Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 15 apr 2022 - 19:30

    GOEDE VRIJDAG

   

   15 april 2022

   Andreaskerk 

   Rotterdam 

  In deze sobere 

  dienst gedenken 

  wij het sterven 

  van onze Heer 

  Jezus Christus met het lezen van het Lijdensevangelie. 

  Zoekt u alstublieft zo ver mogelijk voorin in de kerk een 

  plaats. Het grote orgel zwijgt, het altaar is ontkleed.

  De zangen die 

  wij zingen zijn

  liederen over het 

  Kruis van Golgotha.

  De AndreasCantorij 

  zingt onder 

  andere een deel 

  uit de Via Crucis 

  (de Kruisweg) 

  van Fr. Liszt en 

  In monte oliveti 

  van M. Garau.

  Daarna leven we naar Pasen toe.

   

   

  Stilte voor de dienst

   

  Laatste klokluiden tot Pasen 

   

  Lied Lied 558: 1, 6 -10

  Om het zwijgen, het geduld

  waarmee Gij de wet vervult,

  als men vrucht'loos zoekt naar schuld,

  Kyrie eleison.

   

  Om het woord van godlijk recht

  dat Gij tot uw rechters zegt,

  zelf hebt Ge uw geding beslecht,

  Kyrie eleison.

   

  Om de doornen van uw kroon,

  om de gees'ling en de hoon,

  roepen wij, o Mensenzoon,

  Kyrie eleison.

   

  Om uw kruis, Heer, bidden wij,

  om de speerstoot in uw zij,

  ga aan onze schuld voorbij,

  Kyrie eleison.

   

  Heer, om uw vijf wonden rood,

  om uw onverdiende dood,

  smeken wij in onze nood,

  Kyrie eleison. 

   

  Stilte 

   

  Alleen bij God is stilte voor mijn ziel

  mijn redding komt van Hem.

   

  Eer aan de Vader en de Zoon 

  en de Heilige Geest,

  zoals het was in het begin en nu en altijd

  en in de eeuwen der eeuwen. Amen

   

  Kyrielied Lied 547: 

  1 door Cantorij, 4, 5 en 6 door allen

   

  Laten wij God loven, leven van het licht,

      onze val te boven in een evenwicht,

      Kyrie eleison, wees met ons begaan,

      doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan,

   

      Want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,

      maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.

      Kyrie eleison, wees met ons begaan,

      doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

   

      Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug

      droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.

      Kyrie eleison, wees met ons begaan,

      doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

   

  Gebed 

   

  De cantorij zingt uit de Via Crucis:

  Vexilla Regis (lied 572)

   

    Eerste lezing Hosea 6:1-6

   

  Lied 572: 1, 2, 6 en 9

   

  Lezing van het Lijdensevangelie 

  naar de woorden van Matteüs 26: 20-41

  (de vetgedrukte teksten

  worden door allen hardop gesproken)

   

  Toen het nu avond was geworden, lag hij met de twaalf discipelen aan tafel aan. Terwijl zij aten, zei hij: 

  “Voorwaar, ik zeg U: Een van U zal mij verraden.” 

  Daar zij hierover zeer bedroefd waren, begon de een na de ander tot hem te zeggen: 

  “Heer, ik ben het toch niet?” 

  Hij gaf ten antwoord: 

  “Hij die met mij zijn hand in de schaal doopt, is degene die mij zal verraden. De Zoon des mensen gaat weliswaar heen, zoals er over hem staat geschreven,  maar wee  de mens door bemiddeling van wie de Zoon des mensen wordt verraden! Het zou voor die mens beter zijn geweest als hij niet geboren was.”

  Als antwoord zei Ju̱das, die op het punt stond hem te verraden: 

  “Ik ben het toch niet, Rabbi?” 

  Hij zei tot hem: 

  “Gijzelf hebt het gezegd.”

  Terwijl zij verder aten, nam Jezus een brood,  en na de zegen te hebben uitgesproken, brak hij het en gaf het aan de discipelen en zei: 

  “Neemt, eet. Dit is mijn lichaam.” 

  Ook nam hij een beker, en na een dankgebed te hebben uitgesproken, gaf hij die aan hen, terwijl hij zei: 

  “Drinkt allen hieruit; want dit is mijn ’bloed van het verbond’, dat ten behoeve van velen vergoten zal worden  tot vergeving van zonden. Maar ik zeg U: Van nu af zal ik geenszins meer iets van dit product van de wijnstok drinken tot op die dag waarop ik het met U nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.” 

  Ten slotte gingen zij, na het zingen van lofzangen, naar buiten naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tot hen: 

  “In deze nacht zult gij allen in verband met mij tot struikelen worden gebracht, want er staat geschreven: ’Ik zal de herder slaan, en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden.’ Maar nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik U voorgaan naar Galilea.” 

  Petrus gaf hem echter ten antwoord: 

  “Ook al worden alle anderen in verband met u tot struikelen gebracht, ik zal nimmer tot struikelen worden gebracht!” 

  Jezus zei tot hem: 

  “Voorwaar, ik zeg u: Nog deze nacht, voordat een haan kraait, zult gij mij driemaal verloochenen.” 

  Petrus zei tot hem: 

  “Zelfs al moest ik met u sterven, ik zal u geenszins verloochenen.” 

  Hetzelfde zeiden ook alle andere discipelen. 

  Toen kwam Jezus met hen bij de plek die Gethsemané heette, en hij zei tot de discipelen: 

  “Gaat hier zitten, terwijl ik ginds ga bidden.” 

  En terwijl hij Petrus en de twee zonen van Zebedeüs meenam, begon hij bedroefd en zeer verontrust te worden. Toen zei hij tot hen: 

  “Mijn ziel is diepbedroefd, ja, tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij.” 

  En nadat hij een eindje verder was gegaan, viel hij op zijn aangezicht, terwijl hij bad en zei: 

  “Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze kelk aan mij voorbijgaan. Doch niet zoals ik wil, maar zoals gij wilt.” 

  En hij kwam bij de discipelen en vond hen slapend, en hij zei tot Petrus: 

  “Hebt gijlieden nog niet één uur met mij kunnen waken? Waakt en bidt  voortdurend, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is natuurlijk bereidwillig, maar het vlees is zwak.” 

   

  In Monte Oliveti van M. Garau

  In monte Oliveti oravit ad patrem:

  Pater si fieri potest transeat a me calix iste.

  Spiritus quidem promptus est caro autem infirma.

  Op de Olijfberg bad Hij tot de Vader:

  Mijn Vader, indien het mogelijk is,

  laat deze kelk aan mij voorbij gaan.

  De geest is natuurlijk gewillig maar het vlees is zwak.

   

  26:42-68

  Wederom ging hij heen, voor de tweede maal, en bad, terwijl hij zei:

  “Mijn Vader, indien het niet mogelijk is dat deze kelk voorbijgaat tenzij ik hem drink, uw wil geschiede.” 

  En hij kwam wederom en vond hen slapend, want hun ogen waren zwaar. Hij verliet hen derhalve en ging nogmaals heen en bad voor de derde maal,  terwijl hij wederom hetzelfde woord zei. Daarna kwam hij bij de discipelen en zei tot hen: 

  “Op een tijd als deze slaapt Gij en neemt Gij rust! Ziet! Het uur is nabij gekomen waarop de Zoon des mensen door verraad in de handen van zondaars wordt overgeleverd. Staat op, laten wij gaan. Ziet! Mijn verrader is nabij gekomen.” 

  En terwijl hij nog sprak, zie! daar kwam Ju̱das,  één van de twaalf, en met hem een grote schare met zwaarden  en knuppels, gestuurd door de overpriesters en oudere mannen van het volk. Zijn verrader nu had hun een teken gegeven door te zeggen: 

  “Degene die ik kus, die is het; neemt hem in hechtenis.” 

  En recht op Jezus afgaand, zei hij: 

  “Goedendag, Rabbi!”,  

  en kuste hem zeer teder. Maar Jezus zei tot hem: 

  “Vriend, met welk doel zijt gij hier?” 

  Toen kwamen zij naar voren en sloegen de hand aan Jezus en namen hem in hechtenis. Maar zie! een van degenen die bij Jezus waren, strekte zijn hand uit en trok zijn zwaard en sloeg de slaaf van de hogepriester en hieuw hem het oor af. Toen zei Jezus tot hem: 

  “Steek uw zwaard weer op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard vergaan. Of denkt gij dat ik geen beroep op mijn Vader kan doen om mij op dit ogenblik meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking te stellen? Hoe zouden in dat geval de Schriften worden vervuld, dat het aldus moet geschieden? Zijt gij met zwaarden en knuppels als tegen een rover uitgetrokken, om mij gevangen te nemen? Dag aan dag zat ik in de tempel  te onderwijzen, en toch hebt gij mij niet in hechtenis genomen. Maar dit alles is geschied opdat de geschriften van de profeten in vervulling zouden gaan.”  

  Toen lieten alle discipelen hem in de steek en vluchtten. Zij die Jezus in hechtenis namen, voerden hem weg naar de hogepriester Kajafas, waar de schriftgeleerden en de oudere mannen vergaderd waren. Maar Petrus bleef hem op een flinke afstand volgen tot aan de binnenplaats  van de hogepriester, en nadat hij naar binnen was gegaan, zat hij daar bij de huisbedienden om de afloop te zien. Ondertussen zochten de overpriesters en het hele Sanhedrin naar een vals getuigenis tegen Jezus om hem ter dood te kunnen brengen, maar zij vonden er geen, ofschoon er vele valse getuigen optraden.  Naderhand traden er twee op, die zeiden: 

  “Deze man heeft gezegd: ’Ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen opbouwen.’” 

  Toen stond de hogepriester op en zei tot hem: 

  “Hebt gij geen antwoord? Wat getuigen dezen tegen u?” 

  Maar Jezus bleef zwijgen. Daarom zei de hogepriester tot hem: 

  “Ik stel u onder ede bij de levende God, ons te zeggen of gij de Christus,  de Zoon van God, zijt!”

  Jezus zei tot hem: 

  “Gijzelf hebt het gezegd. Maar ik zeg ulieden: Van nu af  zult gij de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de Vader en hem zien komen op de wolken des hemels.”  

  Toen scheurde de hogepriester zijn bovenklederen en zei: 

  “Hij heeft God gelasterd!  Waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Ziet! Nu hebt gij de lastering gehoord. Wat is uw mening?” 

  Zij gaven ten antwoord: 

  “Hij verdient de dood.” 

  Daarop spuwden zij hem in het gezicht  en gaven hem vuistslagen. Anderen sloegen hem in het gezicht en zeiden: 

  “Profeteer ons, Christus: Wie is het die u geslagen heeft?” 

   

  Zingen 575:1

   

  26:69- 27-30

  Petrus nu zat buiten op de binnenplaats; en er kwam een dienstmeisje naar hem toe, dat zei: 

  “Gij waart ook bij Jezus de Galileeër!” 

  Maar hij ontkende het ten aanhoren van hen allen en zei: 

  “Ik weet niet waar gij het over hebt.”

  Nadat hij naar buiten was gegaan naar het poorthuis, merkte een ander meisje hem op en zei tot de daar aanwezigen: 

  “Deze man was bij Jezus de Nazarener.” 

  En hij ontkende het opnieuw, met een eed: 

  “Ik ken de mens niet!” 

  Even daarna kwamen de omstanders dichterbij en zeiden tot Pe̱trus: 

  “Zeker, gij zijt ook een van hen; trouwens, uw dialect verraadt u.” 

  Toen begon hij te vloeken en te zweren: 

  “Ik ken de mens niet!” 

  En onmiddellijk kraaide een haan. 

  En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus had gesproken, namelijk: “Voordat een haan kraait, zult gij mij driemaal verloochenen.” En hij ging naar buiten en weende bitter.

  Toen het ochtend was geworden, hielden alle overpriesters en de oudere mannen van het volk raad tegen Jezus om hem ter dood te brengen. En na hem te hebben geboeid, voerden zij hem weg en leverden hem over aan de stadhouder Pilatus. Toen nu Ju̱das, die hem had verraden, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij wroeging en bracht de dertig zilverstukken bij de overpriesters en oudere mannen terug en zei: 

  “Ik heb gezondigd toen ik rechtvaardig bloed verried.” 

  Zij zeiden: 

  “Wat gaat ons dat aan? Dat is uw zaak!” 

  Toen gooide hij de zilverstukken in de tempel en trok zich terug, en hij ging heen en hing zich op. De overpriesters echter namen de zilverstukken en zeiden: 

  “Het is niet geoorloofd ze in de heilige schatkist te werpen, want het is een bloedprijs.”

