Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • Vierde zondag na Trinitatis

  2 jul 2023 - 10:30

  E

  Lutherse gemeente Rotterdam

  Orde van dienst 

  voor de vierde zondag na Trinitatis, 

  2 juli 2022 

  Welkom in deze dienst! Het is vandaag de vierde zondag na de zondag Trinitatis, het feest waarbij de Heilige Drie-eenheid wordt gevierd. Vandaag vindt de sluiting van het seizoen plaats en staan we stil bij Keti Koti (1 juli). 

  1

  Voorbereiding 

  Orgelspel Joh. Seb. Bach - Preludium d-moll BWV 539 Klokluiden 

  Lied 978 

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan) 

  V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

  A: Amen. 

  V: Onze hulp is in de naam van God 

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

  V: U die ons alle draagt, 

  A: bevestig ons tot één levend Lichaam - 

  verbonden in uw liefde. 

  V: U die ons ziet staan in uw licht, 

  A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, 

  met U leven, en de ander kennen. 

  V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, 

  wij tasten naar vrede. 

  A: Zegen ons met leven in één Geest. 

  V: Amen. 

  Introïtus en antifoon uit psalm 27 (vers 1-2 en 3-5a) 

  de antifoon (ps.27:1-2): 

  v: De Heer is mijn licht, mijn behoud, 

  wie zou ik vrezen? 

  Bij de Heer is mijn leven veilig, 

  a: voor wie zou ik bang zijn? 

  Psalm 27:3-5a 

  2

  v: Al trok een leger tegen mij op, 

  mijn hart zou onbevreesd zijn, 

  a: al woedde er een oorlog tegen mij, 

  nog zou ik mij veilig weten. 

  v: Ik vraag aan de Heer één ding, 

  het enige wat ik verlang: 

  a: wonen in het huis van de Heer 

  alle dagen van mijn leven, 

  v: om de liefde van de Heer te aanschouwen, 

  hem te ontmoeten in zijn tempel. 

  a: Hij laat mij schuilen onder zijn dak 

  op de dag van het kwaad 

  Kyrie-oproep 

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison. 

  3

  Gloria 

  Groet 

  Zondagsgebed 

  V: …. Door Jezus Christus, onze Heer. 

  A: Amen 

  de Schriften gelezen en gezongen 

  Gesprek met de kinderen 

  Zondagslied 675 

  Eerste lezing Hand. 22:1-11 

  Aankondiging van het Evangelie (staan) 

  Psalmwoord: Vestig je hoop op God, 

  eens zal ik hem weer loven, 

  mijn God die mij ziet en redt. 

  Halleluja. 

  en 

  4

  Evangelielezing Johannes 13:34-38 

  Lofzang 

  Lied Halleluja! Prijze Masra (vertaald door Linda Profijt) 

  Halleluja! Prijs de Heer voor altijd, prijs Hem uw leven lang. 

  5

  2. Liebisoema no kan helpi, Dem no jeri, dem no si; Ma mi Masra si en jeri, Hem de kom vo helpi mi. 

  3. Te na zwampoe mi ben soengoe, Liebisoema si mi, - tan: Ma mi Masra troostoe, helpi, Poeloe mi 

  nang’tranga han. 

  4. Te mi lasi krin na boesi, Mi de bari, mi de kre; No wan soema de vo piki: Masra jeri mi dapee. 

  5. Te mi de na zondoenootoe, Mi de zoekoe helpi toe; No wan soema man vo helpi: Masra helpi mi vo troe. 

  6. Mi boen Masra mi sa prijze, Mi sa gi hem bigi nem: Halleluja mi sa singi Nojaso en aletem.

  Een mens kan u niet helpen uit de nood omdat het de Here is die vanuit Zijn alwetendheid ziet en weet wat u nodig hebt. Zo schiet Hij u te hulp. 

  Wanneer ik in de duisternis ben en word neergetrokken in een zee van ellende, dan is het niet de mens die 

  kan helpen doch de Here die mij met Zijn sterke hand redt en troost. 

