Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 1 okt 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de zeventiende zondag na Trinitatis

  1 oktober 2023

   

   

  De voorganger van vandaag, ds. Wim van Beek, was van 1977-1985 predikant van de Vaste Burchtkerk (Rotterdam-Zuid)

  Voorbereiding 

  Orgelspel BWV 653 “Schmücke dich, o liebe Seele”

  Klokluiden 

  Lied 280: 1, 4, 5, 6

   

  mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm 

  V: O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde (Antifoon uit Psalmen 84: 10)

   

  Zingen Psalm 84: 1, 4, 6

   

  V: O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde

   

  Kyrie

  V: Kyriegebed

   

  Gloria 

  V: Gloriagebed

     

    

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: …. door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Lied met de kinderen, én de groten

  Lied 991: 1, 2, 7    De eersten zijn de laatsten

   

  Na dit lied gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

   

  Eerste lezing Efeziërs 4: 1-6

   

  Zondagslied 117a Gij volken looft de Heer

   

  Aankondiging van het Evangelie (gemeente gaat staan)

   

  Halleluja (gezongen door de voorganger)

  Psalmwoord Gij die de Heer vreest, vertrouwt op de Heer. Hij is uw hulp en schild.

  Halleluja (gezongen door allen) 

   

   

  Evangelielezing Lucas 13: 35 – 14:6

   

  Lofzang

   

  Verkondiging 

   

  Lied 756: 1,2,3,6,7 Laat komen Heer uw rijk

   

  Viering Avondmaal

   

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek, tevens orgelspel

  G.A. Homilius - Schmücke dich, o liebe Seele

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met de gezongen acclamatie (Lied 368 J):

  Afbeelding met tekst, Bladmuziek, muziek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

  Stil gebed

   

  Lied 840 Lieve Heer, gij zegt ‘kom’

  (als gezamenlijk gezongen belijdenis bij de opgang naar het altaar)

   

  prefatie

  lofprijzing

  (eindigend met “…zingen wij met engelen en aartsengelen, de lof van uw heerlijkheid”)

   

  sanctus Lied 270 F Heilig, heilig, heilig

   

  Avondmaalsgebed, afgesloten met:

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  Agnus Dei Lied 270 G Lam van God, O Christus

   

  Nodiging en uitdeling

   

  Tijdens de uitdeling klinkt G. Böhm - Vater unser im Himmelreich

   

  Vredegroet
   

  Na de uitdeling wensen we elkaar in de kring de vrede van Christus

   

  V: De vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

   

  Dankzegging

  Lied voor de zegen (staande) 146c: 1, 3, 7 Alles wat adem heeft

   

  Wegzending

   

  Zegen

    

   

  Orgelspel J. Pachelbel - Var. Was Gott tut, daß ist wohlgetan

   

  Voorganger: ds. Wim van Beek

  Kerkenraadslid van dienst: Rudi Ruigendijk

  Lezingen: Hellen Blanca

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Camera: Joel Wildschut

  Kosteres:   Greet Postema-Van den Berg 

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

   

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 8 oktober. Met als voorganger Hans Bas Val.

   

  • Vandaag vindt na de dienst een bijeenkomst plaats voor gemeenteleden in het kader van het project ‘Duurzaam Luthers in Nederland 2030’. Projectleider Arie Bijl en vicepresident van de Lutherse Synode Maarten van der Wouden gaan met ons in gesprek over de toekomst van de Lutherse kerk in Nederland.De bijeenkomst gaat over de vraag hoe we het lutherse zichtbaar en vindbaar houden in de toekomst. Hoe zien en ervaren gemeenteleden dit, welke mogelijkheden - of onmogelijkheden worden gezien, welke ervaringen en welke zorgen zijn er. De input uit deze bijeenkomst wordt verwerkt in het plan van aanpak dat de synode aan het einde van dit jaar gereed wil hebben.

