Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 8 apr 2022 - 16:00
 • 3 apr 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de vijfde zondag in de 40-dagen

  Judica/ doe mij recht

  3 april 2022

  Een bijzondere dienst in deze veertigdagentijd, naast de viering van het Heilig Avondmaal zal ook nu weer iets van de rijke lutherse spiritualiteit en muziek klinken. Een bijzonder werk van Pergolesi dat door Bach bewerkt werd met onder meer de tekst van psalm 51.

  Met deze zondag begint de echte passietijd, de laatste twee weken voorafgaande aan Pasen. De voorbereiding op Pasen wordt gemarkeerd door het paars op het altaar, en in de liturgie door het vervallen van het halleluja en het gloria.

  In deze diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie. Vandaag lied 970; een lied dat Christus tot centrum van ons geloofsleven maakt; 

  vandaag toegespitst op “vrij van zonden”.

  Voorbereiding

  Orgelspel H. Scheidemann- Erbarm dich mein, o Herre Gott

  (Luthers bewerking naar Ps. 51)

  Klokluiden 

  Lied 275: 1, 4 en 5

   

    mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

      Psalm: 51 a 

   

      Kyrie V: Kyriegebed.

  A:   Kyrie: 299 H (alleen de eerste zes regels) 

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Woord voor/met de kinderen

  Zondagslied: 530 (nieuwe invulling!)

  Eerste lezing:        Romeinen 3:21-31

  Lied:       970

  Evangelielezing:      Johannes 8:46-59

  A:  

   

  Verkondiging, in combinatie met: 

  Delen uit Psalm 51 aan de hand van de muziek van het Stabat Mater van G. Pergolesi. J.S. Bach bewerkte dit stuk bovendien met de tekst Tilge, Höchster, meine Sünden (dat is de psalmtekst, met hieronder de vertaling van Ria van Hengel)

   

  Vers 1 (Largo)

  Tilge, Höchster, meine Sünden, Wis, Allerhoogste, mijn zonden uit,

  deinen Eifer lass verschwinden, laat uw woede verdwijnen,

  lass mich deine Huld erfreun.         geef mij de vreugde van uw genade.

   

  Vers 11 - 15 (Andante)

  Schaue nicht auf meine Sünden, Kijk niet naar mijn zonden,

  tilge sie, lass sie verschwinden, wis ze uit, laat ze verdwijnen,

  Geist und Herze schaffe neu.         schep nieuwe geest en een nieuw hart.

   

  Stoß mich nicht von deinen Augen, Verwijder mij niet uit uw ogen

  und soll fort mein Wandel taugen, en om mijn gedrag te verbeteren

  o, so steh dein Geist mir bei.       vraag ik of uw geest mij wil bijstaan.

   

  Gib, o Höchster, Trost ins Herze, Geef, Allerhoogste, troost in mijn hart,

  heile wieder nach dem Schmerze, genees mij weer na de pijn

  es enthalte mich dein Geist.         laat uw geest mij bewaren.

   

  Denn ich will die Sünder lehren, Want ik wil de zondaars leren

  dass sie sich zu dir bekehren         dat ze zich tot u bekeren

  und nicht tun, was Sünde heißt. en niet zondigen.

   

  Lass, o Tilger meiner Sünden,         Laat, o wisser van mijn zonden

  alle Blutschuld gar verschwinden, alle bloedschuld verdwijnen

  dass mein Loblied, Herr, dich ehrt. zodat mijn loflied, Heer, u eert.

   

  Vers 17 en 18 (Largo)

  Denn du willst kein Opfer haben, Want u wilt geen offer ontvangen,

  sonsten brächt ich meine Gaben, anders zou ik u mijn gaven brengen,

  Rauch und Brand gefällt dir nicht. rook en vuur bevallen u niet.

   

  Herz und Geist, voll Angst und U zult hart en geest

  Grähmen, vol angst en verdriet,

  wirst du, Höchster, nicht beschä- niet beschamen, Allerhoogste,

  men,

  weil dir das dein Herze bricht. want dat breekt uw hart.

   

  Amen (allabreve)

  Amen.

   

  Viering Heilig Avondmaal

   

  Collecte tijdens zang: 382

   

  Gebed over de gaven

    Mededelingen over de wijze van uitdelen

   

  Voorbeden met de acclamatie

  Stil gebed

   

  Prefatie

   lofprijzing

   Sanctus

   

  Avondmaalsgebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

  rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

  geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

  Agnus Dei

   

  Musica sub communione (Klavecimbel)

  J. Kuhnau Ach Herr, wir armen Sünder

   

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

  Dankzegging

  zegen

  Voor de zegen, lied 536

  V: zegen

  A:

  Orgelnaspel: J. Bastiaans Herzliebster Jesu, was hasst du verbrochen

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

  Lezingen: Andries Ponsteen 

  Sopranen: Lisa Hinfelaar

  Francine Hoogerheijde

  Violisten: Esther Papma 

  Ernst-Jan de Koning

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kinderkerk: Juliette Luisman

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

  Illustratie: Cranachatelier, Herderkirche Weimar

   

  In de 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne ingezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie het aparte informatieblad. 

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone. 

                                          handschrift bach

   

   

  Versoberingslunch. 

  Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar bespreken we liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

  Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

  Van harte welkom!

  Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

   

  Vrijdag 8 april 16.00 uur: trouwzegen voor Maurice Schütz en André Tieleman

  Palmzondag (volgende week) met palmpasenzang en –stokken. 

  Tevens belijdenis en doop van Chérise Tjon!

  Witte Donderdag 

  Gedachtenis van de Instelling van het Heilig Avondmaal, 

  in de dienst om 19.30 in deze kerk zingt de AndreasCantorij o.a. Agnus Dei van M. Garau.

  Goede Vrijdag 

  Lezing van het Lijdensevangelie ook om 19.30 en eveneens in deze kerk, in de dienst zingt de AndreasCantorij o.a. In monte oliveti (op de olijfberg) van M. Garau.

  Paasmorgen 

  De Opstanding van de Heer

  in deze kerk een feestelijke hoofddienst m.m.v. de AndreasCantorij en de kinderkerk, o.a. Angelus dixit (de woorden die de engel bij het lege graf sprak) van J. Gruber.

   

 • 27 mrt 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de eerste zondag in de 40-dagen

  Laetare / Verheugen

  27 maart 2022

  In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen.

