a

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord: God, de Heer, is een zon en een schild. 

  Zijn weldaden weigert Hij niet.

  Halleluja!

  en

  Evangelielezing Lucas 5:1-11

  Lofzang

  Lied 532

  Verkondiging 

  Lied 361: 1 t/m 5

   

  Gebeden en zegen 

   

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

    tevens orgelspel:   Concerto in G - II. Largo, J.S. Bach (BWV 592)

  Voorbeden met de volgende acclamatie:

  Stil gebed, en:  

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

  wegzending en zegen

   

  Lied voor de zegen (staande) 418: 1, 2 en 3

   

  Zegen

  Allen:

     

   

       Orgelnaspel: Concerto in G - III. Presto, J.S. Bach (BWV 592)

   

   

   

  Voorganger: ds. Elbert Grosheide

  Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

  Lector: Andries Ponsteen  

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

  Illustratie voorzijde: geloofstoerusting.nl

   

  Na de dienst: koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

   

  De eerste dienst in deze kerk na de zomersluiting zal zijn op 14 augustus; Erna van Wijngaarden zal dan de voorganger zijn.

  Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

  QR code met uw smartphone. 

   

  De zondagen 24 en 31 juli en 7 augustus is deze kerk gesloten, maar op de website van de kerk zijn onze ‘Zomergroeten’ te zien en te horen, korte diensten die dit jaar enkele thema’s uit de Augsburgse confessie als onderwerp hebben.

  Op 24 juli is bovendien de dienst in de DEG aan de ’s-Gravenbrugwal bij te wonen.

   

  De eerste dienst in deze kerk na de zomersluiting zal zijn op 14 augustus; Martin van Wijngaarden zal dan de voorganger zijn.

 • 10 jul 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de vierde zondag na Trinitatis, 

  10 juli 2022 

   

  ArtWay.eu

   

  Welkom in deze dienst waarin het gaat over barmhartig zijn, over

  niet oordelen of veroordelen en waarbij de balk en splinter weer

  aan de beurt zijn (zie de illustratie). In de schoolvakanties is er geen kinderkerk – de zwaantjesdoos met knutselspullen staat op de eerste bank.

   

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel Improvisatie Lied 807 Een mens te zijn op aarde

  Klokluiden 

  Lied 217: 1, 2 en 3

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

  Intorïtus en antifoon uit psalm 27 (vers 1-2 en 3-5a)

  de antifoon (ps.27:1-2):

  v: De Heer is mijn licht, mijn behoud,

  wie zou ik vrezen? 

  Bij de Heer is mijn leven veilig, 

  a: voor wie zou ik bang zijn? 

  Psalm 27:3-5a

  v: Al trok een leger tegen mij op, 

  mijn hart zou onbevreesd zijn, 

  a: al woedde er een oorlog tegen mij, 

  nog zou ik mij veilig weten. 

  v: Ik vraag aan de Heer één ding, 

  het enige wat ik verlang: 

  a: wonen in het huis van de Heer 

  alle dagen van mijn leven, 

  v: om de liefde van de Heer te aanschouwen, 

  hem te ontmoeten in zijn tempel. 

  a: Hij laat mij schuilen onder zijn dak 

  op de dag van het kwaad

  Kyrie 

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

   

  Gloria

        

   

  groet

                

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

    Gesprek met de kinderen

    Zondagslied 675

  Eerste lezing Jeremia 17: 5-26

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord: Vestig je hoop op God, 

  eens zal ik hem weer loven, 

  mijn God die mij ziet en redt.