  Na met elkaar raad te hebben gehouden, kochten zij er het veld van de pottenbakker mee om daar vreemden te begraven. Daarom wordt dat veld tot op de dag van vandaag „Bloedveld” genoemd. Toen werd vervuld hetgeen door bemiddeling van de profeet Jeremia was gesproken, die zei: „En zij namen de dertig zilverstukken, de prijs van de man voor wie een prijs werd vastgesteld, degene voor wie enkelen van de zonen van Israël een prijs hadden vastgesteld, en gaven ie voor het veld van de pottenbakker,  zoals de Heer mij geboden had.” 

  Jezus stond nu voor de stadhouder, en de stadhouder stelde hem de vraag: 

  “Zijt gij de koning der joden?”  

  Jezus antwoordde: 

  “Gijzelf zegt het.” 

  Maar toen hij door de overpriesters en oudere mannen werd beschuldigd, gaf hij geen enkel antwoord. 

  Toen zei Pilatus tot hem: 

  “Hoort gij niet hoeveel dingen zij tegen u getuigen?” 

  Maar hij antwoordde hem niet, met geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu was het van feest tot feest de gewoonte dat de stadhouder voor de schare een gevangene, degene die zij wilden, vrijliet. Juist op dat ogenblik hadden zij een beruchte gevangene, die Barabbas heette. Toen zij daarom bijeen waren, zei Pilatus tot hen: 

  “Wie wilt gij dat ik voor U vrijlaat, Barabbas of Jezus, die Christus wordt genoemd?” 

  Hij wist namelijk dat zij hem uit afgunst hadden overgeleverd. Terwijl hij op de rechterstoel gezeten was, liet zijn vrouw hem bovendien zeggen: 

  “Heb niets te maken met die rechtvaardige man, want ik heb heden in een droom veel om hem geleden.”

  Maar de overpriesters en de oudere mannen overreedden de scharen dat zij om Barabbas zouden vragen, doch Jezus zouden laten ombrengen. Nu nam de stadhouder weer het woord en zei tot hen: 

  “Wie van de twee wilt gij dat ik voor u vrijlaat?” 

  Zij zeiden: 

  “BARA̱BBAS.” 

  Pilatus zei tot hen: 

  “Wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus wordt genoemd?” 

  Zij zeiden allen: 

  “AAN HET KRUIS MET HEM!”  

  Hij zei: 

  “Wat voor slechts heeft hij dan gedaan?” 

  Maar zij bleven des te meer schreeuwen: 

  “AAN HET KRUIS MET HEM!” 

  Toen Pilatus zag dat het niets hielp, maar dat er veeleer een opschudding ontstond, nam hij water en waste ten aanschouwen van de schare zijn handen en zei: 

  “Ik ben onschuldig aan het bloed van deze man. Gij moet er zelf maar zorg voor dragen.”

  Daarop gaf het gehele volk ten antwoord: 

  “ZIJN BLOED KOME OVER ONS EN OVER ONZE KINDEREN.” 

  Toen liet hij hun Barabbas vrij, maar Jezus liet hij zweepslagen geven en leverde hem over om aan een kruis gehangen te worden. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus mee in het paleis van de stadhouder en verzamelden de hele troepenafdeling om hem heen. En na hem zijn kleren uitgetrokken te hebben, hingen zij hem een scharlaken mantel om, en zij vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Toen knielden zij voor hem neer en dreven de spot  met hem, terwijl zij zeiden: 

  “Goedendag, gij koning der joden!” 

  En zij spuwden  op hem en namen de rietstok en gingen hem ermee op zijn hoofd slaan.

   

  Zingen Lied 575: 4 en 5

   

  Alle leed hebt Gij geleden,

  Gij gedragen met geduld.

  Als een worm zijt Gij vertreden

  zonder schuld, om onze schuld,

  opdat wij door U verheven

  als verlosten zouden leven.

  Duizend, duizendmaal, o Heer,

  zij U daarvoor dank en eer.

   

  Koning tot een spot getekend

  met een riet en doornenkroon,

  bij de moordenaars gerekend

  overstelpt met smaad en hoon,

  opdat naar uw welbehagen

  wij de kroon der ere dragen.

  Duizend, duizendmaal, o Heer,

  zij U daarvoor dank en eer.

   

  27:31-46

  Nadat zij de spot met hem hadden gedreven, ontdeden zij hem ten slotte van de mantel en deden hem zijn bovenklederen aan en voerden hem weg om aan een kruis gehangen te worden. Toen zij naar buiten gingen, troffen zij een ingeborene van Cyrane aan, Simon genaamd. Deze presten zij om zijn kruis op te nemen. En gekomen op een plaats die Golgotha  wordt genoemd, dat wil zeggen Schedelplaats, gaven zij hem wijn vermengd met gal  te drinken; maar toen hij ervan had geproefd, weigerde hij te drinken. Nadat zij hem aan een kruis hadden gehangen, verdeelden zij zijn bovenklederen door het lot te werpen, en daar neergezeten, hielden zij de wacht bij hem. Ook brachten zij boven zijn hoofd in geschrifte de tegen hem ingebrachte beschuldiging aan: „Dit is Jezus, de koning der joden.”  Toen werden er met hem twee rovers gekruisigd, één aan zijn rechter- en één aan zijn linkerzijde. De voorbijgangers nu gingen schimpend  over hem spreken, terwijl zij hun hoofd schudden en zeiden: 

  “Gij daar, die de tempel zou afbreken en in drie dagen zou opbouwen, red uzelf! Indien gij een zoon van God zijt, kom dan van het kruis af!” 

  Evenzo gingen ook de overpriesters met de schriftgeleerden en oudere mannen de spot met hem drijven en zeiden: 

  “Anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden! Hij is koning  van I̱sraël; laat hem nu van het kruis afkomen, dan zullen wij in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld; laat Hij hem nu verlossen  indien Hij hem hebben wil, want hij heeft gezegd: ’Ik ben Gods Zoon.’” 

  Zelfs de rovers die samen met hem aan kruizen waren gehangen, gingen hem op dezelfde wijze smaden. Vanaf het zesde uur viel er een duisternis  over het gehele land, tot aan het negende uur  toe. Omstreeks het negende uur riep Jezus met een luide stem en zei: 

  “Eli, Eli, lama sabachthani?”  

  Dat wil zeggen: „Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?” 

  27:47-66

  Toen sommigen van hen die daar stonden, dit hoorden, zeiden zij voorts: 

  “Deze man roept Eli̱a.” 

  En onmiddellijk snelde een van hen weg en nam een spons en drenkte die met zure  wijn en stak ze op een rietstok en gaf hem toen te drinken. Maar de overigen van hen zeiden: 

  “Laat hem begaan! Laten wij eens zien of Eli̱a hem komt redden.”  

  Nogmaals riep Jezus met een luide stem en gaf de geest.  

   

  Stilte

   

  En zie! het gordijn  van het heiligdom scheurde van boven tot onder in tweeën,  en de aarde beefde, en de rotsen spleten vaneen. En de graven werden geopend en vele lichamen van de heiligen die ontslapen waren, werden opgericht, en ze werden voor vele mensen zichtbaar. De legeroverste  echter en zij die met hem bij Jezus de wacht hielden, werden bij het zien van de aardbeving en al wat er gebeurde, zeer bevreesd en zij zeiden: 

  “Waarlijk, dit was Gods Zoon.”  

  Bovendien stonden daar vele vrouwen, die Jezus vanuit Galile̱a hadden vergezeld om hem te dienen, op een afstand toe te kijken; onder hen bevonden zich Mari̱a Magdale̱na, ook Mari̱a, de moeder van Jakobus en Joses,  en de moeder van de zonen van Zebedeüs. Laat in de middag nu kwam er een rijk man van Arimathea, Jozef genaamd, die zelf ook een discipel van Jezus was geworden. Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen gebood Pilatus dat het hem gegeven zou worden. En Jozef nam het lichaam, wikkelde het in rein fijn linnen en legde het in zijn nieuwe graf,  dat hij in de rots had uitgehouwen. En nadat hij een grote steen voor de deuropening van het graf had gerold, ging hij heen. Mari̱a Magdalena en de andere Mari̱a bleven daar echter en zaten tegenover het graf. De volgende dag, dit was na de Voorbereiding,  kwamen de overpriesters en de Farizeeën gezamenlijk bij Pilatus en zeiden: 

  “Heer, het kwam ons in herinnering dat die bedrieger, toen hij nog leefde, heeft gezegd: ’Na drie dagen zal ik worden opgewekt.’ Gebied daarom dat het graf tot de derde dag wordt verzekerd, opdat niet soms zijn discipelen komen en hem stelen  en tot het volk zeggen: ’Hij is uit de doden opgewekt!’, en dit laatste bedrog zal erger zijn dan het eerste.”

  Pilatus zei tot hen: 

  “Gij hebt een wacht. Gaat en verzekert het naar uw beste weten.” 

  Zij dan gingen heen en verzekerden het graf door de steen te verzegelen en de wacht erbij te plaatsen.

   

  Zingen Lied 196

   

  voorzang: In uw handen Heer, beveel ik mijn leven. 

  allen:

   

  voorzang: Want Gij Heer God, hebt ons verlost, 

  uw waarheid heeft ons vrijgemaakt. 

   

  allen: In uw handen Heer, beveel ik mijn leven. 

   

  voorzang: Eer aan de Vader door de Zoon 

  in de eenheid met de Geest. 

  allen: In uw handen Heer, beveel ik mijn leven

  Gebeden afgesloten met:

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, want van u is het rijk en de kracht, tot in eeuwigheid. Amen.

   

  Onze afsluiting is een lied, 

  de zegen ontvangen we weer met Pasen!

   

  Zingen Lied 578

  Afbeeldingsresultaat voor o kostbaar kruis o wonder gods

   

  Bewaar mij dat ik roemen zou

  dan in mijn Heren Christus dood.

  Al wat ik anders noemen zou

  is niets bij dit mysterie groot.

   

  O angst en liefde, ondereen

  vermengd als water en als bloed,

  zij wijzen naar het wonder heen

  van Hem die op de aarde boet.

   

  Het rode bloed, zijn koningskleed

  bedekt het schandelijke kruis,

  dat wordt door alles wat Hij leed

  de levensboom van 't paradijs.

   

  En door zijn dood en door zijn bloed

  is nu de wereld dood voor mij.

  Ik ben gestorven, maar voor goed

  van heel de dode wereld vrij.

   

  De aarde zelf is veel te klein

  voor wie U waarlijk loven wil.

  Uw liefde is een groot geheim,

  zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

   

  In stilte verlaten we de kerk.

   

  Mocht u het plezierig vinden voor u naar huis gaat nog even over

  deze dienst en deze indrukwekkende, liturgische dag na te praten,

  dan bent u van harte welkom in de zaal achter de kerk.

  Een uitgebreide koffie schenken we pas weer op Paasmorgen. 

   

  In deze dienst

  - voorganger: Martin van Wijngaarden

  - kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

  - organist: Niels Jan van der Hoek

  - lectores: Allen 

  Annie Ruizeveld de Winter- de Vries

  Andries Ponsteen

  Arnold Filius

  - camerabediening: Sheila Lont

  - m.m.v.: leden van de AndreasCantorij

   

   Pasen 

  Om 10.30 uur vieren we 

  een  feestelijke dienst rond Woord en Tafel!

  Na die dienst is er –uiteraard – geen versoberingsmaaltijd meer, 

  maar een Paasbrunch.

 • 14 apr 2022 - 19:30

   

   

  WITTE DONDERDAG

   

   14 april 2022  

   Andreaskerk 

   Rotterdam 

   

                   

   

  In deze eenvoudige dienst gedenken wij de instelling van het Heilig Avondmaal.

  De zangen die wij zingen zijn die liederen die de lof van Witte Donderdag 

  bezingen. 

  Daarbij klinkt een 

  Kyrie van Witte Donderdag 

  en tevens een Agnus Dei van M. Garau. 

   

  Orgelspel BWV 688 Jesus Christus unser Heiland

  Klokluiden

  Lied 273: 1 en 4

   

       Mededelingen en daarna voorbereiding (staande):

  v: In de naam van de Vader en de Zoon 

  en de Heilige Geest

  a: Amen.

  v: Onze hulp is in de naam van de Heer

  a: die hemel en aarde gemaakt heeft.

  v: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  a: en laat ons weer in vrede leven.

  v: Amen.

   

  Roep om ontferming en Kyrie

  Bij brood en wijn, een liefdemaal, verblijf ik in mijn Heilands huis.

  Een tak breekt buiten, met kabaal, valt daar de stam al voor het kruis?