   

  In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie, vandaag lied 837; een lied dat op verscillende wijzen Chistus aanroept: onder andere: Meester, Heiland en Koning.

   

  Teven staan we stil bij een ‘wisseling van de wacht’ in het college van kerkrentmeesters.

  Voorbereiding

  Orgelspel BWV 539 Fuge in d

  Klokluiden 

  Lied 280: 1, 5, 6, en 7

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Introitus uit psalm 122

  v:    Laat allen die Jeruzalem liefhebben 

    zich met haar verheugen en juichen om haar; 

  aan haar vertroostende moederborst.  

  a: Jullie zullen drinken en verzadigd worden, 

      haar rijke, volle borsten zullen je zogen 

    en verkwikken.

   

  v: Verheugd was ik toen ik hoorde: 

  ‘Wij gaan naar het huis van de Heer‘, 

  a: verheugd ben ik nu onze voeten 

  staan binnen je poorten, Jeruzalem.

  v: ‘Dat rust hebben wie van je houden, 

  a: dat vrede heerst binnen je muren 

  v: en rust in je vesting’.

   

  a: Laat allen die Jeruzalem liefhebben 

  zich met haar verheugen en juichen om haar; 

      aan haar vertroostende moederborst.  

      Jullie zullen drinken en verzadigd worden, 

  haar rijke, volle borsten zullen je zogen 

  en verkwikken.

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

  Lied 299e  

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  Zondagslied: 176: 1, 5 en 6

   

    Eerste lezing: Exodus 16: 1-7, 31-35 

   

  Lied: 806

   

  Evangelielezing: Johannes 6:1-15

  A:  

   

  Lied: 687: 1 en 3

   

  Verkondiging 

  Lied: 837

   

  Inzegening en afscheid van leden in en rond de kerkenraad

   

    Inleiding

   

  Woorden van afscheid voor 

  Shahlla Gill-Schouten, penningmeester CKRM

  Jan Dirk Schouten, OKRM

   

  Vraag en zegen voor

  Wout Kroesbergen, OKRM

   

  Vraag aan de gemeente

   

  Lied: 362: 1 en 2

   

   

  Voorbeden en zegen

   

  Collecte tijdens orgelspel: F. Mendelssohn Sonate III Andante 

     

    Gebed over de gaven 

  Voorbeden met de acclamatie

   Stil gebed

   En 

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

  rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

  geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Voor de zegen, lied 546: 1, 4 en 5

   

  Zegen

   

  Orgelnaspel:  J.G. Walther - Jesu meine Freude

   

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

  Lezingen: Anne Toussaint-Hantsveit

  Kinderkerk: Laura Lindhout

  Camerabediening: Jaco Boersma

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

  Illustratie woordwolk

   

  De 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne in gezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie ook het aparte informatieblad voor in te zamelen goederen. 

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

   

   

   

  Versoberingslunch. 

  Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar zijn dit liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

  Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

  Van harte welkom!

  Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

   

   

  Volgende week: in de Avondmaalsdienst bijzondere passiemuziek bij psalm 51, door een ensemble: de muziek is van Pergolesi en door Bach bewerkt.

   

  De week daarop: belijdenisdienst!

  Iets om – op laetare – over te verheugen ?

   

 • 20 mrt 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de derde zondag in de 40-dagen

  Oculi, Ogen. 

  20 maart 2022

  Demonen van deze tijd

  In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen. Die voorbereiding wordt gemarkeerd door het paars op het altaar, en in de liturgie door het vervallen van het halleluja en het gloria.

  In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie, vandaag lied 856: U, God, hebt mij opgericht; een lied dat al een voorafspiegeling is van Pasen, net zoals de lezingen dat doen: het zijn verhalen van hoop, van vertrouwen, van opstaan. Deze zondag ontleent zijn naam “ogen” aan het begin van de introïtus in het Latijn: Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer, uit psalm 25.

   

   

  Voorbereiding

  Orgelspel In Dich hab ich gehoffet, H. Scheidemann

  Klokluiden

  Orgelspel Trio Liebster Jesu, wir sind hier, G.A. Homilius

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Antifoon en psalm uit psalm 25 

  v: Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, 

      Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 

  a: Keer u tot mij en wees mij genadig, 

      ik ben alleen en ellendig.

   

  v: Keer u tot mij 

  a: en wees mij genadig, 

  v: ik ben alleen en ellendig. 

  a: Mijn hart is vol van angst, 

  v: bevrijd mij uit mijn benauwenis. 

   

  a: Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, 

      Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 

      Keer u tot mij en wees mij genadig, 

      ik ben alleen en ellendig.

   

       Kyrie 

  V: Kyriegebed.

  A: Kyrielied 300b (voorzang door enkele cantorijleden)  

    Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  Eerste lezing, eerste deel: 1 Koningen 17:1-16

  Zondagslied: Psalm 25a

  Eerste lezing, tweede deel: 1 Koningen 17:17-24

  Lied 856

   

  Evangelielezing: Lucas 11:14-28

  A:  

   

  Lied: 538: 1+4

   

        Verkondiging 

   

    Lied: 941: 1, 2 en 4

   

  Gebeden en zegen

   

         Collecte en orgelspel: Bin ich gleich von Dir gewichen, A.P.F. Boëly

   

    Gebed over de gaven 

   

    Voorbeden met de acclamatie

   

   Stil gebed

   

  En 

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

  rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

  geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Voor de zegen: lied 943

   

  Zegen

  A:

   

  Orgelnaspel: Een mens te zijn op aarde (Lied 538), D. Sanderman

   

  ______________________________________________________

  Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

  Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

  Lezingen: Susan Wong Loi Sing-Gunning 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kinderkerk: Anca Wildschut-Irimia

  Camerabediening: Sheila Lont

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

  Illustratie Willem Baan

   

  In de 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne ingezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie het aparte informatieblad. 

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

   

   

  Versoberingslunch. 

  Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar zijn dit liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neem een liedboek mee !?

  Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

  Van harte welkom!

  Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

   

   

   

  De duivel

  is een treurige, zure geest,

  die het niet kan verdragen

  dat een hart vrolijk en gerust is in God.

  Martin Luther

   

 • 13 mrt 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de eerste zondag in de 40-dagen

  Reminiscere / Gedenk

  13 maart 2022

  In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen. Die voorbereiding wordt gemarkeerd door het paars op het altaar, en in de liturgie door het vervallen van het halleluja en het gloria.