  Wanneer ik hulpeloos ben en door de bomen het bos niet meer zie, 

  wanneer ik dan mijn ellende 

  uitschreeuw en huil, dan antwoordt geen mens mij, maar het is de Heer die mij hoort. 

  Wanneer ik vanwege de zonde die ik heb begaan in een diepe put zit en ik redding zoek, is er geen mens die mij helpen kan, is het weer de Heer die 

  mij te hulp schiet. 

  Voor altijd zal ik deze goede God loven en prijzen en verhalen over zijn grootheid: Halleluja blijf ik zingen mijn leven lang.

   

  Verkondiging 

  Lied 283 

  Gebeden en zegen 

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek 

  tevens orgelspel: Improvisatie 

  6

  Voorbeden met de volgende acclamatie: 

  \Stil gebed, en: 

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

  wegzending en zegen 

  Lied voor de zegen (staande) 440: 4 

  Zegen 

  Allen: 

  Orgelnaspel: Joh. Seb. Bach - Fuga d-moll BWV 539 

  Voorganger: Helen Florijn 

  Kerkenraadslid van dienst: Arnold Filius 

  Lector: Andries Ponsteen 

  Organist: Gerard van der Zijden Kosteres: Greet Postema-van den Berg Camerabediening: Jaco Boersma 

  7

  Illustratie voorzijde: De afbeelding op het voorblad is vervaardigd door de Surinaamse kunstenaar Lloyd Strijder en is getiteld ‘River Dance’. De persoon wiens ketens gebroken zijn, danst hier in het water. Keti Koti betekent ‘ketenen gebroken’. 

  8

  as.

 • Derde zondag na Trinitatis

  25 jun 2023 - 15:00

    Lutherse gemeente Rotterdam  

   

  orde van dienst voor zondag 

  25 juni 2023

   

   

   

  Welkom in deze dienst van de Derde zondag na Trinitatis, die bovendien valt op de Gedenkdag van de Augsburgse Confessie. 

   

  Deze middagdienst staat mede in het teken van het afscheid van 

  Martin van Wijngaarden vanwege zijn beroep naar 

  de Abdijkerk (Loosduinen), PG Den Haag.

   

   

   

   

  OPENING

   

  Orgelspel waarmee de dienst begint:

  Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort, van Christa Rakich

  Klokluiden 

   

    Zingen Lied 283: Cantorij 1, allen de overige strofen. 

  En van overal gekomen, 

  drinkend uit de ene bron, 

  bidden wij om nieuwe dromen, 

  richten wij ons naar de zon. 

   

  Want wij mensen op de aarde 

  raken van het duister moe. 

  Als uw hart ons niet bewaarde 

  sliepen wij ten dode toe.

   

  Laat uw dauw van vrede 

  dalen in de voren van de tijd. 

  Vat ons samen in de stralen 

  van uw goedertierenheid. 

   

  Die ons naam voor naam wilt noemen, 

  al uw liefde ons besteedt, 

  zingend zullen wij U roemen 

  en dit huis juicht met ons mee! 

   

   

  Mededelingen, aansteken kinderkerkkaars 

  en voorbereiding (staan): 

   

  V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, 

  de Zoon en de Heilige Geest. 

  A: Amen.

   

  V: Onze hulp is in de naam van God

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

   

  V: U die ons allen draagt, 

  A: bevestig ons tot één levend Lichaam – 

  verbonden in uw liefde. 

  V: U die ons ziet staan in uw licht,

  A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, 

  met U leven, en de ander kennen. 

  V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, 

  wij tasten naar vrede. 

   

  A: Zegen ons met leven in één Geest.

  V: Amen.

   

  (allen gaan zitten)

    

   

  Ingangspsalm  (delen uit de psalmen 119 (antifoon) en 46)

   

  V: Voor koningen kan ik zelfs getuigen 

       van uw richtlijnen, zonder schaamte.

   

  A: God is voor ons een veilige schuilplaats,

       een betrouwbare hulp in de nood.

  V: Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde, 

       en storten de bergen in het diepst van de zee;

  A: een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,

       de heilige woning van de allerhoogste.