  Mijn Gastheer dient mij als een knecht, mijn Redder loopt hier af en aan.

  De Heer heeft zich zijn troon ontzegd en lijkt van heiligheid ontdaan.

  Kyrie eleison!

   

  De voeten wast en zalft Hij mij, Hij reikt de beker, breekt het brood.

  Hij weet de Judaskus nabij, verwacht zijn naderende dood.

  Kyrie eleison!

   

  Met pelgrimshoed en wandelstaf richt Hij voor ons een maaltijd aan.

  Zijn eigen weg leidt naar het graf, waar kruis en kwelling voor Hem staan.

  Kyrie eleison!

   

  Geen mens gaat nu meer met Hem mee. De Here roept zijn Vader aan

  en smeekt God in Gethsémané dat dit aan Hem voorbij mag gaan.

  Kyrie eleison!

   

  Dan drinkt Hij, bitter van verdriet, de beker van de lijdenspijn.

  En wat Hij voor ons achterliet is avondmaal, is brood en wijn.

  Kyrie eleison!

   

  Nu is het uur van het verraad. Nu liggen ook de wapens stil,

  want Jezus straft niet wie Hem slaat; Hij ondergaat zijn Vaders wil.

  Kyrie eleison!

   

  Ik houd de beker in mijn hand, met brood en wijn ben ik vertrouwd.

  Ik koester deze maaltijd, want die beker spreekt van mijn behoud.

  Kyrie eleison!

   

  Verkondig dan zijn grote naam zo dikwijls als je aan Hem denkt.

  Denk aan zijn lijden, en beaam dat Hij de overwinning schenkt.

  Kyrie eleison!

   

  Straks komt Hij terug in onze tijd, Hij wenkt ons, brengt ons eeuwig thuis.

  Aan ʼt einde van de donkerheid, gloort hoopvol licht het houten kruis!

  Hosanna!

   

  Groet

   

  gebed van de Witte Donderdag

   

  DE SCHRITEN GELEZEN EN BESPROKEN

   

        Inleiding op de lezing uit Hebreeën 

   

        Lezing Hebreeën 4:14-16

   

        Lied 970: 1, 2 en 4

   

   Inleiding op de lezing uit Lucas 

   

   Lezing Lucas 22:14-34

   allen:    

   

   Lied van Witte Donderdag Lied 379

  Allen: 1, 2     4     6

  Vrouwen         3

  Mannen                            5

   

   

  VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

   

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens cantorijzang Jezus Christus onze Heiland, 

  in de zetting van A. Schütz.

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

   

   

  Stil gebed

  prefatie

  Lofprijzing

  Sanctus

   

  Avondmaalsgebed

  Na de instellingswoorden bij het brood zingt de Cantorij:

  Gezegend zijt Gij, eeuwige God, 

  koning van hemel en aarde, 

  die het brood uit de aarde doet groeien

    Na de instellingswoorden bij de wijn zingt de Cantorij:

  Gezegend zijt Gij, eeuwige God, koning van hemel en aarde,

  die de vrucht van de wijnstok hebt geschapen.

   

  Het avondmaalsgebed wordt afgesloten met het bidden van het Onze Vader

   

  Agnus Dei, in de zetting van M. Garau.

   

  Uitdeling, tijdens de uitdeling klinkt orgelspel

  Agnus Dei uit de Orgelmis - Jaap Dragt

   

  Dankzegging

   

  WEGZENDING EN ZEGEN

  Lied voor de zegen (staande): Lied 375: 1 en 2, 

   

  Wegzending 

   Zegen

   

   

  Na de zegen blijven wij staan.

  Het altaar wordt op de Bijbel na ontkleed. Het grote orgel zwijgt tot Pasen en de altaarkaarsen worden gedoofd, net als de paaskaars, deze brandde nu voor de laatste keer. Met Pasen brengen we het nieuwe licht binnen.

   

  Ons slotgebed wordt door de Cantorij gezongen:

   

  Heer, blijf bij ons, 

  want het is avond en de nacht zal komen. 

   

  Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 

  aan de avond van de dag, 

  aan de avond van het leven, 

  aan de avond van de wereld.

   

  Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 

  met uw troost en zegen, 

  met uw Woord en Sacrament. 

   

  Blijf bij ons wanneer over ons komt 

  de nacht van beproeving en van angst, 

  de nacht van twijfel en aanvechting, 

  de nacht van de strenge bittere dood. 

   

  lijf bij ons in leven en in sterven, 

  in tijd en eeuwigheid.  

   

  Amen.

   

  Hierna verlaten wij in stilte de kerk.

   

   

   

  In deze dienst

  - voorganger Martin van Wijngaarden 

  - kerkenraadslid Nel Merks-Knetsch

  - organist: Niels-Jan van der Hoek

  - lector: Sheila Lont

  - camerabediening Jaco Boersma

  - mmv: leden van de AndreasCantorij

   

  Morgen, Goede Vrijdag 

  lezen we in deze kerk in de dienst om 19.30 uur 

  uit het Lijdensevangelie.

   

  Pasen 

  Om 10.30 uur vieren we 

  een  feestelijke dienst rond Woord en Tafel!

  Na die dienst is er een Paasbrunch.

 • Palm Zondag

  10 apr 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de eerste zondag in de 40-dagen

  Palmzondag

  10 april 2022

   

   

  In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen.

  En op deze palmzondag krijgt u een palmtakje bij binnenkomst.

  De lectirce vandaag is stagiaire Helen Florijn die zich in de nieuwsbrief voor de Paasperiode nader voorstelt.

   

  In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie. Vandaag is dat lied 729 daar over zingend verdertrekken zingt, passend bij de lezingen: over Jozua en de intocht in Jeruzalem.

   

  Tevens wordt Chérise Tjon op haar belijdenis gedoopt!

  Voorbereiding

  Orgelspel  Christ unser Herr zum Jordan kam 

  En bewerking lied 556 

  Klokluiden 

  Lied 556: 1, 2en 5

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

  Lied 547: 1, 2 en 5  

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

    Eerste lezing: Jozua 4:1-9

   

  Zondagslied: 438: 1 en 2

   

  Evangelielezing: Johannes 12:12-24

  A:  

   

  Zondagslied: 438: 3 en 4

   

  Verkondiging 

   

  Lied: 729 “zij”= “wij”!

   

  Doop op belijdenis 

    

  Inleidingsvragen aan allen (allen staan)

  Ik vraag aan u allen 

  en in het bijzonder aan Cherise die vandaag 

  belijdenis van haar geloof aflegt en gedoopt wordt:

   

  Wilt u de HEER uw God dienen

  en naar zijn stem alleen horen?

  Ja, dat wil ik.

  Wilt u zich verzetten tegen alle machten

  die als goden over ons willen heersen?

  Ja, dat wil ik.

  Wilt u ieder slavenjuk afwerpen

  en leven in de vrijheid van Gods kinderen?

  Ja, dat wil ik.

  Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,

  Schepper van hemel en aarde?

  Ja, ik geloof.

  Gelooft u in Jezus Christus,

  zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

  die ontvangen is van de heilige Geest,

  geboren uit de maagd Maria,

  die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

  is gekruisigd, gestorven en begraven,

  neergedaald ter helle,

  op de derde dag opgestaan van de doden,

  opgevaren naar de hemel,

  en zit aan de rechterhand van God,

  de almachtige Vader,

  vanwaar Hij komen zal om te oordelen

  de levenden en de doden?

  Ja, ik geloof.

  Gelooft u in de heilige Geest;

  gelooft u de heilige katholieke Kerk,

  de gemeenschap der heiligen;

  de vergeving van de zonden,

  de opstanding des vleses,

  en het eeuwige leven?

  Ja, ik geloof.

   

  (Allen gaan zitten) 

   

   

  Belijdenisvragen

   

  Gebed 

   

  Zegen voor Chérise Mei-Lin Christi Tjon

   

  Inleiding op de doop

   

  Doopvragen 

   

  Doopgebed 

   

  Doop van Chérise Mei-Lin Christi Tjon

   

  Vraag aan de gemeente 

   

  Lied 23b, tevens collecte.

   

  Voorbeden en zegen

   

    Gebed over de gaven 

  Voorbeden met de acclamatie

   Stil gebed

   En 

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

  rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

  geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

  Voor de zegen, lied 552: 1 en 3

   

  Zegen

   

  Lied na de zegen: De Koning van de vrede

  Op de melodie van Lied 543

   

  De koning van de vrede komt in de hoofdstad aan, 

  de mensen zijn gezegend, Hij komt in Godes naam. 

  Doet open nu de poorten, de koning moet er door, 

  Och Here, geef nu voorspoed, zo roepen zij in koor. 

    

  Maar zullen zij geloven en nemen zij Hem aan 

  of zullen zij Hem doden en Gode wederstaan? 

  Ik zie de koning komen die op een ezel rijdt, 

  de palmen van de bomen zijn voor zijn voet gespreid. 

    

  Maar morgen is het anders, dan wordt Hij zelf verhoogd, 

  en aan de boom gehangen en als een vrucht geoogst. 

  Gij hogepriester Anna, wat roept Jeruzalem? 

  Het roept vandaag „Hosanna” en morgen „weg met Hem”

   

  Orgelnaspel        J. Brahms Herzlich tut mich verlangen

   

  Bij de kansel kunt u Chérise feliciteren!

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld -Dettmeijer

  Lezingen: Helen Florijn

  Kinderkerk: Heidi den Hollander

  Marjolein Kroesbergen

  Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

   

   

  De 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne in gezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie ook het aparte informatieblad voor in te zamelen goederen. 

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

   

  Versoberingslunch. 

  Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar zijn dit liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

  Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

  Van harte welkom! 

   

  Deze week: Witte Donderdag 

  Gedachtenis van de Instelling van het Heilig Avondmaal, 

  in de dienst om 19.30 in deze kerk zingt de AndreasCantorij o.a. Agnus Dei van M. Garau.

  Goede Vrijdag 

  Lezing van het Lijdensevangelie ook om 19.30 en eveneens in deze kerk, in de dienst zingt de AndreasCantorij o.a. In monte oliveti (op de olijfberg) van M. Garau.

  Paasmorgen 

  De Opstanding van de Heer

  in deze kerk een feestelijke hoofddienst m.m.v. de AndreasCantorij en de kinderkerk, o.a. Angelus dixit (de woorden die de engel bij het lege graf sprak) van J. Gruber. Nadien is er een aangepaste Paasbrunch.

 • 8 apr 2022 - 16:00
 • 3 apr 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de vijfde zondag in de 40-dagen

  Judica/ doe mij recht

  3 april 2022

  Een bijzondere dienst in deze veertigdagentijd, naast de viering van het Heilig Avondmaal zal ook nu weer iets van de rijke lutherse spiritualiteit en muziek klinken. Een bijzonder werk van Pergolesi dat door Bach bewerkt werd met onder meer de tekst van psalm 51.

  Met deze zondag begint de echte passietijd, de laatste twee weken voorafgaande aan Pasen. De voorbereiding op Pasen wordt gemarkeerd door het paars op het altaar, en in de liturgie door het vervallen van het halleluja en het gloria.

  In deze diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie. Vandaag lied 970; een lied dat Christus tot centrum van ons geloofsleven maakt; 

  vandaag toegespitst op “vrij van zonden”.

  Voorbereiding

  Orgelspel H. Scheidemann- Erbarm dich mein, o Herre Gott

  (Luthers bewerking naar Ps. 51)

  Klokluiden 

  Lied 275: 1, 4 en 5

   

    mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

      Psalm: 51 a 

   

      Kyrie V: Kyriegebed.

  A:   Kyrie: 299 H (alleen de eerste zes regels) 

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Woord voor/met de kinderen

  Zondagslied: 530 (nieuwe invulling!)

  Eerste lezing:        Romeinen 3:21-31

  Lied:       970

  Evangelielezing:      Johannes 8:46-59

  A:  

   

  Verkondiging, in combinatie met: 

  Delen uit Psalm 51 aan de hand van de muziek van het Stabat Mater van G. Pergolesi. J.S. Bach bewerkte dit stuk bovendien met de tekst Tilge, Höchster, meine Sünden (dat is de psalmtekst, met hieronder de vertaling van Ria van Hengel)

   

  Vers 1 (Largo)

  Tilge, Höchster, meine Sünden, Wis, Allerhoogste, mijn zonden uit,

  deinen Eifer lass verschwinden, laat uw woede verdwijnen,

  lass mich deine Huld erfreun.         geef mij de vreugde van uw genade.

