Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 25 dec 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor Kerstmorgen

  25 december 2022

   

   

   

   Welkom in deze dienst met oude en nieuwe zangen. Vandaag vieren wij weer Kerst samen met de Deutsche Evangelische Gemeinde.

   

  Vreugde voor de wereld

   

  Voor de Dienst

                Muziek  In dulci Jubilo, F. Sicher (15e eeuw) 

     Ninna Nanna della Vergine Madre, Pietro Cattaneo

  Klokluiden 

   

  Lied 494 Cantorij 1, allen 2

  Gij zijt ons doorgegeven, een naam, een oud verhaal,
  uw woorden uitgeschreven in ied're mensentaal.
  Ons eigen levenslot met uw geluk verweven,
  zo zijt Gij onze God. 

   

  En:

   

  Er is een roos ontloken Uit barre wintergrond,

  Zoals er was gesproken Door der profeten mond.

  En Davids oud geslacht Is weer opnieuw gaan bloeien

  In 't midden van de nacht. 

   

  Die bloem van Gods behagen heeft, naar Jesaja sprak,

  De winterkou verdragen als allerdorste tak.

  O roos als bloed zo rood, God komt zijn volk bezoeken

  in 't midden van de dood.

   

  Voorbereiding

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangstekst (naar LB 490)

  V: Heden zult gij zijn glorie aanschouwen, hier is uw God. 

  A: Heden is onze Heiland geboren,

  Christus de Heer.

  V: God heeft gesproken: Gij zijt mijn zoon, 

  Ik heb u heden voortgebracht. 

  Koning zijt Gij op de dag van uw geboorte. 

  A: Heden zult gij het licht aanschouwen,

  Hier is uw God.

  Heden is onze Heiland geboren,

  Christus de Heer.

  V: Licht van licht, uit mensen genomen. 

  Kind voor ons geboren, zoon ons gegeven, 

  Hij zal genoemd worden: vrede op aarde. 

  A: Vrede op aarde voor alle mensen,

  ere zij God.

  Heden is onze Heiland geboren,

  Christus de Heer.

   

  V:  Zoals de zeebodem bedekt is met water, 

  zo zal de aarde met vrede bedekt zijn. 

  Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.

  A: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.

  Heden is onze Heiland geboren,

  Christus de Heer.

   

      Gloria: lied 305   Cantorij 1, Allen: 2 en 3

    Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam!

  Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam.

  Licht uit licht, vergezicht, steek ons met uw stralen aan

   

  Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet,

  die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt!

  Levenszon, liefdesbron, maak de tongen los voorgoed!

    Groet

   

    Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Lied 474 1, 4 en 6

   

  Hij ruilt met ons op vreemde wijs: Hij neemt ons vlees en bloed

  en geeft ons in zijns Vaders huis  zijn eigen overvloed.

   

  En nu ontsluit Hij weer de poort van 't schone paradijs.

  De cherub staat er niet meer voor. God zij lof, eer en prijs! 

   

  Gesprek voor/met de kinderen

   

  Lied 468

  Geef de Koning van uw leven wat de koningen Hem geven,

  breng uw schatten de verheven in de stal geboren Heer. 

   

  Laat uw loflied samenvallen met het lied der heil'gen allen,

  dat de hemelen weerschallen van die jubelende wijs.

   

  Eerste lezing: Jesaja 9:1-6

  Lied 471

   

  O, Jesu parvule, U leeft met ons mee,

  troost mij in mijn lijden, o puer optime.

  Uw komst zal ons bevrijden, voorbij zijn ach en wee.

  Schenk ons pais en vree, schenk ons pais en vree. 

   

  Hoor, heel de engelenschaar - jubelt gloria

  in excelsis Deo,

  o, waren wij ook daar. De aarde en de hemel

  ze zingen met elkaar nova cantica, nova cantica.

   

    Aankondiging van het Evangelie (staan)

  V: Halleluja. God is Koning met hoogheid is Hij bekleed, 

  God is met macht omgord. Halleluja

  A:

  Evangelielezing: Lucas 2:4-20

  A:

   

  Cantate van D. Buxtehude 

  voor meerstemmig koor, orgel, cello en twee violen

    voor een andere vertaling: zie lied 471)

   

  In dulci jubilo
  Nun singet und seid froh!
  Unsers Herzens Wonne
  Liegt in praesipio,
  Und leuchtet wie die Sonne
  Matris in gremio,
  Alpha es et O!

