Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 28 jan 2024 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  voor zondag Septuagesima

  (eerste zondag van de Paaskring)

  28 januari 2024

   

   

  Deze zondag is een grens-ganger: hij hoort tot de laatste zondagen van Epifanie of tot de eerste van de Paaskring. Een helder licht, een goed woord moge ons begeleiden op onze weg, zodat we niet verdwalen.

  Voorbereiding

  Orgelspel: J.S. Bach Liebster Jesu wir sind hier

   

  Klokluiden

  Lied 326 

   

  Mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm met gezongen antifoon (uit Psalm 66)

   

  Voorganger zingt antifoon:

  Heel de aarde zal U aanbidden, loven uw naam.

   

  Zingen Psalm 66: 1, 3 en 7

   

  Allen zingen de antifoon:

   

  Kyrie

   

   

  Gloria - Luthers uitgebreid

   

  V: Wij danken U, God, om al het goede dat wij van U ontvingen.
  Groot zijt Gij!

  A: GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE….

  V: Wij loven U, Christus,
  Gij wijst ons de weg van liefde en ontferming
  met heel de wereld.

  A: GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE….

  V: Wij prijzen U, Geest van God, Adem van leven,
  help ook ons, nu en altijd.

  A: GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE….

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen.

   

  De Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied: Lied 527

   

  Eerste lezing: Deuteronomium 18: 9-20

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  V: Mijn ziel ligt neergedrukt in het stof,
  laat mij leven zoals U hebt beloofd.
  Halleluja. (Psalm 119: 25)

   

  Evangelielezing: Markus 1: 21-28

   

   

  Credo Lied 534 (staan)

   

  Verkondiging

   

  Lied 313: 1, 3 en 4

   

  Gebeden en zegen

   

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: J.Chr. Oley - Der Tag ist hin, mein Jesu bei mir bleibe

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

   

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  Wegzending en zegen

   

  Lied voor de zegen: Psalm 18: 1, 8 en 9

   

  Zegen

   

  Orgelmuziek: Bewerking over Psalm 18

   

   

  Voorganger: ds. Diederiek van Loo

  Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

  Lector: Hellen Blanca

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Mies Langelaar

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

   

  • De volgende dienst in deze kerk is op 4 februari, zondag Sexagesima. Met als voorganger ds. Wim van Beek, voormalig predikant van de Vaste Burchtkerk (Rotterdam-Zuid). In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Na de dienst is er catechisatie voor de jongeren, meer informatie bij Helen Florijn.
    

  • Wilt u meedenken over de toekomst van onze gemeente? Wilt u bijdragen aan de schets voor het profiel van onze nieuwe predikant? De Kerkenraad heeft uw inbreng nodig! 

  Koffie, iets lekkers erbij en een afsluitende lunch zijn aanwezig, u ook? Welkom bij de gemeentevergadering, zaterdag 3 februari van 10.00 - 12.30 uur in de Andreaskerk.
  Aanmelden bij Mies Langelaar (m.langelaar55@gmail.com, 0653167445) of kosteres Greet Postema.

  Actie Kerkbalans 2024 weer van start!

  Als kerk willen we ook in de toekomst een plek zijn waar iedereen terecht kan. Als plek om het geloof te vieren en elkaar te ontmoeten. Dat is alleen mogelijk wanneer we met elkaar voldoende opbrengen. Daarom vragen wij u als lid van de Lutherse Gemeente Rotterdam ook dit jaar weer om een financiële bijdrage. Om met een eigen kerkgebouw, dominee en organist te kunnen blijven voortbestaan zijn er meer bijdragen van leden nodig. 

   

  Om een predikant te kunnen beroepen moet onze gemeente bij de PKN een solvabiliteitsverklaring indienen. Hierin moeten wij aantonen dat de Lutherse Gemeente Rotterdam een financieel solide basis heeft en op lange termijn een predikant kan betalen. Uw toezegging aan Kerkbalans 2024 is daarmee belangrijker dan ooit. Meer informatie vindt u in de brief die per post is verstuurd of via: www.luthersrotterdam.nl/kerkbalans

   

  Het ingevulde formulier met uw toezegging voor Kerkbalans 2024 kunt u digitaal aanleveren of achterlaten in de speciale box in de kerk! Voor vragen kunt u terecht bij kerkrentmeester Jeroen van Velzen.

   

 • 21 jan 2024 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  voor de laatste zondag na Epifanie

   

  21 januari 2024

   

   

  Allen van harte welkom in deze laatste zondag na Epifanie! In deze dienst staan we stil bij hoe God aan ons verschijnt. Daarnaast klinkt het Kyrie van Herman van Veen.

