Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 24 mrt 2024 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  zondag Palmarum

  de zesde zondag van de Veertigdagentijd

   

  24 maart 2024

   

   

  Van harte welkom in deze dienst, Palmarum. Vandaag staan we stil bij de tocht die Jezus Christus maakt voordat hij sterft. Op deze Palmzondag die de Stille Week inluidt, hebben we het over stilstaan, maar ook over op weg zijn. Twee werkwoorden waar we niet aan ontkomen.

   

  Orgelspel: J. Chr. Rinck - Befiehl du deine Wege 

   

  Klokluiden

   

  Lied 556: 1, 3 en 5

   

  Mededelingen

   

  VOORBEREIDING

   

  Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven 

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (uit Psalm 22) met antifoon uit Matteüs 21:9b

   

  V: Hosanna voor de Zoon van David!

  Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.

  A: Hosanna in de hemel!

   

  V: Heer, houd U niet ver van mij,

  A: mijn sterkte, snel mij te hulp.

  Red mij uit de muil van de leeuw.

  V: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?

   

  A: Hosanna voor de Zoon van David!

  Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.

  Hosanna in de hemel!

  V: Kyrie-oproep

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

   

  Het ‘Ere zij God in den hoge’ vervalt in de Veertigdagentijd. 

  In plaats daarvan zingen we dit ingetogen lied.

   

   

  HET WOORD - DE SCHRIFTEN

   

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus, onze Heer.

  A: Amen.

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Lied 40-dagentijd:

   

  Leg de jassen op de grond, 

  zing om lieve vrede, 

  want de Heer, de koning komt, 

  rijdend op een ezel.  

   

  Eerste lezing: Exodus 15:27-16:7

  Zondagslied: Lied 438: 1 en 2

  Lezing uit het Evangelie (staan)

   

  In de Veertigdagentijd klinkt er geen Halleluja.

   

  V: (aankondiging van het Evangelie)

   

  Evangelielezing: Johannes 12:12-24

  Credo Lied 344 (staan)

   

  Preek

   

  Lied 553

   

  GAVEN EN GEBEDEN

   

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: BWV 721 Erbarme dich mein, o Herre Gott

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  WEGZENDING EN ZEGEN

   

  Lied voor de zegen: Lied 247 (staan)

   

  Zegen

   

  Lied na de zegen: De koning van de vrede

  Op de melodie van Lied 543

   

  De koning van de vrede komt in de hoofdstad aan,

  de mensen zijn gezegend, Hij komt in Godes naam.

  Doet open nu de poorten, de koning moet er door,

  Och Here, geef nu voorspoed, zo roepen zij in koor.

   

   

  Maar zullen zij geloven en nemen zij Hem aan

  of zullen zij Hem doden en Gode wederstaan?

  Ik zie de koning komen die op een ezel rijdt,

  de palmen van de bomen zijn voor zijn voet gespreid.

   

  Maar morgen is het anders, dan wordt Hij zelf verhoogd,

  en aan de boom gehangen en als een vrucht geoogst.

  Gij hogepriester Anna, wat roept Jeruzalem?

  Het roept vandaag ‘Hosanna’ en morgen ‘weg met Hem’.

   

  Orgelmuziek: Improvisatie: Lied 1010 Geef vrede, Heer, geef vrede (Ik wil mij gaan vertroosten)

   

   

  Voorganger: Helen Florijn

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lector: Arjen de Vries

  Kinderkerk: Laura Lindhout 

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Mies Langelaar-de Vries

   

  Afbeelding: Intocht in Jeruzalem (ca. 1305) door Giotto.

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Nieuw op de collectepagina van onze website: naast Kerkbeheer heeft inmiddels ook de Diaconie-collecte een donatie-button.
    

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
    

  • De volgende diensten in deze kerk zijn op:

  28 maart 19.30 uur, Witte Donderdag: we vieren de instelling van het Heilig Avondmaal.

  29 maart 19.30 uur, Goede Vrijdag: het lijdensevangelie klinkt in woord en muziek.

  31 maart 10.30 uur, Pasen: in een feestelijke dienst vieren we de opstanding van Christus. De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht en na afloop is er een Paasbrunch.