 • 24 sep 2023 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  voor de zestiende zondag na Trinitatis

   

  24 september 2023

   

   

  Voorbereiding

  Orgelspel: Toccata in F, BuxWV 157 - D. Buxtehude

   

  Klokluiden

  Lied 670: 1, 2, 6 en 7

   

  Mededelingen en voorbereiding (staan)

   

  V: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, delen uit psalm 86

   

  V: Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot U.

      U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,

  A: uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.

  V: U, Heer, mijn God,

  A: zal ik loven met heel mijn hart,

  V: uw naam voor eeuwig prijzen.

  A: Want U toont mij uw grote trouw,

  V: U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk.

  A: U, Heer, bent een God

  V: die liefdevol is en genadig,

  A: geduldig, trouw en waarachtig.

  V: Keer U tot mij en wees mij genadig.

  A: Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot U.
      U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,

              uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.

  Kyrie

  V: Kyriegebed

  Gloria

  Groet

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen.

   

  De Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied: Lied 130a

   

  Eerste lezing: Daniël 9: 14-19

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  V: Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Heilig en ontzagwekkend is zijn Naam. Halleluja.

   

  Evangelielezing: Lucas 7: 11-16

   

   

  Lied 608

   

  Prediking

   

  Lied 860

   

  Gebeden en zegen

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: Improvisatie

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Dankgebed in de vorm van Lied 218

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  Wegzending en zegen

  Lied voor de zegen: Lied 239: 1, 3, 4 en 6 

   

  Zegen

   

  Orgelmuziek: Fuga in F, BuxWV 157 - D. Buxtehude

   

  Illustratie voorzijde: De opwekking van de zoon van de weduwe uit Naïn door Paolo Veronese.

   

   

  Voorganger: Helen Florijn

  Kerkenraadslid van dienst: Mies Langelaar

  Lector: Juliette Kreuger

  Organist: Gerard van der Zijden

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Jaco Boersma

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

   

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 1 oktober, met ds. Wim van Beek. Hij was van 1977 tot 1985 predikant van de Vaste Burchtkerk (Rotterdam-Zuid). In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.
    

  • Op zondag 1 oktober vindt na de dienst een bijeenkomst plaats voor gemeenteleden in het kader van het project ‘Duurzaam Luthers in Nederland 2030’. 

   Projectleider Arie Bijl en vicepresident van de Lutherse Synode Maarten van der Wouden komen in de Andreaskerk langs om in gesprek te gaan over de toekomst van de Lutherse kerk in Nederland.

  De bijeenkomst gaat over de vraag hoe we het lutherse zichtbaar en vindbaar houden in de toekomst. Hoe zien en ervaren gemeenteleden dit, welke mogelijkheden - of onmogelijkheden worden gezien, welke ervaringen en welke zorgen zijn er. De input uit deze bijeenkomst wordt verwerkt in het plan van aanpak dat de synode aan het einde van dit jaar gereed wil hebben. We hopen op uw komst en inbreng.

 • 17 sep 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de 15e zondag na Trinitatis

   

  17 september 2023

   

   

  Vandaag is het de eerste zondag in de Vredesweek (16-24 september). 

   

  In deze dienst staan we daarbij stil en klinkt bij de gebeden ook een gebed om vrede uit het Liedboek: ‘Geef aan de wereld vrede, Heer’.

  Voorbereiding 

  Orgelspel Prelude Darwall's 148th - Percy Whitlock

  Klokluiden 

  Lied 217

   

  Mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

       Ingangspsalm uit psalm 86

   

  Antifoon:

  V: Hoor mij, HEER, en antwoord mij,

  red uw dienaar die op U vertrouwt.

  A: Wees mij genadig, HEER, heel de dag roep ik tot U.

  (Psalm 86, 1a, 2b-3)

  V: Verblijd het hart van uw dienaar, naar u verlang ik, HEER.