   

  Vers 11 - 15 (Andante)

  Schaue nicht auf meine Sünden, Kijk niet naar mijn zonden,

  tilge sie, lass sie verschwinden, wis ze uit, laat ze verdwijnen,

  Geist und Herze schaffe neu.         schep nieuwe geest en een nieuw hart.

   

  Stoß mich nicht von deinen Augen, Verwijder mij niet uit uw ogen

  und soll fort mein Wandel taugen, en om mijn gedrag te verbeteren

  o, so steh dein Geist mir bei.       vraag ik of uw geest mij wil bijstaan.

   

  Gib, o Höchster, Trost ins Herze, Geef, Allerhoogste, troost in mijn hart,

  heile wieder nach dem Schmerze, genees mij weer na de pijn

  es enthalte mich dein Geist.         laat uw geest mij bewaren.

   

  Denn ich will die Sünder lehren, Want ik wil de zondaars leren

  dass sie sich zu dir bekehren         dat ze zich tot u bekeren

  und nicht tun, was Sünde heißt. en niet zondigen.

   

  Lass, o Tilger meiner Sünden,         Laat, o wisser van mijn zonden

  alle Blutschuld gar verschwinden, alle bloedschuld verdwijnen

  dass mein Loblied, Herr, dich ehrt. zodat mijn loflied, Heer, u eert.

   

  Vers 17 en 18 (Largo)

  Denn du willst kein Opfer haben, Want u wilt geen offer ontvangen,

  sonsten brächt ich meine Gaben, anders zou ik u mijn gaven brengen,

  Rauch und Brand gefällt dir nicht. rook en vuur bevallen u niet.

   

  Herz und Geist, voll Angst und U zult hart en geest

  Grähmen, vol angst en verdriet,

  wirst du, Höchster, nicht beschä- niet beschamen, Allerhoogste,

  men,

  weil dir das dein Herze bricht. want dat breekt uw hart.

   

  Amen (allabreve)

  Amen.

   

  Viering Heilig Avondmaal

   

  Collecte tijdens zang: 382

   

  Gebed over de gaven

    Mededelingen over de wijze van uitdelen

   

  Voorbeden met de acclamatie

  Stil gebed

   

  Prefatie

   lofprijzing

   Sanctus

   

  Avondmaalsgebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

  rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

  geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

  Agnus Dei

   

  Musica sub communione (Klavecimbel)

  J. Kuhnau Ach Herr, wir armen Sünder

   

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

  Dankzegging

  zegen

  Voor de zegen, lied 536

  V: zegen

  A:

  Orgelnaspel: J. Bastiaans Herzliebster Jesu, was hasst du verbrochen

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

  Lezingen: Andries Ponsteen 

  Sopranen: Lisa Hinfelaar

  Francine Hoogerheijde

  Violisten: Esther Papma 

  Ernst-Jan de Koning

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kinderkerk: Juliette Luisman

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

  Illustratie: Cranachatelier, Herderkirche Weimar

   

  In de 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne ingezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie het aparte informatieblad. 

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone. 

                                          handschrift bach

   

   

  Versoberingslunch. 

  Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar bespreken we liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

  Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

  Van harte welkom!

  Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

   

  Vrijdag 8 april 16.00 uur: trouwzegen voor Maurice Schütz en André Tieleman

  Palmzondag (volgende week) met palmpasenzang en –stokken. 

  Tevens belijdenis en doop van Chérise Tjon!

  Witte Donderdag 

  Gedachtenis van de Instelling van het Heilig Avondmaal, 

  in de dienst om 19.30 in deze kerk zingt de AndreasCantorij o.a. Agnus Dei van M. Garau.

  Goede Vrijdag 

  Lezing van het Lijdensevangelie ook om 19.30 en eveneens in deze kerk, in de dienst zingt de AndreasCantorij o.a. In monte oliveti (op de olijfberg) van M. Garau.

  Paasmorgen 

  De Opstanding van de Heer

  in deze kerk een feestelijke hoofddienst m.m.v. de AndreasCantorij en de kinderkerk, o.a. Angelus dixit (de woorden die de engel bij het lege graf sprak) van J. Gruber.

   

 • 27 mrt 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de eerste zondag in de 40-dagen

  Laetare / Verheugen

  27 maart 2022

  In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen.

   

  In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie, vandaag lied 837; een lied dat op verscillende wijzen Chistus aanroept: onder andere: Meester, Heiland en Koning.

   

  Teven staan we stil bij een ‘wisseling van de wacht’ in het college van kerkrentmeesters.

  Voorbereiding

  Orgelspel BWV 539 Fuge in d

  Klokluiden 

  Lied 280: 1, 5, 6, en 7

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Introitus uit psalm 122

  v:    Laat allen die Jeruzalem liefhebben 

    zich met haar verheugen en juichen om haar; 

  aan haar vertroostende moederborst.  

  a: Jullie zullen drinken en verzadigd worden, 

      haar rijke, volle borsten zullen je zogen 

    en verkwikken.

   

  v: Verheugd was ik toen ik hoorde: 

  ‘Wij gaan naar het huis van de Heer‘, 

  a: verheugd ben ik nu onze voeten 

  staan binnen je poorten, Jeruzalem.

  v: ‘Dat rust hebben wie van je houden, 

  a: dat vrede heerst binnen je muren 

  v: en rust in je vesting’.

   

  a: Laat allen die Jeruzalem liefhebben 

  zich met haar verheugen en juichen om haar; 

      aan haar vertroostende moederborst.  

      Jullie zullen drinken en verzadigd worden, 

  haar rijke, volle borsten zullen je zogen 

  en verkwikken.

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

  Lied 299e  

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  Zondagslied: 176: 1, 5 en 6

   

    Eerste lezing: Exodus 16: 1-7, 31-35 

   

  Lied: 806

   

  Evangelielezing: Johannes 6:1-15

  A:  

   

  Lied: 687: 1 en 3

   

  Verkondiging 

  Lied: 837

   

  Inzegening en afscheid van leden in en rond de kerkenraad

   

    Inleiding

   

  Woorden van afscheid voor 

  Shahlla Gill-Schouten, penningmeester CKRM

  Jan Dirk Schouten, OKRM

   

  Vraag en zegen voor

  Wout Kroesbergen, OKRM

   

  Vraag aan de gemeente

   

  Lied: 362: 1 en 2

   

   

  Voorbeden en zegen

   

  Collecte tijdens orgelspel: F. Mendelssohn Sonate III Andante 

     

    Gebed over de gaven 

  Voorbeden met de acclamatie

   Stil gebed

   En 

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

  rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

  geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Voor de zegen, lied 546: 1, 4 en 5

   

  Zegen

   

  Orgelnaspel:  J.G. Walther - Jesu meine Freude

   

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

  Lezingen: Anne Toussaint-Hantsveit

  Kinderkerk: Laura Lindhout

  Camerabediening: Jaco Boersma

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

  Illustratie woordwolk

   

  De 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne in gezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie ook het aparte informatieblad voor in te zamelen goederen. 

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

   

   

   

  Versoberingslunch. 

  Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar zijn dit liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

  Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

  Van harte welkom!

  Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

   

   

  Volgende week: in de Avondmaalsdienst bijzondere passiemuziek bij psalm 51, door een ensemble: de muziek is van Pergolesi en door Bach bewerkt.

   

  De week daarop: belijdenisdienst!

  Iets om – op laetare – over te verheugen ?

   

 • 20 mrt 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de derde zondag in de 40-dagen

  Oculi, Ogen. 

  20 maart 2022

  Demonen van deze tijd

  In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen. Die voorbereiding wordt gemarkeerd door het paars op het altaar, en in de liturgie door het vervallen van het halleluja en het gloria.

  In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie, vandaag lied 856: U, God, hebt mij opgericht; een lied dat al een voorafspiegeling is van Pasen, net zoals de lezingen dat doen: het zijn verhalen van hoop, van vertrouwen, van opstaan. Deze zondag ontleent zijn naam “ogen” aan het begin van de introïtus in het Latijn: Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer, uit psalm 25.

   

   

  Voorbereiding

  Orgelspel In Dich hab ich gehoffet, H. Scheidemann

  Klokluiden

  Orgelspel Trio Liebster Jesu, wir sind hier, G.A. Homilius

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Antifoon en psalm uit psalm 25 

  v: Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, 

      Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 

  a: Keer u tot mij en wees mij genadig, 

      ik ben alleen en ellendig.

   

  v: Keer u tot mij 

  a: en wees mij genadig, 

  v: ik ben alleen en ellendig. 

  a: Mijn hart is vol van angst, 

  v: bevrijd mij uit mijn benauwenis. 

   

  a: Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, 

      Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 

      Keer u tot mij en wees mij genadig, 

      ik ben alleen en ellendig.

   

       Kyrie 

  V: Kyriegebed.

  A: Kyrielied 300b (voorzang door enkele cantorijleden)  

    Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  Eerste lezing, eerste deel: 1 Koningen 17:1-16

  Zondagslied: Psalm 25a

  Eerste lezing, tweede deel: 1 Koningen 17:17-24

  Lied 856

   

  Evangelielezing: Lucas 11:14-28

  A:  

   

  Lied: 538: 1+4

   

        Verkondiging 

   

    Lied: 941: 1, 2 en 4

   

  Gebeden en zegen

   

         Collecte en orgelspel: Bin ich gleich von Dir gewichen, A.P.F. Boëly

   

    Gebed over de gaven 

   

    Voorbeden met de acclamatie

   

   Stil gebed

   

  En 

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

  rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

  geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Voor de zegen: lied 943

   

  Zegen

  A:

   

  Orgelnaspel: Een mens te zijn op aarde (Lied 538), D. Sanderman

   

  ______________________________________________________

  Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

  Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

  Lezingen: Susan Wong Loi Sing-Gunning 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kinderkerk: Anca Wildschut-Irimia

  Camerabediening: Sheila Lont

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

  Illustratie Willem Baan

   

  In de 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne ingezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie het aparte informatieblad. 

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

   

   

  Versoberingslunch. 

  Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar zijn dit liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neem een liedboek mee !?

  Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

  Van harte welkom!

  Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

   

   

   

  De duivel

  is een treurige, zure geest,

  die het niet kan verdragen

  dat een hart vrolijk en gerust is in God.

  Martin Luther

   

 • 13 mrt 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de eerste zondag in de 40-dagen

  Reminiscere / Gedenk

  13 maart 2022

  In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen. Die voorbereiding wordt gemarkeerd door het paars op het altaar, en in de liturgie door het vervallen van het halleluja en het gloria.

  In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie, vandaag lied 355; een lied dat zingt van dopen, het eerste deel over kinderdoop, maar het tweede deel over de doopvan allen die gedoopt zijn, we lezen daarbij de doop die Philippus verricht. 

  En we overdenken wat die doop voor ons aan betekenis kan hebben.

   

  Voorbereiding

  Orgelspel BWV 672 Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit 

  Klokluiden 

  Lied 281, cantorij 1 allen: 2, 4 en 5

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Antifoon en psalm 25b 

   

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

   

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  Zondagslied: 941, cantorij 1, allen 2, 3 en 4

  Eerste lezing: Handelingen 8:26-40

  Lied: 344

  Evangelielezing: Matteüs 15:21-28

  A:  

   

  Lied: 647: cantorij 1, allen 2, 3 en 4

   

        Verkondiging 

   

    Lied: 355: 4, 5 en 6

   

  Gebeden en zegen

   

  Collecte

   

    Gebed over de gaven 

   

    Voorbeden met de acclamatie

   

   Stil gebed

   

  En 

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

  rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

  geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Voor de zegen, lied 418

   

  Zegen

  Voorganger: De Levende zegene en behoede u.

  De Levende doe zijn aangezicht

  over u lichten, en zij u genadig.

  De Levende verheffe

  zijn aangezicht over u en geve u vrede.

  Cantorij: Zegen ons en behoed ons,

  doe lichten over ons uw aangezicht

  en wees ons genadig.

  Allen:

   

   

   

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers 

  Lezingen: Dorine de Koning 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kinderkerk: Marjolein Kroesbergen

  Camerabediening: Sheila Lont

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

  Illustratie C.J. Visscher

   

   

  De 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne in gezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie het aparte informatieblad. 

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

   

  Versoberingslunch. 

  Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar zijn dit liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neem een liedboek mee !?

  Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

  Van harte welkom!

  Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

   

   

 • 6 mrt 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de eerste zondag in de 40-dagen

  Invocavit/ Roept hij mij aan

  6 maart 2022

  In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen. Die voorbereiding wordt gemarkeerd door het paars op het altaar, en in de liturgie door het vervallen van het halleluja en het gloria.

  In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie, vandaag lied 695; een lied dat zingt van ‘be- geest-erd’ zijn, iets dat ons mensen in deze wereldtijd wel mag aan spreken.

