Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 29 jan 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de laatste zondag na Epifanie

   

                                                29 januari 2023

   

  Afbeelding met tekst, boek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

  Welkom in deze dienst op de laatste zondag na Epifanie. Driekoningen (6 januari) heet ook het feest van de Verschijning (Epifanie) van Christus. De weken daaropvolgend blijkt hoe die Verschijning verder vorm krijgt. Deze zondagmorgen staan we stil bij de verschijning op de berg Tabor. De liturgische kleur is voor de laatste week wit.

   

  Voor de Dienst

           Orgelspel         Trio in C, J.S.Bach (BWV 585)

  Klokluiden 

  Lied  150: 1 en 2

   

  Voorbereiding

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, uit psalm 145:

  V: Schittering is er als zonlicht, 

          stralen komen uit zijn hand, 

  A: waarin zijn kracht verborgen is 

   

  V: U, mijn God en koning, wil ik roemen,

  A: uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

  V: Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,

  A: uw naam loven tot in eeuwigheid.

  V: Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen,

  A: laten zij spreken over de glorie van uw majesteit,

  V: ook ik wil uw wonderen bekendmaken.

  A: Laten zij getuigen van uw geduchte daden,

  V: ook ik wil van uw grootheid vertellen.

  A: Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden,

  V: uw gerechtigheid luid bezingen.

   

  A: Schittering is er als zonlicht, 

          stralen komen uit zijn hand, 

          waarin zijn kracht verborgen is.

   

   

      Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

      Kyrie

               

    

    Gloria: 

         

   

     

  Groet

   

    

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Lied 518: 1, 6 en 7

   

  Gesprek met de kinderen 

   

  Zondagslied 517

   

  Eerste lezing Exodus 3: 1-6

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord In de wijsheid schittert het eeuwige licht, in haar wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld en zijn goedheid afgebeeld. Halleluja!

   

  Evangelielezing Matteüs 17:1-8

  Lofzang        

    

  Lied  527: 1, 2 en 5

   

  Verkondiging 

   

  Lied  906: 1, 5 en 6

   

  Gebeden en zegen 

   

  Collecte en ondertussen klinkt muziek: Träumerei, R. Schumann

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

     

  Stil gebed 

  en:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

         

   

  Lied (staande) 418: 1, 2 en 3

   

  V: zegen

  A:

   

  _____________________________________________________________

   

  Orgelnaspel: BWV 547 praeludium in C

   

  Voorganger: Elsa Aarsen-Schiering

  Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

  Lector: Evelien Haas

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

  Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

  Illustratie: Icoon uit eigen bezit

   

  Na de dienst 

  Is er koffie en thee!

  M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

 • 22 jan 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de Derde zondag na Epifanie

   

  22 januari 2023

   

     

   

   Welkom in deze dienst op de derde zondag na Epifanie. Driekoningen (6 januari) heet ook het feest van de Verschijning (Epifanie) van Christus. De weken daaropvolgend blijkt hoe die Verschijning verder vorm krijgt.

   

  Deze zondagmorgen staan we stil bij een van de eerste genezingen door Christus. Zonder dat Christus met een romeinse legeraanvoerder mee hoefde te gaan, werd een kind dat onder diens zorg stond genezen. Dat het een romein was, dat er afstand tot de zieke was; het maakte allemaal niets uit: Christus’ genezend woord, zijn zeggenschap stijgt boven al het aardse denken uit! 

  Voor de Dienst

                Orgelspel BWV 620 Christus der uns selig macht 

  J.G. Walther Christus der uns selig macht

  Klokluiden 

  Lied 280: 1, 5, 6 en 7

   

  Voorbereiding

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, uit psalm 67:

  V: Loof de HEER, alle volken, 

  prijs hem, alle naties: 

  A: zijn liefde voor ons is overstelpend, 

  eeuwig duurt de trouw van de HEER. 

   

  V: God, wees ons genadig en zegen ons, 

  laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, 

  A: dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 

  in heel de wereld uw reddende kracht. 

  V: Dat de volken u loven, God, 

  A: dat alle volken u loven. 

  V: Moge God ons blijven zegenen, 

  A: zodat men ontzag voor hem heeft

  V: tot aan de einden der aarde. 

   

  A: Loof de HEER, alle volken, 

  prijs hem, alle naties: 

  zijn liefde voor ons is overstelpend, 

  eeuwig duurt de trouw van de HEER. 

   

   

      Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

      Kyrie

               

    

    Gloria: 

         

   

     

  Groet

   

    

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Lied 117a

   

  Gesprek met de kinderen 

   

  Zondagslied 837 

  (slechts ter vergelijking tekst uit LvK)

   

  Meester, men zoekt U wijd en zijd,

  komend langs velerlei wegen.