  A: Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van

  uw waarheid,

  V: vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. (Psalm 86: 1, 2, 4)

   

   

  Kyrie

  V: Kyriegebed

  Gloria 

     

  Groet

  Zondagsgebed

  V: …. door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied 225

   

  Eerste lezing Jesaja 66: 5-14

   

  Gradualepsalm Psalm 92: 1 en 2 (berijmd)

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  Psalmwoord Halleluja. Geducht is de HEER, de Allerhoogste, machtige koning van heel de aarde. Halleluja. 

  (Psalm 47:3)

   

  Evangelielezing Matteüs 6: 24-34

   

  Credolied 343

   

  Verkondiging 

   

  Lied 984

   

  Gebeden en zegen

   

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek, tevens orgelspel

  (improvisatie)

   

  Gebed over gaven

   

  Korte inleiding op het gebed om vrede

   

  Gebed om vrede: Lied 1012

  Voorbeden, met de gezongen acclamatie

   

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  Lied voor de zegen: 1014

   

  Zegen

   

  Orgelspel Gavotta - G.F. Händel

    

   

  Voorganger: ds. Erwin de Fouw

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lector: Arjen de Vries

  Organist: Gerard van der Zijden

  Camera: Sheila Lont

  Kosteres:   Greet Postema-Van den Berg 

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

   

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 24 september. Met als voorganger onze pastoraal werker Helen Florijn.

   

 • 10 sep 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam  

   

  Orde van dienst van de 14e na Trinitatis, 

  10 september 2023 

  Welkom in deze dienst! Het is vandaag de veertiende zondag na de zondag Trinitatis. Vandaag vindt de opening van het seizoen plaats. We staan in stil bij het thema dankbaarheid en dank betuigen. Ook zal het koor van de Oekraïense gemeente, dat in het kerkgebouw van de Andreaskerk kerkt, een bijdrage leveren in deze dienst.

  1

  Voorbereiding 

  Orgelspel: J.L. Krebs - fantasia Freu dich sehr o liebe Seele

   

  Klokluiden 

        Lied 216: Dit is een morgen als ooit de eerste

   

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan) 

   

  V: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, psalm 84 (delen)

  V: God, ons schild, zie naar ons om.
  Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
  A: Beter één dag in uw voorhoven
  dan duizend daarbuiten.

  V: Hoe lieflijk is uw woning,
  HEER van de hemelse machten
  A: Van verlangen smacht mijn ziel
  naar de voorhoven van de Heer.
  V: Mijn hart en mijn lijf roepen
  Om de levende God.
  A: Gelukkig wie wonen in uw huis,
  Gedurig zullen zij u loven.
  V: Want God de HEER is een zon en schild,
  A: Genade en glorie geeft de HEER;
  V: Zijn weldaden onthoudt Hij niet
  aan wie onbevangen op weg gaan.

  A: God, ons schild, zie naar ons om.
  Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
  Beter één dag in uw voorhoven
  dan duizend daarbuiten.

  Kyrie-oproep 

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison. 

  Gloria 

   

  Het koor zingt een psalm die aansluit op het Kyrie en Gloria. De orthodoxe traditie kent een andere nummering van de psalmen dan in de westerse traditie. Waar wij de gezongen psalm wellicht herkennen als psalm 146, wordt deze psalm in de orthodoxe traditie gekend als psalm 145. Deze psalm is tevens het zondagslied (LB146a) voor deze zondag, de veertiende na trinitatis. Het koor voegt ook een eeuwenoud gebed toe aan deze psalm.

   

  Psalm 145/146

  АНТИФОН ДРУГИЙ (пс. 145).

  Хвали, душе моя. Господа. Буду хвалити Господа, поки життя мого; співатиму Богові моєму, доки живу.

  Не надійтеся на князів, на синів чоловічеських, в них нема спасіння.

  Вийде дух його, і вернеться в землю свою; в той день загинуть усі помисли його.

  Блажен, кому Бог Якова помічник його, у кого надія на Господа Бога свого, що створив небо і землю, море і все, що в них;

  Він береже істину повік, творить суд покривдженим, дає поживу голодним;

  Господь визволяє закованих, Господь умудряє сліпців. Господь підносить повалених, Господь любить праведників, Господь охороняє пришельців, сироту і вдову прийме, а путь грішників погубить.

