Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 26 feb 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor zondag

  Roept Hij mij aan

   

  26 februari 2023

   

     

   

   Welkom in deze dienst in de veertig dagen voorafgaande aan Pasen. In deze meer ingetogen periode zingen wij bijvoorbeeld steeds een ander Kyrie, Heer ontferm u. 

   

  De lezingen zijn dit jaar uit het Evangelie van Johannes, soms net iets ander dan volgens het rooster. In deze dienst lezen we over de bijzondere zalving van Christus. Christus betekent: gezalfde; wat betekent dat voor ons als christenen. We zingen er een voor ons nieuw lied bij.

   

  Voor de Dienst

                Orgelspel           D. Buxtehude Ein feste Burg ist unser Gott

  Klokluiden 

  Lied 217 

  Cantorij: 1, allen: 2, 4 en 5

   

  Voorbereiding

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, 25b

   

      Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

      Kyrie door de Cantorij van W. Byrd

          

      Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen 

   

  Zondagslied 898 allen        1      4

  mannen    2

  vrouwen      3

   

  Eerste lezing 1 Johannes 2:18-29

   

  Motet Deus tu convertens vivificabis nos, 

  et plebs tua laetabitur in te; 

  ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, 

  et salutare tuum da nobis. (L. Halmos)

  O God, als U zich naar ons toewendt, dan zult U ons doen herleven en uw volk zal U lofzingen;  Toon ons, Heer, uw barmhartigheid en schenk ons uw heil.

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Evangelielezing Johannes 12:1-8  

   

  Lied       563   

   

  Verkondiging 

   

  Lied 837: 1, 3 en 4  

   

  Gebeden en zegen

   

    collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

    tevens orgelspel J.G. Walther Ein feste Burg ist unser Gott 

   

    Gebed over de gaven

   

    Cantorijzang Pater Noster (Onze Vader) A. de Klerk

   

    Voorbeden met de gezongen acclamatie:

   

    Stil gebed

   

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Lied 536

   

  Zegen

   

  Voorganger: De Levende zegene en behoede u.

  De Levende doe zijn aangezicht

  over u lichten, en zij u genadig.

  De Levende verheffe

  zijn aangezicht over u en geve u vrede.

  Cantorij: Zegen ons en behoed ons,

  doe lichten over ons uw aangezicht

  en wees ons genadig.

  Allen:

   

   

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

  Lector: Susan Wong Loi Sing- Gunning

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Jaco Boersma

  Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

  Afbeelding: Anoniem

   

  Na de dienst 

  Is er koffie en thee!

  M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

   

  Versoberingslunch na de dienst. 

  Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. In 2023 zullen dit teksten uit het Johannes evangelie zijn; verhalen van vlak voor Pasen. Bovendien komen geregeld passie-liederen aan bod die we anders misschien niet zo snel zouden zingen.

  Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

  De bijeenkomsten zijn los van elkaar mee te maken. Verdere informatie bij een van de ouderlingen! 

  Van harte welkom!

   

 • Esto Mihi

  19 feb 2023 - 10:30

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de Vijftigste dag voor Pasen

  19 februari 2023

   

  Tot zeven maal zeventig maal (24ste zondag A)

     

   

   Welkom in deze dienst die al naar Pasen in de verte aftelt, 

  nog vijftig dagen.

   

  Sinds vorige week is de opening van de dienst wat meer uitgebreid; later dit jaar is de wereldverzameling van lutherse kerken in Krakau (Polen), daarover later meer. In aanloop daarnaartoe zijn teksten geschreven om voor te kunnen bereiden op thema’s die daar besproken worden, zoals dus de opening van de dienst. Zie ook het logo achterin dit liturgieboekje (en op het Dagboek). 

   

   

  Voor de Dienst

                Orgelspel         Improvisatie “Licht dat ons aanstoot” 

  (lied 601)

   

  Klokluiden 

  Lied   221

   

  Voorbereiding

  mededelingen en voorbereiding (staan)

   

  V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, 

  de Zoon en de Heilige Geest. 