 • 17 mrt 2024 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  zondag Judica

  de vijfde zondag van de Veertigdagentijd

   

  17 maart 2024

   

  Afbeeldingsresultaat voor lutherroos

   

   

  Orgelspel: Improvisatie: Psalm 43

   

  Klokluiden

   

  Mededelingen

   

  VOORBEREIDING

   

  Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven 

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (uit Psalm 43) met antifoon

   

  V: God, doe mij recht en pleit voor mij

  A: bevrijd mij van het volk dat U niet eert

  V: van mensen vol listen en leugen

   

  Zingen Psalm 43: 1,3 en 5
  (allen herhalen de antifoon, na het zingen van de psalm)

   

  A: God, doe mij recht en pleit voor mij

  bevrijd mij van het volk dat U niet eert

  van mensen vol listen en leugen

   

  Kyrie

  V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld 

  Het ‘Ere zij God in den hoge’ vervalt in de Veertigdagentijd. 

  In plaats daarvan zingen we dit ingetogen lied.

   

  HET WOORD - DE SCHRIFTEN

   

  Groet

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus, onze Heer.

  A: Amen.

   

  Lied 40-dagentijd:

   

  Als het graan dat wordt gezaaid
  voor het nieuwe leven,
  is de Heer die op zal staan
  door zichzelf te geven.  

   

  Eerste lezing: Psalm 50

  Zondagslied: Lied 530 vers 1,2,3 en 4

   

  Lezing uit het Evangelie (staan)

   

  In de Veertigdagentijd klinkt er geen Halleluja.

   

  V: ‘Laten we horen naar het Evangelie van deze zondag, wat we vinden bij: Johannes 8: 46-59

   

  Lezing van het Evangelie door de lector

   

   

  Credo (staan) Lied 345: vers 1,2 en 3

   

  Verkondiging

   

  Lied 538: 1,2,3 en 4

   

  GAVEN EN GEBEDEN

   

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: BWV 727 O Haupt, voll Blut und Wunden

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  WEGZENDING EN ZEGEN

   

  Lied voor de zegen: Lied 547: 1 t/m 6 (staan)

   

  Zegen

   

  Orgelmuziek: BWV 548 Praeludium in e-moll

   

  Voorganger: prof. dr. Sabine Hiebsch

  Kerkenraadslid van dienst: Mies Langelaar

  Lector: Heidi den Hollander

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Joël Wildschut

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Nieuw op de collectepagina van onze website: naast Kerkbeheer heeft inmiddels ook de Diaconie-collecte een donatie-button.
    

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
    

  • Vandaag is er, zoals elke zondag in de Veertigdagentijd, na de dienst ‘Soep op zondag’. In een gezellige sfeer, bij een kop soep met brood, praten we met elkaar na over de dienst.
    

  • De volgende dienst in deze kerk is op 24 maart, Palmzondag. De kinderen komen dan met versierde Palmpaasstokken de kerk in. Voorganger in deze dienst is onze pastoraal werker Helen Florijn.
    

  • Wilt u iets klaarmaken voor de Paasbrunch op 31 maart? Denk aan sandwiches, wraps, een eiersalade of iets anders wat past bij Pasen. Geef het even door aan onze kosteres Greet Postema!

 • 10 mrt 2024 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  zondag Laetare

  de vierde zondag van de Veertigdagentijd

   

  10 maart 2024

   

   

  Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen mee te gaan,

  om Hem dan tot koning uit te roepen.

  Daarom trok Hij zich terug op de berg, alleen.

   

  Johannes 6,15

  Orgelspel: J.G. Bastiaans - Herliebster Jesu, was haßt du verbrochen

   

  Klokluiden

   

  Lied 546: 1 - 5

   

  Mededelingen

   

  VOORBEREIDING

   

  Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven 

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (uit Psalm 122) met antifoon

  (antifoon gezongen door voorganger:)

  V: Verheug u met Jeruzalem, bedroefde, juich over haar!

   

  Zingen Psalm 122: 1 en 3
   

  (allen zingen de antifoon)

  Kyrie

  V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld

  Het ‘Ere zij God in den hoge’ vervalt in de Veertigdagentijd. 

  In plaats daarvan zingen we dit ingetogen lied.

   

  HET WOORD - DE SCHRIFTEN

   

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus, onze Heer.

  A: Amen.

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Lied 40-dagentijd:

  Ga maar zitten en geniet,
  proef het goede leven!
  Breek het brood en zing een lied,
  dit wil God ons geven.

   

   

  Eerste lezing: Jozua 4,19-5,1 en 10-12 

  Lied 827 : 1 en 2

   

  Tweede lezing: Efeziërs 2,1-10

   

  Lied 827 : 3 en 4

   

  Lezing uit het Evangelie (staan)

   

  In de Veertigdagentijd klinkt er geen Halleluja.