  Царюватиме Господь повік, Бог твій, Сіоне, з роду в рід.

   

  Loof, mijn ziel, de Heer, ik wil de Heer loven in heel mijn leven, psalmzingen voor mijn God zolang ik besta. Stelt uw vertrouwen niet op vorsten, op mensenzonen bij wie geen heil is. Zijn geest zal van hem uitgaan, en hij zal wederkeren tot stof: op die dag gaan al zijn plannen te gronde. Zalig hij wiens Helper de God is van Jakob, die zijn vertrouwen stelt op de Heer, zijn God, Die hemel, aarde en zee heeft gemaakt met al wat zich daarin bevindt. Hij behoedt de waarheid in eeuwigheid, Hij verschaft recht aan wie onrecht lijden. Hij geeft voedsel aan de hongerigen, de Heer verlost de geboeiden. De Heer verlicht de blinden, de Heer richt de gebrokenen op, de Heer heeft de rechtvaardigen lief. De Heer behoedt de bekeerlingen, Hij is de steun van wees en weduwe, maar Hij vernietigt de weg van zondaars. De Heer zal heersen in eeuwigheid, uw God, o Sion, van geslacht tot geslacht.

  Gebed:

  Єдинородний Сину і Слово Боже, Безсмертний єси і зволив ради нашого спасіння тіло прийняти від Святої Богородиці і Вседіви Марії, без зміни ставши чоловіком. Ти ж розп’ятий був, Христе Боже, і смертю смерть подолав; Ти єдиний в Святій Тройці, прославлюваний врівні з Отцем і Святим Духом, спаси нас.

   

  Eniggeboren Zoon en Woord van God, Gij Die onsterfelijk zijt, en omwille van onze verlossing vlees hebt willen aannemen uit de heilige Moeder Gods en altijd Maagd Maria, en zonder verandering Mens geworden zijt; Die gekruisigd zijt en de dood door Uw dood hebt vertreden, Christus God, Die één zijt van de heilige Drievuldigheid, en verheerlijkt wordt tezamen met de Vader en de Heilige Geest: red ons.

   

  Groet 

  Zondagsgebed 

  V: Door Jezus Christus, onze Heer…

  A: … Amen.

  de Schriften gelezen en gezongen 

  Gesprek met de kinderen 

  Eerste lezing Jesaja 56:1-8

  Aankondiging van het Evangelie (staan) 

   

  Psalmwoord: Vestig je hoop op God, 

  eens zal ik hem weer loven, 

  mijn God die mij ziet en redt. 

  Halleluja. 

  en 

  4

  Evangelielezing Lucas 17:11-19

  Lofzang 

   

             Het koor zingt psalm 102/103.

  АНТИФОН ПЕРШИЙ (пс. 102).

  Благослови, душе моя, Господа, і, вся істото моя, ім’я святеє Його.

  Благослови, душе моя Господа і не забувай усіх благодіянь Його.

  Він прощає всі беззаконня твої, зціляє всі недуги твої. Він визволяє від тління життя твоє, вінчає тебе милістю і щедротами.

  Щедрий і Милостивий Господь, Довготерпеливий і Многомилостивий.

  Благослови, душе моя, Господа, і вся істото моя, ім’я святеє Його.

  Благословен єси, Господи.

   

  Zegen, mijn ziel, de Heer, gezegend zijt Gij, o Heer. Zegen, mijn ziel, de Heer, en al wat in mij is, zegen Zijn heilige Naam. Zegen, mijn ziel, de Heer, en vergeet al Zijn vergeldingen niet. Hij vergeeft al uw overtredingen, Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van de dood; Hij kroont u met barmhartigheid en genade. Uw verlangen vervult Hij met goederen; als van een adelaar vernieuwt Hij uw jeugd. Barmhartig en ontfermend is de Heer, lankmoedig en vol ontferming. Zegen, mijn ziel, de Heer, en al wat in mij is, zegen Zijn heilige Naam; gezegend zijt Gij, o Heer.