  Oud'ren gaan rustig welbereid

  jongeren aarz'lend U tegen.

  Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht,

  eens vindt Ge ons moe en zonder kracht,

  hunkerend naar uwe zegen.

   

  Arts aller zielen, 't is genoeg,

  als Gij ons neemt in uw hoede.

  Heel toch de wond, die 't leven sloeg,

  laat ons niet hoop'loos verbloeden.

  Spreek slechts een woord, een woord met macht,

  dan krijgt ons leven nieuwe kracht.

  Spreek, dan keert alles ten goede.

   

  Heiland, Gij weet, hoe dikwijls zorg,

  twijfel en angst ons benauwen.

  Van uw belofte zelf de borg,

  schraagt Gij ons wank'lend vertrouwen.

  Licht wordt ons levens doel en grond,

  als Ge ons vergunt de zaal'ge stond,

  dat wij uw aanschijn aanschouwen.

   

  Heer, onze mond heeft U gesmaad,

  toch heeft ons hart U gebeden.

  Wijzen der wereld zag men laat

  heim'lijk uw drempel betreden.

  Hoogmoed, die voor geen wet zich buigt,

  heeft door uw ootmoed overtuigd,

  U als zijn meester beleden.

   

  Opperste Leidsman, geef ons raad,

  wij zijn door tweedracht gescheiden.

  Opstand der zinnen, twijfel, haat,

  maken ons zwak in het strijden.

  Stralende held, breng ons weer saam,

  ga voor ons uit, uw grote naam

  zal tot de zege ons leiden.

   

  Koning, verheugd geloven wij

  wat uw getuigen verkonden:

  slechts onder uwe heerschappij

  heeft ons hart vrede gevonden.

  Daarom zoekt U elk mensenkind;

  zoek, Herder, mij, opdat ik vind;

  anders zo ga ik te gronde.

   

  Eerste lezing 2 Koningen 5:1-14

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord Halleluja. God is koning, laat de aarde juichen, 

  Laat vreugde heersen van kunst tot kust. Halleluja.

  en

   

  Evangelielezing Matteüs 8:5-13 

  Lofzang        

    

  Lied   316

   

  Verkondiging 

   

  Lied   534  

   

  Gebeden en zegen 

   

  Collecte en ondertussen klinkt muziek:

  P. Hindemith - Sonate II “Langsam”

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

  Stil gebed 

  en:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

         

   

  Lied (staande) 326: 1, 2, 3 en 6

   

  V: zegen

  A:

   

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks - Knetsch

  Lector: Hellen Blanca

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Sheila Lont

  Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

  Illustratie: Paolo Veronese

   

  Na de dienst 

  Orgelnaspel: R. Schumann - Op. 56/2 “Mit innigen Ausdruck”

  Is er koffie en thee!

  M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

 • 15 jan 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de Tweede zondag na Epifanie

   

  15 januari 2023

   

   

   Welkom op deze tweede zondag na Epifanie. Driekoningen (6 januari) was het feest van de Verschijning (Epifanie) van Christus. De weken daaropvolgend blijkt hoe die Verschijning verder vorm krijgt.

   

  Deze zondagmorgen staan we stil bij het zogenaamde eerste wonder van Christus. Water werd wijn in Kana. En de voortzetting van dat feest overstijgt Kana. Het werd anders: Christus werd degene die vervolgens uitnodigt om zijn feest van heil te vieren en dat stijgt boven aardse bruiloften uit! 

  In Liedboek 2013 staan enige liederen (over ‘delende liefde’ en ‘genade’) die de Johannestekst met nieuwe woorden helpen uitleggen.

   

   

  Voor de Dienst

                Orgelspel Praeludium in G (BWV 568) – J.S. Bach

  Klokluiden 

  Lied 283

   

  Voorbereiding

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm uit psalm 66

  v: Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, uw naam bezingen. 

   

  v: Heel de aarde, juich voor God, 

  a: bezing de eer van zijn naam

  breng Hem eer en lof,

  v: kom en zie de wreken van God.

  a: Zijn daden vervullen de mens met ontzag,

  v: God heeft mij gehoord 

  Hij heeft geluisterd naar mijn gebed.

  a: Geprezen zij God,

  Hij heeft mijn gebed niet afgewezen,

  v: mij zijn trouw niet geweigerd.

  a: Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, 

  uw naam bezingen.