  In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie, vandaag lied 355; een lied dat zingt van dopen, het eerste deel over kinderdoop, maar het tweede deel over de doopvan allen die gedoopt zijn, we lezen daarbij de doop die Philippus verricht. 

  En we overdenken wat die doop voor ons aan betekenis kan hebben.

   

  Voorbereiding

  Orgelspel BWV 672 Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit 

  Klokluiden 

  Lied 281, cantorij 1 allen: 2, 4 en 5

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Antifoon en psalm 25b 

   

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

   

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  Zondagslied: 941, cantorij 1, allen 2, 3 en 4

  Eerste lezing: Handelingen 8:26-40

  Lied: 344

  Evangelielezing: Matteüs 15:21-28

  A:  

   

  Lied: 647: cantorij 1, allen 2, 3 en 4

   

        Verkondiging 

   

    Lied: 355: 4, 5 en 6

   

  Gebeden en zegen

   

  Collecte

   

    Gebed over de gaven 

   

    Voorbeden met de acclamatie

   

   Stil gebed

   

  En 

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

  rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

  geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Voor de zegen, lied 418

   

  Zegen

  Voorganger: De Levende zegene en behoede u.

  De Levende doe zijn aangezicht

  over u lichten, en zij u genadig.

  De Levende verheffe

  zijn aangezicht over u en geve u vrede.

  Cantorij: Zegen ons en behoed ons,

  doe lichten over ons uw aangezicht

  en wees ons genadig.

  Allen:

   

   

   

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers 

  Lezingen: Dorine de Koning 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kinderkerk: Marjolein Kroesbergen

  Camerabediening: Sheila Lont

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

  Illustratie C.J. Visscher

   

   

  De 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne in gezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie het aparte informatieblad. 

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

   

  Versoberingslunch. 

  Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar zijn dit liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neem een liedboek mee !?

  Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

  Van harte welkom!

  Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

   

   

 • 6 mrt 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de eerste zondag in de 40-dagen

  Invocavit/ Roept hij mij aan

  6 maart 2022

  In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen. Die voorbereiding wordt gemarkeerd door het paars op het altaar, en in de liturgie door het vervallen van het halleluja en het gloria.

  In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie, vandaag lied 695; een lied dat zingt van ‘be- geest-erd’ zijn, iets dat ons mensen in deze wereldtijd wel mag aan spreken.

  Voorbereiding

  Orgelspel Canon II Mit innigem Ausdruck -opus 56-, R. Schumann
  Klokluiden 

  Lied 536

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Antifoon en psalm uit psalm 91: 

   

       v: Roep je Mij aan, ik geef antwoord, 

  in de nood zal ik bij je zijn, 

       a: je bevrijden en met roem overladen.

   

       v: Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont 

       a: en overnacht  in de schaduw van de Ontzagwekkende, 

       v: zegt tegen de Heer:  

       a: ‘Mijn  toevlucht, mijn vesting, 

       v: mijn God, op U vertrouw ik.’

       a: Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, 

       v: die over je waken waar je ook gaat.  

       a: Hun handen zullen je dragen,

        v: je voet zul je niet stoten aan een steen. 

   

  a: Roep je Mij aan, ik geef antwoord, 

      in de nood zal ik bij je zijn, 

      je bevrijden en met roem overladen.

   

                

   

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

   

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  Zondagslied: 898

  Eerste lezing:  Jesaja 58:1-10

  Lied: 539: 1, 2, 3 en 4

  Evangelielezing: Matteüs 4:1-11

  A:  

   

  Lied: 539: 5

  Verkondiging 

  Lied: 695

   

  Viering Heilig Avondmaal

   

  Collecte tijdens orgelspel: Canon I -opus 56-, R. Schumann

   

    Mededelingen over de wijze van uitdelen

    Gebed over de gaven 

  Voorbeden met de acclamatie

   Stil gebed

   

   

   

  Prefatie

   lofprijzing

   Sanctus

   

  Avondmaalsgebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

  rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

  geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

  Agnus Dei

   

  Tijdens de uitdeling klinkt orgelspel: 

  Melodia in B-Dur -opus 59-, M. Reger

   

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

  Dankzegging

       

  zegen

  Voor de zegen, lied 538

  V: zegen

  A:

   

  Orgelnaspel: Canon IV Innig -opus 56-, R. Schumann

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lezingen: Andries Ponsteen 

  Organist: Jan Hoegee

  Kinderkerk: Heidi den Hollander-Baartman 

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

   

   

   

   

  In de 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne ingezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie het aparte informatieblad. 

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

   

  Versoberingslunch. 

  Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar bespreken we liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

  Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

  Van harte welkom!

  Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

   

   

 • Esto Mihi

  27 feb 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de vijftigste dag voor Pasen

  Zondag Quinquagesima/Esto mihi 

   

  27 februari 2022

   

   

   

   

   

  Voorbereiding

  Orgelspel Trio in C Adagio-Allegro, J.S. Bach (BWV 585)
   

  Klokluiden 

   

  Lied 212: 1, 3 en 4

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Antifoon en psalm uit psalm 31: 

  V: Wees voor mij een rots, een toevlucht, 

  vesting die mij redding biedt. 

  U zult mijn gids zijn, 

  A: mij leiden, tot eer van uw naam.

         

  V: Bij u, HEER, schuil ik, 

  A: maak mij nooit te schande. 

  V: Bevrijd mij en doe mij recht, 

  A: In uw hand leg ik mijn leven, 

  V: HEER, trouwe God, u verlost mij. 

  A: Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, 

  V: want u ziet mijn ellende, 

  u kent de nood van mijn ziel, 

  A: u laat niet toe dat de vijand mij insluit, 

  V: u geeft mijn voeten de ruimte. 

   

  A: Wees voor mij een rots, een toevlucht, 

  een vesting die mij redding biedt. 

  U zult mijn gids zijn, 

  mij leiden, tot eer van uw naam

   

                

   

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

       Gloria 

   

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  Lied: 318, verzen 1, 3 en 4

   

  Eerste lezing:  Jesaja 38: 1-6

   

  Psalm 77: 1 en 4

   

  Aankondiging van het Evangelie 

   

  Psalmwoord (uit psalm 31):

   V:   Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, 

  want U ziet mijn ellende, U kent de nood van mijn ziel.