  V: Met God in haar midden stort zij niet in.

       Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. 

   

  V: Voor koningen kan ik zelfs getuigen 

       van uw richtlijnen, zonder schaamte.

   

   

  Kyrie-oproep

   

  Kyrie en Gloria     uit de Vogel-mis 299d 

   

   

   

   

  Groet

   

  Gebed van de dagDE SCHRIFTEN GELEZEN EN GEZONGEN

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zingen Lied 316

   

   

  2  Het is niet aan de overzij.

  Wat zegt gij dan: wie zal voor mij

  de wijde oceaan bevaren,

  wie brengt van de overkant der zee

  de schat der diepe wijsheid mee,

  die 's levens raadsel kan verklaren?

   

  3 Het is ook in de hemel niet,

  hoe vaak gij ook naar boven ziet

  en droomt van bovenaardse streken.

  Wat gij ook in de sterren leest,

  alleen de Geest beroert de geest,

  alleen het woord kan 't hart toespreken.

   

  4  Het woord van liefde, vrede en recht

  is in uw eigen mond gelegd,

  is in uw eigen hart geschreven.

  Rondom u klinkt de stem van God:

  vrijspraak, vertroosting en gebod,

  vlak voor u ligt de weg ten leven.

   

    Eerste lezing Numeri 6:22-27

   

  Aankondiging van het evangelie (allen gaan staan) en:

   

  Psalmwoord: Halleluja. God de Heer is een zon en een schild,

  Zijn weldaden weigert Hij niet aan wie  onbevangen op weg gaan. Halleluja. 

  Allen:  

                        

   

  Evangelielezing: Mattheus 28:16-20

   

  Allen:      

   

  Lied van de dag 966 allen:   1  3  5

  vrouwen:  2

  mannen:       4

   

  2  Geen mens kon ooit des Heren wet, der mensen maat vervullen;

  toen heeft de Zoon zich ingezet om God en onzentwille

  en kwam tot ons, een mens als wij, maar zonder zonde, waarlijk vrij,

  de mens van den beginne.

   

  3  Om Hem rechtvaardigt nu de Heer het leven van ons allen.

  God is op ons niet toornig meer, maar ziet met welgevallen

  een volk, gedoopt in Christus' doop, verenigd in geloof en hoop

  en liefde tot elkander.

   

  4  Want wie hier leeft op zijn gezag, die is voor God rechtvaardig,

  hij vindt zijn handen elke dag tot goede werken vaardig;

  als nieuw wordt rond hem het bestaan

  en in hem vangt het voorjaar aan van 's Heren nieuwe aarde.

   

  5  Lof Vader, Zoon en Heil'ge Geest, Hem die voor alle tijden

  ons heeft geroepen tot zijn feest, die zeer ons zal verblijden.

  Ja, ons verlangen wordt vervuld en onze mens'lijkheid onthuld,

  zij is in God voleindigd.

   

  preek

   

  zingen Lied 713

  allen 1, 3, 5, cantorij 2 en 4

  (de zetting voor couplet 4 is gecomponeerd door Niek Hermanides voor de ordinatie van MvW)

   

   

     
   
   

  2 Hij schenkt de levensadem, Hij geeft de levensgeest,

  in schande en in schade is Hij nabij geweest,

  aan al wie Hem aanbaden, aan ieder die Hem vreest,

  komt Hij, de Heer, te stade, de minsten allermeest.

   

  3 Al leeft uw volk verschoven kyrieleison,

  in 't land van vuur en oven, in 't land van Babylon,

  al is de hemel boven voor mensen doof en stom,

  nog moeten wij U loven  met stem en fluit en trom.

   

  4  De lier hing aan de wilgen, misericordia,

  God zal ons niet verdelgen, aan God zij gloria.

  Zijn woord zal ons genezen, halleluja,

  zoals het was voor dezen in Galilea.

   

  5  Wij moeten Goden zingen halleluja,

  de Heer van alle dingen die leeft in gloria,

  met alle stervelingen, niets komt zijn eer te na,

  wij moeten Gode zingen: Halleluja!