  In zoete vreugde
  Zingt nu en wees blij!
  De vreugde van ons hart
  ligt in de kribbe,
  en straalt als de zon
  in moeders schoot,
  U bent alfa en omega 

  (het begin en het einde: alles)!

  O Jesu parvule
  Nach dir ist mir so weh!
  Tröst mir mein Gemüte
  O puer optime
  Durch alle deine Güte
  O princeps gloriae.
  Trahe me post te!

  O tere Jezus
  Ik verlang zo naar U!
  Troost mijn gemoed
  O, beste der jongelingen
  Door al Uw goedheid
  O prins van de glorie.
  Breng me bij U!

  O Patris caritas!
  O Nati lenitas!
  Wir wären all verloren
  Per nostra crimina
  So hat er uns erworben
  Caelorum gaudia
  Eia, wären wir da!

  O liefde van de Vader!
  O zachtmoedigheid van de Zoon!
  We zouden allen verloren zijn
  Door onze zonden
  Maar hij heeft voor ons verdiend
  De vreugde van de hemel
  Waren we daar maar!

  Ubi sunt gaudia
  Nirgend mehr denn da!
  Da die Engel singen
  Novi cantica,
  Und die Schellen klingen
  In regis curia.
  Eia, wären wir da!

  Er is nergens meer
  vreugde dan daar!
  Waar de engelen
  nieuwe liederen zingen,
  en de bellen klinken
  in het hof van de Koning.
  Waren we daar maar!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      Verkondiging 

  Vreugde voor de wereld 

   

   

   

  Viering Heilig Avondmaal 

   

  Collecte en ondertussen klinkt muziek: 

  Freuet euch, ihr Christen alle

  Een liedmotet voor koor, strijkers en orgel 

  (Keimann, Rinke, Hammerschmidt, Knuth)

   

  Halleluja. (en o.a.:)

  Freuet euch, ihr Christen alle, Freue sich, wer immer kann,

  Gott hat viel an uns gethan; Freuet euch mit großem Schalle,

  Daß er uns so hoch geacht,Sich mit uns befreundt gemacht.

  Refr:

  Freude, Freude über Freude, Christus wehret alle Leide,

  Wonne, Wonne über Wonne, Er ist selbst die Gnadensonne.

  Halleluja. 

   

  Gebed over de gaven, voorbeden met de gezongen acclamatie:

  Stil gebed

   

  Lofprijzing 

   

  Heilig 

       

   

  Avondmaalsgebed, 

   

      afgesloten met:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

         

   

        Lam Gods

               

   

  Tijdens de uitdeling klinkt muziek 

   

  Ich steh an deiner Krippen hier

   

   

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

  Dankzegging

   

  wegzending en zegen

  De kinderen komen terug in de kerk, en stellen zich op voor de levende kerststal. Daarna zingen wij 

   

  Het lied van het geloof op Kerstmis 

  (M. van der Plas; melodie Once in Royal Davids City)

   

  ‘t Is gebeurd, het staat geschreven, in een veld bij Bethlehem

  Herders hebben ’t doorgegeven en wij luist’ren naar hun stem:

  In een dorp hier ver vandaan is God zelf voorbijgegaan.

  Zij geloofden toen zij zagen wat de engel had bericht.

  Alle twijfel, alle vragen vielen weg bij zoveel licht.

  En zij zagen niemand meer dan het Kind, hun God en Heer.

  Laten wij vandaag niet meer zijn dan die herders in de grot:

  mensen die maar in de leer zijn bij de wonderen van God;

  met een open mond van O, hoe verzint de Heer het zo.

   

  wegzending en zegen (staande)

          V: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Zijn woord is leven, een lamp voor onze voet, 

  Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

  de duisternis zal wijken uit ons hart.

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: zegen

  A:

   

  Lied 496 

   

  De herders hebben het gezien in de geboortestal:

  daar was het vrede en sindsdien  zingt elk dat overal. 

  Daar was het leven argeloos, verlosten waren zij. 

  Dor hout ging bloeien als een roos, woestijn werd tot een wei.

   

  Gij morgenster en mensenzoon, breng ons de nieuwe tijd, 

  waarin de wereld wordt bewoond door uw gerechtigheid. 

  Dan is uw heil aan ons geschied,  u allen even na, – 

  dan zingt de schepping weer dit lied  tot in de gloria.