   

   

  Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

      Kyrie

               

      Gloria: 

         

   

     Groet

   

    

   Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Lied 525

  Gesprek met de kinderen 

  Zondagslied 526: 1 en 3 

  Eerste lezing Romeinen 4:1-8

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord Halleluja. Looft God al zijn herauten, 

  looft God heel zijn engelenmacht,. Halleluja.

  en

   

  Evangelielezing Johannes 2:1-11 

  Lofzang

    

  Lied 791: 1, 3 en 5

  Verkondiging 

  Lied 916

   

  Gebeden en zegen 

   

  Collecte en ondertussen klinkt muziek:

  Improvisatie 

  Gebed over de gaven, voorbeden met de gezongen acclamatie:

  Stil gebed en:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

         

   

  Lied (staande) 353

   

  V: zegen

  A:

   

  Orgelnaspel: Fuga in g (BWV 578) – J.S. Bach

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld- Dettmeijer

  Lector: Rudi Ruijgendijk

  Kinderkerk: Marjolijn Kroesbergen - Both

  Organist: Gerard van der Zijden

  Camerabediening: Mies de Vries- Langelaar

  Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

  Illustratie: Giotto

   

  Na de dienst is er koffie en thee!

  M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

 • 8 jan 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de Eerste zondag na Epifanie

   

  8 januari 2023

   

   

   Welkom op deze eerste zondag na Epifanie. Driekoningen (6 januari) was het feest van de Verschijning (Epifanie) van Christus. De weken daaropvolgend blijkt hoe die Verschijning verder vorm krijgt.

   

  Deze zondagmorgen staan we stil bij een verblijdende toekomstverwachting van Jesaja voor de stad Jeruzalem. En bij het bezoek, honderden jaren later, van de drie wijzen aan de pasgeboren Jezus, dé Koning dichtbij diezelfde stad Jeruzalem, in Bethlehem.

  We denken na over hoopvolle beloften van totale verzoening in de toekomst, maar ook hoe wij ons daar nu toe kunnen verhouden.

   Voor de Dienst

                Orgelspel BWV 739 Wie schön leuchtet uns der Morgenstern

  Klokluiden 

  Lied 501

   

  Voorbereiding

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (uit psalm 72)

  v: Let op, ik zal mijn bode zenden. 

  In zijn hand liggen macht en kracht besloten, 

  a: hij beslist wie groot en machtig is.

   

  v: Geef, o God, 

  a: uw wetten aan de koning, 

  v: uw gerechtigheid aan de koningszoon.

  a: Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, 

  v: uw arme volk naar recht en wet.

  a: De koningen van Tarsis en de kustlanden, 

  v: laten zij hem een geschenk brengen.

  a: De koningen van Seba en Saba, 

  v: laten ook zij hem schatting afdragen.

  a: Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem, 

  v: alle volken hem dienstbaar zijn.

   

  a: Let op, ik zal mijn bode zenden. 

  In zijn hand liggen macht en kracht besloten, 

  hij beslist wie groot en machtig is.

   

   

  Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

      Kyrie

               

   

      Gloria: 

         

   

     

   

     

     Groet

   

    Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

    Lied 601 

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied 518

   

  Eerste lezing: Jesaja 60: 1-6

   

  Lied 513 

    

    Aankondiging van het Evangelie 

    V:   Halleluja.  Juich de Heer toe heel de aarde, 

            Dien de Heer met vreugde. Halleluja. 

    A:  

   

    Evangelielezing: Matteus 2:1-12

   

     A:  

   

  Lied 66: 1, 3, 5 en 7

   

  Verkondiging

   

  Lied 247: 1, 3, 4 en 5

   

  Gebeden en zegen 

   

  Collecte en ondertussen klinkt muziek:

  J.S. Bach (?) canon Wie schön leuchtet uns der Morgenstern

  Gebed over de gaven, voorbeden met de gezongen acclamatie:

  Stil gebed en:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

         

   

  Lied (staande) 211

   

  V: zegen

  A:

   

   

   

  Voorganger: Helen Florijn

  Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

  Lector: Susan Wong Loi Sing- Gunning

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Joel Wildschut

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

   

  Orgelnaspel: BWV 684 Christ unser Herr zum Jordan kam

  Na de dienst is er koffie en thee!

