Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 17 sep 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de 15e zondag na Trinitatis

   

  17 september 2023

   

   

  Vandaag is het de eerste zondag in de Vredesweek (16-24 september). 

   

  In deze dienst staan we daarbij stil en klinkt bij de gebeden ook een gebed om vrede uit het Liedboek: ‘Geef aan de wereld vrede, Heer’.

  Voorbereiding 

  Orgelspel Prelude Darwall's 148th - Percy Whitlock

  Klokluiden 

  Lied 217

   

  Mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

       Ingangspsalm uit psalm 86

   

  Antifoon:

  V: Hoor mij, HEER, en antwoord mij,

  red uw dienaar die op U vertrouwt.

  A: Wees mij genadig, HEER, heel de dag roep ik tot U.

  (Psalm 86, 1a, 2b-3)

  V: Verblijd het hart van uw dienaar, naar u verlang ik, HEER.

  A: Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van

  uw waarheid,

  V: vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. (Psalm 86: 1, 2, 4)

   

   

  Kyrie

  V: Kyriegebed

  Gloria 

     

  Groet

  Zondagsgebed

  V: …. door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied 225

   

  Eerste lezing Jesaja 66: 5-14

   

  Gradualepsalm Psalm 92: 1 en 2 (berijmd)

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  Psalmwoord Halleluja. Geducht is de HEER, de Allerhoogste, machtige koning van heel de aarde. Halleluja. 

  (Psalm 47:3)

   

  Evangelielezing Matteüs 6: 24-34

   

  Credolied 343

   

  Verkondiging 

   

  Lied 984

   

  Gebeden en zegen

   

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek, tevens orgelspel

  (improvisatie)

   

  Gebed over gaven

   

  Korte inleiding op het gebed om vrede

   

  Gebed om vrede: Lied 1012

  Voorbeden, met de gezongen acclamatie

   

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  Lied voor de zegen: 1014

   

  Zegen

   

  Orgelspel Gavotta - G.F. Händel

    

   

  Voorganger: ds. Erwin de Fouw

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lector: Arjen de Vries

  Organist: Gerard van der Zijden

  Camera: Sheila Lont

  Kosteres:   Greet Postema-Van den Berg 

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

   

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 24 september. Met als voorganger onze pastoraal werker Helen Florijn.

   

 • 10 sep 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam  

   

  Orde van dienst van de 14e na Trinitatis, 

  10 september 2023 

  Welkom in deze dienst! Het is vandaag de veertiende zondag na de zondag Trinitatis. Vandaag vindt de opening van het seizoen plaats. We staan in stil bij het thema dankbaarheid en dank betuigen. Ook zal het koor van de Oekraïense gemeente, dat in het kerkgebouw van de Andreaskerk kerkt, een bijdrage leveren in deze dienst.

  1

  Voorbereiding 

  Orgelspel: J.L. Krebs - fantasia Freu dich sehr o liebe Seele

   

  Klokluiden 

        Lied 216: Dit is een morgen als ooit de eerste

   

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan) 

   

  V: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, psalm 84 (delen)

  V: God, ons schild, zie naar ons om.
  Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
  A: Beter één dag in uw voorhoven
  dan duizend daarbuiten.

  V: Hoe lieflijk is uw woning,
  HEER van de hemelse machten
  A: Van verlangen smacht mijn ziel
  naar de voorhoven van de Heer.
  V: Mijn hart en mijn lijf roepen
  Om de levende God.
  A: Gelukkig wie wonen in uw huis,
  Gedurig zullen zij u loven.
  V: Want God de HEER is een zon en schild,
  A: Genade en glorie geeft de HEER;
  V: Zijn weldaden onthoudt Hij niet
  aan wie onbevangen op weg gaan.

  A: God, ons schild, zie naar ons om.
  Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
  Beter één dag in uw voorhoven
  dan duizend daarbuiten.

  Kyrie-oproep 

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison. 

  Gloria 

   

  Het koor zingt een psalm die aansluit op het Kyrie en Gloria. De orthodoxe traditie kent een andere nummering van de psalmen dan in de westerse traditie. Waar wij de gezongen psalm wellicht herkennen als psalm 146, wordt deze psalm in de orthodoxe traditie gekend als psalm 145. Deze psalm is tevens het zondagslied (LB146a) voor deze zondag, de veertiende na trinitatis. Het koor voegt ook een eeuwenoud gebed toe aan deze psalm.

   

  Psalm 145/146

  АНТИФОН ДРУГИЙ (пс. 145).