   

            Prediking

          

          Lied 713: Wij moeten Gode zingen. Coupletten 1, 2 en 5.

   

  Gebeden en zegen 

  Richting altaar lopen.

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek 

  tevens orgelspel: BWV 691a Wer nur den lieben Gott laßt walten

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden 

  Met acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  Gezamenlijk Onze Vader

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  Het koor zingt het Onze Vader in het Oekraïens.

  Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі; хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

   

             wegzending en zegen 

  Lied voor de zegen (staande) 248: De dag, door uwe gunst ontvangen

   

  Zegen 

   

  Allen: 

  Orgelnaspel: Ще не вмерла України, (Oekraïne is nog niet vergaan) volkslied van Oekraïne.

  Voorganger: Helen Florijn 

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks-Knetsch 

  Lector: Heidi den Hollander

  Organist: Niels-Jan van der Hoek 

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg Camerabediening: Mies Langelaar 

  7

  Illustratie voorzijde: Gratitude door Dan Burr. Een illustratie bij het gehoorde Lucas 17:11-19.

   

  M.b.t. de collecten: u kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via

  www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

 • 9 sep 2023 - 16:00

   

      

  Trouwdienst van 

   

  Afbeelding met handschrift, kalligrafie, Lettertype, tekst</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

   

   

   

   Afbeelding met tekening, plant</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

    

   

   

  Op zaterdag 9 september om 16.00 uur  

  in de Andreaskerk van de  

  Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam 

  Voorbereiding  

  Orgelspel Liebster Jesu, wir sind hier (BWV731)
   

  Klokluiden  
   

  Zingen lied 275

  Afbeelding met Bladmuziek, lijn, ontvangst, muziek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

  Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

  niet hoog en breed van ons vandaan. 

  Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

  dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

   
  Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

  en niemand heeft U ooit gezien. 

  Maar wij vermoeden en geloven 

  dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

   

  Gij zijt in alles diep verscholen, 

  in al wat leeft en zich ontvouwt. 

  Maar in de mensen wilt Gij wonen 

  met hart en ziel aan ons getrouwd. 

  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

  waar ook ter wereld mensen zijn. 

  Blijf zo genadig met ons bezig, 

    tot wij in U volkomen zijn. 
   

  Welkom en voorbereiding 

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 

  A: Amen 

  V: Onze hulp in de naam van de Heer 

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft 

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 

  A: en laat ons weer in vrede leven. 

  V: Amen. 
   

  Roep om erbarmen

  Kyrie 

  Afbeelding met tekst, Lettertype, lijn, nummer</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

  GloriaAfbeelding met tekst, Lettertype, lijn, ontvangst</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

   

  Groet

     Afbeelding met tekst, lijn, ontvangst</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

   

   

  Gebed van de dag  

   

  De Schriften gelezen en gezongen 

  Epistellezing Kolossenzen 3:12-17 

  Zingen 25b 

  Refrein: 1 voorzang, 2 allenAfbeelding met Bladmuziek, muziek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

  Voorganger

  Omdat Gij zijt zoals Gij zijt, 

  zie naar mij om en wees mij genadig, 

  want op U wacht ik, een leven lang.

  AllenAfbeelding met lijn, ontvangst</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

             

   

  Voorganger

  Zijt Gij het, Heer, die komen zal, 

  of moeten wij een ander verwachten? 

  Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

  AllenAfbeelding met Bladmuziek, muziek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

   

  Voorganger

  Gij geeft Uw woord aan deze wereld, 

  Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde, 

  naar U gaat mijn verlangen, Heer.

    AllenAfbeelding met Bladmuziek, muziek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

   

   

  Evangelielezing Johannes 15:11-17  

  Lofzang  Afbeelding met tekst, Lettertype, lijn, diagram</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

  Zingen lied 281 (1,3,5,6,7,10)Afbeelding met ontvangst, lijn, Lettertype, Bladmuziek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

   

   

   

  Verschijn ons als de dageraad, 

  Gij, zon die ons te wachten staat: 

  Kyrie eleison!