  Voorbereiding

  Orgelspel Canon II Mit innigem Ausdruck -opus 56-, R. Schumann
  Klokluiden 

  Lied 536

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Antifoon en psalm uit psalm 91: 

   

       v: Roep je Mij aan, ik geef antwoord, 

  in de nood zal ik bij je zijn, 

       a: je bevrijden en met roem overladen.

   

       v: Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont 

       a: en overnacht  in de schaduw van de Ontzagwekkende, 

       v: zegt tegen de Heer:  

       a: ‘Mijn  toevlucht, mijn vesting, 

       v: mijn God, op U vertrouw ik.’

       a: Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, 

       v: die over je waken waar je ook gaat.  

       a: Hun handen zullen je dragen,

        v: je voet zul je niet stoten aan een steen. 

   

  a: Roep je Mij aan, ik geef antwoord, 

      in de nood zal ik bij je zijn, 

      je bevrijden en met roem overladen.

   

                

   

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

   

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  Zondagslied: 898

  Eerste lezing:  Jesaja 58:1-10

  Lied: 539: 1, 2, 3 en 4

  Evangelielezing: Matteüs 4:1-11

  A:  

   

  Lied: 539: 5

  Verkondiging 

  Lied: 695

   

  Viering Heilig Avondmaal

   

  Collecte tijdens orgelspel: Canon I -opus 56-, R. Schumann

   

    Mededelingen over de wijze van uitdelen

    Gebed over de gaven 

  Voorbeden met de acclamatie

   Stil gebed

   

   

   

  Prefatie

   lofprijzing

   Sanctus

   

  Avondmaalsgebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

  rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

  geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

  Agnus Dei

   

  Tijdens de uitdeling klinkt orgelspel: 

  Melodia in B-Dur -opus 59-, M. Reger

   

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

  Dankzegging

       

  zegen

  Voor de zegen, lied 538

  V: zegen

  A:

   

  Orgelnaspel: Canon IV Innig -opus 56-, R. Schumann

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lezingen: Andries Ponsteen 

  Organist: Jan Hoegee

  Kinderkerk: Heidi den Hollander-Baartman 

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

   

   

   

   

  In de 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne ingezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie het aparte informatieblad. 

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

   

  Versoberingslunch. 

  Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar bespreken we liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

  Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

  Van harte welkom!

  Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

   

   

 • Esto Mihi

  27 feb 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de vijftigste dag voor Pasen

  Zondag Quinquagesima/Esto mihi 

   

  27 februari 2022

   

   

   

   

   

  Voorbereiding

  Orgelspel Trio in C Adagio-Allegro, J.S. Bach (BWV 585)
   

  Klokluiden 

   

  Lied 212: 1, 3 en 4

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Antifoon en psalm uit psalm 31: 

  V: Wees voor mij een rots, een toevlucht, 

  vesting die mij redding biedt. 

  U zult mijn gids zijn, 

  A: mij leiden, tot eer van uw naam.

         

  V: Bij u, HEER, schuil ik, 

  A: maak mij nooit te schande. 

  V: Bevrijd mij en doe mij recht, 

  A: In uw hand leg ik mijn leven, 

  V: HEER, trouwe God, u verlost mij. 

  A: Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, 

  V: want u ziet mijn ellende, 

  u kent de nood van mijn ziel, 

  A: u laat niet toe dat de vijand mij insluit, 

  V: u geeft mijn voeten de ruimte. 

   

  A: Wees voor mij een rots, een toevlucht, 

  een vesting die mij redding biedt. 

  U zult mijn gids zijn, 

  mij leiden, tot eer van uw naam

   

                

   

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

       Gloria 

   

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  Lied: 318, verzen 1, 3 en 4

   

  Eerste lezing:  Jesaja 38: 1-6

   

  Psalm 77: 1 en 4

   

  Aankondiging van het Evangelie 

   

  Psalmwoord (uit psalm 31):

   V:   Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, 

  want U ziet mijn ellende, U kent de nood van mijn ziel.

   

   A:  

   

  Evangelielezing: Lucas 18: 31 – 43

   

     A:  

   

  Zondagslied: 909 (geheel)

   

  Verkondiging 

   

  Lied: 534 (geheel)

   

  Voorbeden en zegen 

  Collecte tijdens orgelspel: Fantasia in d,  A. Van den Kerckhoven Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met de acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

  geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

  de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

  dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

  ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

  kwade.

   

  Lied voor de zegen: 994 (geheel)

   

         Zegen

   

  Orgelnaspel: Sonata in C Andante/Presto, J. Haydn 

   

   

  Volgende week, zondag 6 maart, de eerste zondag van de 40-dagentijd: ‘veilig’ Heilig Avondmaal

   

  Voorganger: Erwin de Fouw

  Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

  Lezingen: Sheila Lont

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Jaco Boersma

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

   

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

  In de volgende nieuwsbrief zal informatie staan over het onderwerp van de 40dagentijd-gesprekken: Liederen uit het noorden. Het is gebruikelijk deze onderwerpen steeds voor te bespreken voorafgaande aan de dienste waarin een en ander klinkt. Bij deze peilen wij ook al wat prettig is. Een aantal gaf een voorkeur aan voor een half uurtje of zo via zoom; mogelijk de woensdagavond. Of liever in een klein clubje ‘fysiek na een dienst? Laat het graag weten! 

   

 • 20 feb 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de zestigste dag voor Pasen 

  20 februari 2022

   

   

  Het Woord van God vast houden, leerden we vorige week; deze week gaat het erom hoe ‘het’ verder kan groeien, dat Woord in ons. Naast de lezing van de zaaier (uit het evangelie van Lucas) ligt nu een tekst van de profeet Joel.

  De meesten van ons zijn stadsmensen, zaaien zal niet iedereen doen; maar inmiddels is de zorg om de aarde wel op andere manieren onze huizen binnengekomen. Mogelijk dat we nu toch weer dat oude beelden van zaaien en van een voorraad hebben (daar legt Joel een accent) snappen. 

  Het Woord als zaad, als voorraad voor een gelovig leven. 

   

  Voorbereiding

  Orgelspel: Wer nur den lieben Gott lasst walten Mohrheim en J.S.Bach 

   

  Klokluiden 

  Lied 283: 1, 3 en 4 

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Introituspsalm uit psalm 44        

  v: Word wakker, Heer, waarom slaapt U?

  Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig.

  Sta op, kom ons te hulp,

          a: verlos ons omwille van uw naam.

      v: God, met eigen oren hebben wij het gehoord,

          a: onze voorouders vertelden het ons door:

          v: de daden die U verrichtte in hun dagen,

          a: in de dagen van weleer.

          v: Zij verkregen het land niet met het zwaard,

          a: niet hun eigen kracht heeft hen gered,

          v: maar uw rechterhand, uw arm,

          a: het licht van uw gelaat - 

          v: U had hen lief.

          a: God, wij loven U dag na dag

          v: uw naam zullen wij altijd prijzen.

   

          a: Word wakker, Heer, waarom slaapt U?

  Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig.

  Sta op, kom ons te hulp,

           verlos ons omwille van uw naam.

   

                

   

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

       Gloria 

   

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  lied 967

  allen 1 7       

  vrouwen             5          

  mannen                 6        

   

  Eerste lezing:  Joel 2:12-21

   

  Lied Waak op, verlaat ons niet, o Heer

  Tekst: W. Barnard

  Melodie: Ik ben een engel van de Heer (469 – M. Luther)

   

  Waak op, verlaat ons niet, o Heer,  

  waak op en slaap niet langer meer.

  Gij zult toch in de hemel niet

  vergeten al het aards verdriet?

   

  Ons lichaam juicht niet tot uw lof

  ons leven buigt zich in het stof-

  daarom, waak op, treed in het licht

  en openbaar uw aangezicht!

   

  Want Gij alleen, ja Gij zijt goed, 

  een God die grote dingen doet.

  Gij zult toch in de hemel niet

  vergeten al het aards verdriet?

   

  Wij gaan ten onder als een zaad

  dat Gij ter aarde vallen laat, 

  opdat het stierf en vruchten droeg,

  want uw genade is genoeg.

   

  Aankondiging van het Evangelie 

   V:   Halleluja. Uw Woord is een lamp voor mijn voet, 

    en een licht op mijn pad. Halleluja

   A:  

   

  Evangelielezing: Lucas 8:4-15

   

     A:  

   

  Zondagslied 764: 1 en 2

   

  Verkondiging 

   

  Lied 916

   

  Voorbeden en zegen 

   

  Voorbeden met de acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

  geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

  de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

  dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

  ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

  kwade.

   

  Lied voor de zegen 910: 1, 2 en 4

   

         Zegen

   

  Orgelnaspel: J.L. Krebs Freu dich sehr o liebe Seele

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

  Lezingen: Annie Ruizeveld de Winter - de Vries 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kinderkerk: Erna van Wijngaarden - Raben

  Camerabediening: Sheila Lont

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

  Illustratie: B. vander Leck

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

  Nadat het leerhuis eerder de draad weer oppakte, geldt dat komende tijd ook voor de maaltijdgroep Zwaan Schuif Aan. Omdat we nog maar met een beperkt aantal mensen in de Paardenkamer tegelijk aanwezig zijn is een oplossing verzonnen: zowel de kookgroep als alle eters verdelen we in twee groepen. En iedere groep komt op een avond aan de beurt (na 15 nu de tweede groep op 22 februari). Zo kan iedereen een keer aanschuiven! Informatie en aanmelding bij: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries.

  In de volgende nieuwsbrief zal informatie staan over het onderwerp van de 40dagentijd-gesprekken: Liederen uit het noorden. Het is gebruikelijk deze onderwerpen steeds voor te bespreken voorafgaande aan de dienste waarin een en ander klinkt. Bij deze peilen wij ook al wat prettig is. Een aantal gaf een voorkeur aan voor een half uurtje of zo via zoom; mogelijk de woensdagavond. Of liever in een klein clubje ‘fysiek na een dienst? Laat het graag weten!

   

   

 • 13 feb 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de zeventigste dag voor Pasen 

  13 februari 2022

   

   

   

   

  Houvast, om het Woord vast te houden. 

  Op deze zondag is eigenlijk de vaste evangelielezing die van de werkers in de wijngaard: op het einde kreeg iedereen (ongeacht het aantal gewerkte uren) hetzelfde ‘loon’. Dat riep vragen op naar welke beelden we van de goede God hebben. 

  Vandaag lopen we even verder op dat spoor: Godsbeelden. 

  Jezus helpt daarbij volgens de woorden van de evangelist Johannes: Jezus spreekt die woorden van God, hij leeft ze voor.

   

   

  Voorbereiding

  Orgelspel: J.L. Krebs Wir Glauben all’ an einen Gott 

  Klokluiden 

  Lied 280: 1, 6 en 2 

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Introituspsalm uit psalm 44        

  v: Word wakker, Heer, waarom slaapt U?

  Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig.

  Sta op, kom ons te hulp,

          a: verlos ons omwille van uw naam.

      v: God, met eigen oren hebben wij het gehoord,

          a: onze voorouders vertelden het ons door:

          v: de daden die U verrichtte in hun dagen,

          a: in de dagen van weleer.

          v: Zij verkregen het land niet met het zwaard,

          a: niet hun eigen kracht heeft hen gered,

          v: maar uw rechterhand, uw arm,

          a: het licht van uw gelaat - 

          v: U had hen lief.

          a: God, wij loven U dag na dag

          v: uw naam zullen wij altijd prijzen.

   

          a: Word wakker, Heer, waarom slaapt U?

  Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig.

  Sta op, kom ons te hulp,

           verlos ons omwille van uw naam.

   

                

   

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

       Gloria 

   

   

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  lied 316

  allen 1 4       

  vrouwen             2          

  mannen                 3        

   

  Eerste lezing:  Exodus 3:1-10

   

  Aankondiging van het Evangelie 

   V:   Halleluja. Allen die uw hoop vestigt op de Heer, 

    Wees sterk en houd moed. Halleluja

   A:  

   

  Evangelielezing: Johannes 12:44-50

   

     A:  

   

  Verkondiging 

   

  Lied 319

  allen 1           4           7

  vrouwen        2        5      

  mannen              3          6        

   

  Voorbeden en zegen 

   

  Voorbeden met de acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

  geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

  de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

  dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

  ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

  kwade.