  Хвали, душе моя. Господа. Буду хвалити Господа, поки життя мого; співатиму Богові моєму, доки живу.

  Не надійтеся на князів, на синів чоловічеських, в них нема спасіння.

  Вийде дух його, і вернеться в землю свою; в той день загинуть усі помисли його.

  Блажен, кому Бог Якова помічник його, у кого надія на Господа Бога свого, що створив небо і землю, море і все, що в них;

  Він береже істину повік, творить суд покривдженим, дає поживу голодним;

  Господь визволяє закованих, Господь умудряє сліпців. Господь підносить повалених, Господь любить праведників, Господь охороняє пришельців, сироту і вдову прийме, а путь грішників погубить.

  Царюватиме Господь повік, Бог твій, Сіоне, з роду в рід.

   

  Loof, mijn ziel, de Heer, ik wil de Heer loven in heel mijn leven, psalmzingen voor mijn God zolang ik besta. Stelt uw vertrouwen niet op vorsten, op mensenzonen bij wie geen heil is. Zijn geest zal van hem uitgaan, en hij zal wederkeren tot stof: op die dag gaan al zijn plannen te gronde. Zalig hij wiens Helper de God is van Jakob, die zijn vertrouwen stelt op de Heer, zijn God, Die hemel, aarde en zee heeft gemaakt met al wat zich daarin bevindt. Hij behoedt de waarheid in eeuwigheid, Hij verschaft recht aan wie onrecht lijden. Hij geeft voedsel aan de hongerigen, de Heer verlost de geboeiden. De Heer verlicht de blinden, de Heer richt de gebrokenen op, de Heer heeft de rechtvaardigen lief. De Heer behoedt de bekeerlingen, Hij is de steun van wees en weduwe, maar Hij vernietigt de weg van zondaars. De Heer zal heersen in eeuwigheid, uw God, o Sion, van geslacht tot geslacht.

  Gebed:

  Єдинородний Сину і Слово Боже, Безсмертний єси і зволив ради нашого спасіння тіло прийняти від Святої Богородиці і Вседіви Марії, без зміни ставши чоловіком. Ти ж розп’ятий був, Христе Боже, і смертю смерть подолав; Ти єдиний в Святій Тройці, прославлюваний врівні з Отцем і Святим Духом, спаси нас.

   

  Eniggeboren Zoon en Woord van God, Gij Die onsterfelijk zijt, en omwille van onze verlossing vlees hebt willen aannemen uit de heilige Moeder Gods en altijd Maagd Maria, en zonder verandering Mens geworden zijt; Die gekruisigd zijt en de dood door Uw dood hebt vertreden, Christus God, Die één zijt van de heilige Drievuldigheid, en verheerlijkt wordt tezamen met de Vader en de Heilige Geest: red ons.

   

  Groet 

  Zondagsgebed 

  V: Door Jezus Christus, onze Heer…

  A: … Amen.

  de Schriften gelezen en gezongen 

  Gesprek met de kinderen 

  Eerste lezing Jesaja 56:1-8

  Aankondiging van het Evangelie (staan) 

   

  Psalmwoord: Vestig je hoop op God, 

  eens zal ik hem weer loven, 

  mijn God die mij ziet en redt. 

  Halleluja. 

  en 

  4

  Evangelielezing Lucas 17:11-19

  Lofzang 

   

             Het koor zingt psalm 102/103.

  АНТИФОН ПЕРШИЙ (пс. 102).

  Благослови, душе моя, Господа, і, вся істото моя, ім’я святеє Його.

  Благослови, душе моя Господа і не забувай усіх благодіянь Його.

  Він прощає всі беззаконня твої, зціляє всі недуги твої. Він визволяє від тління життя твоє, вінчає тебе милістю і щедротами.

  Щедрий і Милостивий Господь, Довготерпеливий і Многомилостивий.

  Благослови, душе моя, Господа, і вся істото моя, ім’я святеє Його.

  Благословен єси, Господи.

   

  Zegen, mijn ziel, de Heer, gezegend zijt Gij, o Heer. Zegen, mijn ziel, de Heer, en al wat in mij is, zegen Zijn heilige Naam. Zegen, mijn ziel, de Heer, en vergeet al Zijn vergeldingen niet. Hij vergeeft al uw overtredingen, Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van de dood; Hij kroont u met barmhartigheid en genade. Uw verlangen vervult Hij met goederen; als van een adelaar vernieuwt Hij uw jeugd. Barmhartig en ontfermend is de Heer, lankmoedig en vol ontferming. Zegen, mijn ziel, de Heer, en al wat in mij is, zegen Zijn heilige Naam; gezegend zijt Gij, o Heer.