   

  Dat ieder die zich tot u wendt, 

  de gloed van uw genade kent. 

  Kyrie eleison! 

   

  De zon straalt van uw aangezicht 

  en zet ons leven in uw licht.  

  Amen. Halleluja! 

   

  Gij hebt uw woord gestand gedaan: 

  Wij zijn met Christus opgestaan. 

  Amen. Halleluja! 

   

  Ontvlam in ons en vuur ons aan!  

  Getroost zullen wij verder gaan.  

     Amen. Halleluja! 

  Korte preek 

  Zingen lied 695Afbeelding met Bladmuziek, muziek, lijn, ontvangst</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

   

   

  Raak met uw adem mijn onrust 
  tot ik de rust hervind. 
  Al mijn wonden heelt Gij: 
  Gij ziet in mij uw kind. 

  Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
  en al mijn twijfels bant. 
  Als geroepen kom ik: 
  mijn tijd is in uw hand. 

  Kom en doorstraal mijn dagen, 
  Geest van God uitgegaan, 
  die mijn ogen opent 
  voor wie nu naast mij staan. 
  Heer, raak ons aan met uw adem, 
  geef ons een vergezicht! 
  Draag ons op uw vleugels, 
  zegen ons met uw licht! 
   

  Trouwbeloven  

  Vragen

  Geloften

  Zegen 

  Zingen lied 793 Afbeelding met tekst, zwart-wit, Lettertype, nummer</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

                   

   

   

  Bron van liefde, licht en leven,  

  zon die hartverwarmend schijnt,  

  woord van hogerhand gegeven,  

  trouw en teder tot het eind –  

  al zou ons een vijand haten,  

  al gaat zelfs de liefste heen,  

  liefde zal ons nooit verlaten:  

  Gij laat ons geen dag alleen.  

   

  Bron van liefde, licht en leven,  

  laat uw vreugde in ons zijn;  

  is de blijdschap weggebleven,  

  liefde maakt van water wijn.  

  Dat wij dan elkaar beminnen  

  zó dat zelfs de dood niet scheidt;  

  niets kan liefde overwinnen –  

  liefde heeft de eeuwigheid. 

   

  Gebeden 

  Collecte KWF 

  tevens orgelspel O Gott du frommer Gott, partita IX 

  Gebed over de gaven 

  Voorbeden met de gezongen acclamatie: 

  Stil gebed  Afbeelding met lijn, schermopname, Parallel, Lettertype</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

  Onze Vader

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, 

  uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

  geef ons heden ons dagelijks brood, 

  en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, Afbeelding met tekst, lijn, Lettertype, nummer</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

   

  Wegzending en zegen  

  Zingen lied 416 (1,2,4)Afbeelding met muziek, Bladmuziek, muziekinstrument, klassieke muziek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

   

  Ga met God, en Hij zal met je zijn,  

  bij gevaar, in bange tijden,  

  over jou zijn vleugels spreiden.  

  Ga met God, en Hij zal met je zijn.  

  Ga met God en Hij zal met je zijn, 

   tot wij weer elkaar ontmoeten,  

  in zijn naam elkaar begroeten.  

  Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  Zegen

   Afbeelding met zwart, duisternis</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

  Orgelnaspel Wer nun den lieben Gott lasst walten (BWV 647)

   

  Feliciteren
  Er is gelegenheid om het bruidspaar te feliciteren bij de kansel. Hierna staat er iets te drinken klaar in de koffiekamer, te bereiken via de deur bij de kansel. 

   

  In deze dienst  

  • Voorganger : ds. Martin L. van Wijngaarden 

  • Kerkenraadslid : Arnold Filius

  • Organist : Dick van Zoelen

  • Kosteres  : Greet Postema-van den Berg

  • Camerabediening : Erna van Wijngaarden-Raben

Pagina's