   

  Voorgangers Martin van Wijngaarden

  Lea Kragt (voorbeden) namens DEG

  Zangers: AndreasCantorij

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lector: Sheila Lont 

  Violisten: Esther Papma

  Ernst-Jan de Koning

  Cellist: Paul Janse

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Jaco Boersma

  Koster:   Greet Postema-van den Berg

  Afbeeldingen: anonym en St. John's, Ashfield, NS Wales

   

  Orgelnaspel: Vom Himmel hoch da komm’ ich her  BWV 700

  Na de dienst is er koffie en thee!

  M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

   

  Morgen

  • 26 december, 17.00 uur Tweede Kerstdag

  Een gezellige kerstmaaltijd, aanmelding bij de pastorie. Niemand hoeft met

  Kerst alleen te zitten, ook voor vervoer kan gezorgd worden!

   

  Eerstvolgende diensten

  In de DEG

  • 8 Januar 1. 10.30 Gottesdienst und Neujahrsempfang

  In de ELG

  • 1 januari, 10.30 Naamgeving van Christus, viering Heilig Avondmaal, Martin van Wijngaarden met medewerking van leden van de AndreasCantorij, o.a. de lofzang van Simeon voor sopraan, fluit en orgel van G. Burgon, nadien nieuwjaarsreceptie. 

   

    Kerkenraden en voorganger

  wensen u een gezegende kerst

  en een voorspoedig 2023!

   

 • 24 dec 2022 - 17:00

  Viering met en in de Duitse Kerk aan de ś Gravendijkwal.

 • 18 dec 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de Vierde zondag van Advent

  18 december 2022

   

   

  Welkom in deze dienst van de Vierde Advent. In deze Adventsweken, op weg naar Kerst, zingen we steeds een ander Kyrie (het Gloria klinkt pas weer op Kerst). 

  Vandaag horen we van zangen over ‘vertrouwen’ en ‘opgeheven worden’. Zij klinken al in de Bijbel, maar in onze tijd mogen deze en vergelijkbare zangen de toon zetten.

   

  Voorbereiding 

  orgelspel ccccccccccccccccc

  klokluiden 

  zingen lied 444 

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (psalm 19) 

  v: Hemel laat gerechtigheid neer regenen, 

  laat haar neerstromen uit de wolken, 

  a: en laat de aarde zich openen 

  en ook het recht doen ontspruiten.

   

   v: De hemel verhaalt van Gods majesteit, 

           het uitspansel roemt het werk van zijn handen, 

  a:     de dag zegt het voort aan de dag die komt, 

          de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. 

  v:  Toch wordt er niets gezegd, geen woord 

         gehoord, het is een spraak zonder klank. 

  a:    Over heel de aarde gaat hun stem, 

          tot aan het einde van de wereld hun taal.

  v:    Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon: 

  a:    een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, 

          een held die vrolijk voort-rent op zijn weg. 

   

  v: Hemel laat gerechtigheid neer regenen, 

  laat haar neerstromen uit de wolken, 

  a: en laat de aarde zich openen 

  en ook het recht doen ontspruiten.

   

  Kyriegebed, eindigend met: Kyrie eleison.

  Kyrie

  groet

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  De Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen 

  Ontsteken van de vierde Adventskaars. 

   

  Wij zingen daarbij: 466:4

   

  Zondagslied 437

  Allen 1   3   5 en 6

  Mannen        2

  vrouwen             4

   

  Eerste lezing 1 Samuel 10: 17-24

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  Psalmwoord Halleluja. Kom, Heer, en toef niet langer, kom uw volk bevrijden. Halleluja.

   

  Evangelielezing Lucas 1:26-46a

  Wij zingen (met Maria) de verzen 46b tot en met 57 met lied 157a

  Slot van de lezing Lucas 1:56 

   

  Lofzang

   

  Lied 443

   

  Verkondiging 

   

  Lied 462 op de melodie van lied 730

   

  Gebeden en zegen

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel ccccccccccccccccccccccccc

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

   

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Lied voor de zegen (staande) 445 

   

  Zegen

  A:

   

  Orgelspel ccccccccccccccccccccccccc

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks -Knetsch

  Lezingen: Juliette Luisman

  Kinderkerk: Marjolijn Kroesbergen

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg 

  Camerabediening: Sheila Lont

  Illustratie: RvR uit L

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift 

  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  - Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  - Aansluitend is er in en met de gemeente overleg over de invulling van een profiel voor een aan te trekken predikant of kerkelijk werker voor tijdens de detachering van Martin van Wijngaarden aan de VU (1 september 2022- 1 september 2024, halftijds). Dit gesprek dat geleid wordt door de president van de Lutherse Synode, Andreas Wöhle, begint om 12.00 uur en duurt tot uiterlijk 14.00 uur. 