  Halleluja.

  en

  Evangelielezing Lucas 6: 36-42

  Lofzang

  Lied 943

  Verkondiging 

  Lied 807

   

  Gebeden en zegen 

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

    tevens orgelspel: Nun freut euch, lieben Christen G'mein., 

  J.S. Bach (BWV 734)

   

  Voorbeden met de volgende acclamatie:

  \Stil gebed, en:  

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  wegzending en zegen

  Lied voor de zegen (staande) 841: 1, 2 en 4

  Zegen

  Allen:

     

   

    Orgelnaspel: Fuge in c, J.S. Bach (BWV 575)

   

   

   

  Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

  Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

  Lector: Dorine de Koning  

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

  Camerabediening: Sheila Lont

  Illustratie voorzijde: anoniem

   

  Na de dienst: koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

   

  Volgende week is de voorganger ds. Elbert Grosheide (tot 10 jaar geleden de predikant van de Bergsingelkerk; nu terug in Rotterdam)

   

  De zondagen 24 en 31 juli en 7 augustus is deze kerk gesloten, maar op de website van de kerk èn via kerkdienstgemist.nl zijn onze ‘Zomergroeten’ te zien en te horen, korte diensten die dit jaar enkele thema’s uit de Augsburgse confessie als onderwerp hebben.

  Op 24 juli is bovendien de dienst in de DEG aan de ’s-Gravenbrugwal bij te wonen.

   

  De eerste dienst in deze kerk na de zomersluiting zal zijn op 14 augustus; Erna van Wijngaarden zal dan de voorganger zijn.

  Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

  QR code met uw smartphone. 

   

 • 3 jul 2022 - 10:30

  - Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de derde zondag na Trinitatis 

  3 juli 2022 

   

   

  Als sluiting van ons seizoen, en voorafgaand aan ons gemeentefeest, Luthers Bruiloft, een dienst over het Lam van God

  Hoe kijken we tegen het Lam van God aan? Als slachtoffer dat voor ons leed, of als redder en verlosser van de wereld, zoals ook het mozaïek in onze kerk verbeeldt?

  We lezen en zingen teksten over hoe het Lam/lam in de Bijbel voorkomt. Dit koppelen we aan de zang uit de Avondmaalsliturgie: het Agnus Dei, Christus Lam van God. 

   

   

  Voorbereiding 

   

  Orgelspel BWV 232 Messe in h-moll (Hohe Messe) - Agnus Dei

   

  Klokluiden

  Lied 283

  Cantorij 1, allen 2 en 4

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, 

  een koorlied naar de psalmen 36 en 57 

  (zetting van L. von Beethoven)

   

  Gott, deine Güte reicht so weit,

  So weit die Wolken gehen;

  Du krönst uns mit Barmherzigkeit,

  Und eilst, uns beyzustehen.

  Herr, meine Burg, mein Fels, mein Hort,

  Vernimm mein Flehn, merk auf mein Wort;

  Denn ich will vor dir beten!

   

  Kyrie 

  Na de Kyrie-oproep

   Gloria

   

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: Door Jezus Christus, onze Heer…

  A: … amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

   

  Lied 938

   

  Zondagslied

  Eerste lezing Genesis 22:1-14

   

  Cantorijzang M. Praetorius

  Siehe das ist Gottes Lamm welches der welt Sünde trägt.

  Zie het Lam van God dat de zonden van de wereld wegdraagt.

   

  Aankondiging van de hoofdlezing het evangelie (staan)

  Psalmwoord:

  Halleluja. De hemel vertelt van Gods majesteit,

  het uitspansel roemt het werk van Zijn handen. Halleluja.

   en

   

  Lezing Johannes 1:26-30

  Lofzang

  Lied   651: 1, 2 en 3

   

  Verkondiging  

   

  Lied   651: 4, 5, 6 en 7

   

  Viering Heilig Avondmaal

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel G.A. Homilius Schmücke dich, o liebe Seele

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met de acclamatie

  Stil gebed

   

  Cantorijzang Agnus Dei van H.L. Haszler 

   

  prefatie

   

  Gezongen lofprijzing  402 b

   

  Avondmaalsgebed, afgesloten met:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

  Agnus Dei

   

  Uitdeling

   

  Tijdens de uitdeling klinkt Musica sub communione 

  J. Dragt - Agnus Dei

   

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

  Dankzegging

  wegzending en zegen 

  Lied voor de zegen (staande) 705

   

   

  Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt,

  eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid.

  Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

   

  Ere zij de Heer der englen, ere zij de Heer der kerk,

  ere aan de Heer der volken; aard' en hemel looft uw werk!

  Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk!

   

  Halleluja, lof, aanbidding brengen englen U ter eer,

  heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer.

  Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

   

  Wegzending

   

  Zegen

  A:  

   

   

    Enige mededelingen over het verloop van Luthers Bruiloft!

   

    Orgelspel: G.F. Ebhardt - Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld

   

   

   

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid: Nel Merks-Knetsch

  Lezingen door: Sheila Lont

  Kinderkerk: Marjolein Kroesbergen

  Heidi den Hollander

  M.m.v. leden van de AndreasCantorij

  Camerabediening: Jaco Boersma

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

  Illustraties: voorop: ds Meijer en gemeenteleden

  bij de preek: Lucas Cranach jr.

   

  -  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Online doneren? Geen contant geld op zak en u wilt toch bijdragen aan de collecte? Ga naar www.bunq.me/andreaskerk en kies een bedrag. 

   

   

         

   

  Katharina van Bora
      Luthers Bruiloft 12.00 – 15.00 uur

   

  12.00 uur Koffie, thee, sap, frisdrank, wijn

  12.30 Opening lopend buffet onder zang van AndreasCantorij

  13.00 Opening boekenmarkt 

  13.30 Tegeltjes schilderen met de kinderen (Erna)

  14.00 Quiz o.l.v. Hellen Blanca

  14.30 Uitslag quiz, bekendmaking winnaar. Prijsuitreiking 

  15.00 Sluiting, uitdeling fruit 

 • 26 jun 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de tweede zondag na Trinitatis, 

  26 juni 2022 

   

   

  Welkom in deze dienst. Gisteren was het de Dag van de Augsburgse Confessie.. In 1530 werd deze belijdenis aan de Keizer voorgelezen, zoals hierboven afgebeeld. Voor Nederlandse Lutheranen zijn deze Confessie en de Kleine Catechismus van Luther de belangrijkse belijdenisgeschriften

   

  In de zomergroeten zullen een paar delen van de Kleine Catechismus besproken worden; in deze dienst enige teksten uit de Augsburgse Confessie.

  Omdat de Bijbel, het Woord, belangrijk is in de confessie, zingen we enige liederen die daarop zinspelen.

   

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel Jesu bleibet meine Freude J.S.Bach

       Klokluiden 

  Lied 281: 1, 6 en 7

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm 46

  de antifoon (ps.119: 46):

  v: Voor koningen kan ik zelfs getuigen van uw richtlijnen,

  a: zonder schaamte.

  Psalm 46: 2-3, 5-6

  v: God is voor ons een veilige schuilplaats,

  a: een betrouwbare hulp in de nood.

  v: Daarom vrezen wij niet,

  a: al wankelt de aarde

  v: en storten de bergen in het diepst van de zee.

  a: Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,

  v: de heilige woning van de Allerhoogste.

  a: Met God in haar midden stort zij niet in,

  v: vroeg in de morgen komt God haar te hulp.

  a: Voor koningen kan ik zelfs getuigen van uw richtlijnen, 

  zonder schaamte.

   

  allen zingen:

   

  Kyrie 

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

   

  Gloria

        

   

  groet

                

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Lied 966

  Allen: 1,  3,  5

  Vrouwen:       2

  Mannen:             4

  Gesprek met de kinderen

  Zondagslied 382

  Eerste lezing 1 Tim 6:11b-16

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord:

  Halleluja, God de Heer is een zon en een schild. 

  Genade en glorie schenkt de Heer, zijn weldaden weigert

  Hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. Halleluja.

  en

  Evangelielezing Johannes 2:13-22

  Lofzang

  Lied 344

  Verkondiging 

  Lied uit: Alle liederen van Luther, no.31

  Op de melodie van lied 721

  Deze tekst:

   

  1  

  Bewaar ons, Here, bij uw woord,

   

  betoom des vijands roof en moord.

   

  Hij trok ten strijde om uw Zoon

   

  te stoten van uw hoge troon.