  A: Amen

   

  V: Onze hulp is in de naam van God

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

  V: U die ons allen draagt, 

  A: bevestig ons tot één levend Lichaam – 

  verbonden in uw liefde 

  V: U die ons ziet staan in uw licht,

  A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, 

  met U leven, en de ander kennen. 

  V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, 

  wij tasten naar vrede. 

   

  A: Zegen ons met leven in één Geest.

  V: Amen

   

  Antifoon en psalm uit psalm 31: 

  V: Wees voor mij een rots, een toevlucht, 

  vesting die mij redding biedt. 

  U zult mijn gids zijn, 

  A: mij leiden, tot eer van uw naam.

         

  V: Bij u, HEER, schuil ik, 

  A: maak mij nooit te schande. 

  V: Bevrijd mij en doe mij recht, 

  A: In uw hand leg ik mijn leven, 

  V: HEER, trouwe God, u verlost mij. 

  A: Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, 

  V: want u ziet mijn ellende, 

  u kent de nood van mijn ziel, 

  A: u laat niet toe dat de vijand mij insluit, 

  V: u geeft mijn voeten de ruimte. 

   

  A: Wees voor mij een rots, een toevlucht, 

  een vesting die mij redding biedt. 

  U zult mijn gids zijn, 

  mij leiden, tot eer van uw naam

   

      Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

      Kyrie

                  

    Gloria: 

                 

  Groet

   

      Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Lied Psalm 77: 4, 5 en 6

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied 909 (Wat God doet dat is welgedaan)

   

  Eerste lezing Jesaja 38:1-6

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, 

  want u ziet mijn ellende, u kent de nood van mijn ziel. (ps.31:8)

  en

   

   

  Evangelielezing Mattheus 18:21-35

  Lofzang:

   

  Lied Lied 544 vers 1 en 2

   

  Verkondiging 

   

  Lied  796 geheel

   

  Gebeden en zegen

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens muziek   Der Tag ist hin, G. Oley

  gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Lied 536 geheel

   

  V: zegen

  A:

   

  Orgelnaspel: Concerto in a I. allegro , J.S.Bach (BWV 593)

   

   

  Voorganger: ds. Bob Becking

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lector: Sheila Lont

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

  Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

  Illustratie: TenBos, kerkbodegem, België

   

  Na de dienst 

  Is er koffie en thee!

  M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

   

   

 • 12 feb 2023 - 10:30

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de Zestigste dag voor Pasen

  12 februari 2023

   

     

   

   Welkom in deze dienst die al naar Pasen in de verte aftelt, 

  nog zestig dagen.

  In deze dienst lezen over de door God geschapen wereld en hoe een zaaier daar zijn weg vindt loopt. De wereld mag een plaats van heil zijn, en onze tijd ook een tijd van heil; wat weerbarstig?! 

   

  Voor de Dienst

                Orgelspel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Klokluiden 

  Lied 216

   

  Voorbereiding

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon  en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, lied 8a 

   

      Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

      Kyrie

                  

    Gloria: 

                 

  Groet

   

      Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Lied 162

  Gesprek met de kinderen

  Zondagslied 765: 1, 2, 3 

  Eerste lezing Genesis 1:1-13

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord Halleluja. Uw Woord is een lamp voor mij voet, 

  een licht op mijn pad. Halleluja.

  en

   

  Evangelielezing Lucas 8:4-15

  Lofzang:

   

  Lied 765: 4, 5 en 6

  Verkondiging 

  Lied   513

   

  Gebeden en zegen

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel XXX  

  gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Lied 910

   

  V: zegen

  A:

   

  Orgelnaspel:

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks- Knetsch

  Lector: Arjen de Vries

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Joel Wildschut

  Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

  Illustratie: M. Buonarotti

   

  Na de dienst 

  Is er koffie en thee!

  M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

   

 • 5 feb 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de Zeventigste dag voor Pasen

   

  5 februari 2023

   

   

     

   

   Welkom in deze dienst die al naar Pasen in de verte aftelt, 

  nog zeventig dagen.