   

  Voorbereiding

  Orgelspel: G.F. Händel - trio in g

   

  Klokluiden

  Lied 513

   

  Mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (uit Psalm 145) met antifoon uit Habakuk 3:4

   

  V: Schittering is er als zonlicht, stralen komen uit zijn hand,

  A: waarin zijn kracht verborgen is.

  V: U, mijn God en koning, wil ik roemen,

  A: uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

  V: Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,

  A: uw naam loven tot in eeuwigheid.

  V: Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen,

  A: laten zij spreken over de glorie van uw majesteit,

  V: ook ik wil uw wonderen bekendmaken.

  A: Laten zij getuigen van uw geduchte daden,

  V: ook ik wil van uw grootheid vertellen.

  A: Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden,

  V: uw gerechtigheid luid bezingen.

  A: Schittering is er als zonlicht, stralen komen uit zijn hand, waarin zijn kracht verborgen is.

  Kyrie

  V: Kyriegebed

   

  Gloria

   

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen.

   

  De Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied: Lied 517: 1, 2 en 4

   

  Eerste lezing: Exodus 3:1-6

   

  Gradualepsalm: Lied 149: 1 en 3

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  V: In de wijsheid schittert het eeuwige licht, in haar wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld en zijn goedheid afgebeeld. Halleluja.

   

  Evangelielezing: Matteüs 17:1-9

   

   

  Credo Lied 341 (staan)

   

  Verkondiging

   

  Lied 518: 1, 3, 4 en 7 

   

  Gebeden en zegen

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: G. Martini - sonate in g

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Dankgebed: Lied 704

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  Wegzending en zegen

   

  Lied voor de zegen: Lied 517: 3 en 5

   

  Zegen

   

  Orgelmuziek: A. Vivaldi - Concerto in G - 1. Allegro

   

  Voorganger: Helen Florijn

  Kerkenraadslid van dienst: Arnold Filius

  Lector: Juliette Kreuger

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Joel Wildschut

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

   

  • De brief voor Kerkbalans valt één dezer dagen op de deurmat van alle leden. U kunt het ingevulde formulier met uw toezegging ook inleveren in de kerk. Alvast bedankt voor uw bijdrage aan het instandhouden van onze kerk! 

   

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 28 januari (Septuagesima). Met als voorganger ds. Diederiek van Loo, stadsdominee van de Amersfoortse Zwaan.
    

 • 14 jan 2024 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst voor 

  de tweede zondag na Epifanie

   

  14 januari 2024

   

   

  Na alle feestdagen rondom Kerst en Oud en Nieuw is het vandaag alweer feest: Jezus is te gast op een bruiloft. Hij lijkt in alle stilte van het feest te willen genieten, maar uitgerekend zijn moeder daagt hem uit zijn eerste wonderteken te verrichten.

   

  Voorbereiding

  Orgelspel BWV 739 Wie schön leuchet uns der Morgenstern

         

  Klokluiden 

   

  Morgenlied 518:  1 en 2  Hoe helder staat de morgenster

   

  Mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (uit Psalm 66) met antifoon 

   

  v: Laat heel de aarde voor u buigen 

  a: en zingen, uw naam bezingen. 

   

  v: Heel de aarde, juich voor God,

  a: bezing de eer van zijn naam, breng hem eer en lof.

  v: Zeg tot God: ‘Hoe ontzagwekkend zijn uw daden, 

  a: uw vijanden kruipen voor u, zo groot is uw macht.

  v: Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, 

  a: uw naam bezingen.’ 

  v: Kom en zie de werken van God, 

  a: zijn daden vervullen de mens met ontzag:

  v: Kom en hoor wat ik wil vertellen, 

  a: ieder die ontzag heeft voor God, hoor wat hij voor mij heeft gedaan.

  v: Toen mijn mond hem aanriep, 

  a: lag een lofzang op mijn tong.

  v: Had ik kwaad in mijn hart gevonden, 

  a: de Heer had mij niet gehoord.

  v: Maar God heeft mij gehoord, 

  a: hij heeft geluisterd naar mijn gebed.

  v: Geprezen zij God, 

  a: hij heeft mijn gebed niet afgewezen, mij zijn trouw niet geweigerd.

   

  v: Laat heel de aarde voor u buigen 

  a: en zingen, uw naam bezingen. 

   

   

  Kyrie

  V: Kyriegebed

   

  Gloria

   

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen.