   

  2  

  Heer Jezus Christus, toon uw macht,

   

  Heer aller heren, kom met kracht.

   

  Bescherm uw arme christenheid,

   

  dat zij U love te allen tijd.

   

  3  

  O Geest, die onze Trooster zijt,

   

  geef dat uw volk één Heer belijdt,

   

  wees bij ons in de laatste nood,

   

  leid ons ten leven uit de dood.

   

  Gebeden en zegen 

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

    tevens orgelspel:  Erhalt und Herr bei deinen Wort H.F. Michielsen

   

  Voorbeden met de volgende acclamatie:

  \Stil gebed, en:  

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

  wegzending en zegen

  Lied voor de zegen (staande) 418

  Zegen

  Allen:

     

   

  Orgelnaspel: Wer nur den lieben Gott lasst walten J.S.Bach

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

  Lector: Arnold Filius 

  Kinderkerk: Erna van Wijngaarden-Raben 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

  Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

  Illustratie voorzijde: anoniem

   

  Na de dienst: koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

   Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  -  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

     QR code met uw smartphone.

  Volgende week: sluiting seizoen er zijn nog intekenfolders voor het buffet van Luthers Bruiloft! 

   

  In de periode rond Pasen bleek het heel goed samen te gaan: eten en praten! Toen bespraken we liederen.

  Nu is het voorstel om een keer teksten te bespreken die over het Lam Gods gaan. 

  In de dienst van de sluiting van het seizoen (3 juli, met Luthers Bruiloft na-afloop!) zullen die teksten (en onze bespreking ervan) centraal staan. 

  Ik denk voor onze bespreking uiteraard aan Bijbel- en liedteksten, maar ik vond ook al mooie gedichten die dit jaar (!) gepubliceerd werden.

  De Cantorij zingt in die dienst ook zangen rond om het Lam Gods.

  De maaltijd is van 18.00—20.00 uur (inloop vanaf half zes) op woensdag 29 juni.

 • 19 jun 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de eerste zondag na Trinitatis.

  19 juni 2022 

   

  Kaïn en Abel - Wikipedia

    

                                                                                   

  Er is geen kinderkerk (maar de zwaantjesdoos met tekenspullen staat voor in de kerk ; kom hem gerust halen), en voor deze ene keer ook geen kinderverhaal.

   

  Voorbereiding 

         Orgelspel Sonate in Es – Allegro (BWV 525), J.S. Bach

       Klokluiden 

  Lied psalm 107: 1,4

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

  Ingangspsalm uit psalm 13

  V: Heer, ik vertrouw op uw liefde,

  A: mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

   

  V: Hoe lang nog, Heer, zult U mij vergeten,

  A: hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat?

  V: Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God!

  A: Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.

  V: Laat mijn vijand niet roepen: “Ik heb hem verslagen”,

  A: mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.

  V: Ik vertrouw op uw liefde:

  A: mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

  V: Ik zal zingen voor de heer, Hij heeft mij geholpen.

   

  A: Heer, ik vertrouw op uw liefde,

        mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

  Kyrie 

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

  (allen helemaal:)

   

  Gloria

  (allen helemaal:)

        

  groet

                

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Eerste lezing Genesis 4, 1-16

  Lied 561: 1,2

  Tweede lezing           Genesis 4, 17-24

  Lied    561: 3

  Derde lezing               Genesis 4, 25-26

  Lied    561: 4,5

   

  Verkondiging 

  Lied 823: 1,4,5

   

  Gebeden en zegen 

   

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel: Sonate in C, J. Haydn 

   

  Voorbeden gezongen met de volgende acclamatie:

  \Stil gebed, en:  

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  wegzending en zegen

   

  Lied voor de zegen (staande) 723

  Zegen

  Allen:

     

   

  Orgelnaspel: Andante in F,  W.A. Mozart (KV 616 )

   

   

   

   

  Voorganger: ds. Rinze Marten Witteveen

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks-Knetsch

  Lector: Rudi Ruigendijk

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

  Illustratie voorzijde: Gent, Het Lam Gods, het offer van Kaïn en 

  Abel, Jan van Eyck

   

  - Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  -  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

     QR code met uw smartphone.