  M.b.t. de collecten. kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

   

  Morgenavond: een avond over biblioloog door Helen Florijn

  Van harte welkom op deze avond waarin wij Biblioloog zullen beoefenen. Biblioloog is een toegankelijke manier/leesmethode om meer inzicht in een Bijbeltekst te krijgen op een interactieve wijze in groepsverband. Het gaat erom dat we als groep ontdekkingen gaan doen in de Bijbeltekst door een inleving in de Bijbelse figuren die ten tonele komen vanuit onze eigen achtergrond(en). Daarin is geen 'goed' of 'fout'. De methode van Biblioloog onderscheidt 'zwart vuur' van 'wit vuur'. De gedrukte tekst uit de Bijbel geldt als het 'zwarte vuur'; dat is wat er 'letterlijk' staat. Tussen de regels van dit zwarte vuur, is er het 'witte vuur'; dat wat er te ervaren is en wat de tekst doet leven. Voorkennis van het Bijbelgedeelte is hierbij niet nodig.

  Aanvang 20.00 uur opgave bij Martin van Wijngaarden

   

  Donderdag om 10.30 uur en om 20.00 leerhuis

 • Naamgeving van Christus

  1 jan 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de dag van de naamgeving van onze Heer

   

  1 januari 2023

   

   

   Welkom in deze eerste dienst van het nieuwe jaar.

   

  In plaats van een psalm, één keer, ter gelegenheid van de het nieuwe jaar (zoals in sommige tradities gebeurt): een gesproken versie van het Te Deum laudamus, 

  U God loven wij.

   

  Verder:

  Een drieluik met Simeon.

  Voor de Dienst

                Muziek Es ist das Heil ons kommen her 

  Anon. 18e eeuw 

  Klokluiden 

  Lied 212 cantorij 1, allen overige strofen

  Voorbereiding

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  In plaats van een psalm het Te Deum (U God loven wij, liedtekst 411)

  V: U, God, loven wij.
  A: U, Heer, prijzen wij.
  V: Vol zijn hemel en aarde

  van uw grote heerlijkheid.
  A: U, Vader, onmetelijk in majesteit,

  U, eniggeboren Zoon,

  waarachtig en hoogverheven,
  V: U, heilige Geest, de Vertrooster.
  A: U willen wij prijzen, iedere dag,

  uw Naam verheerlijken voor altijd.
  V: Op U, Heer, is onze hoop gevestigd,
  A: beschaam ons niet in eeuwigheid.

   

   

      Kyrie en Gloria: 299h

      Groet

   

    Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

    Lied 487, Cantorij 1, 2 en 3 allen 

  Gesprek met de kinderen

  Lied van de dag 527

  Eerste lezing: Jesaja 62:1,2,10-12

  Lied 518, Cantorij 1, allen 6

   

    Aankondiging van het Evangelie 

  (vanwege de lengte blijven we zitten)

    V:   Halleluja.  Laat zó mijn mond de lof spreken van de Heer, 

            alles wat leeft zijn heilige naam prijzen. Halleluja. 

    A:  

   

    Evangelielezing: Lucas 2:22-32 

   

    Lofzang van Simeon in de zetting van G. Burgon

   

  Lord, now lettest thou thy servant depart in peace 

  according to thy word. For mine eyes have seen thy salvation,
  Which thou hast prepared before the face of all people;
  To be a light to lighten the Gentiles and to be the glory of thy people Israel. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning is now, and ever shall be, 

  world without end. Amen.

  ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vervolg van de evangelielezing Lucas: 2: 33-40

     A:  

   

  Verkondiging

   

  Lied 498: 1, 4 en 5

   

  Viering Heilig Avondmaal 

   

  Collecte en ondertussen klinkt muziek: 

  D. Buxtehude Es ist das Heil uns kommen her

   

  Gebed over de gaven, voorbeden met de gezongen acclamatie:

  Stil gebed

   

  Lofprijzing en Heilig 

       

   

  Avondmaalsgebed, 

      afgesloten met:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

         

   

  Lam Gods

               

   

  Tijdens de uitdeling klinkt muziek 

  Wie schön leuchtet der Morgenstern J.S. Bach 

   

   

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

  Dankzegging

  wegzending en zegen

           

  V: zegen

  A:

   

  Lied (staande) 415 Cantorij 1, allen overige strofen

   

  Stort, op onze bede, in ons hart uw vrede,

  en vervul ons met de kracht van uw Geest bij dag en nacht.

   

  Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen

  Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Zangers: uit de AndreasCantorij

  Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

  Lector: Andries Ponsteen 

  Fluitiste: Francine Hoogerheijde

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Joel Wildschut

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

   

  Orgelspel na de dienst: J. Rheinberger Cantilena

   

  Na de dienst is er ‘een glas’ en wensen we elkaar alle goeds voor 2023!

  M.b.t. de collecten. Collecteschalen voor Diaconie en Kerkbeheer staan bij de uitgang op de vitrine. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

Pagina's