   

  V: ‘Laten we horen naar het Evangelie van deze zondag, wat we vinden bij: Johannes, hoofdstuk 6, de verzen 1 tot en met 15

   

  Lezing van het Evangelie door de lector

   

   

  Credo Lied 412: 1, 3 en 4 (staan)

   

  Verkondiging

   

  Lied 559: 1 - 4

   

   

  GAVEN EN GEBEDEN

   

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: D. Buxtehude - O Haupt voll blut und Wunden

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

  Stil gebed

   

  Gezongen Onze Vader (zie rechterblad)

   

  WEGZENDING EN ZEGEN

   

  Lied voor de zegen: Lied 653: 1, 2 en 7 (staan)

   

  Zegen

   

  Orgelmuziek: Uit “Hohe Messe” Agnus Dei

   

   

  Voorganger: ds. André van der Stoel uit Amsterdam

  Kerkenraadslid van dienst: Arnold Filius

  Lector: Andries Ponsteen

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Sheila Lont

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
    

  • In de Veertigdagentijd is er elke zondag na de dienst ‘Soep op zondag’. In een gezellige sfeer, bij een kop soep met brood, praten we met elkaar na over de dienst. Vandaag voor de vierde keer!
    

  • De volgende dienst in deze kerk is op 17 maart, zondag Judica (‘Doe mij recht’). Met als voorganger prof. dr. Sabine Hiebsch (Theologische Universiteit Utrecht).

  • Komende donderdag (14 maart) is er weer het Leerhuis met Elsa Aarsen-Schiering over de Bijbel. Om 10.00 uur in de Andreaskerk.

  • Wilt u iets klaarmaken voor de Paasbrunch op 29 maart? Denk aan sandwiches, wraps, een eiersalade of iets anders wat past bij Pasen. Geef het even door aan onze kosteres Greet Postema!
    

 • 3 mrt 2024 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst voor

  zondag Oculi

  de derde zondag van de Veertigdagentijd

   

  3 maart 2024

   


   

  Bovenstaande foto van een zwart gat is een wetenschappelijke triomf, gemaakt dankzij intensieve internationale samenwerking. Tegelijk staan we oog in oog met een ontzagwekkend kosmisch fenomeen. Intimiderend. Kan deze foto ook symbool staan voor de leegte die we kunnen ervaren in onszelf of in onze samenleving? Over deze leegte spreekt Jezus in de Evangelielezing van vanmorgen.

  Orgelspel: BWV 548 Praeludium in e-moll

   

  Klokluiden

   

  Lied 221

   

  Mededelingen

   

  VOORBEREIDING

   

  Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven 

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (uit Psalm 25) met antifoon

   

  (antifoon gezongen door voorganger:)

  V: Mijn ogen zijn gericht op U: bevrijd mijn voeten uit het net!

   

  V: De LEVENDE is een vriend van wie Hem vrezen 

  A: Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.

  V: Mijn hart is vol angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis.
  A: Zie mij in mijn nood, in mijn ellende,
  vergeef mij al mijn zonden.

  V: Behoed en bevrijd mij, maak mij niet te schande,
  want ik schuil bij U.

   

  (allen zingen de antifoon:)

  Kyrie
  V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld

  Het ‘Ere zij God in den hoge’ vervalt in de Veertigdagentijd. 

  In plaats daarvan zingen we dit ingetogen lied.

  HET WOORD - DE SCHRIFTEN

   

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus, onze Heer.

  A: Amen.

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Lied 40-dagentijd:

  Maak je ruimte, vind je rust,
  zoek je naar de stilte?
  Dan vind je een nieuw geluk:
  God is in ons midden. 

   

  Eerste lezing: Exodus 34: 1-10

  Zondagslied: Lied 25a

   

  Lezing uit het Evangelie (staan)

   

  In de Veertigdagentijd klinkt er geen Halleluja.

   

  V: ‘Laten we horen naar het Evangelie van deze zondag, wat we
  vinden bij: Lucas 11: 14-28’

   

  Lezing van het Evangelie door de lector

   

   

  Credo Lied 311 (staan)

   

  Verkondiging

   

  Lied 538: 1, 3 en 4

   

  GAVEN EN GEBEDEN

   

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: trio Lied 25

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

   

  Prefatie

   

  Lofprijzing (eindigend met “…zingen wij de lof van uw heerlijkheid”)

   

   

  Sanctus

   

  Avondmaalsgebed, afgesloten met:

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

   

  Agnus Dei

   

  Nodiging en uitdeling

  In een kring rondom het altaar ontvangen we brood en wijn. Staat u aan de kanselzijde, dan ontvangt u wijn uit een kleine beker.