  - De volgende dienst in deze kerk is op zondag 26 juni.

  - Op 3 juli is de sluiting van het seizoen, met na afloop een buffet. Opgave voor hapjes: zie de formulieren op de tafels in de paardenkamer.

   

                   

 • 12 jun 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor zondag Trinitatis, 

  12 juni 2022 

   

   

  Deze zondag na Pinsteren, die van de Drievuldigheid, noemde Luther een Gouden zondag. Welkom in deze dienst. 

  We horen hoe Nicodemus geloofsvragen aan Christus stelde. Die vragen bekijken we in het licht van de lezing uit het Oude Testament: in de woestijn keek het volk tijdens de uittocht uit Egypte óp naar een metalen slang. Die slang komt ook in het kader van de lutherse uitleg “wet en genade” voor. Deze uitleg werd verbeeld in de illustratie hierboven. Veel dwarsverbanden vandaag.

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel S.Scheidt O lux beata Trinitas 

       Klokluiden 

  Lied 283

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm 8a 

   

  Kyrie 

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

   

  Gloria

        

   

  groet

                

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

  Zondagslied 686

  Eerste lezing Numeri 21:4-9

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord:

  Halleluja. Loof God om zijn krachtige daden.

  Loof God om zijn oneindige goedheid. Halleluja.

  en

  Evangelielezing Johannes 3:1-17

  Lofzang

  Lied 353

  Verkondiging 

  Lied 834

   

  Gebeden en zegen 

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel: J. Blitheman Gloria tibi Trinitatis 

  Voorbeden met de volgende acclamatie:

  \Stil gebed, en:  

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  wegzending en zegen

  Lied voor de zegen (staande) 705

  Zegen

  Allen:

     

   

  Orgelnaspel: BWV 525 triosonate I in Es 1. Tempo di ordinario 

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

  Lector: Mies de Vries-Langelaar 

  Kinderkerk: Anca Wildschut-Irimia 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

  Camerabediening: Sheila Lont

  Illustratie voorzijde: Cranach-atelier

   

  Na de dienst: koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  Er zijn intekenfolders voor 3 juli: het buffet van Luthers Bruiloft! 

 • 5 jun 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor zondag Pinksteren

  5 juni 2022 

   

   

  Een nieuwe toren van Babel?

   

  Welkom in deze Pinksterdienst waarin vanwege het Pinksterwonder - zoals dat in handelingen beschreven wordt- taal een rol speelt.

  Deze gemeente herbergt veel leden van wie hun wieg ‘in het buitenland’ stond. Vandaag horen we hen in deze dienst bijdragen leveren, ieder in haar eigen taal. 

  Verder klinken -al dan niet in bewerking- zangen uit de oude kerk door in onze eigen zangen.

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel Hymnus Veni Creator Spiritus (Var.) S.Scheidt

  Klokluiden

  Cantorijzang Salve festa dies 

  Pinksterhymne uit 600, Venatius Fortunatus

  Salve festa dies toto venerabilis aevo 

  qua sacer accendit Spiritus igne suos.

   

  Gevolgd door Lied 683 dat in eenvoudige taal hetzelfde bezingt

   

  Wij weten het nu zonneklaar: al ging Hij van ons heen, 

  wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; wij zijn niet meer alleen.

   

  Wij gaan op weg, de wereld rond, er is geen houden aan. 

  De woorden gaan van mond tot mond, voor ieder te verstaan.

   

  De wonderen zijn om ons heen ze waaien op de wind. 

  ’t is feest vandaag, voor iedereen: een nieuwe tijd begint! 