   

  Lied voor de zegen 837

  vrouwen       1  

  mannen           2 

  allen       3 

   

   

         Zegen

   

  Orgelnaspel: J.Chr. Oley Herr Gott, dich alle loben wir

   

   

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks -Knetsch 

  Lezingen: Heidi den Hollander-Baartman 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kinderkerk: Laura Lindhout

  Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

  Illustraties: Padua/Mon Reale/Colmar/

  Luthers Utrecht/Andreaskerk

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

  Nadat het leerhuis afgelopen week de draad weer oppakte, geldt dat komende weken ook voor de maaltijdgroep Zwaan Schuif Aan. Omdat we nog maar met een beperkt aantal mensen in de Paardenkamer tegelijk aanwezig mogen zijn is een oplossing verzonnen: zowel de kookgroep als alle eters verdelen we in twee groepen. En iedere groep komt op een avond aan de beurt (15 en 22 februari). Zo kan iedereen een keer aanschuiven! Informatie en aanmelding bij: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries.

  In de volgende nieuwsbrief zal informatie staan over het onderwerp van de 40dagentijd-gesprekken: Liederen uit het noorden. Het is gebruikelijk deze onderwerpen steeds voor te bespreken voorafgaande aan de dienste waarin een en ander klinkt. Bij deze peilen wij ook al wat prettig is. Een aantal gaf een voorkeur aan voor een half uurtje of zo via zoom; mogelijk de woensdagavond. Of liever in een klein clubje ‘fysiek na een dienst? Laat het graag weten!

   

 • 6 feb 2022 - 10:30

  Van harte welkom in deze kerkdienst!

  De kerkdiensten in de Andreaskerk zijn weer van start gegaan. Ons kerkgebouw is groot genoeg om op ruime afstand van elkaar te zitten. Het is fijn om elkaar weer te ontmoeten. 

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de laatste zondag na Epifanie

   

  6 februari 2022

   

  De verheerlijking op de berg | Protestantse Gemeente Wilhelminadorp Verhalen

   

  Vandaag denken wij na over het grote mysterie van God en zijn Zoon. We luisteren naar de evangelist Mattheüs, die ons vertelt over de ontmoeting op de berg en de lichtende wolk die hen verlichtte.

   

  Voorbereiding

  Clavecimbelspel: Fantasia in c en F, G.Ph. Telemann

  Klokluiden 

  Morgenlied: 209: 1 t/m 3.

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Introïtuspsalm - uit psalm 145  

  v: Schittering is er als zonlicht, 

          stralen komen uit zijn hand, 

  a: waarin zijn kracht verborgen is

   

  v: U, mijn God en koning, wil ik roemen,

  a: uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

  v: Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,

  a: uw naam loven tot in eeuwigheid.

  v: Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen,

  a: laten zij spreken over de glorie van uw majesteit,

  v: ook ik wil uw wonderen bekendmaken.

  a: Laten zij getuigen van uw geduchte daden,

  v: ook ik wil van uw grootheid vertellen.

  a: Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden,

  v: uw gerechtigheid luid bezingen.

   

  a: Schittering is er als zonlicht, 

        stralen komen uit zijn hand, 

          waarin zijn kracht verborgen is.

                

   

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

       Gloria 

   

   

   

  Groet

   

     Zondagsgebed;

  V: …. door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor en met de kinderen

   

  Zondagslied: 517: vrouwen 1     3  

  mannen      2      4 

  allen                          5

   

  Eerste lezing: Exodus 3: 1 t/m 6

   

  Aankondiging van het Evangelie 

   V:   In de wijsheid schittert het eeuwige licht,

  in haar wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld,

  en zijn goedheid afgebeeld. Halleluja!

   A:  

   

  Evangelielezing: Matteüs 17: 1 t/m 8

   

     A:  

   

  Verkondiging 

   

  Preeklied: 527:1, 3 en 5.

   

  Voorbeden en zegen 

   

  Voorbeden met de acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

  geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

  de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

  dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

  ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

  kwade.

   

  Lied voor de zegen: 722:1 t/m 3.

   

   

         Zegen

  V: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

  Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

  de duisternis zal wijken uit ons hart.

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: zegen

  A: Amen.

   

  Orgel-naspel: Fuga in g, J.S. Bach (BWV 542/2)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  voorganger: Marianne van der Meij-Seinstra

  Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

  Lezingen: Arjen de Vries 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

  Illustratie: jesusmafa.com

  Camera: Mies de Vries-Langelaar

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

   

   

 • Storm op het Meer

  30 jan 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de Vierde zondag na Epifanie, 

  Storm op het meer

  30 januari 2022

   

   

  Naar aanleiding van het evangelie (waarin we lezen over de leerlingen in een boot in een storm) denken we ook na over de stormen in ons leven.

  We lezen uit ‘stormachtige’ Bijbeldelen dat God redt. Daarover zingt bijvoorbeeld Jona in de eerste lezing, maar ook weer lied 837, ons slotlied!

   

  Voorbereiding

  Orgelspel: BWV 688 Vor deinen tron tret’ ich hiermit 

  Klokluiden 

  Lied 281: 1 en 2 

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Introïtuspsalm - uit psalm 93  

   

  v: Boven de stemmen van vele wateren, 

      van de geweldige baren der zee, 

  a: is de Heer in den hoge.

   

  v: De heer is koning. 

  a: Met majesteit heeft hij zich bekleed; 

  v: de Heer heeft zich bekleed, 

  a: Hij heeft zich met kracht omgord. 

  v: Vast staat nu de wereld, 

  a: zij wankelt niet. 

  v: Uw troon staat vast van oudsher, 

  a: van eeuwigheid zijt Gij.

  v: Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar, 

  a: de heiligheid is uw huis tot sieraad, o Heer, 

  v: tot in lengte van dagen.

   

  a: Boven de stemmen van vele wateren, 

      van de geweldige baren der zee, 

      is de Heer in den hoge.

                

   

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

       Gloria 

   

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  zondagslied 352

  allen 1   4       7

  vrouwen             2          5

  mannen                 3         6

   

  Eerste lezing:  Jona 2: 3-10

   

  Aankondiging van het Evangelie 

   V:   Halleluja. Komt, laten wij jubelen voor de Heer;

    Juichen ter ere van de rots van ons heil. Halleluja

   A:  

   

  Evangelielezing: Matteus 8:23-27

   

     A:  

   

  Verkondiging 

  Lied 965

  vrouwen             1      

  mannen                 2        

  allen         3

   

  Voorbeden en zegen 

   

  Voorbeden met de acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

  geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

  de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

  dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

  ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

  kwade.

   

  Lied voor de zegen 837

  allen 1   4 

  vrouwen          2

  mannen              3

   

   

         Zegen

  V: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

  Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

  de duisternis zal wijken uit ons hart.

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: zegen

  A: Amen.

   

  Orgelnaspel: Eternal father strong to save

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groenveldt-Dettmeijer 

  Lezingen: Arnold Filius 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

  Illustratie: woord-wolk

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

 • De Honderdaman

  23 jan 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de Derde zondag na Epifanie, 

  De honderdman

  23 januari 2022

   

   

   

   

   

   

  Vandaag is het de Derde zondag na Epifanie. Vandaag lezen we over de 100-man, hij is de vertegenwoordiger van alle volken waar Jesaja het over heeft in onze eerste lezing. Hoe waar een woord kan zijn, leren we van hem.

   

  Voorbereiding

  Orgelspel: Von Gott will ich nicht lassen

  Klokluiden 

  Orgel en sopraan: uit de cantate 73 van J.S.Bach voor deze zondag

  (Uit ‘Von Gott will ich nicht lassen’)

  Das ist des Vaters Wille,
  der uns geschaffen hat.
  Sein Sohn hat Guts die Fülle
  erworben uns und Gnad.
  Auch Gott der Heilig Geist
  im Glauben uns regieret,
  zum Reich der Himmel führet.
  Ihm sei Lob, Ehr und Preis!

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

  Introïtuspsalm - uit psalm  67  

  Antifoon (uit psalm 117):

  V: Loof de HEER, alle volken, 

  prijs hem, alle naties: 

  A: zijn liefde voor ons is overstelpend, 

  eeuwig duurt de trouw van de HEER. 

  Psalm 

  V: God, wees ons genadig en zegen ons, 

  laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, 

  A: dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 

  in heel de wereld uw reddende kracht. 

  V: Dat de volken u loven, God, 

  A: dat alle volken u loven. 

  V: Moge God ons blijven zegenen, 

  A: zodat men ontzag voor hem heeft

  V: tot aan de einden der aarde. 

  de antifoon wordt herhaald:

  A: Loof de HEER, alle volken, 

  prijs hem, alle naties: 

  zijn liefde voor ons is overstelpend, 

  eeuwig duurt de trouw van de HEER. 

   

  Kyrie 

   

  V: Kyriegebed.

   

   

       Gloria 

   

    

  Groet

     

  Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor de kinderen

   

  zondagslied 837: 1 voorzang, 2 vrouwen, 3 mannen

   

  Eerste lezing: Jesaja 25:6-9

   

  Aankondiging van het Evangelie 

    V: Halleluja. De Heer is koning – laat de aarde juichen, 

  laat vreugde heersen van kust tot kust. Halleluja!

   A:  

   

  Evangelielezing: Mattheus 8:1-13

    A:  

   

  Lied 840: 1 voorzang, 2 allen

   

  Verkondiging 

   

  Lied 527: 1 voorzang, 4 vrouwen, 5 mannen

   

  Voorbeden en zegen 

   

  Voorbeden met de gesproken acclamatie:

  Licht der wereld, sta ons bij.

  Stil gebed

  En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

  geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

  de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

  dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

  ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

  kwade.

   

   

   

   

  Lied voor de zegen 1012: 1 voorzang, 4 en 5 allen

   

         Zegen

  V: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

  Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

  de duisternis zal wijken uit ons hart.

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: zegen

  A: Amen.

   

  Orgelnaspel: Concerto in C – Allegro, J.S. Bach (BWV 594)

   

   

   

  Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

  Voorzang: stemmen uit de AndreasCantorij

  Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

  Lezingen: Rudi Ruigendijk 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

 • Het wonder in Kana

  16 jan 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de Tweede zondag na Epifanie, 

  Het wonder in Kana

  16 januari 2022

   

   

   

  Vandaag een stream op de derde zondag van het jaar 2022. Omdat dit wonderlijk vorm te geven diensten zijn, dit keer ook een aangepaste verkondiging. Het is een soort bloemlezing van mensen die hun visie op het evangelie van vandaag geven: het wonder te Kana. Het zijn voorbeelden van hoe mensen het Kana wonder zelf als hun verhaal zien. Het is daarmee een illustratie bij wat Luther wilde: een Bijbelverhaal lezen als of het ons verhaal is!

   

  Voorbereiding

  Orgelspel: Est ist das Heil uns kommen her 

  Klokluiden 

  Zang uit de cantate 155 van J.S.Bach voor deze zondag

  Ob sichs anließ, als wollt er nicht,

  laß dich es nicht erschrecken,

  denn wo er ist am besten mit,

  da will ers nicht entdecken.

  Sein Wort laß dir gewisser sein,

  und ob dein Herz spräch lauter Nein,

  so laß doch dir nicht grauen.

   

  Parafrase: Al leek het alsof hij niet wilde, laat je er niet door beangstigen, want waar hij je het meest nabij is, openbaart hij dat niet. Laat zijn woord zekerder voor je zijn, en ook al zegt je hart alleen maar nee, huiver niet.

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Introïtuspsalm - uit psalm 66  

  Antifoon:

  v: Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, uw naam bezingen. 

  Psalm 

  v: Heel de aarde, juich voor God, 

  a: bezing de eer van zijn naam

  breng Hem eer en lof,

  v: kom en zie de wreken van God.

  a: Zijn daden vervullen de mens met ontzag,

  v: God heeft mij gehoord 

  Hij heeft geluisterd naar mijn gebed.

  a: Geprezen zij God,

  Hij heeft mijn gebed niet afgewezen,

  v: mij zijn trouw niet geweigerd.

  a: Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, 

  uw naam bezingen.

   

  Kyrie 

  V: Kyriegebed.

       Gloria 

   

    Groet

    Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor de kinderen

   

  zondagslied 526: 3 en 4

   

  In Kana was de gloed geweken,

  het vuur bedolven onder as;

  toen zei de vlam in ieders beker

  wie er de ware wijnstok was;

  laat het nu uit de kruiken stromen,

  de vreugde ga van mond tot mond,

  omdat Hij, in zijn uur gekomen,

  de aarde aan zijn zijde vond!

   

  Juicht voor de koning van de volken,

  buigt voor zijn opperheerschappij,

  zingt halleluja! Uit de wolken

  komt ons zijn heerlijkheid nabij.

  Bouwt dan ootmoedig aan de aarde,

  legt vrede in elkanders hand:

  Hij die de beste wijn bewaarde

  roept ons ter bruiloft in zijn land!