   

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

   

  Volgende diensten 

  • 24 december, Kerstavond, Seht!, een Duitstalige dienst om 17.00 uur in de Duitse kerk aan de ’s Gravendijkwal

  • 25 december, Kerstmorgen, Vreugde voor de wereld, samen met de Duitse gemeente, viering Heilig Avondmaal, met medewerking van de AndreasCantorij en instrumentalisten; onder andere de cantate van D. Buxtehude In Dulci Jubilo

  (de Duitse predikant is ziek, Martin van Wijngaarden zal in beide diensten alleen voorgaan)

  • 1 januari, Naamgeving van Christus, viering Heilig Avondmaal, Martin van Wijngaarden met medewerking van leden van de AndreasCantorij. Onder andere klinkt de lofzang van Simeon in een zetting voor sopraan, fluit en orgel van G. Burgon, nadien nieuwjaarsreceptie

   

  En:

  26 december, 17.00 uur Tweede Kerstdag

  • Een gezellige kerstmaaltijd, aanmelding bij de pastorie. Niemand hoeft met Kerst alleen te zitten, ook voor vervoer kan gezorgd worden!

   

 • Vesperviering

  11 dec 2022 - 16:00

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de Derde zondag van Advent

  11 december 2022

   

   

  Op weg naar Bethlehem!

   

  Welkom in deze vesper, een vroege avonddienst, op Drie Advent. De liederen – en dat zijn er nogal wat! – zijn deels ontleend aan de Engelse traditie van het Carols zingen. Een kinder-kerstverhaal klinkt vandaag al! 

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel Magnificat H. Scheidemann en 

  BWV 603 Puer natus in Bethlehem

  klokluiden 

  Lied O Little town of Bethlehem

  1 Cantorij; allen: overige strofen

  1 O little town of Bethlehem, how still we see thee lie!

  Above thy deep and dreamless sleep the silent stars go by;

  yet in thy dark streets shineth the everlasting light.

  The hopes and fears of all the years are met in thee tonight.

   

  O morning stars, together proclaim the holy birth,

  and praises sing to God the King and peace to all the earth. 

  For Christ is born of Mary, and, gathered all above

  while mortals sleep, the angels keep their watch of wond’ring love.

   

  How silently, how silently, the wondrous gift is giv’n!

  So God imparts to human hearts the blessings of his heav’n.

  No ear may hear his coming, but in this world of sin,

  where meek souls will receive him, still the dear Christ enters in.

   

  O holy Child of Bethlehem, descend to us, we pray,

  cast out our sin and enter in, be born in us today.

  We hear the Christmas angels the great glad tidings tell;

  O come to us, abide with us, our Lord Immanuel!

   

  mededelingen en voorbereiding (staan)

   

  V: Heer, open mijn lippen.

  A: Mijn mond zal zingen van uw eer

  V: God, kom mij ter hulp

  A: Heer, haast u mij te helpen

  V: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Zoals het was in het begin

  en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

  Amen. Halleluja.

   

  Openingsgebed 

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

  Lofzang van de vesper: het Magnificat, de lofzang van Maria

   

  Nu looft en prijst mijn ziel de Heer, 

  van vreugde jubelt heel mijn hart 

  in God die mijn verlosser werd. 

  Want welgevallig zag Hij neer 

  op mij, die door mijn nietigheid 

  niets anders dan zijn dienstmaagd ben. 

  Allen: 

   

  Zie! aangebroken is de dag, 

  dat elk geslacht aan 't jub'len gaat, 

  elk volk mij zalig prijzen zal. 

  Wat mij nu is geschied is groot:

  Wat kan de almacht niet bij God,

  Wiens naam alleen hoogheilig is.

  Allen: Magnificat! Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil! 

   

  Gods heil en zijn barmhartigheid

  Zal komen tot het laatst’geslacht,

  Voor al wie Hem verknocht wil zijn.

  Wie Hem met trots in ’t hart weerstaan,

  Laat Hij de kracht zien van zijn arm,

  Als heerser slaat Hij hen uiteen.

  Allen: Magnificat! Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil! 

  Wie zich verheffen in hun macht, 

  Hij haalt ze van hun tronen neer,

  Maar wie gering is beurt Hij op.