   

   A:  

   

  Evangelielezing: Lucas 18: 31 – 43

   

     A:  

   

  Zondagslied: 909 (geheel)

   

  Verkondiging 

   

  Lied: 534 (geheel)

   

  Voorbeden en zegen 

  Collecte tijdens orgelspel: Fantasia in d,  A. Van den Kerckhoven Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met de acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

  geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

  de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

  dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

  ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

  kwade.

   

  Lied voor de zegen: 994 (geheel)

   

         Zegen

   

  Orgelnaspel: Sonata in C Andante/Presto, J. Haydn 

   

   

  Volgende week, zondag 6 maart, de eerste zondag van de 40-dagentijd: ‘veilig’ Heilig Avondmaal

   

  Voorganger: Erwin de Fouw

  Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

  Lezingen: Sheila Lont

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Jaco Boersma

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

   

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

  In de volgende nieuwsbrief zal informatie staan over het onderwerp van de 40dagentijd-gesprekken: Liederen uit het noorden. Het is gebruikelijk deze onderwerpen steeds voor te bespreken voorafgaande aan de dienste waarin een en ander klinkt. Bij deze peilen wij ook al wat prettig is. Een aantal gaf een voorkeur aan voor een half uurtje of zo via zoom; mogelijk de woensdagavond. Of liever in een klein clubje ‘fysiek na een dienst? Laat het graag weten! 

   

 • 20 feb 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de zestigste dag voor Pasen 

  20 februari 2022

   

   

  Het Woord van God vast houden, leerden we vorige week; deze week gaat het erom hoe ‘het’ verder kan groeien, dat Woord in ons. Naast de lezing van de zaaier (uit het evangelie van Lucas) ligt nu een tekst van de profeet Joel.

  De meesten van ons zijn stadsmensen, zaaien zal niet iedereen doen; maar inmiddels is de zorg om de aarde wel op andere manieren onze huizen binnengekomen. Mogelijk dat we nu toch weer dat oude beelden van zaaien en van een voorraad hebben (daar legt Joel een accent) snappen. 

  Het Woord als zaad, als voorraad voor een gelovig leven. 

   

  Voorbereiding

  Orgelspel: Wer nur den lieben Gott lasst walten Mohrheim en J.S.Bach 

   

  Klokluiden 

  Lied 283: 1, 3 en 4 

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Introituspsalm uit psalm 44        

  v: Word wakker, Heer, waarom slaapt U?

  Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig.

  Sta op, kom ons te hulp,

          a: verlos ons omwille van uw naam.

      v: God, met eigen oren hebben wij het gehoord,

          a: onze voorouders vertelden het ons door:

          v: de daden die U verrichtte in hun dagen,

          a: in de dagen van weleer.

          v: Zij verkregen het land niet met het zwaard,

          a: niet hun eigen kracht heeft hen gered,

          v: maar uw rechterhand, uw arm,

          a: het licht van uw gelaat - 

          v: U had hen lief.

          a: God, wij loven U dag na dag

          v: uw naam zullen wij altijd prijzen.

   

          a: Word wakker, Heer, waarom slaapt U?

  Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig.

  Sta op, kom ons te hulp,

           verlos ons omwille van uw naam.

   

                

   

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

       Gloria 

   

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  lied 967

  allen 1 7       

  vrouwen             5          

  mannen                 6        

   

  Eerste lezing:  Joel 2:12-21

   

  Lied Waak op, verlaat ons niet, o Heer

  Tekst: W. Barnard

  Melodie: Ik ben een engel van de Heer (469 – M. Luther)

   

  Waak op, verlaat ons niet, o Heer,  

  waak op en slaap niet langer meer.

  Gij zult toch in de hemel niet

  vergeten al het aards verdriet?

   

  Ons lichaam juicht niet tot uw lof

  ons leven buigt zich in het stof-

  daarom, waak op, treed in het licht

  en openbaar uw aangezicht!

   

  Want Gij alleen, ja Gij zijt goed, 

  een God die grote dingen doet.

  Gij zult toch in de hemel niet

  vergeten al het aards verdriet?

   

  Wij gaan ten onder als een zaad

  dat Gij ter aarde vallen laat, 

  opdat het stierf en vruchten droeg,

  want uw genade is genoeg.

   

  Aankondiging van het Evangelie 

   V:   Halleluja. Uw Woord is een lamp voor mijn voet, 

    en een licht op mijn pad. Halleluja

   A:  

   

  Evangelielezing: Lucas 8:4-15

   

     A:  

   

  Zondagslied 764: 1 en 2

   

  Verkondiging 

   

  Lied 916

   

  Voorbeden en zegen 

   

  Voorbeden met de acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

  geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

  de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

  dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

  ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

  kwade.

   

  Lied voor de zegen 910: 1, 2 en 4

   

         Zegen

   

  Orgelnaspel: J.L. Krebs Freu dich sehr o liebe Seele

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

  Lezingen: Annie Ruizeveld de Winter - de Vries 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kinderkerk: Erna van Wijngaarden - Raben

  Camerabediening: Sheila Lont

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

  Illustratie: B. vander Leck

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

  Nadat het leerhuis eerder de draad weer oppakte, geldt dat komende tijd ook voor de maaltijdgroep Zwaan Schuif Aan. Omdat we nog maar met een beperkt aantal mensen in de Paardenkamer tegelijk aanwezig zijn is een oplossing verzonnen: zowel de kookgroep als alle eters verdelen we in twee groepen. En iedere groep komt op een avond aan de beurt (na 15 nu de tweede groep op 22 februari). Zo kan iedereen een keer aanschuiven! Informatie en aanmelding bij: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries.

  In de volgende nieuwsbrief zal informatie staan over het onderwerp van de 40dagentijd-gesprekken: Liederen uit het noorden. Het is gebruikelijk deze onderwerpen steeds voor te bespreken voorafgaande aan de dienste waarin een en ander klinkt. Bij deze peilen wij ook al wat prettig is. Een aantal gaf een voorkeur aan voor een half uurtje of zo via zoom; mogelijk de woensdagavond. Of liever in een klein clubje ‘fysiek na een dienst? Laat het graag weten!

   

   

 • 13 feb 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de zeventigste dag voor Pasen 

  13 februari 2022

   

   

   

   

  Houvast, om het Woord vast te houden. 