   

  Eerste lezing: openbaring 19:7-10

   

  Aankondiging van het Evangelie 

   V:   Halleluja. Loof God om al zijn herauten, 

    loof Hem heel zijn engelenmacht. Halleluja

   A:  

   

  Evangelielezing: Johannes 2:1-11

   

     A:  

   

  Verkondiging 

   

  Lied 525: 1 en 5

     Wij willen de bruiloftsgasten zijn

  van Kana in Galilea.

  Wij drinken daar van de bruiloftswijn.

  Wij willen van harte vrolijk zijn

  met Jezus en Maria.

   

  Wij zijn op het bruiloftsfeest genood

  met Jezus en met Maria.

  Hij draagt ons over de watervloed

  en laaft ons hart met zijn hartebloed

  te Kana in Galilea.

   

  Voorbeden en zegen 

   

  Voorbeden met de gesproken acclamatie:

  Licht der wereld, sta ons bij.

   

  Stil gebed

   

  En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

  geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

  de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

  dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

  ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

  kwade, want u is het rijk en den kracht en de 

  heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

   

  Lied voor de zegen 362: 1 en 2

  Zingen: 362

  Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,

  een tocht door de woestijn, een weg ten leven,

  een spoor van licht dat als een handschrift staat

  tegen de zwartste hemel aangeschreven:

  Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,

  Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.

   

  Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,

  die het gewaagd heeft onze hand te vragen;

  die ons uit angst en doem heeft weggetild

  en ons tot hier op handen heeft gedragen;

  Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –

  vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

   

         Zegen

  V: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

  Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

  de duisternis zal wijken uit ons hart.

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: zegen

  A: Amen.

   

  Orgelnaspel: BWV 547 Praeludium in C

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Voorzang: stemmen uit de AndreasCantorij 

  Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

  Lezingen: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

   

   

   

 • De doop van Jezus in de Jordaan

  9 jan 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de zondag na Epifanie, 

  gevierd als de Doop van Jezus in de Jordaan

  9 januari 2022

   

   

  Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

   

  Vandaag een stream op de tweede zondag van het jaar 2022.  

   

  Omdat er geen gemeentezang is, zijn er weer voorzangers uit de cantorij, vandaag de mannenstemmen. Ook zingen zij het Notre Père van Maurice Duruflé.

  Voorbereiding

   

  Klokluiden 

  Orgelspel

   

  mededelingen en voorbereiding

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Introïtuspsalm - uit psalm 100  

  Antifoon:

  v: Let op, ik zal mijn bode zenden. 

  In zijn hand liggen macht en kracht besloten, 

  a: hij beslist wie groot en machtig is.

  Psalm 

  v: Juich de Heer toe, heel de aarde, 

  a: dien de Heer met vreugde,

  v: kom tot Hem met jubelzang.

  a: Erken het: de Heer is God,

  v: hij heeft ons gemaakt,

  a: Hem behoren wij toe,

  v: zijn volk zijn wij,

  a: de kudde die Hij weidt.

  v: Kom zijn poorten binnen met een loflied,

  a: hef in zijn voorhoven een lofzang aan,

  v: breng Hem hulde, prijs zijn naam:

  a: de heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig,

  v: zijn trouw van geslacht op geslacht.

  a: Let op, ik zal mijn bode zenden. 

  In zijn hand liggen macht en kracht besloten, 

  hij beslist wie groot en machtig is.

   

     Groet

  V: De Heer zij met u

  A:  en met uw geest

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Lied 522: 1 en 2

  1.Toen Jezus bij het water kwam 

  waar hem Johannes wachtte, 

  werd Hij gedoopt, het zuiver lam, 

  de volheid der geslachten.

  Hij daalde neer in de Jordaan, 

  badwater onzer zonden.

  Zijn leven neemt ons sterven aan, 

  zijn bloed heelt onze wonden. 

  Zijn sterven is ons leven.

   

  2.Dit is Gods wil, het water is 

  niet water slechts, is leven. 

  Zo zegt ons het getuigenis 

  door woord en Geest gegeven. 

  Gods stem weerklinkt: dit is mijn Zoon, 

  mijn lam, mijn welgevallen, 

  een mensenwoord, een mensenloon, 

  de waarheid voor ons allen, 

  diep in ons hart geschreven.

   

  Eerste lezing: Jesaja 61:1-4, 62:11-12

   

  Liedtekst van lied 513 (het ‘oude lied 1’)

   

  V: God heeft het eerste woord

  A: Hij heeft in den beginne 

  het licht doen overwinnen, 

  Hij spreekt nog altijd voort.

   

  V: God heeft het eerste woord.

  A: Voor wij ter wereld kwamen, 

  riep Hij ons reeds bij name, 

  zijn roep wordt nog gehoord.

   

  V: God heeft het laatste woord. 

  A: Wat Hij van oudsher zeide, 

  wordt aan het eind der tijden 

  in heel zijn rijk gehoord.

   

  V: God staat aan het begin 

  A: en Hij komt aan het einde. 

  Zijn woord is van het zijnde 

  oorsprong en doel en zin.

   

  Aankondiging van het Evangelie 

   V:   Psalmwoord eindigend op: Halleluja

   A:  

   

  Evangelielezing: Mattheüs 3:13-17 

   

     A:  

   

  Verkondiging 

   

  Lied 353: 1, 3 en 4

  1.Nu heeft het oude leven afgedaan!

  Wij mogen aan de toekomst toebehoren, 

  want grote dingen heeft de Heer gedaan: 

  wij zijn als kinderen van God herboren.

   

  3.Water en Geest verwekten door de doop 

  een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven.

  Bevrijd van zonde en vervuld van hoop 

  mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven.

   

  4.’t Lied van de vreugde gaat van mond tot mond:

  Gods liefde heeft ons samen uitverkoren 

  om overal, de hele wereld rond, 

  de boodschap van zijn rijk te laten horen.

   

  Voorbeden en zegen 

   

  Voorbeden met de gesproken acclamatie:

  Licht der wereld, sta ons bij.

   

  Stil gebed

   

  En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

  geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

  de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

  dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

  ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

  kwade, want u is het rijk en den kracht en de 

  heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

   

  Lied voor de zegen 912: 1, 5 en 6 

  1.Neem mijn leven, laat het, Heer, 

  toegewijd zijn aan uw eer.

  Maak mijn uren en mijn tijd 

  tot uw lof en dienst bereid.

   

  5.Neem mijn wil en maak hem vrij, 

  dat hij U geheiligd zij.

  Maak mijn hart tot uwe troon, 

  dat uw heilige Geest er woon’.

   

  6.Neem ook mijn liefde, Heer, 

  ‘k leg voor U haar schatten neer. 

  Neem mijzelf en voor altijd 

  ben ik aan U toegewijd.

   

         Zegen

  V: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

  Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

  de duisternis zal wijken uit ons hart.

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: zegen

  A: Amen.

   

  Orgelnaspel

   

  Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

  Voorzang: Mannenstemmen uit 

  de AndreasCantorij 

  Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

  Lezingen: Mies de Vries- Langelaar

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

   

   

   

 • Dag van de naamgeving

  2 jan 2022 - 10:30

  Vandaag een stream op de eerste zondag van het jaar 2022.  Met medewerking van enkele zangers en instrumentalisten luiden we het nieuwe jaar in.

   

  Omdat er geen gemeentezang is, is ook voor een aanzienlijk aandeel anderssoortige kerstmuziek gekozen. En in plaats van het Kyrie en Gloria, één keer, ter gelegenheid van de het nieuwe jaar: het  Te Deum, U God loven wij.

   

  Clavecimbelspel            An dem Wasserflussen Babylon J.S. Bach

   

  Ingangspsalm 8c  (na voorzang refrein voor allen)                        

   

  Te Deum (U God loven wij, liedtekst 411)

   

  Lied 474: 1, 4 en 6

  Liedtekst van lied 492, een nieuw kerstlied

   

  Evangelielezing: Lucas 2:22-32

   

  Lofzang van Simeon in de zetting van G. Burgon                                                                                                                                                                                            Vervolg van de evangelielezing Lucas: 2: 33-40 

   

  Verkondiging

  Lied 834

   

  Voorbeden met de gesproken acclamatie: Licht der wereld, sta ons bij.

   

  Stil gebed

   

  Lied voor de zegen 500: 1 en 5

   

  Zegen

   

  Orgelnaspel: Fuga in g J.B Bach (BWV 578)

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Voorzang: Diverse stemmen uit de AndreasCantorij

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks - Knetsch

  Lezingen: Susan Wong Loi Sing- Gunning

  Sopraansolo: Lisa Hinfelaar

  Fluitiste: Francine Hoogerheijde

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema - van den Berg

 • 25 dec 2021 - 10:30

  Deze dienst is, in verband met de huidige coronamaatregelen, online te volgen via Kerkdienst Gemist

  Welkom in deze dienst. Vandaag vieren wij Kerst samen met de leden en de voorgangster van de Deutsche Evangelische Gemeinde.

   

  Vrolijke Jubel

  -in dulci jubilo-

   

  Wat zingen we graag; en wat zijn de kerstliederen voor de dag van vandaag? Vandaag klinken oude en nieuwe zangen, veelal afgeleid van de zang van de engelen in de Kerstnacht. GLORIA!

   

  Vanwege deze tijden zijn er vele afwisselingen bij het zingen. Daarnaast klinkt een minicantate met medewerking van instrumentalisten die elkaar in de coronatijd vonden.

   

  Voor de Dienst

  Muziek voor orgel en viool  

  Concerto Grosso Op. 6. nr 8 van Arcangelo Corelli

  Fatto per la notte di natale (“voor de Nacht van Kerst“)

       

  Klokluiden

   

  Koorzang kerstmuziek van M. Praetorius

   

  Dit lied bezingt achtereenvolgens:

  Geboren is Emanuel; de Heer, door Gabriel voorzegd,

  Het te bewonderen kind ligt in de kribbe.

  In Hem, uit Maria geboren, is het licht gekomen.

  Het refrein jubelt

  De Heer is onze Redder

   

  Lied 473: 1 en 3

   

  Ingangstekst (naar LB 490)

   

   Gloria: lied 302, Cantorij 1, Allen: 2

   

  Gesprek voor/met de kinderen

   

  Lied 494: Mannen 1, Vrouwen 2, Allen 3                      

   

  Eerste lezing Jesaja 52:7-10

  Evangelielezing: Lucas 2:4-20

   

  Cantate van D. Buxtehude

  voor meerstemmig koor, orgel, cello en twee violen

   voor een andere vertaling: zie lied 471)

  Verkondiging

             

  Lied     471: 1, 2 en 3

   

  Een kinderverhaal

             

  Lied (staande) 496: Mannen 1, Vrouwen 2, Allen 3                    

   

  Een kerksonate van W.A. Mozart

  Nadien kunt u de kerk verlaten.

   

  Voorgangers:                                        Janina Glienicke

                                                              Martin van Wijngaarden

  Zangers:                                               uit de AndreasCantorij

  Kerkenraadslid van dienst:                    Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lector:                                                  Nina den Hollander

  Kerstverhaal door:                                 Laura Lindhout

  Violisten:                                              Esther Papma

                                                              Ernst-Jan de Koning     

  Cellist:                                                 Paul Janse

  Trompet:                                               Arjen de Vries

  Organist:                                              Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening:                                 Jan Dirk Schouten

  Koster:                                                 Greet Postema-van den Berg

   

  U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/

  -   Morgen is er een kersttheemiddag om 16.00 uur, digitaal, aanmelden kan via ml.van.wijngaarden@planet.nl.

   

  Kerkenraden en voorgangers

  wensen u een gezegende kerst

  en een voorspoedig 2022!

 • 24 dec 2021 - 15:30

  Deutsche Evangelische Gemeinde Rotterdam

  Christvesper an Heilig Abend 2021

  in der Lutherse Andreaskerk Rotterdam

   

  Mitwirkende

  Prädikant Michael van der Werf

  Pfarrer Martin van Wijngaarden

  Pfarrerin Janina Glienicke

  Orgel:

  Hans Koolmees

  Trompete:       Jos van Passel

   

  Orgel und Trompete zu Beginn

   

  Begrüßung (Michael van der Werf)

   

  Lied (EG 24, 1-3): "Vom Himmel hoch"

   

  Lesung aus dem Alten Testament (Martin van Wijngaarden): Mi 5, 1-4a

   

  Gebet (Janina Glienicke)

   

  Lied (EG 30, 1-3): „Es ist ein Ros‘ entsprungen“

   

  Das Weihnachtsevangelium nach Lukas:

  LK 2, 1-14 (Michael van der Werf), Lk 2, 15-20 (Janina Glienicke)

   

  Gespräch mit den Kindern (Martin van Wijngaarden)

   

  Lied (EG 46): "Stille Nacht"

   

  Predigt (Janina Glienicke)

   

  Lied (EG 37, 1+2.4): „Ich steh‘ an deiner Krippen hier“

   

  Fürbitten (Janina Glienicke)

   

  Vater Unser

   

  Aaron. Segen (Martin und Janina)

   

  Lied (EG 44) – "O, du fröhliche…"

   

   

 • 19 dec 2021 - 10:30

  Welkom in deze dienst van de Vierde Advent.