  De Heer verheft wie armoe lijdt,

  En schenkt zijn gunst in overvloed:

  De rijken zendt Hij ledig heen.

  Allen: Magnificat! Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil! 

   

  Hij gaat Zijn dienaar Israël,

  Met zijn ontferming tegemoet

  Indachtig Zijn barmhartigheid.

  Zoals Hij aan de vaderen sprak,

  aan Abraham en ’t nageslacht,

  zo blijft het in der eeuwigheid.

    Allen: Magnificat! Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil! 

   

  Ontsteken van de derde Adventskaars. 

  Wij zingen daarbij  : strofe 5 uit lied 466

  Cantorijzang: de weg naar Bethlehem

   

  Minikerstspel

  De kinderen ‘spreken’

  Wij allen ‘zingen’

  Afgewisseld met lied 464

  Soms staat de hemel op een kier: 

  een bode van de Heer komt hier

  verrast ons met een blij bericht,

  en zet de aarde in het licht!
   

  Een engel spreekt een meisje aan,

  hij groet haar, noemt haar bij haar naam:

  God kiest jou als zijn liefste uit,

  voor Hem ben jij de ware bruid!

   

  Scene 1 de keizer

  Scene 2 de engel

   

  De hemel spreekt, Maria hoort,

  zij geeft zich over aan dat woord.

  Daarom zal zij de moeder zijn

  van Gods geheim, een kindje klein!

   

  De hemel spreekt, de aarde lacht

  nu jong en oud een toekomst wacht!

  Maria zingt de woorden voor,

  wij stemmen in en zingen door!

   

  Scene 3 Maria en Jozef 

  Scene 4 in de stal in Bethlehem

   

  Dit is het, wat God heeft beloofd:

  Ik zend een vuur dat nooit meer dooft,

  een licht dat schijnt, een zon die straalt

  en over alle donker daalt.

   

  De hemel zingt de aarde voor.

  En samen vormen wij het koor

  dat God alleen de glorie zingt

  omdat zijn licht de nacht bedwingt!

  de Schriften gelezen en gezongen

  Inleiding op de Jesajalezing

  Lezing uit Jesaja 35:1-10

   

  Lied 608

  Inleiding op het Evangelie 

  Lezing uit het Evangelie: Matteus 11: 2-10

  Lied 466: 1, 2, 4 en 7 

   

  Rejoice in the Lord (Filippenzen 4:4 e.v.)

  Gebeden (in de volgorde van de vesper) en zegen

   

  V: Heer ontferm u

  A: Christus ontferm u

  Heer ontferm u

   

  V: Onze Vader, die in de hemelen zijt, 

  A: uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, 

  uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

  geef ons heden ons dagelijks brood, 

  en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, 

  maar verlos ons van het kwade, 

  want van u is het rijk en de kracht 

  en de heerlijkheid in eeuwigheid.   

  Amen.

   

  Voorbeden met de acclamatie:

  Afgesloten door een avondgebed

   

  Lied voor de zegen (staande) 454

   

   
   
   

    Voorafgaand aan de zegen

  V:     Kom tot ons, God, - naar U gaat ons verlangen uit

           Wek op uw kracht en schep ons nieuwe adem.

  A: Kom tot ons, God – wek op uw kracht

  V:     Kom tot ons, God –raak ons aan met uw liefde

           en genees ons met de gloed van uw genade.

  A: Kom tot ons, God – wek op uw kracht

  V:     Dat Gij ons draagt op de vleugels van uw vrede

          en nog ons voorgaat met de vonken van uw licht.

  A: Kom tot ons, God – wek op uw kracht

  V:     Dat Gij ons bouwt tot een hechte stad van recht,

           waar wij wonen in de weelde van uw zegen.

  A: Amen.

   

  V: God schenkt ons zijn zegen
  en bewaart ons voor onheil

  en geleidt ons tot eeuwig leven.

  A: Amen.

   

  Zingen 498: 1, 3 en 5

   

  Orgelspel J.S. Bach Valet will ich dir geben (Hoe zal ik u ontvangen)

   

  Na de dienst is er o.a. warme wijn (óók alcoholvrije!), 

  hapjes 

  en een toegift door de cantorij. 

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

  Zangers: AndreasCantorij 

  Lezingen: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries

  Verhaal: Laura Lindhout

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema 

  Camerabediening: Sheila Lont

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.

  nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Volgende diensten 

  • 18 december, Vierde Advent, Martin van Wijngaarden

  • 24 december, Kerstavond, Seht!, een Duitstalige dienst om 17.00 uur in de Duitse kerk aan de ’s Gravendijkwal.