  Op deze zondag is eigenlijk de vaste evangelielezing die van de werkers in de wijngaard: op het einde kreeg iedereen (ongeacht het aantal gewerkte uren) hetzelfde ‘loon’. Dat riep vragen op naar welke beelden we van de goede God hebben. 

  Vandaag lopen we even verder op dat spoor: Godsbeelden. 

  Jezus helpt daarbij volgens de woorden van de evangelist Johannes: Jezus spreekt die woorden van God, hij leeft ze voor.

   

   

  Voorbereiding

  Orgelspel: J.L. Krebs Wir Glauben all’ an einen Gott 

  Klokluiden 

  Lied 280: 1, 6 en 2 

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Introituspsalm uit psalm 44        

  v: Word wakker, Heer, waarom slaapt U?

  Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig.

  Sta op, kom ons te hulp,

          a: verlos ons omwille van uw naam.

      v: God, met eigen oren hebben wij het gehoord,

          a: onze voorouders vertelden het ons door:

          v: de daden die U verrichtte in hun dagen,

          a: in de dagen van weleer.

          v: Zij verkregen het land niet met het zwaard,

          a: niet hun eigen kracht heeft hen gered,

          v: maar uw rechterhand, uw arm,

          a: het licht van uw gelaat - 

          v: U had hen lief.

          a: God, wij loven U dag na dag

          v: uw naam zullen wij altijd prijzen.

   

          a: Word wakker, Heer, waarom slaapt U?

  Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig.

  Sta op, kom ons te hulp,

           verlos ons omwille van uw naam.

   

                

   

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

       Gloria 

   

   

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  lied 316

  allen 1 4       

  vrouwen             2          

  mannen                 3        

   

  Eerste lezing:  Exodus 3:1-10

   

  Aankondiging van het Evangelie 

   V:   Halleluja. Allen die uw hoop vestigt op de Heer, 

    Wees sterk en houd moed. Halleluja

   A:  

   

  Evangelielezing: Johannes 12:44-50

   

     A:  

   

  Verkondiging 

   

  Lied 319

  allen 1           4           7

  vrouwen        2        5      

  mannen              3          6        

   

  Voorbeden en zegen 

   

  Voorbeden met de acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

  geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

  de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

  dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

  ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

  kwade.

   

  Lied voor de zegen 837

  vrouwen       1  

  mannen           2 

  allen       3 

   

   

         Zegen

   

  Orgelnaspel: J.Chr. Oley Herr Gott, dich alle loben wir

   

   

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks -Knetsch 

  Lezingen: Heidi den Hollander-Baartman 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kinderkerk: Laura Lindhout

  Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

  Illustraties: Padua/Mon Reale/Colmar/

  Luthers Utrecht/Andreaskerk

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

  Nadat het leerhuis afgelopen week de draad weer oppakte, geldt dat komende weken ook voor de maaltijdgroep Zwaan Schuif Aan. Omdat we nog maar met een beperkt aantal mensen in de Paardenkamer tegelijk aanwezig mogen zijn is een oplossing verzonnen: zowel de kookgroep als alle eters verdelen we in twee groepen. En iedere groep komt op een avond aan de beurt (15 en 22 februari). Zo kan iedereen een keer aanschuiven! Informatie en aanmelding bij: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries.

  In de volgende nieuwsbrief zal informatie staan over het onderwerp van de 40dagentijd-gesprekken: Liederen uit het noorden. Het is gebruikelijk deze onderwerpen steeds voor te bespreken voorafgaande aan de dienste waarin een en ander klinkt. Bij deze peilen wij ook al wat prettig is. Een aantal gaf een voorkeur aan voor een half uurtje of zo via zoom; mogelijk de woensdagavond. Of liever in een klein clubje ‘fysiek na een dienst? Laat het graag weten!

   

 • 6 feb 2022 - 10:30

  Van harte welkom in deze kerkdienst!

  De kerkdiensten in de Andreaskerk zijn weer van start gegaan. Ons kerkgebouw is groot genoeg om op ruime afstand van elkaar te zitten. Het is fijn om elkaar weer te ontmoeten. 

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de laatste zondag na Epifanie

   

  6 februari 2022

   

  De verheerlijking op de berg | Protestantse Gemeente Wilhelminadorp Verhalen

   

  Vandaag denken wij na over het grote mysterie van God en zijn Zoon. We luisteren naar de evangelist Mattheüs, die ons vertelt over de ontmoeting op de berg en de lichtende wolk die hen verlichtte.

   

  Voorbereiding

  Clavecimbelspel: Fantasia in c en F, G.Ph. Telemann

  Klokluiden 

  Morgenlied: 209: 1 t/m 3.

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Introïtuspsalm - uit psalm 145  

  v: Schittering is er als zonlicht, 

          stralen komen uit zijn hand, 

  a: waarin zijn kracht verborgen is

   

  v: U, mijn God en koning, wil ik roemen,

  a: uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

  v: Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,

  a: uw naam loven tot in eeuwigheid.

  v: Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen,

  a: laten zij spreken over de glorie van uw majesteit,

  v: ook ik wil uw wonderen bekendmaken.

  a: Laten zij getuigen van uw geduchte daden,

  v: ook ik wil van uw grootheid vertellen.

  a: Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden,

  v: uw gerechtigheid luid bezingen.

   

  a: Schittering is er als zonlicht, 

        stralen komen uit zijn hand, 

          waarin zijn kracht verborgen is.

                

   

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

       Gloria 

   

   

   

  Groet

   

     Zondagsgebed;

  V: …. door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor en met de kinderen

   

  Zondagslied: 517: vrouwen 1     3  

  mannen      2      4 

  allen                          5

   

  Eerste lezing: Exodus 3: 1 t/m 6

   

  Aankondiging van het Evangelie 

   V:   In de wijsheid schittert het eeuwige licht,

  in haar wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld,

  en zijn goedheid afgebeeld. Halleluja!

   A:  

   

  Evangelielezing: Matteüs 17: 1 t/m 8

   

     A:  

   

  Verkondiging 

   

  Preeklied: 527:1, 3 en 5.

   

  Voorbeden en zegen 

   

  Voorbeden met de acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

  geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

  de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

  dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

  ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

  kwade.

   

  Lied voor de zegen: 722:1 t/m 3.

   

   

         Zegen

  V: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

  Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

  de duisternis zal wijken uit ons hart.

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: zegen

  A: Amen.