   

  De Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

   

  Lied 525 Wij willen de bruiloftsgasten zijn 

   

  Eerste lezing: Romeinen 12: 6-16

   

  Lied 519 Gij die de ster van David zijt 

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  V: Loof hem, al zijn herauten, loof hem, heel zijn engelenmacht, Halleluja! (Ps. 148,2)

   

  Evangelielezing: Johannes 2: 1-11

   

  Zondagslied 526 Juich voor de koning van de Joden 

   

  Verkondiging

   

  Lied 517: 1, 2 en 3  Christus uit God geboren

   

  Gebeden en zegen

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: BWV 825 – partita voor klavecimbel 

  I. Praeludium

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  Wegzending en zegen

  Lied voor de zegen: Lied 418

   

  Zegen

   

  Orgelmuziek: BWV 578 Fuge in g

   

  Voorganger: Barbara Heckel

  Kerkenraadslid: Rudi Ruigendijk

  Lector: Annie Ruizeveld de Winter

  Organist: Niels-Jan van der Hoek 

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Sheila Lont

   

  Illustratie voorop: Erich Schickling, Bruiloft te Kana,          Versöhnungskirche Neunburg vorm Wald,  foto Friedbert Simon, gepubliceerd op Pfarrbriefservice.de

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

   

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 21 januari, met als voorganger onze pastoraal werker Helen Florijn.
    

 • Eerste zondag na Epifanie

  7 jan 2024 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  voor de eerste zondag na Epifanie

   

  7 januari 2024

   

   

  Deze eerste zondag na Epifanie - de verschijning van onze Heer Jezus Christus - vieren we met de lezingen die horen bij Driekoningen (6 januari). Van ver volgen deze koningen een spoor van aanwijzingen om de plek te vinden waar ze Christus eer kunnen bewijzen. Hoe en waar vind je zulke plekken in deze wereld?

   

   

  Voorbereiding

  Orgelspel: 

  Klokluiden

  Lied 221 “Zo vriendelijk en veilig als het licht”

   

  Mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (Psalm 72: 1-2, 10-11) met antifoon (Maleachi 3:1; l Kronieken 29:12)

   

  V: Let op, Ik zal mijn bode zenden. In uw hand liggen macht en kracht besloten,

  A: U beslist wie groot en machtig is.

  V: Geef, o God, uw wetten aan de Koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon.

  A: Moge Hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet.

  V: De koningen van Tarsis en de kustlanden, laten zij Hem een geschenk brengen.

  A: De koningen van Seba en Saba, laten ook zij Hem schatting afdragen.

  V: Laten alle koningen zich neerwerpen voor Hem, alle volken Hem dienstbaar zijn.

  A: Let op, Ik zal mijn bode zenden. In uw hand liggen macht en kracht besloten, U beslist wie groot en machtig is.

   

  Kyrie

  V: Kyriegebed

  Glorialied 413 “Grote God wij loven U”

   

  Groet

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen.

   

  De Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

  Zondagslied 518: 1 en 2 “Hoe helder staat de morgenster” 

   

  Eerste lezing: Jesaja 60: 1-6

   

  Gradualepsalm 72: 4, 5 en 6

   

  V: We lezen uit het Evangelie volgens Matteüs (staan)

   

  V: Laten alle koningen zich neerwerpen voor Hem, alle volken Hem dienstbaar zijn. Halleluja. (Psalm 72:11)

   

  Evangelielezing: Matteüs 2: 1-12

   

  Credo Lied 343 “Geloofd zij God” (staan)

   

  Verkondiging

   

  Lied 913: 1 en 2 “Wat de toekomst brengen moge”

   

  Aan- en terugtredende kerkenraadsleden

   

  Terugtreden van

  Nel Merks-Knetsch

   

  Welkom en zegen voor

  Laura Lindhout, Bianca Groen-Gallant, Lianda Groeneveld- Dettmeijer, Freek Houweling, Sharon Winklaar, Jeroen van Velzen en Sheila Lont.

   

  Lied 675 “Geest van hierboven”

   

  Viering van het Heilig Avondmaal

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens zang: Drei Königen Lied van Cornelius

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden

  Met gezongen acclamatie:

  Stil gebed

   

  prefatie

   

  lofprijzing (eindigend met “…heffen wij onze eerbied aan en zingen:”)

   

  sanctus

  Avondmaalsgebed, afgesloten met:

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  Agnus Dei

   

  Nodiging en uitdeling

   

  Tijdens de uitdeling klinkt [... invullen organist …]

   

  Na de uitdeling wensen we elkaar in de kring de vrede van Christus

   

  V: De vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

  Dankzegging

  Lied voor de zegen (staande):
  Lied 704: 1 en 3 “Dank, dank nu allen God”

   

  Wegzending

   

  Zegen

   

  Wilt u na de zegen nog even gaan zitten, de voorzitter van de kerkenraad neemt dan nog even kort het woord

   

  Orgelmuziek: 

   

  De kerkenraad van de 

  Lutherse Gemeente Rotterdam 

  wenst u:

   

  Een gezegend 2024!

