Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 18 feb 2024 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst voor zondag Invocavit

  de eerste zondag van de Veertigdagentijd

   

  18 februari 2024

   

   

  Allen van harte welkom in de Andreaskerk op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd. Vandaag horen we over het weerstaan van verleidingen, versobering en bemoediging. Jezus Christus gaat ons daarin voor.

   

  Orgelspel: improvisatie Lied 536

   

  Klokluiden

   

  Lied 536

   

  Mededelingen

   

  VOORBEREIDING

   

  Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven 

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (uit Psalm 91) met antifoon

   

  V: Roep je Mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn,

  je bevrijden en met roem overladen.

   

  Zingen Psalmlied 91a: 1 en 2
  (allen herhalen de antifoon, na het zingen van de psalm)

   

  A: Roep je Mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je
        zijn, je bevrijden en met roem overladen.

   

   

  V: Kyrie-oproep

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

   

  Het ‘Ere zij God in den hoge’ vervalt in de Veertigdagentijd. 

  In plaats daarvan zingen we dit ingetogen lied.

   

  HET WOORD - DE SCHRIFTEN

   

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus, onze Heer.

  A: Amen.

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Lied 40-dagentijd:

  Engelen in de woestijn

  zullen voor je zorgen. 

  Zo zal God dicht bij je zijn

  elke nieuwe morgen.  

   

  Eerste lezing: Jesaja 58:1-9

  Zondagslied: Lied 898

   

  V: (aankondiging van het Evangelie) (staan)

   

  In de Veertigdagentijd klinkt er geen Halleluja.

   

  Evangelielezing: Matteüs 4:1-11

   

   

  Credo Lied 341 (staan)

   

  Preek

   

  Lied 538: 1 en 4

   

  GAVEN EN GEBEDEN

   

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: J.N. Hanff - Ein feste Burg ist unser Gott

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  WEGZENDING EN ZEGEN

   

  Lied voor de zegen: Lied 263 (staan)

   

  Zegen

   

  Orgelmuziek: BWV 537 Fantasia in c mineur

   

  Voorganger: Helen Florijn

  Kerkenraadslid van dienst: Arnold Filius

  Lector: Sheila Lont

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Joel Wildschut

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
    

  • In de Veertigdagentijd is er elke zondag na de dienst ‘Soep op zondag’. In een gezellige sfeer, bij een kop soep met brood, praten we met elkaar na over de dienst. Vandaag voor de eerste keer! Vindt u het leuk om een keer de soep klaar te maken? Neem dan contact op met Lianda Groeneveld.
    

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag Reminiscere, de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Met als voorganger Erna van Wijngaarden.
    

 • 14 feb 2024 - 19:30

  Goud van Noord heeft onze gemeente uitgenodigd deel te nemen aan de Aswoensdag-viering in de Bergsingelkerk

 • Esto Mihi

  11 feb 2024 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  voor zondag Quinquagesima

  (de derde zondag van de Paaskring)

   

  11 februari 2024

   

  Afbeelding met verven, kleding, kunst, Menselijk gezicht</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

  Deze zondag heet ook wel ‘Esto Mihi’, de beginwoorden in het Latijn van de antifoon voor deze zondag: ‘Wees voor mij een rots…’.

   

  Voorbereiding

  Orgelspel: (naar Lied 909, zondagslied)    
  Was Gott tut, daß ist wohlgetan (J. Pachelbel)

   

  Klokluiden

  Psalm 150: 1 en 2 Loof God, loof Hem overal

   

  Mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (uit Psalm 31) met antifoon

   

  V: Wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt. U zult mijn gids zijn, mij leiden tot eer van uw naam.

   

  Zingen Psalm 31: 1, 2 en 3
  (allen herhalen de antifoon, na het zingen van de psalm)

   

  A: Wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt. U zult mijn gids zijn, mij leiden tot eer van uw naam.

   

  Kyrie

  V: Kyriegebed

  Gloria

  Groet

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen.

   

  De Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied 909: 1, 2 en 3 Wat God doet, dat is welgedaan

  Eerste lezing: Psalmen 31: 1-10, 15-17

   

  Lied 320: 1, 2, 3 en 5 Wie oren om te horen heeft

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  V: Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, want u ziet mijn ellende, u kent de nood van mijn ziel. Halleluja. (Psalm 31:8)

   

  Evangelielezing: Marcus 1: 29-31

   

  Credo Geloofsbelijdenis van Nicea (staan)

   

  Wij geloven in één God, de almachtige Vader,

  Maker van hemel en aarde,

  van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

  En in één Heer Jezus Christus,

  de eniggeboren Zoon van God,

  uit de Vader geboren voor alle eeuwen,

  licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God,

  geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader:
  door wie alle dingen geworden zijn;

  die om ons mensen en om ons behoud
  is neergedaald uit de hemelen,

  en is vleesgeworden uit de Heilige Geest en de maagd Maria,

  en is mens geworden; 

  die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus, 

  geleden heeft en begraven is

  en op de derde dag is opgestaan naar de Schriften;

  is opgevaren naar de hemelen

  en zit aan de rechterhand van de Vader,

  en die zal wederkomen in heerlijkheid,
  om te oordelen levenden en doden;
  en zijn rijk zal geen einde hebben.