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Kyrie en Gloria

   

  groet

   

  Zondagsgebed

  V: Dit is de dag, Trouwe God,

  dat Gij uw levensadem geeft aan deze wereld dat Gij een vuur van liefde aansteekt in de mensen, vandaag is het de dag  dat wij bijeengeroepen worden om uw kerk te zijn

  Wij danken U, 

  met de woorden die Gij zelf in ons hebt uitgezaaid,

  Wij bewonderen U uit kracht van de heilige Geest

  en roemen U vol vreugde, Redder en Verlosser. Door Jezus Christus, onze Heer…

  A: … amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

   

  Lied 513

  De cantorij 1 allen 2

   

  Wat kon ons schaden wat van U scheiden 

  Liefde die ons hebt liefgehad?

  Niets is ten kwade, wat wij ook lijden 

  Gij houdt ons bij de hand gevat. 

  Gij hebt de zege voor ons verkregen Gij zult op aarde de macht aanvaarden En onze Koning zijn. 

  Halleluja

  Gij, onze Here, doet triomferen Die naar U heten en in U weten

  Dat wij Gods kin’dren zijn. 

  Halleluja

   

  Eerste lezing Genesis 11:1-9

   

  Ooit werd er op de hele aarde maar één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze bij een vlakte in het land Sinear. Daar vestigden zij zich.  Ze zeiden tegen elkaar: "Laten we van kleiblokken bakken." De blokken stenen gebruikten als stenen, en aardpek als specie.  Toen zeiden ze: "Laten we een stad bouwen met een toren waarvan de top tot in de hemel komt. Zo vestigen we onze naam, zo zullen we niet over de hele aarde verspreid raken." Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Hij zei: "Dit is één volk, met één taal. Alles wat ze verder nog van plan, ligt nu binnen hun bereik. Laten Wij naar hen toe gaan en verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan." De Heer  verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel (= 'verwarring') omdat de Heer verwarring bracht in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en vandaar verspreidde de Heer de mensen over de hele aarde.

   

  Zondagslied Lied 670    

  Vooraf klinkt de eerste strofe uit de oude Pinksterhymne Veni Creator. Luther bewerkte deze zang tot Komm Schöpfer Gott Heilg’er Geist en wij zingen die zang van Luther nu in het Nederlands.

      Veni, creator Spiritus mentes tuorum visita,

      imple superna gratia, quae tu creasti pectora.

  Allen:

    Afbeeldingsresultaat voor kom schepper god o heilige geest

      Cantorij: (zetting G. Baas) 

  Uw naam is Trooster, Gij geleidt, o goddelijk geschenk, ons voort,

  o balsem die ons werd bereid, o bron van vuur, o levend woord.

   

    Allen: ,

                      Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt, 

      en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij het geeft.

   

     Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon, 

      O Geest van beiden uitgegaan, wij bidden U gelovig aan.

   

  Aankondiging van de hoofdlezing van deze zondag (staan)

  Psalmwoord:

  Halleluja. Zend uw adem en zij worden geschapen,

  zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. Halleluja.

   en

   

  Lezing Handelingen 2: 1-11

   

  Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 

  Lofzang

   

  Lied 691

        

  De Geest van God is als een vuur, als vlammen felbewogen, 

  verterend wat aan onrecht leeft, een gloed vol mededogen. 

  Een vonk van hoop in onze nacht, een wenkend licht dat op ons wacht, 

  een warmte in hart en ogen. 

   

  In stilte werkt de Geest van God, stuwt voort met zachte krachten, 

  een wijze moeder die ons hoedt, een bron van goede machten. 

  Zij geeft ons moed om door te gaan, doet mensen weer elkaar verstaan, 

  omgeeft ons als een mantel.

   

  Verkondiging 

   

  Lied 695

  De cantorij zingt het eerste couplet in het Fins

  Allen Raak met uw adem mijn onrust 

  tot ik de rust hervind. 

  Al mijn wonden heelt Gij: 

  Gij ziet in mij uw kind. 

   

  Vrouwen Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

  en al mijn twijfels bant. 

  Als geroepen kom ik: 

  mijn tijd is in uw hand. 

   

  Mannen Kom en doorstraal mijn dagen, 

  Geest van God uitgegaan, 

  die mijn ogen opent 

  voor wie nu naast mij staan. 