   

  Muziek tijdens de uitdeling: J. Kuhnau - Ach Herr, wir armen Sünder

   

  Vredegroet
  Na de uitdeling wensen we elkaar in de kring de vrede van Christus

   

  V: De vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

   

  Dankzegging

   

  WEGZENDING EN ZEGEN

   

  Lied voor de zegen: Lied 544: 1, 2 en 3 (staan)

   

  Zegen

   

  Orgelmuziek: BWV 548 Fuge in e-moll

   

   

   

  Voorganger: ds. Fulco Timmers

  Kerkenraadslid van dienst: Wout Kroesbergen

  Lector: Rudi Ruigendijk

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Jaco Boersma 

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
    

  • In de Veertigdagentijd is er elke zondag na de dienst ‘Soep op zondag’. In een gezellige sfeer, bij een kop soep met brood, praten we met elkaar na over de dienst. Vandaag voor de derde keer! Vindt u het leuk om een keer de soep klaar te maken? Neem dan contact op met Lianda Groeneveld.
    

  • De volgende dienst in deze kerk is op 10 maart, zondag Laetare (‘Verheugt u’, halverwege de Veertigdagentijd). Met als voorganger ds. André van der Stoel uit Amsterdam.
    

 • 25 feb 2024 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  zondag Reminiscere

  de tweede zondag van de Veertigdagentijd

   

  25 februari 2024

   

  (www.kinderwoorddienst.nl)

   

  Vandaag is het de tweede zondag van de 40-dagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen; zondag Reminiscere: gedenk!, uit de introïtuspsalm van vandaag, psalm 25.

   

  De lezingen, liederen en gebeden gaan vandaag over de weg van en naar God.

   

   

  Orgelspel: M. Weckman - Ach wir armen Sünder (Glorie zij u Christus)

   

  Klokluiden

   

  Lied 283 In de veelheid van geluiden

   

  Mededelingen

   

  VOORBEREIDING

   

  Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven 

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm met antifoon (uit Psalm 25)

   

  V: Gedenk uw barmhartigheid Heer, en uw gunstbewijzen,
  want die zijn van eeuwigheid.

   

  Zingen Psalm 25a  1 en 2

   

  (allen herhalen de antifoon na het zingen van de psalm)

  A: Gedenk uw barmhartigheid Heer, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid.

   

  Kyrie: Lied 300b (voorzang door Lisa Hinfelaar)

  Het ‘Ere zij God in den hoge’ vervalt in de Veertigdagentijd. 

  In plaats daarvan zingen we dit ingetogen lied.

   

  HET WOORD - DE SCHRIFTEN

   

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus, onze Heer.

  A: Amen.

  Gesprek met de kinderen

   

  Lied 40-dagentijd:

   

  Als je goed naar mensen kijkt

  zie je iets bijzonders:

  in een mens komt God dichtbij,

  dat is echt een wonder! 

   

  Eerste lezing: Matteüs 15: 21-28

  Zondagslied: Lied 941: 1 allen, 2 Voorzang, 3 en 4 allen

   

  Lezing uit het Evangelie (staan)

   

  In de Veertigdagentijd klinkt er geen Halleluja.

   

  V: (aankondiging Evangelie)

   

  Evangelielezing: Johannes 12: 20-26

   

   

   

  Preek

   

  Lied 653: 1 allen, 2 Voorzang, 3-7 allen

   

  GAVEN EN GEBEDEN

   

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: Bewerking over lied 653

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  WEGZENDING EN ZEGEN

   

  Lied voor de zegen: Lied 767

   

  Zegen

   

  Orgelmuziek: A.P.F. Boëly - “Bin ich gleich von Dir gewichen”

   

   

  Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

  Kerkenraadslid van dienst: Rudi Ruigendijk

  Lector: Hellen Blanca

  Organist: Niels-Jan van der Hoek
  Sopraan: Lisa Hinfelaar

  Kinderkerk: Marjolijn Kroesbergen

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Mies Langelaar

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
    

  • In de Veertigdagentijd is er elke zondag na de dienst ‘Soep op zondag’. In een gezellige sfeer, bij een kop soep met brood, praten we met elkaar na over de dienst. Vandaag voor de tweede keer! Vindt u het leuk om een keer de soep klaar te maken? Neem dan contact op met Lianda Groeneveld.
    

  • De volgende dienst in deze kerk is op 3 maart, zondag Oculi. Op deze derde zondag van de Veertigdagentijd vieren we het Heilig Avondmaal. Met als voorganger onze consulent ds. Fulco Timmers.
    

Pagina's