   

  GEBEDEN EN ZEGEN

   

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek

  Dir, Dir, Jehova, will ich singen J.S. Bach

   

  Gebed over de gaven

   

  Cantorijzang als inleiding op de voorbeden 

      Pater Noster (Onze Vader) 

  van Albert de Klerk

   

  Pater noster qui es in caelis,

  sanctificetur nomen tuum.

  Adveniat regnum tuum.

  Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.

  Panem nostrum quotidianum

  da nobis hodie.

  Et dimitte nobis debita nostra,

  sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

  Et ne nos inducas in tentationem,

  sed libara nos a malo.

   

    Voorbeden met de acclamatie

   

    

  Gevolgd door het Onze Vader, …….

   

   

   

  Lied voor de zegen (staande)

  Zegen

           

   

   

  Twee sprekers   drs. Mies de Vries-Langelaar

  namens kerkenraad ELGR

  drs. Ilse Hogeweg

  namens werkgemeenschap en Classis ZHZ

   

  Cantorijzang     The Lord bless you (is de tekst van de eerste lezing)

  van Matthew J. Pool

   

  The Lord bless and keep you,

  the Lord make his face shine upon you

  and be gracious to you.

  The Lord turn his face toward you 

  and give you peace.

  Amen.

   

  Trompet- en orgelspel: Gloria a te, Cristo Gesù van Jean-Paul Lécot

   

  Tijdens deze muziek worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de receptie, blijft u daarom nog heel even op uw plaats?

   

  In deze dienst: 

  voorgangers: Helen Florijn 

  Martin van Wijngaarden

  kerkenraadslid: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  lectrice:   Susan Wing Loi Sing-Gunning

  kinderkerk: Anca Wildschut-Irimias

  organist:   Niels-Jan van de Hoek

  m.m.v.:   AndreasCantorij 

  (met o.a. leden van het eerste uur, sinds

  2001, en enige oud-leden)

  Arjen de Vries - trompet

  camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing 

  kosteres:           Greet Postema - van den Berg

      illustratie voorop:   Zegenende Christus (bij Psalm 21:4: ‘de

      rijke zegen’). In een Italiaans Psalter uit

      omstreeks het jaar 1075.

   

      volgende week:     Sluiting seizoen, aandacht voor Keti Koti voorgangster Helen Florijn 

 • Tweede Zondag na Trinitatis

  18 jun 2023 - 10:30

  Helen Florijn wordt in deze dienst verbonden aan de Lutherse Gemeente Rotterdam als pastoraal werker.

   

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de Tweede zondag na Trinitatis

  18 juni 2023

   

   

  Welkom in deze dienst waarin Helen E. Florijn verbonden wordt aan onze gemeente als pastoraal werkende.

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel J. S. Bach: Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731

  klokluiden 

  Lied 405

   

  Mededelingen, aansteken kinderkerkkaars en voorbereiding:

  (staan)

  V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, 

  de Zoon en de Heilige Geest. 

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van God

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

  V: U die ons allen draagt, 

  A: bevestig ons tot één levend Lichaam – 

  verbonden in uw liefde 

  V: U die ons ziet staan in uw licht,

  A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, 

  met U leven, en de ander kennen. 

  V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, 

  wij tasten naar vrede. 

  A: Zegen ons met leven in één Geest.

  V: Amen (allen gaan zitten)

   

  Ingangspsalm 18a 

   

  Kyrie 

  Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

  eindigend met Kyrie eleison.

  Gloria

   

   

  groet

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  Presentatie van de pastoraal werkende Helen Florijn

  Inleiding

  Vraag aan en gebed voor Helen Florijn

  Vraag aan de gemeente

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

  Eerste lezing Ezechiël 14:1-11 

  Zondagslied 382

  Aankondiging van het Evangelie en psalmwoord (staan):

  Halleluja. Ik heb u lief, Heer , mijn sterkte, Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. Halleluja.