   

  Allen Heer, raak ons aan met uw adem, 

  geef ons een vergezicht! 

  Draag ons op uw vleugels,

  zegen ons met uw licht!

   

  viering Heilig Avondmaal

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel Durchbrecher aller Bände S. Karg-Elert

  Gebed over de gaven

  Voorbeden 

  Gedenk uw kerk, genadige God

  bevrijd haar van al wat haar kwaad doet

  en laat haar groeien in uw liefde. 

  Herinner ons de gave van de Heilige Geest, 

  opdat wij en uw kerk steeds vernieuwd mogen worden

  Levengevende God, hoor ons gebed.

   

  Allen:

  Herinner ons voortdurend daaraan 

  dat wij niet voor u gerechtvaardigd zijn door eigen werken, 

  maar alleen door uw Genade 

  waarin wij delen door ons geloof in Christus

  Genadige God, hoor ons gebed.

  Allen: Kom Geest van God, maak onze harten open, 

  dat Christus bij ons woning vindt!

  Heilige Drie-ene God, 

  u bent het voorbeeld van gemeenschappelijk samenzijn in eenheid, vreugde en vrede. 

  Mag uw Geest ons tot gemeenschap vormen 

  waar respect en naastenliefde leidend zijn. 

  Dat wij in het gezicht van onze naasten, Christus zien, Dat in Christus mensen niet verschillen, in geslacht, afkomst of voorkeuren.

  God die mens werd, hoor ons gebed.

  Allen: Kom Geest van God, maak onze harten open, 

  dat Christus bij ons woning vindt!

  Levende God, uw zoon Jezus Christus, 

  is onze opstanding en ons leven. 

  Droog de tranen van hen die verdriet hebben,

  bescherm de zieken, geeft ruimte aan hen met zorgen, zegen de stervenden en de troost de lijdenden.

  Houd ons in uw hand gevat met allen - van alle tijden en plaatsen - die u belijden tot aan het eind der dagen, door Jezus Christus onze redder en Heer.

   

  Stil gebed

   

  Pinsesalme van E. Grieg 

   

  Velsignede Morgen, da Gudsrigets Tunger 

  traf Jorden som flammende stål. 

  Fra Jorden mod Borgen nu Arvingen sjunger
  på Gudsrigets Tungemål.

   

  prefatie

   

  Lofprijzing  en Sanctus

   

  Avondmaalsgebed, afgesloten met:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

  Agnus Dei

   

  Uitdeling

  Tijdens de uitdeling klinkt Musica sub communione 

  Variaties op Durchbrecher aller Bände

   

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

  Dankzegging

  wegzending en zegen 

  Lied voor de zegen (staande) 687 

   

  Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden, 

  de vonk die overspringt  op allen die geloven. 

  Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan, 

  versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan. 

   

  Wij teren op het woord, het brood van God gegeven, 

  dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven. 

  Dus zeg en zing het voort, geef uit met gulle hand 

  dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land.

   

  Wegzending

   

  Zegen

  A:  

   

   

   

  Orgelspel na de dienst

  Fantasia super Komm Gott, Heiliger Geist J.S. Bach

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

  Lectrices uit ‘andere landen’ afkomstig:

  Anca Wildschud-Irimia (Roemenie)

  Susan Wong Loi Sing-Gunning (Suriname)

  Annaliese de Haaij-Augustin (Oostenrijk)

  Ansku Bos (Finland)

  Anne Toussant -Hantsveit (Noorwegen)

  Sharon Winklaar (Curaçao)

  Kinderkerk: Laura Lindhout

  M.m.v. leden van de AndreasCantorij

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

  Illustratie : Erna van Wijngaarden-Raben

   

  -  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Online doneren? Geen contant geld op zak en u wilt toch bijdragen aan de collecte? Ga naar www.bunq.me/andreaskerk en kies een bedrag. Deze betaallink werkt via iDeal en is ook te gebruiken via uw smartphone.

  - De volgende dienst in deze kerk is komende zondag:Trinitatis.

Pagina's