   

  In deze Avondmaalsdienst  lezen we het verhaal van de werkers in de wijngaard. Ongeacht het aantal uren inzet was voor iedereen de uitbetaling gelijk. De gedachte erachter betrof geen som, maar meer: 

  Genade = Genade! 

   

  Voor de Dienst

                Orgelspel D. Buxtehude zondagslied 966 BUXWV 218 

  Es ist das Heil uns kommen her

   

  Klokluiden 

  Lied 275: 1, 2 en 4

   

  Voorbereiding

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, uit psalm 18

           v: In mijn nood riep ik tot de Heer, 

  ik schreeuwde naar mijn God om hulp. 

  In zijn paleis hoorde hij mijn stem,

          a: mijn roepen bereikte zijn oren.

   

          v: Ik heb u lief, Heer, mijn sterkte,

          a: Heer, mijn rots,

          v: mijn vesting, mijn bevrijder,

          a: God, mijn steenrots, 

          v: bij U kan ik schuilen,

          a: mijn schild,

          v: kracht die mij redt, mijn burcht.

          a: U bent de redder van het vertrapte volk,

          v: wie zich hoog wanen, brengt u ten val.

          a: U bent het die mijn lamp doet schijnen,

          v: U, Heer, mijn God, verlicht mijn duisternis.

   

          a: In mijn nood riep ik tot de Heer, 

  ik schreeuwde naar mijn God om hulp. 

  In zijn paleis hoorde hij mijn stem,

  mijn roepen bereikte zijn oren.

   

      Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

      Kyrie

                  

    Gloria: 

           

   

  Groet

   

    

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen 

   

  Zondagslied 966: 1, 2, 3 en 4

   

  Eerste lezing Maleachi 3:7-9 en 16-22

   

  Aankondiging van het Evangelie (blijft u zitten)

  Psalmwoord Halleluja. God is koning, laat de aarde juichen, 

  Laat vreugde heersen van kunst tot kust. Halleluja.

  en

   

   

  Evangelielezing Matteus  20:1-16a 

  in combinatie met Lied 5 uit Zingend geloven

  (op de melodie van lied 543)

   

  Bijbelverzen 1-3

  Couplet 1

  Die vroeg zijn aangeworven, van die wordt veel gevraagd: 

  zij zwoegen van de morgen tot midden in de nacht. 

  Die later zijn gekomen, die krijgen veel te veel, 

  ze vragen met de vromen een evenredig deel. 

   

  Bijbelverzen 4-5

   

  Couplet 2 

  De vroegen zijn de vroeden, de pioniers van ouds,

  die God reeds vroeg ontmoetten; zijn stem is hun vertrouwd.

  Die later zijn gekomen, die krijgen evenveel,

  de daders en de dromers een evenredig deel.

   

  Bijbelverzen 6-8

   

  Couplet 3 en 4

  De werkers van het elfde, het late avonduur,

  die krijgen toch hetzelfde als iedere pionier.

  Die later zijn gekomen, zij krijgen evenveel,

  de oudsten of de jongsten: een evenredig deel.

   

  Wat is er niet verdragen? Wat is er niet geduld?

  De hitte van de dagen, de wroeging van de schuld.

  Die later zijn gekomen, verwachten evenveel,

  zij laten het zich lonen met evenredig deel.

   

  Bijbelverzen 9-12

   

  Couplet 5 en 6

  De dag is haast gestorven, de as bedekt met vuur;

  de nacht verwekt de morgen, en wij, wij staan te huur.

  Die later zijn gekomen, die krijgen evenveel,

  de slimmen en de slomen, een evenredig deel.

   

  Wij hebben lang gezwegen, wij vragen uit één mond,

  geef ons het loon des levens, geef ons de volle pond!

  Die later zijn gekomen, die geeft hij evenveel,

  die slapen en die sloven, een evenredig deel.