   

            Prediking

          

          Lied 713: Wij moeten Gode zingen. Coupletten 1, 2 en 5.

   

  Gebeden en zegen 

  Richting altaar lopen.

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek 

  tevens orgelspel: BWV 691a Wer nur den lieben Gott laßt walten

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden 

  Met acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  Gezamenlijk Onze Vader

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  Het koor zingt het Onze Vader in het Oekraïens.

  Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі; хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

   

             wegzending en zegen 

  Lied voor de zegen (staande) 248: De dag, door uwe gunst ontvangen

   

  Zegen 

   

  Allen: 

  Orgelnaspel: Ще не вмерла України, (Oekraïne is nog niet vergaan) volkslied van Oekraïne.

  Voorganger: Helen Florijn 

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks-Knetsch 

  Lector: Heidi den Hollander

  Organist: Niels-Jan van der Hoek 

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg Camerabediening: Mies Langelaar 

  7

  Illustratie voorzijde: Gratitude door Dan Burr. Een illustratie bij het gehoorde Lucas 17:11-19.

   

  M.b.t. de collecten: u kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via

  www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

 • 9 sep 2023 - 16:00

   

      

  Trouwdienst van 

   

  Afbeelding met handschrift, kalligrafie, Lettertype, tekst</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

   

   

   

   Afbeelding met tekening, plant</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

    

   

   

  Op zaterdag 9 september om 16.00 uur  

  in de Andreaskerk van de  

  Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam 

  Voorbereiding  

  Orgelspel Liebster Jesu, wir sind hier (BWV731)
   

  Klokluiden  
   

  Zingen lied 275

  Afbeelding met Bladmuziek, lijn, ontvangst, muziek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

  Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

  niet hoog en breed van ons vandaan. 

  Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

  dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

   
  Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

  en niemand heeft U ooit gezien. 

  Maar wij vermoeden en geloven 

  dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

   

  Gij zijt in alles diep verscholen, 

  in al wat leeft en zich ontvouwt. 

  Maar in de mensen wilt Gij wonen 

  met hart en ziel aan ons getrouwd. 

  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

  waar ook ter wereld mensen zijn. 

  Blijf zo genadig met ons bezig, 

    tot wij in U volkomen zijn. 
   

  Welkom en voorbereiding 

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 

  A: Amen 

  V: Onze hulp in de naam van de Heer 

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft 

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 

  A: en laat ons weer in vrede leven. 

  V: Amen. 
   

  Roep om erbarmen

  Kyrie 

  Afbeelding met tekst, Lettertype, lijn, nummer</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

  GloriaAfbeelding met tekst, Lettertype, lijn, ontvangst</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

   

  Groet

     Afbeelding met tekst, lijn, ontvangst</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

   

   

  Gebed van de dag  

   

  De Schriften gelezen en gezongen 

  Epistellezing Kolossenzen 3:12-17 

  Zingen 25b 

  Refrein: 1 voorzang, 2 allenAfbeelding met Bladmuziek, muziek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

  Voorganger

  Omdat Gij zijt zoals Gij zijt, 

  zie naar mij om en wees mij genadig, 

  want op U wacht ik, een leven lang.

  AllenAfbeelding met lijn, ontvangst</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

             

   

  Voorganger

  Zijt Gij het, Heer, die komen zal, 

  of moeten wij een ander verwachten? 

  Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

  AllenAfbeelding met Bladmuziek, muziek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

   

  Voorganger

  Gij geeft Uw woord aan deze wereld, 

  Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde, 

  naar U gaat mijn verlangen, Heer.

    AllenAfbeelding met Bladmuziek, muziek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

   

   

  Evangelielezing Johannes 15:11-17  

  Lofzang  Afbeelding met tekst, Lettertype, lijn, diagram</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

  Zingen lied 281 (1,3,5,6,7,10)Afbeelding met ontvangst, lijn, Lettertype, Bladmuziek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

   

   

   

  Verschijn ons als de dageraad, 

  Gij, zon die ons te wachten staat: 

  Kyrie eleison!

   

  Dat ieder die zich tot u wendt, 

  de gloed van uw genade kent. 

  Kyrie eleison! 

   

  De zon straalt van uw aangezicht 

  en zet ons leven in uw licht.  

  Amen. Halleluja! 

   

  Gij hebt uw woord gestand gedaan: 

  Wij zijn met Christus opgestaan. 

  Amen. Halleluja! 