  Evangelielezing Lucas 14:16-24 

  Lofzang

   

  Lied 860:1

  Verkondiging 

  Lied 157a

   

  Gebeden en zegen

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek 

  tevens orgelspel, improvisatie 

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

  Stil gebed

  Onze Vader, 

   

  Lied voor de zegen (staande) 379: 1, 3, 5 en 6

  Zegen

  A:

   

  Orgelnaspel: Sigfrid Karg - Elert : Festliche Musik alla Händel

   

  Voorgangers: Helen Florijn

  Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks-Knetsch

  Lezingen: Annie Ruizeveld de Winter-de Vries

  Kinderkerk: Marjolein Kroesberg-Both

  Camerabediening: Erna van Wijngaarden-Raben

  Organist: Gerard van der Zijden

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

  Illustratie: M. Buonarotti

  Volgende week: geen ochtenddienst maar een middagdienst om 15.00uur.

  Afscheid van ds Martin van Wijngaarden

 • 11 jun 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de eerste zondag na Trinitatis.

  11 juni 2023

   

  Kaïn en Abel - Wikipedia

    

                                                                                   

  Er is geen kinderkerk (maar de zwaantjesdoos met tekenspullen staat voor in de kerk ; kom hem gerust halen).

                           Thema van de dienst: Vertrouwen

   

   

  Voorbereiding 

         Orgelspel Nun bitten wir den Heiligen Geist (Zondagslied), 

  J.G. Walther

       Klokluiden 

  Lied Psalm 13: 1 , 2.

   

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan)

  V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, 

  de Zoon en de Heilige Geest. 

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van God

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

  V: U die ons allen draagt, 

  A: bevestig ons tot één levend Lichaam – 

  verbonden in uw liefde 

  V: U die ons ziet staan in uw licht,

  A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, 

  met U leven, en de ander kennen. 

  V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, 

  wij tasten naar vrede.

  A: Zegen ons met leven in één Geest.

  V: Amen.

  Ingangspsalm uit psalm 13

  V: Heer, ik vertrouw op uw liefde,

  A: mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

   

  V: Hoe lang nog, Heer, zult U mij vergeten,

  A: hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat?

  V: Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God!

  A: Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.

  V: Laat mijn vijand niet roepen: “Ik heb hem verslagen”,

  A: mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.

  V: Ik vertrouw op uw liefde:

  A: mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

  V: Ik zal zingen voor de heer, Hij heeft mij geholpen.

   

  A: Heer, ik vertrouw op uw liefde,

        mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

  Kyrie 

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

   

  Gloria

        

  groet

                

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied 671: 1, 3 , 4

   

  Eerste lezing 2 Koningen 4: 42-44

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord en

   

   

  Evangelielezing Marcus 8: 1-9

  Lofzang

  Lied 340b – De geloofsbelijdenis

   

  Verkondiging 

  Lied 837: 1 ,3 ,4

   

  Gebeden en zegen 

   

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel: Partita voor klavecimbel: Prelude & Menuet, 

    J.S. Bach (BWV 825)

   

  Voorbeden gezongen met de volgende acclamatie:

  \Stil gebed, en:  

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  wegzending en zegen

   

  Lied voor de zegen (staande) 418: 1, 2, 3

  Zegen

  Allen:

     

   

  Orgelnaspel: In Dich hab ich gehoffet, Herr, H. Scheidemann

   

   

   

   

  Voorganger: drs.Els Aarsen-Schiering

  Kerkenraadslid van dienst:

  Lector: Dorine de Koning

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

  Camerabediening: Sheila Lont

  Illustratie voorzijde: Lam Gods, Van Eyck

   

  - Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  -  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

     QR code met uw smartphone.

  - De volgende dienst in deze kerk is op zondag 25 juni om 15.00 uur, daarin zal ds.van Wijngaarden afscheid nemen.

  - Op 2 juli is de sluiting van het seizoen, met na afloop een buffet. Opgave voor hapjes: zie de formulieren op de tafels in de paardenkamer.

   

                   

 • 4 jun 2023 - 10:30

Pagina's