Cantorij

Even vooraf

De Lutherse kerk heet een zingende kerk te zijn. Uiteraard zal dat voortkomen uit de musicale traditie die zij in de loop der eeuwen vorm geven heeft. Luther zelf nam het voortouw met het maken van liederen en het schrijven van enkele melodieën. De gedachten hierachter zijn oud en zeker niet alleen eigen aan de Lutherse kerk; het was immers kerkvader Augustinus die zei dat zingen tweemaal bidden is. In de praktijk betekent dat de liturgie, de diensten die wij in de Andreaskerk in Rotterdam vieren, royaal ruimte biedt aan de zang. Er zijn verschillende acclamaties, gezongen of gesproken antwoorden, en refreinen mogelijk. De vorm die wij gebruiken is een op zich eenvoudige vorm waarop veel variaties mogelijk zijn. Onder andere de feesttijden van het kerkelijkjaar geven daar een soort van ademend ritme aan.

De Andreascantorij

Op verzoek van een aantal mensen met meer tijd en/of muzikale vaardigheden is er in het najaar van 2001 een kleine cantorij opgericht. Omdat iedereen het altijd druk heeft, of omdat sommige gemeenteleden uit onze gemeente wel zeer ver weg wonen, hebben we voor de volgende opzet gekozen: ongeveer twaalf keer per jaar verleent deze cantorij haar medewerking in een dienst in de Andreaskerk. Daaraan voorafgaande wordt één à twee keer geoefend op een dinsdagavond. Dit betekent wel dat er van de leden gevraagd wordt ook thuis aandacht te besteden aan de muziek. Op zondagmorgen voorafgaande aan de dienst wordt dan ingezongen en met de organist voor-geoefend. egin 2013 bestaat de AndreasCantorij uit zo'n 19 leden waarvan een aantal — vanwege andere (koor-)verplichtingen — niet alle keren mee kan zingen, dit is mogelijk omdat we met het repertoire daarmee rekening houden. Ook hebben al enige malen instrumentalisten medewerking verleend, en wij hopen dit tzt uit te breiden met kleine Cantates als bijvoorbeeld van Buxtehude.

Het repertoire

Uit het voorafgaande heeft u uit de opzet, frequentie en de kerkmuzikale traditie al kunnen afleiden dat wij geen groot koor zijn dat met grote koorfuga's op tournee gaat.  Wij kiezen voor een eigen insteek van de Cantorijzang, en dat geeft ons een eigen plaats in het Rotterdamse scala van de kerkmuzikale tradities en koren en cantorijen. Het is ook die manier van zingen die het meest verwant is met de klassieke manier van vieren die wij hanteren. Het is tevens een van de hoofdlijnen geworden van het dienstboek van de drie kerken die met elkaar het SoW-avontuur zijn aangegaan. (Zonder al te technisch te worden is het te karakteriseren als een van origine luthers-protestantse vorm, die verschillende duidelijke banden met de oecumene in zich heeft.) Zo komen Kyrie, Gloria en Sanctus en Agnus Dei, maar ook kleine motetten in verschillende gestalten voor in de diensten. Naast verschillende acclamaties en antifonen worden er ook delen van avondmaalsgebeden en liederen die een speciale kleur aan de zondag geven gezongen. Dit gebeurt in afwisseling en in wisselzang met de gemeentezang. Gezien de korte tijd van bestaan van deze cantorij zijn we er trots op al een redelijk gevulde map te hebben.

Een paar voorbeelden: het gezongene varieert van oud-kerkelijke zangen tot het Notre Père van M. Duruflé. Maar ook van een gezongen Didaché-avondmaalsliturgie tot liedzettingen van Osiander en Distler, motetten van Ahle, Tavener, Vogel en diverse zettingen bij het dienstboek en uit het liedboek; een enkele keer zingen we zelfs dubbelkorig. En we hebben hierna nog meer noten op onze zang.

Aanmelden en informatie

Mocht u na dit gelezen te hebben nadere informatie willen, of wilt u eens een repetitie mee maken, dan bent u van harte welkom!

Vooral:

  • als u in de gelegenheid bent op de dinsdagavonden, die we gemeenschappelijk afspreken, mee te repeteren
  • als u op dinsdagavond en op de zondagmorgen niet al te snel van de wijs bent en tussen door nog even aandacht aan de muziek kunt geven.
  • als u al enige koorervaring hebt (dat is heel prettig, maar niet strikt noodzakelijk).
  • als misschien niet kunt zingen maar als u wel een instrument (fluit, viool enzovoort) bespeelt waarmee u de Cantorij eens zou kunnen begeleiden.

Er wordt geen contributie geheven. De koormantels stelt de gemeente ter beschikking en een eventuele eigen bijdrage is een zwarte map.

De repetities zijn in de Kerkenraadskamer van de Andreaskerk, te bereiken via het hek van de kosterij: Heer Vrankestraat 51, tel. 010-663469. Op nader vast te stellen dinsdagvonden van 20.00 tot 22.00 uur.