   

  Welkom bij de nieuwjaarsreceptie
  na afloop van deze dienst.

   

   

  Voorganger: ds. Fulco Timmers

  Kerkenraadslid van dienst: Mies de Vries-Langelaar

  Lector: Arjen de Vries

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Jaco Bpersma

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Na de dienst is er een nieuwjaarsreceptie. We wensen elkaar het beste voor 2024 bij een glas bubbels (er is ook een alcoholvrije optie). Iedereen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

   

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 14 januari. Met als voorganger Barbara Heckel.

   

  • Donderdag 11 januari is het Leerhuis over de Bijbel, met Elsa Aarsen-Schiering. Welkom om 10.00 uur in de Andreaskerk!
    

 • Oudejaarsdag

  31 dec 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam

  Viering van de Lauden op zondag Oudjaar

     31 december 2023

  Allen van harte welkom in deze dienst! Vandaag, oudejaarsdag, is de laatste viering van dit jaar in de Andreaskerk. Vandaag horen en zingen we over oude gewoonten en nieuwe voornemens. En over oude en vertrouwde verwachtingen en nieuwe beloften.

  Orgelspel: BWV 614 Das alte Jahr vergangen ist

  Klokluiden 

      Lied 501

  Welkom en mededelingen

      Korte stilte

  Openingsvers en lofprijzing                (staan)

  Zondagslied 511: 1, 5 en 7 

  Psalm 121 met antifoon

  V2: …
  V1: De Ene is je bewaarder.
  A: Hij gaat met je mee, bij hem ben je veilig.
  V2: …
  V1: … maar het is de Ene die steeds bij je is. Die jou zal beschermen en die waakt over jouw leven.
  A: De Ene is bij je, houdt de wacht bij jou. Overal, waar je ook gaat, je leven lang.
  V2: …
  A: De Ene is je bewaarder. Hij gaat met je mee, bij hem ben je veilig.

  Eerste lezing            Jesaja 61:10 - 62:3

  Verhaal

  Lied bij het verhaal        Lied 218

  Lied na het verhaal    Lied 216

  Evangelielezing        Mattheüs 25: 31-40

  Acclamatie: 

  Inleiding op het Canticum
  ‘Mijn zoon,’ zegt Elisabeth, ‘zal Johannes heten, God heeft een plan met mijn kind. Daarom moet hij die naam dragen, wat iedereen er ook van vindt.’
  Zacharias kan weer spreken! ‘Dit kind heet Johannes!’ zegt hij stellig. 
  En dan, dan dankt Zacharias God:

  Canticum        Lied 158a 

  Inzameling van de gaven, ondertussen orgelspel: 
  D. Ferrini - Sonate in g 

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift 
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

                                             

  Gebed over de gaven

  Gebeden
      
  Gebedsaanhef: 
  V: Heer ontferm u
  A: Christus ontferm u, Heer ontferm u

  Voorbeden met gezongen acclamatie:

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt. 
  Uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
  uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde,
  geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,
  want U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

  Zondagsgebed

  Lied voor de zegen: Lied 978 (staande)

  Zegen

  Orgelmuziek: BWV 676 Allein Gott in der Höh’ sei Ehr

  Voorganger: Helen Florijn
  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld
  Lector: Annie Ruizeveld de Winter
  Organist: Niels-Jan van der Hoek
  Kosteres: Greet Postema-van den Berg
  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift 
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

  Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom! Vanwege Oudejaarsdag zijn er vandaag oliebollen bij de koffie. Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

  De volgende dienst in deze kerk is op zondag 7 januari. Met als voorganger onze consulent ds. Fulco Timmers. In deze Driekoningen-dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Ook vindt de (her)bevestiging en het afscheid van ambtsdragers plaats.
  Na afloop van de dienst op 7 januari is er een Nieuwjaarsreceptie: bij een glas bubbels wensen we elkaar het beste voor 2024!

  Donderdag 11 januari is het Leerhuis over de Bijbel, met Elsa Aarsen-Schiering. Welkom om 10.00 uur in de Andreaskerk!

   

Pagina's