   

  Bijbelverzen 13-16

   

  Couplet 7

  De alleroudste ouder, het allerjongste kind,

  zij krijgen Gods genade, dat is het volle loon.

  Die later zijn gekomen, die krijgen evenveel,

  genade zal hun lonen, een evenredig deel.

    

  Verkondiging 

   

  Lied   361

   

  viering Heilig Avondmaal

   

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens klavecimbelspel BWV 825 Partita I I. Praeludium  

   

  Gebed over de gaven

   

   

        Voorbeden met de gezongen acclamatie:

   

  Stil gebed

    prefatie

  lofprijzing

  Heilig

   

  Avondmaalsgebed, afgesloten met:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Lam Gods

   

  Uitdeling

  Tijdens de uitdeling klinkt orgelspel:

  J.G. Walther Variaties over Schmücke dich o liebe Seele

   

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

  Dankzegging

         

   

  Lied 967: 1, 2, 6 en 7

   

  Wek de dode christenheid uit haar zelfverzekerdheid;

  zend uw stralen overal, dat de aarde U loven zal.

  Erbarm U, Heer.

   

  Laat ons zo uw heerlijkheid zien in deze donk're tijd,

  opdat wij nu en voortaan trouw U ter beschikking staan.

  Erbarm U, Heer.

   

  Alle eer en macht en kracht worde, Heer, U toegebracht;

  heel de mensheid stemme saam in de drieklank van uw naam. Erbarm U, Heer.

   

  V: zegen

  A:

   

   

   

  orgelnaspel: J.P Kellner Was Gott tut, das ist wohl getan

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

  Lector: Dorine de Koning

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Jaco Boersma

  Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

  Illustratie: chistianitymalaysia

   

  Na de dienst 

   

  Is er koffie en thee!

  M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

   

 • 31 jan 2023 - 13:00

   

  Trouwdienst van

   

  Erik en Marjolein Kroesbergen

   

   

  Op dinsdag 31 januari om 13.00 uur 

  in de Lutherse Andreaskerk te Rotterdam

   

  Voorbereiding 

  orgelspel

   

  klokluiden en binnenkomst bruidspaar

   

  Zingen lied 275

   

  Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

  niet hoog en breed van ons vandaan. 

  Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

  dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

   

  Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

  en niemand heeft U ooit gezien. 

  Maar wij vermoeden en geloven 

  dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

   

  Gij zijt in alles diep verscholen, 

  in al wat leeft en zich ontvouwt. 

  Maar in de mensen wilt Gij wonen 

  met hart en ziel aan ons getrouwd. 

   

   

  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

  waar ook ter wereld mensen zijn. 

  Blijf zo genadig met ons bezig, 

  tot wij in U volkomen zijn.

   

  Welkom en voorbereiding

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

   

  roep om erbarmen

   

  Kyrieimage.png

    

   

  gloriaimage.png

   

       

   

  groet

   

            image.png

   

  openingsgebed

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Zingen 103a: 1 

   

  Eerste lezing door Celeste

  ‘menselijke verbondenheid’ 

  Tobias 8:4-8

  Toen stond Tobias van het bed overeind en zei tegen Sara: 'Laten we bidden dat de Heer zich over ons ontfermt en ons beschermt.' Ook zij stond op en zij baden samen om ontferming en bescherming. Tobias bad: 'Gezegend bent U, God van onze voorouders geprezen zij uw naam in alle eeuwigheid. Laat de hemel en heel uw schepping U voor eeuwig en altijd prijzen. Gij hebt Adam gemaakt en hem zijn vrouw Eva als helper en metgezel gegeven en uit hen is heel het menselijk geslacht voortgekomen. U hebt gezegd: Het is niet goed dat de mens alleen is; ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Ik zeg u dat ik deze vrouw niet uit begeerte heb getrouwd, maar omdat ik trouw aan uw wet wil zijn. Toon ons uw barmhartigheid en mogen wij samen oud worden.' Hierop zeiden zij gezamenlijk: ‘Amen, amen’.