   

  Orgel-naspel: Fuga in g, J.S. Bach (BWV 542/2)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  voorganger: Marianne van der Meij-Seinstra

  Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

  Lezingen: Arjen de Vries 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

  Illustratie: jesusmafa.com

  Camera: Mies de Vries-Langelaar

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

   

   

 • Storm op het Meer

  30 jan 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de Vierde zondag na Epifanie, 

  Storm op het meer

  30 januari 2022

   

   

  Naar aanleiding van het evangelie (waarin we lezen over de leerlingen in een boot in een storm) denken we ook na over de stormen in ons leven.

  We lezen uit ‘stormachtige’ Bijbeldelen dat God redt. Daarover zingt bijvoorbeeld Jona in de eerste lezing, maar ook weer lied 837, ons slotlied!

   

  Voorbereiding

  Orgelspel: BWV 688 Vor deinen tron tret’ ich hiermit 

  Klokluiden 

  Lied 281: 1 en 2 

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Introïtuspsalm - uit psalm 93  

   

  v: Boven de stemmen van vele wateren, 

      van de geweldige baren der zee, 

  a: is de Heer in den hoge.

   

  v: De heer is koning. 

  a: Met majesteit heeft hij zich bekleed; 

  v: de Heer heeft zich bekleed, 

  a: Hij heeft zich met kracht omgord. 

  v: Vast staat nu de wereld, 

  a: zij wankelt niet. 

  v: Uw troon staat vast van oudsher, 

  a: van eeuwigheid zijt Gij.

  v: Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar, 

  a: de heiligheid is uw huis tot sieraad, o Heer, 

  v: tot in lengte van dagen.

   

  a: Boven de stemmen van vele wateren, 

      van de geweldige baren der zee, 

      is de Heer in den hoge.

                

   

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

       Gloria 

   

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  zondagslied 352

  allen 1   4       7

  vrouwen             2          5

  mannen                 3         6

   

  Eerste lezing:  Jona 2: 3-10

   

  Aankondiging van het Evangelie 

   V:   Halleluja. Komt, laten wij jubelen voor de Heer;

    Juichen ter ere van de rots van ons heil. Halleluja

   A:  

   

  Evangelielezing: Matteus 8:23-27

   

     A:  

   

  Verkondiging 

  Lied 965

  vrouwen             1      

  mannen                 2        

  allen         3

   

  Voorbeden en zegen 

   

  Voorbeden met de acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

  geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

  de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

  dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

  ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

  kwade.

   

  Lied voor de zegen 837

  allen 1   4 

  vrouwen          2

  mannen              3

   

   

         Zegen

  V: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

  Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

  de duisternis zal wijken uit ons hart.

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: zegen

  A: Amen.

   

  Orgelnaspel: Eternal father strong to save

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groenveldt-Dettmeijer 

  Lezingen: Arnold Filius 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

  Illustratie: woord-wolk

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

 • De Honderdaman

  23 jan 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de Derde zondag na Epifanie, 

  De honderdman

  23 januari 2022

   

   

   

   

   

   

  Vandaag is het de Derde zondag na Epifanie. Vandaag lezen we over de 100-man, hij is de vertegenwoordiger van alle volken waar Jesaja het over heeft in onze eerste lezing. Hoe waar een woord kan zijn, leren we van hem.

   

  Voorbereiding

  Orgelspel: Von Gott will ich nicht lassen

  Klokluiden 

  Orgel en sopraan: uit de cantate 73 van J.S.Bach voor deze zondag

  (Uit ‘Von Gott will ich nicht lassen’)

  Das ist des Vaters Wille,
  der uns geschaffen hat.
  Sein Sohn hat Guts die Fülle
  erworben uns und Gnad.
  Auch Gott der Heilig Geist
  im Glauben uns regieret,
  zum Reich der Himmel führet.
  Ihm sei Lob, Ehr und Preis!

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

  Introïtuspsalm - uit psalm  67  

  Antifoon (uit psalm 117):

  V: Loof de HEER, alle volken, 

  prijs hem, alle naties: 

  A: zijn liefde voor ons is overstelpend, 

  eeuwig duurt de trouw van de HEER. 

  Psalm 

  V: God, wees ons genadig en zegen ons, 

  laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, 

  A: dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 

  in heel de wereld uw reddende kracht. 

  V: Dat de volken u loven, God, 

  A: dat alle volken u loven. 

  V: Moge God ons blijven zegenen, 

  A: zodat men ontzag voor hem heeft

  V: tot aan de einden der aarde. 

  de antifoon wordt herhaald:

  A: Loof de HEER, alle volken, 

  prijs hem, alle naties: 

  zijn liefde voor ons is overstelpend, 

  eeuwig duurt de trouw van de HEER. 

   

  Kyrie 

   

  V: Kyriegebed.

   

   

       Gloria 

   

    

  Groet

     

  Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor de kinderen

   

  zondagslied 837: 1 voorzang, 2 vrouwen, 3 mannen

   

  Eerste lezing: Jesaja 25:6-9

   

  Aankondiging van het Evangelie 

    V: Halleluja. De Heer is koning – laat de aarde juichen, 

  laat vreugde heersen van kust tot kust. Halleluja!

   A:  

   

  Evangelielezing: Mattheus 8:1-13

    A:  

   

  Lied 840: 1 voorzang, 2 allen

   

  Verkondiging 

   

  Lied 527: 1 voorzang, 4 vrouwen, 5 mannen

   

  Voorbeden en zegen 

   

  Voorbeden met de gesproken acclamatie:

  Licht der wereld, sta ons bij.

  Stil gebed

  En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

  geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

  de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

  dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

  ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

  kwade.

   

   

   

   

  Lied voor de zegen 1012: 1 voorzang, 4 en 5 allen

   

         Zegen

  V: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

  Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

  de duisternis zal wijken uit ons hart.

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: zegen

  A: Amen.

   

  Orgelnaspel: Concerto in C – Allegro, J.S. Bach (BWV 594)

   

   

   

  Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

  Voorzang: stemmen uit de AndreasCantorij

  Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

  Lezingen: Rudi Ruigendijk 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

 • Het wonder in Kana

  16 jan 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de Tweede zondag na Epifanie, 

  Het wonder in Kana

  16 januari 2022

   

   

   

  Vandaag een stream op de derde zondag van het jaar 2022. Omdat dit wonderlijk vorm te geven diensten zijn, dit keer ook een aangepaste verkondiging. Het is een soort bloemlezing van mensen die hun visie op het evangelie van vandaag geven: het wonder te Kana. Het zijn voorbeelden van hoe mensen het Kana wonder zelf als hun verhaal zien. Het is daarmee een illustratie bij wat Luther wilde: een Bijbelverhaal lezen als of het ons verhaal is!