  • 25 december, Kerstmorgen, Vreugde voor de wereld, samen met de Duitse gemeente, viering Heilig Avondmaal, met medewerking van de AndreasCantorij en instrumentalisten; onder andere de cantate van D. Buxtehude In Dulci Jubilo

  (de Duitse predikant is ziek, Martin van Wijngaarden zal in beide diensten alleen voorgaan)

  • 1 januari, Naamgeving van Christus, viering Heilig Avondmaal, Martin van Wijngaarden met medewerking van leden van de AndreasCantorij, nadien nieuwjaarsreceptie

   

  26 december, 17.00 uur Tweede Kerstdag

  • Een gezellige kerstmaaltijd, aanmelding bij de pastorie. Niemand hoeft met Kerst alleen te zitten, ook voor vervoer kan gezorgd worden!

   

  Vesperviering met verhaal voor de kinderen; na afloop een glas warme wijn. Let op: er is geen morgendienst!

   

  Informatie en aanmelden bij Lianda Groeneveld-Dettmeijer

 • 4 dec 2022 - 10:30

    Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de Tweede zondag van de Advent 

  4 december 2022 

   

   

  Vandaag steken we een adventskaars meer aan 

  en we zingen weer een ander kyrie.

  In deze dienst, waarin onze stagiair Helen Florijn voorgaat, 

  komt naast psalm 80 ook de melodie van lied 452 vaker terug: 

  Von Gott will ich nicht lassen

   

   

   

  Voorbereiding 

   

  muziek:  Von Gott will ich nicht lassen (lied 452)  

  D. Buxtehude

  klokluiden

   

  Lied   452

   

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (delen uit psalm 80)

   

  v: Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, 

  de Heer zelf komt van ver.

  a: Dan zal de Heer zijn machtige stem laten horen. 

  Jullie zullen verheugd zijn.

   

  v: Hoor ons, herder van Israël, 

  die Jozef leidt als een kudde. 

  a: U die troont op de cherubs, verschijn in luister 

  aan Efraïm, Benjamin en Manasse. 

  v: Laat uw kracht ontwaken, 

  kom, en red ons. 

  a: Leg uw hand op uw beschermeling, 

  het mensenkind dat u hebt grootgebracht. 

  v: HEER, God van de hemelse machten, 

  a: keer ons lot ten goede, 

  v: toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. 

   

  a: Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, 

  de Heer zelf komt van ver.

    Dan zal de Heer zijn machtige stem laten horen. 

  Jullie zullen verheugd zijn.

   

  Kyrie, na de Kyrie-oproep

  Een kyrie-lied 463: 1, 6, 7 en 8

   

  Groet

   

   

  Zondagsgebed

  V: Door Jezus Christus, onze Heer…

  A: … amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen 

   

  Ontsteken van de tweede Adventskaars. 

   

   

  Als de kinderen de kaarsen aansteken zingen wij daarbij 

  strofe 2 uit lied 466

   

  Zondagslied 439

   

  Eerste lezing Psalm 80:15-20

   

  Aankondiging van het evangelie (staan) en psalmwoord:

  Halleluja. Toon ons uw trouw, Heer,

  en geef ons uw hulp. Halleluja.

   en

   

    Lezing Lucas 21:25-33

    Lofzang

    

    Lied 321

   

  Verkondiging

    

         Lied 462

   

   

  Gebeden en zegen

   

  Collecte Tevens klavecimbel muziek: Aria “Spagnoletta” (16e eeuw, Susannevan Soldt manuscript, naar Von Gott will ich nicht lassen

   

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de acclamatie

                       

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Lied voor de zegen (staande) 448: 1, 3 en 9

   

  Zegen

  A:      

   

    Orgelspel: Von Gott will ich nicht lassen, D. Buxtehude

   

  Voorgangster:   Helen Florijn

  Kerkenraadslid: Ann Lemmers

  Lezingen door: Anne Toussaint-Hantsveit

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema- van den Berg 

  Illustratie: Psalm 80, anonieme ‘artists impression’

   

  -  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom! 

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

  • Volgende week geen ochtenddienst maar een vesper om 16.00 uur, nadien o.a. warme wijn, zie ook de opgavestroken om een bijdrage in de hapjes te verzorgen!

Pagina's