   

  Zingen 103a: 3

  De Heer is als een vader,

  die voor zijn kinderen 't beste wil;

  wie Hem vertrouwend naad'ren,

  die geeft Hij rust, die maakt Hij stil.

  Hij immers kent ons broze

  bestaan, want stof zijn wij,

  een teer geluk, als rozen

  zo schoon, zo snel voorbij;

  als gras zijn wij, als blaren,

  wanneer de najaarswind

  door 's levens boom komt varen,

  wie is er die ze vindt?

   

  Evangelielezing ‘goddelijke verbondenheid’

  Johannes 15: 9-17 (staande)

  Lofzang

  alofziju.png

   

  Zingen 970

   

  Ranken zijn er vele, één is de stam,

  wijnstok van het leven,

  ranken zijn er vele, één is de stam,

  wij zijn één in Christus.

   

  Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,

  Geest van Jezus Christus,

  gaven schonk Hij vele, één is de Geest,

  wij zijn één in Christus.

   

  Velen mogen dienen als onze Heer,

  Hij wast onze voeten,

  velen mogen dienen als onze Heer,

  wij zijn één in Christus.

   

  Leden zijn er vele, één is zijn kerk,

  wij zijn Christus’ lichaam,

  leden zijn er vele, één is zijn kerk,

  wij zijn één in Christus.

   

  Preek

   

  trouwbeloven

   

  Zingen 868

   

  Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;

  heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.

  Hij die u leidt,

  zodat uw hart zich verblijdt,

  Hij heeft zijn woord u gegeven.

   

  Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,

  lof zij de hemelse liefde die over ons regent.

  Denk elke dag

  aan wat zijn almacht vermag,

  die u met liefde bejegent.

   

   trouwbeloften van

   

  Hendrik Gerrit Wouter Kroesbergen

  Marjolein Theodora Maria Kroesbergen-Both

   

  vragen

  ringen aangereikt door Ellenora

  zegen

   

  zingen Lied 791

  Liefde die ons hebt geschapen,

  vonk waarmee Gij zelf ons raakt,

  alles overwinnend wapen,

  laatste woord dat vrede maakt.

   

  Liefde luidt de Naam der namen,

  waar­mee Gij U kennen laat.

  Liefde vraagt om ja en amen,

  ziel en zinnen metterdaad.

   

  Liefde waagt zich­zelf te geven,

  ademt op van goede trouw.

  Liefde houdt ons in het leven,

  daarop hebt Gij ons gebouwd.

   

  Liefde laat zich voluit schenken,

  als de allerbeste wijn.

  Liefde blijft het feest gedenken,

  waarop wij Uw gasten zijn.

   

  Liefde boven alle liefde,

  die zich als de hemel welft,

  over ons: wil ons genezen,

  Bron van liefde, Liefde zelf.

   

  gebeden

   

  collecte Stichting hulphond Nederland

  tevens orgelspel door de vader van de bruid: Jan Both

   

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

  image.png

   

  Stil gebed 

   

  Onze Vader

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade.

  doxologie-onzevader.png

   

  wegzending en zegen

   

  Zingen Lied 416

  Ga met God en Hij zal met je zijn:

  bij gevaar, in bange tijden,

  over jou zijn vleugels spreiden.

  Ga met God en Hij zal met je zijn.

  Ga met God en Hij zal met je zijn:

  in zijn liefde je bewaren,

  in de dood je leven sparen.

  Ga met God en Hij zal met je zijn.

   

  Ga met God en Hij zal met je zijn,

  tot wij weer elkaar ontmoeten,

  in zijn naam elkaar begroeten.

  Ga met God en Hij zal met je zijn.

   

  Zegen

  Gemeente: image.png

   

   

   

  Orgelnaspel

  Tevens mogelijkheid tot feliciteren bij de kansel

  Na de dienst is er koffie met wat lekkers in de paardenkamer

   

  In deze dienst

  Voorganger Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid Nel Merks - Knetsch

  Organist Niels Jan van der Hoek

  Koster Greet Postema – van den Berg

   

Pagina's