   

  Voorbereiding

  Orgelspel: Est ist das Heil uns kommen her 

  Klokluiden 

  Zang uit de cantate 155 van J.S.Bach voor deze zondag

  Ob sichs anließ, als wollt er nicht,

  laß dich es nicht erschrecken,

  denn wo er ist am besten mit,

  da will ers nicht entdecken.

  Sein Wort laß dir gewisser sein,

  und ob dein Herz spräch lauter Nein,

  so laß doch dir nicht grauen.

   

  Parafrase: Al leek het alsof hij niet wilde, laat je er niet door beangstigen, want waar hij je het meest nabij is, openbaart hij dat niet. Laat zijn woord zekerder voor je zijn, en ook al zegt je hart alleen maar nee, huiver niet.

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Introïtuspsalm - uit psalm 66  

  Antifoon:

  v: Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, uw naam bezingen. 

  Psalm 

  v: Heel de aarde, juich voor God, 

  a: bezing de eer van zijn naam

  breng Hem eer en lof,

  v: kom en zie de wreken van God.

  a: Zijn daden vervullen de mens met ontzag,

  v: God heeft mij gehoord 

  Hij heeft geluisterd naar mijn gebed.

  a: Geprezen zij God,

  Hij heeft mijn gebed niet afgewezen,

  v: mij zijn trouw niet geweigerd.

  a: Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, 

  uw naam bezingen.

   

  Kyrie 

  V: Kyriegebed.

       Gloria 

   

    Groet

    Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor de kinderen

   

  zondagslied 526: 3 en 4

   

  In Kana was de gloed geweken,

  het vuur bedolven onder as;

  toen zei de vlam in ieders beker

  wie er de ware wijnstok was;

  laat het nu uit de kruiken stromen,

  de vreugde ga van mond tot mond,

  omdat Hij, in zijn uur gekomen,

  de aarde aan zijn zijde vond!

   

  Juicht voor de koning van de volken,

  buigt voor zijn opperheerschappij,

  zingt halleluja! Uit de wolken

  komt ons zijn heerlijkheid nabij.

  Bouwt dan ootmoedig aan de aarde,

  legt vrede in elkanders hand:

  Hij die de beste wijn bewaarde

  roept ons ter bruiloft in zijn land!

   

  Eerste lezing: openbaring 19:7-10

   

  Aankondiging van het Evangelie 

   V:   Halleluja. Loof God om al zijn herauten, 

    loof Hem heel zijn engelenmacht. Halleluja

   A:  

   

  Evangelielezing: Johannes 2:1-11

   

     A:  

   

  Verkondiging 

   

  Lied 525: 1 en 5

     Wij willen de bruiloftsgasten zijn

  van Kana in Galilea.

  Wij drinken daar van de bruiloftswijn.

  Wij willen van harte vrolijk zijn

  met Jezus en Maria.

   

  Wij zijn op het bruiloftsfeest genood

  met Jezus en met Maria.

  Hij draagt ons over de watervloed

  en laaft ons hart met zijn hartebloed

  te Kana in Galilea.

   

  Voorbeden en zegen 

   

  Voorbeden met de gesproken acclamatie:

  Licht der wereld, sta ons bij.

   

  Stil gebed

   

  En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

  geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

  de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

  dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

  ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

  kwade, want u is het rijk en den kracht en de 

  heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

   

  Lied voor de zegen 362: 1 en 2

  Zingen: 362

  Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,

  een tocht door de woestijn, een weg ten leven,

  een spoor van licht dat als een handschrift staat

  tegen de zwartste hemel aangeschreven:

  Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,

  Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.

   

  Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,

  die het gewaagd heeft onze hand te vragen;

  die ons uit angst en doem heeft weggetild

  en ons tot hier op handen heeft gedragen;

  Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –

  vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

   

         Zegen

  V: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

  Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

  de duisternis zal wijken uit ons hart.

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: zegen

  A: Amen.

   

  Orgelnaspel: BWV 547 Praeludium in C

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Voorzang: stemmen uit de AndreasCantorij 

  Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

  Lezingen: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

   

   

   

 • De doop van Jezus in de Jordaan

  9 jan 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de zondag na Epifanie, 

  gevierd als de Doop van Jezus in de Jordaan

  9 januari 2022

   

   

  Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

   

  Vandaag een stream op de tweede zondag van het jaar 2022.  

   

  Omdat er geen gemeentezang is, zijn er weer voorzangers uit de cantorij, vandaag de mannenstemmen. Ook zingen zij het Notre Père van Maurice Duruflé.

  Voorbereiding

   

  Klokluiden 

  Orgelspel

   

  mededelingen en voorbereiding

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Introïtuspsalm - uit psalm 100  

  Antifoon:

  v: Let op, ik zal mijn bode zenden. 

  In zijn hand liggen macht en kracht besloten, 

  a: hij beslist wie groot en machtig is.

  Psalm 

  v: Juich de Heer toe, heel de aarde, 

  a: dien de Heer met vreugde,

  v: kom tot Hem met jubelzang.

  a: Erken het: de Heer is God,

  v: hij heeft ons gemaakt,

  a: Hem behoren wij toe,

  v: zijn volk zijn wij,

  a: de kudde die Hij weidt.

  v: Kom zijn poorten binnen met een loflied,

  a: hef in zijn voorhoven een lofzang aan,

  v: breng Hem hulde, prijs zijn naam:

  a: de heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig,

  v: zijn trouw van geslacht op geslacht.

  a: Let op, ik zal mijn bode zenden. 

  In zijn hand liggen macht en kracht besloten, 

  hij beslist wie groot en machtig is.

   

     Groet

  V: De Heer zij met u

  A:  en met uw geest

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Lied 522: 1 en 2

  1.Toen Jezus bij het water kwam 

  waar hem Johannes wachtte, 

  werd Hij gedoopt, het zuiver lam, 

  de volheid der geslachten.

  Hij daalde neer in de Jordaan, 

  badwater onzer zonden.

  Zijn leven neemt ons sterven aan, 

  zijn bloed heelt onze wonden. 