  En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt,

  die voortkomt uit de Vader en de Zoon,

  die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten;

  in één, heilige, katholieke en apostolische kerk;

  wij belijden één doop tot vergeving van zonden;

  wij verwachten de opstanding der doden

  en het leven in de wereld die komt.

  Amen

   

  Verkondiging

   

  Lied 422: 1, 2 en 3 Laat de woorden die wij hoorden

   

  Gebeden en zegen

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: M. Reger “Seelenbrautigam” (Jezus, ga ons voor)

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  Wegzending en zegen

  Lied voor de zegen: Lied 835: 1, 2, 3 en 4  Jezus ga ons voor

   

  Zegen

   

  Orgelmuziek: J.Chr. Kellner bew. ‘Was Gott tut, daß ist wohlgetan’

   

  Voorganger: Elsa Aarsen-Schiering

  Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

  Lector: Dorine de Koning

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

   

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag Invocavit, de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Met als voorganger onze pastoraal werker Helen Florijn. 

  • In de Veertigdagentijd is er elke zondag na de dienst ‘Soep op zondag’. In een gezellige sfeer, bij een kop soep met brood, praten we met elkaar na over de dienst. Vindt u het leuk om een keer de soep klaar te maken? Neem dan contact op met Lianda Groeneveld.

   

  • We zijn door ‘Goud van Noord’ uitgenodigd voor de Aswoensdag-viering in de Bergsingelkerk. Woensdag 14 februari om 19.30 uur.
    

 • 4 feb 2024 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor zondag Sexagesima

  (de tweede zondag van de Paaskring)

   

  4 februari 2024

   

   

  Een zaaier ging uit om te zaaien, hij zaaide zo wijd als de wind,
  zo wijd als de winden waaien waar niemand een spoor van vindt. 

  Voorbereiding 

  Orgelspel Franz Tunder - “Komm’ Heiliger Geist, Herre Gott”

  Klokluiden 

  Lied 208 Nu wordt het licht, de dag breekt aan

   

  mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (met antifoon uit Psalm 44)

   

  Voorganger zingt de antifoon:

  Waakt op, waarom slaapt Gij, HEER, ontwaak. Verstoot niet voor eeuwig. Sta op, kom ons te hulp. Verlos ons, omwille van uw goedertierenheid.

   

  Zingen Psalm 44: 1, 4 en 11

   

  Voorganger zingt de antifoon

   

  Kyrie

  V: Kyriegebed

  Gloria 

  V: Gloriagebed

     

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: …. door Jezus Christus onze Heer. A: Amen 

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen én de groten: geloven is eigenwijs zijn!

   

  Lied 923 Wil je wel geloven dat ‘t groeien gaat

  (Na dit lied gaan de kinderen naar hun eigen ruimte)

   

  Eerste lezing Joël 2: 12-19

   

  Zondagslied 764 Een zaaier ging uit om te zaaien

   

  Aankondiging van het Evangelie (gemeente gaat staan)

   

  Halleluja (gezongen door de voorganger)

  Psalmwoord Uw woord is een lamp voor mijn voet,
  een licht op mijn pad. Halleluja!

  Halleluja (gezongen door allen)

   

  Evangelielezing Lucas 8: 4-15

  Verkondiging

   

  Lied 765 Gij hebt met uw brede gebaren

   

  Viering Avondmaal

   

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek, tevens orgelspel

  Johannes Brahms - “Schmücke dich, o liebe Seele”

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven
   

  Voorbeden met gezongen acclamatie:

  Stil gebed

  Lied 382 O alle gij dorstigen

  prefatie

  lofprijzing (eindigend met “…de lof van uw heerlijkheid”)
  sanctus

   

  Avondmaalsgebed, afgesloten met:

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  Agnus Dei

   

  Nodiging en uitdeling

  Tijdens de uitdeling klinkt: J.S. Bach - “Schmücke dich, o liebe Seele” (BWV 654)

  Vredegroet
   

  Na de uitdeling wensen we elkaar in de kring de vrede van Christus

   

  V: De vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

  Dankzegging

  Lied voor de zegen (staande) 981 Zolang er mensen zijn op aarde

   

  Wegzending


   

  Zegen

    

   

  Orgelspel: Georg Böhm - Präludium a-Moll

   

  Voorganger: ds. Wim van Beek

  Kerkenraadslid van dienst: Mies de Vries - Langelaar

  Lezingen: Juliette Kreuger

  Organist: Gerard Verweij

  Camera: Jaco Boersma

  Hulpkosters: Nel Merks en fam. Kroesbergen

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

   

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

   

  • Vandaag is er na afloop van de dienst catechisatie voor jongeren. Meer informatie bij onze pastoraal werker Helen Florijn.