   

  Ontvlam in ons en vuur ons aan!  

  Getroost zullen wij verder gaan.  

     Amen. Halleluja! 

  Korte preek 

  Zingen lied 695Afbeelding met Bladmuziek, muziek, lijn, ontvangst</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

   

   

  Raak met uw adem mijn onrust 
  tot ik de rust hervind. 
  Al mijn wonden heelt Gij: 
  Gij ziet in mij uw kind. 

  Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
  en al mijn twijfels bant. 
  Als geroepen kom ik: 
  mijn tijd is in uw hand. 

  Kom en doorstraal mijn dagen, 
  Geest van God uitgegaan, 
  die mijn ogen opent 
  voor wie nu naast mij staan. 
  Heer, raak ons aan met uw adem, 
  geef ons een vergezicht! 
  Draag ons op uw vleugels, 
  zegen ons met uw licht! 
   

  Trouwbeloven  

  Vragen

  Geloften

  Zegen 

  Zingen lied 793 Afbeelding met tekst, zwart-wit, Lettertype, nummer</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

                   

   

   

  Bron van liefde, licht en leven,  

  zon die hartverwarmend schijnt,  

  woord van hogerhand gegeven,  

  trouw en teder tot het eind –  

  al zou ons een vijand haten,  

  al gaat zelfs de liefste heen,  

  liefde zal ons nooit verlaten:  

  Gij laat ons geen dag alleen.  

   

  Bron van liefde, licht en leven,  

  laat uw vreugde in ons zijn;  

  is de blijdschap weggebleven,  

  liefde maakt van water wijn.  

  Dat wij dan elkaar beminnen  

  zó dat zelfs de dood niet scheidt;  

  niets kan liefde overwinnen –  

  liefde heeft de eeuwigheid. 

   

  Gebeden 

  Collecte KWF 

  tevens orgelspel O Gott du frommer Gott, partita IX 

  Gebed over de gaven 

  Voorbeden met de gezongen acclamatie: 

  Stil gebed  Afbeelding met lijn, schermopname, Parallel, Lettertype</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

  Onze Vader

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, 

  uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

  geef ons heden ons dagelijks brood, 

  en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, Afbeelding met tekst, lijn, Lettertype, nummer</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

   

  Wegzending en zegen  

  Zingen lied 416 (1,2,4)Afbeelding met muziek, Bladmuziek, muziekinstrument, klassieke muziek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

   

  Ga met God, en Hij zal met je zijn,  

  bij gevaar, in bange tijden,  

  over jou zijn vleugels spreiden.  

  Ga met God, en Hij zal met je zijn.  

  Ga met God en Hij zal met je zijn, 

   tot wij weer elkaar ontmoeten,  

  in zijn naam elkaar begroeten.  

  Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  Zegen

   Afbeelding met zwart, duisternis</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

  Orgelnaspel Wer nun den lieben Gott lasst walten (BWV 647)

   

  Feliciteren
  Er is gelegenheid om het bruidspaar te feliciteren bij de kansel. Hierna staat er iets te drinken klaar in de koffiekamer, te bereiken via de deur bij de kansel. 

   

  In deze dienst  

  • Voorganger : ds. Martin L. van Wijngaarden 

  • Kerkenraadslid : Arnold Filius

  • Organist : Dick van Zoelen

  • Kosteres  : Greet Postema-van den Berg

  • Camerabediening : Erna van Wijngaarden-Raben

 • 3 sep 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de dertiende zondag na Trinitatis, 

  3 september 2023 

   

  De barmhartige Samaritaan (Lc 10,25-37) - Thomas - Godsdienstonderwijs.be

   

  We horen het verhaal van de barmhartige Samaritaan, waarin ons duidelijk wordt gemaakt hoe je iemands naaste wordt.

   

  Voorbereiding 

    Orgelspel G. Böhm – Var. over Freu dich sehr o meine Seele

       Klokluiden 

  Lied 275

   

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Introïtus en antifoon uit psalm 74:1-3,12 

  v: Kom uw verbond met ons na, 

  vergeet uw vernederd volk niet voorgoed.

  a: Sta op God, verdedig uw zaak!

   

          v: Waarom, God, hebt U ons voor altijd verstoten, 

          a: brandt uw woede tegen de schapen die U hoedt? 

          v: Denk aan het volk 

          a: dat u ooit hebt verworven, 

          v: de stam die u hebt vrijgekocht, 

          a: uw eigen bezit, 

          v: de Sionsberg waar u ging wonen. 

          a: Kom naar de stad die voor altijd in puin ligt, 

          v: de vijand liet niets van het heiligdom heel, 

          a: God, mijn koning van oudsher, 

          v: die verlossing brengt in het hart van het land!