  In deze Adventsweken op weg naar Kerst zingen we bijvoorbeeld steeds een ander Kyrie. Vandaag hemel en aarde, en liederen daarbij.

   

  Orgelspel          M. Weckman - Magnificat

  Lied                 454: 1, 2 en 3

  Zondagslied      437
        allen 1, mannen 2,   vrouwen 3, orgelvers 4, voorzang 5, allen 6

   

  Eerste lezing     Filippenzen 4:4-7

  Psalmwoord      Halleluja. Verheugd was ik toen ik hoorde: Wij gaan naar het huis van de Heer. Halleluja.

   

  Evangelielezing             Johannes 1:19-28

   

  Lied op de melodie van 437

   

  Verkondiging

   

  Lied                 462

        allen 1 en 6, voorzang 4

   

  Lied voor de zegen (staande) 463: 1 tot en met 5

        Allen          1    3    5

        vrouwen     2

        mannen      4

   

  Orgelspel          D. Buxtehude  Von Gott will ich nicht lassen

   

   

  Voorganger:                              Martin van Wijngaarden                       

  Kerkenraadslid van dienst:         Ann Lemmers

  Voorzang:                                 Lisa Hinfelaar

  Lezingen:                                 Sheila Lont

  Organist:                                  Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:                                  Greet Postema.

  Camerabediening:                     Mies de Vries-Langelaar

  Collecte:                                   ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift

                                                                                                             

   

  -     Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  -De Christvesper van de DEG gaat onder de verantwoordelijkheid van die gemeente door in de Andreaskerk op 24 december om 15.30 met Michael van der Werf en Martin van Wijngaarden. Wie daar bij wil zijn: aanmelden via de site van de DEG.

  - Er zijn twee diensten op kerst. Intekenen voor de dienst van 10.30 uur is al niet meer mogelijk. Voor de dienst van 13.00 uur kunt u zich opgeven via de site of de kosteres. Met die twee diensten hopen wij zoveel mogelijk mensen een plaats te bieden. Het gaat over een Vrolijke jubel!

  - Tweede kerstdag; kersttheemiddag om 16.00 uur, digitaal, aanmelden kan via ml.van.wijngaarden@planet.nl.

   

 • 12 dec 2021 - 15:00

  Welkom in deze vesper, een (in dit geval zeer) vroege avonddienst van de Derde Advent.

  In plaats van een meezingkoor zingen wij alle liederen, op een enkele bijdrage van de cantorij na. De liederen zijn deels ontleend aan de Engelse traditie van het Carols zingen. Het lied na de zegen zingen we gezamenlijk meerstemmig!

   

  Een kinder-kerstverhaal klinkt vandaag in de vesper en wij luisteren met de kinderen naar dat verhaal (zij zaten de afgelopen tijd ‘samen bij ons’ nu luisteren we ‘samen met hen’).

   

  Lied                 454: 1, 2 en 3

   

  Ingangspsalm (delen uit psalm 25)

   

  Ingangspsalm 85b

   

  Lofzang van de vesper: het Magnificat, de lofzang van Maria

   

  Lezing uit Jesaja 7:10-14

   

  Lied 443, Allen:1 en 4, Mannen: 2, Vrouwen: 3

   

  Lezing uit het Evangelie: Lucas 1: 26-33

   

  Lied 479: 1 en 2

   

  Gedicht Wat heeft Maria ons bewaard, Muus Jacobse

   

  Rejoice in the Lord (Filippenzen 4:4 e.v.)

   

  Lied voor de zegen (staande) 462: 4, 5 en 6

   

  Zingen  498: 1, 3 en 5

   

   

  Voorgangers: Erna van Wijngaarden-Raben en   Martin van Wijngaarden           

  Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

  Zangers: uit de AndreasCantorij

  Lezingen: Susan Wong Loi Sing-Gunning

  Verhaal: Laura Lindhout

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema

  Camerabediening: Sheila Lont

  Illustraties: Breugel/ Medisch Contact

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.

   

  -     Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Volgende week Vier Advent in deze kerk

  -De Christvesper van de DEG gaat onder de verantwoordelijkheid van die gemeente door in de Andreaskerk op 24 december om 15.30 met Michael van der Werf en Martin van Wijngaarden. Wie daar bij wil zijn: aanmelden via de site van de DEG.

  - Voor de twee diensten op kerst (10.30 met kinderen als dat kan en 13.00 uur) kunt u zich (en uw kinderen) opgeven via de site of de kosteres. Met die twee diensten hopen wij zoveel mogelijk mensen een plaats te bieden. Het gaat over een Vrolijke jubel!

 • 5 dec 2021 - 10:30

  Welkom in deze dienst van de Tweede Advent, de tijd waarin we uitzien naar de komst van de Heer in ons midden. In deze Adventsweken zingen we steeds een ander Kyrie. Anders dan eerder aangekondigd was kan inmiddels vanwege de aangepaste regelingen de viering van het HA niet doorgaan.

   

   

  Orgelspel: Von Gott will ich nicht lassen, J.S.Bach (BWV 658)

   

  Lied 454: 1.voorzang, 3.allen

   

  Ingangspsalm (delen uit psalm 80)

   

  Sopraan en orgel: Alma Redemptor Mater, H.Strategier

   

  Eerste lezing: Jesaja 2:2-5

   

  Evangelielezing: Lucas 21 :25-33

   

  Lied: 447: 1.voorzang, 3.allen

   

  Verkondiging

   

  Lied na de zegen:          745: 1.voorzang, 4.allen

             

  Orgelspel: G.Wenck variatie op O lieber Augustin – „Daar wordt aan de deur geklopt…“

   

   

  Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben        

  Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

  Lezingen: Annie Ruizeveld de Winter- de Vries

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema.

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.

   

  -   Komende zaterdag kersboom versieren en kerststukjes maken, wees allen welkom, óók kinderen. Aanmelden bij de kosterij.

  -   Volgende week in plaats van een ochtenddienst een vesper om drie uur met nadien een kleine verrassing.

  -   Voor de twee identieke diensten op kerst (11.30 en 13.00 uur) kunt u zich (en uw kinderen) opgeven via de site of de kosteres. Zo hopen we zo veel mogelijk mensen een plaats te bieden. Het gaat over een Vrolijke jubel!

 • 28 nov 2021 - 10:30

  Orde van dienst voor de Eerste zondag van Advent, 28 november 2021

   

  In deze Adventsweken op weg naar Kerst zingen we bijvoorbeeld steeds een ander Kyrie. Vandaag horen we een lezing uit het boek Ruth, het gaat over een voor-moeder van Jezus. En deze lezing speelt in Bet-Lehem, letterlijk “Huis-VanBrood”. Dat is de stad waar Jozef en Maria zich later moesten gaan inschrijven, en waar daarna Kerst dus echt begon….

   

  Orgelspel: Nun komm der Heiden Heiland   BWV 659

  Voorzang: Nun komm der Heiden Heiland   (zondagslied 433)

   

  Ingangspsalm (delen uit psalm 25)

  Kyrie uit 299h  

  Zondagslied 433

        Allen: 1, 3 en 5      

        Voorzang: 2

        Orgel: 4

   

  Gesprek met de kinderen Gesprek met de kinderen

  Ontsteken van de eerste Adventskaars.

   

  Eerste lezing: Ruth 2: 1-12 en 17-23

  Lied: 787

        Allen: 1, 3, 4

        Voorzang: 2

   

  Evangelielezing             Matteüs 21:1-9               

  Lied 451: 2 en 3

   

  Verkondiging

   

  Lied 454

        Allen: 1 en 5

        Voorzang: 2

        Mannen: 3

        Vrouwen:  4

   

  Lied voor de zegen (staande) 445: 1, 3 en 4

   

  Orgelspel: BWV 660 (trio super) Nun komm’ der Heiden Heiland

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden                

  Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

  Lezingen: Rudi Ruijgendijk

  Voorzang: Lisa Hinfelaar

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.

       

  -     Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  -komende zaterdag kersboomversieren en kerststukjes maken, wees allen welkom, óók kinderen. Van 10-12!

  -volgende week zondag: viering Heilig Avondmaal.

 • Eeuwigheidszondag

  21 nov 2021 - 10:30

  Orde van dienst voor de laatste zondag van het Kerkjaar

  21 november 2021

   

  Welkom in deze dienst die ook wel eeuwigheidszondag genoemd wordt, omdat wij vandaag hen gedenken we ons in het afgelopen kerkjaar aan de dood ontvielen. Mocht u namen van in dit kerkelijk jaar overleden dierbaren genoemd willen horen, komt u s.v.p. bij het orgelspel voor de dienst naar ds. Van Wijngaarden onder het orgelbalkon. Vandaag lezen we in de Bijbel over de wijze en dwaze meisjes, wachtend op de bruidegom.

   

  Voorbereiding

   

  Orgelspel: Heer, herinner U de namen, A. Bergwerff

  Openingslied: 775 Dag der dagen      

                                                                          cantorij 1 + 2, 4, 6 solo

                                                                          allen 3, 5, 7

   

  Kyrie en Gloria: 299d

   

  Eerste lezing: Jesaja 65: 17-23

  Evangelielezing: Matteus 25: 1-13

   

  Zondagslied: 749: 1+2

   

  Verkondiging

   

  Zondagslied: 749: 3

   

  gedachtenis van de overledenen

   

  zingen: Lied 199

   

  gedicht: Stil worden om jou te herinneren

                                                                          Marinus van de Berg

   

  Cantorij: Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben,

                                                                          von nun an. Sie ruhen von ihrer Arbeit und ihre

                                                                          Werke folgen ihnen nach.

                                                                          (Openbaring 14:13, zetting H. Distler)

                 

  noemen van namen en ontsteken van kaarsen

   

  zingen Dank aan de Eeuwige voor leven en licht

   

  Dank voor het dagelijks licht, ons geschonken,

  de dageraad van uw vrede en recht.

  Wis van ons uit: onze schulden en zonden,

  wat wij misdeden; gedaan of gezegd.

   

  Dank voor de vreugde die U ons in ’t hart legt –

  die steunt ons voortgaan, op weg naar uw feest.

  Wij houden vast, aan uw woord eens gezegd –

  nooit is een leven voor niets geweest.

   

  Dank voor de mensen, die steeds om ons heen staan,

  voor hun geduld om er voor ons te zijn.

  Sterk ons wanneer wij met anderen meegaan,

  stuurt U ons daarin: om troosters te zijn.

   

  God laat uw licht al het duister verdrijven;

  voedt ons geloof en wis tranen af.

  In uw nabijheid, daar willen wij blijven:

  uw scheppingslicht overstraalt ieder graf.

   

                                      Naar: FÆLLESSALME

                                      Melodie: Erik Sommer, 1986

                                      Tekst: Johannes Johansen, 1986

                                      Bewerking: Martin van Wijngaarden, 2018

   

  zingen                              Lied 727: 1, 2 en 10    

  Orgelspel                         Wachet auf! Ruft uns die Stimme, J.S. Bach (BWV 645)

   

  Voorgangers:   Erna van Wijngaarden-Raben en Martin van Wijngaarden                 

  Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

  Lector: Arjen de Vries

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Sheila Lont

  Mmv AndreasCantorij

  Lisa Hinfelaar (sopraan)

  Albert de Haaij (bloemverzorging)

  Stéfan Koeiman (kaarsen aansteken)

  Annie Ruizeveld de Winter –de Vries (lezing van het gedicht)

  Arjen de Vries (trompet)

  Kosteres: Greet Postema

                                     

  Na de dienst gaan de  bloemen -zoals inmiddels al ruim vijftien jaar traditie is- naar het oorlogsmonument aan het kanaal dat langs de kerk loopt, ter hoogte van de begraafplaats Crooswijk. De tekst op de plaquette van dat monument luidt:

         'ALS VERGELDING VOOR EEN BOMAANSLAG OP DE

         SPOORLIJN WERDEN HIER VIJF ROTTERDAMMERS

         GEFUSILLEERD OP 28 NOVEMBER 1944.'

Pagina's