   

  • Het formulier met uw toezegging voor Kerkbalans kunt u inleveren in de box in de Paardenkamer, of per post of e-mail toesturen. Alvast bedankt namens de kerkrentmeesters!

   

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 11 februari, met als voorganger Elsa Aarsen-Schiering.

  • Donderdag 8 februari is er het Leerhuis over de Bijbel, geleid door Elsa Aarsen-Schiering. Dit begint om 10.00 uur. Allen welkom!

 • 28 jan 2024 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  voor zondag Septuagesima

  (eerste zondag van de Paaskring)

  28 januari 2024

   

   

  Deze zondag is een grens-ganger: hij hoort tot de laatste zondagen van Epifanie of tot de eerste van de Paaskring. Een helder licht, een goed woord moge ons begeleiden op onze weg, zodat we niet verdwalen.

  Voorbereiding

  Orgelspel: J.S. Bach Liebster Jesu wir sind hier

   

  Klokluiden

  Lied 326 

   

  Mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm met gezongen antifoon (uit Psalm 66)

   

  Voorganger zingt antifoon:

  Heel de aarde zal U aanbidden, loven uw naam.

   

  Zingen Psalm 66: 1, 3 en 7

   

  Allen zingen de antifoon:

   

  Kyrie

   

   

  Gloria - Luthers uitgebreid

   

  V: Wij danken U, God, om al het goede dat wij van U ontvingen.
  Groot zijt Gij!

  A: GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE….

  V: Wij loven U, Christus,
  Gij wijst ons de weg van liefde en ontferming
  met heel de wereld.

  A: GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE….

  V: Wij prijzen U, Geest van God, Adem van leven,
  help ook ons, nu en altijd.

  A: GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE….

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen.

   

  De Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied: Lied 527

   

  Eerste lezing: Deuteronomium 18: 9-20

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  V: Mijn ziel ligt neergedrukt in het stof,
  laat mij leven zoals U hebt beloofd.
  Halleluja. (Psalm 119: 25)

   

  Evangelielezing: Markus 1: 21-28

   

   

  Credo Lied 534 (staan)

   

  Verkondiging

   

  Lied 313: 1, 3 en 4

   

  Gebeden en zegen

   

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: J.Chr. Oley - Der Tag ist hin, mein Jesu bei mir bleibe

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

   

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  Wegzending en zegen

   

  Lied voor de zegen: Psalm 18: 1, 8 en 9

   

  Zegen

   

  Orgelmuziek: Bewerking over Psalm 18

   

   

  Voorganger: ds. Diederiek van Loo

  Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

  Lector: Hellen Blanca

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Mies Langelaar

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

   

  • De volgende dienst in deze kerk is op 4 februari, zondag Sexagesima. Met als voorganger ds. Wim van Beek, voormalig predikant van de Vaste Burchtkerk (Rotterdam-Zuid). In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Na de dienst is er catechisatie voor de jongeren, meer informatie bij Helen Florijn.
    

  • Wilt u meedenken over de toekomst van onze gemeente? Wilt u bijdragen aan de schets voor het profiel van onze nieuwe predikant? De Kerkenraad heeft uw inbreng nodig! 

  Koffie, iets lekkers erbij en een afsluitende lunch zijn aanwezig, u ook? Welkom bij de gemeentevergadering, zaterdag 3 februari van 10.00 - 12.30 uur in de Andreaskerk.
  Aanmelden bij Mies Langelaar (m.langelaar55@gmail.com, 0653167445) of kosteres Greet Postema.

  Actie Kerkbalans 2024 weer van start!

  Als kerk willen we ook in de toekomst een plek zijn waar iedereen terecht kan. Als plek om het geloof te vieren en elkaar te ontmoeten. Dat is alleen mogelijk wanneer we met elkaar voldoende opbrengen. Daarom vragen wij u als lid van de Lutherse Gemeente Rotterdam ook dit jaar weer om een financiële bijdrage. Om met een eigen kerkgebouw, dominee en organist te kunnen blijven voortbestaan zijn er meer bijdragen van leden nodig. 

   

  Om een predikant te kunnen beroepen moet onze gemeente bij de PKN een solvabiliteitsverklaring indienen. Hierin moeten wij aantonen dat de Lutherse Gemeente Rotterdam een financieel solide basis heeft en op lange termijn een predikant kan betalen. Uw toezegging aan Kerkbalans 2024 is daarmee belangrijker dan ooit. Meer informatie vindt u in de brief die per post is verstuurd of via: www.luthersrotterdam.nl/kerkbalans

   

  Het ingevulde formulier met uw toezegging voor Kerkbalans 2024 kunt u digitaal aanleveren of achterlaten in de speciale box in de kerk! Voor vragen kunt u terecht bij kerkrentmeester Jeroen van Velzen.

   

Pagina's