   

          a: Kom uw verbond met ons na, 

  vergeet uw vernederd volk niet voorgoed. 

           Sta op God, verdedig uw zaak!   

  Kyrie 

  Na het Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

   

  Gloria

        

   

   

  groet

                

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied 796

   

  Eerste lezing Jesaja 33:2-10

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord: Loof, dienaars van de Heer, 

  loof de naam van de Heer. 

  De naam van de Heer zij geprezen 

  van nu tot in eeuwigheid. 

  Halleluja!

  Evangelielezing Lucas 5:10-23-37

  Lofzang

  Lied 827

  Verkondiging 

  Lied 941

   

  Gebeden en zegen 

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek           

  tevens orgelspel:   A. Vivaldi – Concerto in d - Largo

   

  Voorbeden met de volgende acclamatie:

  Stil gebed, en:  

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

   

  wegzending en zegen

   

  Lied voor de zegen (staande) 838

   

  Zegen

  Allen:

     

    Orgelnaspel: BWV 593 Concerto in a - Allegro

   

   

   

   

  Voorganger: Erna van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld

  Lector: Evelien

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

  Camerabediening:

  Illustratie voorzijde: naar Delacroix, museum Kröller-

  Müller

  Collecte:           u kunt digitaal overmaken via 

  www.luthersrotterdam.nl/gift 

  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Na de dienst: koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

   

 • 27 aug 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam

  Orde van dienst voor twaalfde zondag na Trinitatis 27 augustus 2023 

  Sprakeloos 

  Elena Gual, 2021

   

  Voorbereiding  

  Orgelspel J. Dragt – uit “de Orgelmis” – Agnus Dei” Klokluiden  

  Zondagslied 103a: 1 en 2 

  mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan) 

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest A: Amen 

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft 

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 

  A: en laat ons weer in vrede leven. 

  V: Amen. 

  Ingangspsalm 70: 1 en 2 

  Kyrie 

  V: Kyriegebed

  Gloria  

    

  Groet 

  Zondagsgebed 

  V: …. door Jezus Christus onze Heer. 

  A: Amen  

  de Schriften gelezen en gezongen 

  Gesprek met de kinderen 

  Lied 317:1-3 

  Eerste lezing Jesaja 6,8-13 

  Lied 859: 1-4 

  Aankondiging van het Evangelie (staan) 

  Psalmwoord Halleluja. De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag,  mijn mond is altijd vol van zijn lof. Halleluja. 

  (Psalm 34,2) 

  Evangelielezing Marcus 7,31-37 

  Lofzang 

  Lied 534: 1-4 

  Verkondiging  

  Lied 376: 1, 4 en 5 

  Viering Avondmaal 

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek tevens orgelspel, BWV 825 I. partita voor clavecimbel 1. Praeludium 

  Gebed over gaven 

  Voorbeden met de gezongen acclamatie: 

  Stil gebed

  prefatie 

  lofprijzing en sanctus 

  Avondmaalsgebed, afgesloten met: 

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw  rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde,  geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden,  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in  verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Agnus Dei 

  Uitdeling 

  Tijdens de uitdeling klinkt orgelmuziek: G. Bohm partita Wer nur  den lieben Gott laßt walten. 

  Na de uitdeling wensen we elkaar de vrede van Christus 

  Vredegroet 

  V: de Vrede van de Heer zij met u 

  A: Amen 

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

  Dankzegging 

  Lied voor de zegen (staande) 704: 1-3 

  Wegzending 

  Zegen 

    

  Orgelspel F. Mendelssohn-Bartholdy – Sonate II in c – 2. Allegro  Maestoso

  Voorganger: André van der Stoel 

  Kerkenraadslid van dienst: Mies Langelaar 

  Lezingen: Annie Ruizeveld de Winter - de Vries Organist: Niels-Jan van der Hoek 

  Kosteres: Greet Postema 

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via  www.luthersrotterdam.nl/gift 

  of scan deze QR-code met uw smartphone. 

  ● Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom! ● Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden,  dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief 

  ● De volgende dienst in deze kerk is op zondag 3 september. Met als  voorganger Erna van Wijngaarden-Raben. 

  ● Op zondag 10 september vieren we de opening van het seizoen,  Voorganger in de dienst is onze pastoraal werker Helen Florijn. Na  afloop ontmoeten we elkaar bij een high tea.

Pagina's