  Zijn sterven is ons leven.

   

  2.Dit is Gods wil, het water is 

  niet water slechts, is leven. 

  Zo zegt ons het getuigenis 

  door woord en Geest gegeven. 

  Gods stem weerklinkt: dit is mijn Zoon, 

  mijn lam, mijn welgevallen, 

  een mensenwoord, een mensenloon, 

  de waarheid voor ons allen, 

  diep in ons hart geschreven.

   

  Eerste lezing: Jesaja 61:1-4, 62:11-12

   

  Liedtekst van lied 513 (het ‘oude lied 1’)

   

  V: God heeft het eerste woord

  A: Hij heeft in den beginne 

  het licht doen overwinnen, 

  Hij spreekt nog altijd voort.

   

  V: God heeft het eerste woord.

  A: Voor wij ter wereld kwamen, 

  riep Hij ons reeds bij name, 

  zijn roep wordt nog gehoord.

   

  V: God heeft het laatste woord. 

  A: Wat Hij van oudsher zeide, 

  wordt aan het eind der tijden 

  in heel zijn rijk gehoord.

   

  V: God staat aan het begin 

  A: en Hij komt aan het einde. 

  Zijn woord is van het zijnde 

  oorsprong en doel en zin.

   

  Aankondiging van het Evangelie 

   V:   Psalmwoord eindigend op: Halleluja

   A:  

   

  Evangelielezing: Mattheüs 3:13-17 

   

     A:  

   

  Verkondiging 

   

  Lied 353: 1, 3 en 4

  1.Nu heeft het oude leven afgedaan!

  Wij mogen aan de toekomst toebehoren, 

  want grote dingen heeft de Heer gedaan: 

  wij zijn als kinderen van God herboren.

   

  3.Water en Geest verwekten door de doop 

  een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven.

  Bevrijd van zonde en vervuld van hoop 

  mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven.

   

  4.’t Lied van de vreugde gaat van mond tot mond:

  Gods liefde heeft ons samen uitverkoren 

  om overal, de hele wereld rond, 

  de boodschap van zijn rijk te laten horen.

   

  Voorbeden en zegen 

   

  Voorbeden met de gesproken acclamatie:

  Licht der wereld, sta ons bij.

   

  Stil gebed

   

  En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

  geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

  de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

  dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

  ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

  kwade, want u is het rijk en den kracht en de 

  heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

   

  Lied voor de zegen 912: 1, 5 en 6 

  1.Neem mijn leven, laat het, Heer, 

  toegewijd zijn aan uw eer.

  Maak mijn uren en mijn tijd 

  tot uw lof en dienst bereid.

   

  5.Neem mijn wil en maak hem vrij, 

  dat hij U geheiligd zij.

  Maak mijn hart tot uwe troon, 

  dat uw heilige Geest er woon’.

   

  6.Neem ook mijn liefde, Heer, 

  ‘k leg voor U haar schatten neer. 

  Neem mijzelf en voor altijd 

  ben ik aan U toegewijd.

   

         Zegen

  V: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

  Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

  de duisternis zal wijken uit ons hart.

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: zegen

  A: Amen.

   

  Orgelnaspel

   

  Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

  Voorzang: Mannenstemmen uit 

  de AndreasCantorij 

  Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

  Lezingen: Mies de Vries- Langelaar

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

   

   

   

 • Dag van de naamgeving

  2 jan 2022 - 10:30

  Vandaag een stream op de eerste zondag van het jaar 2022.  Met medewerking van enkele zangers en instrumentalisten luiden we het nieuwe jaar in.

   

  Omdat er geen gemeentezang is, is ook voor een aanzienlijk aandeel anderssoortige kerstmuziek gekozen. En in plaats van het Kyrie en Gloria, één keer, ter gelegenheid van de het nieuwe jaar: het  Te Deum, U God loven wij.

   

  Clavecimbelspel            An dem Wasserflussen Babylon J.S. Bach

   

  Ingangspsalm 8c  (na voorzang refrein voor allen)                        

   

  Te Deum (U God loven wij, liedtekst 411)

   

  Lied 474: 1, 4 en 6

  Liedtekst van lied 492, een nieuw kerstlied

   

  Evangelielezing: Lucas 2:22-32

   

  Lofzang van Simeon in de zetting van G. Burgon                                                                                                                                                                                            Vervolg van de evangelielezing Lucas: 2: 33-40 

   

  Verkondiging

  Lied 834

   

  Voorbeden met de gesproken acclamatie: Licht der wereld, sta ons bij.

   

  Stil gebed

   

  Lied voor de zegen 500: 1 en 5

   

  Zegen

   

  Orgelnaspel: Fuga in g J.B Bach (BWV 578)

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Voorzang: Diverse stemmen uit de AndreasCantorij

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks - Knetsch

  Lezingen: Susan Wong Loi Sing- Gunning

  Sopraansolo: Lisa Hinfelaar

  Fluitiste: Francine Hoogerheijde

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema - van den Berg

 • 25 dec 2021 - 10:30

  Deze dienst is, in verband met de huidige coronamaatregelen, online te volgen via Kerkdienst Gemist

  Welkom in deze dienst. Vandaag vieren wij Kerst samen met de leden en de voorgangster van de Deutsche Evangelische Gemeinde.

   

  Vrolijke Jubel

  -in dulci jubilo-

   

  Wat zingen we graag; en wat zijn de kerstliederen voor de dag van vandaag? Vandaag klinken oude en nieuwe zangen, veelal afgeleid van de zang van de engelen in de Kerstnacht. GLORIA!

   

  Vanwege deze tijden zijn er vele afwisselingen bij het zingen. Daarnaast klinkt een minicantate met medewerking van instrumentalisten die elkaar in de coronatijd vonden.

   

  Voor de Dienst

  Muziek voor orgel en viool  

  Concerto Grosso Op. 6. nr 8 van Arcangelo Corelli

  Fatto per la notte di natale (“voor de Nacht van Kerst“)

       

  Klokluiden

   

  Koorzang kerstmuziek van M. Praetorius

   

  Dit lied bezingt achtereenvolgens:

  Geboren is Emanuel; de Heer, door Gabriel voorzegd,

  Het te bewonderen kind ligt in de kribbe.

  In Hem, uit Maria geboren, is het licht gekomen.

  Het refrein jubelt

  De Heer is onze Redder

   

  Lied 473: 1 en 3

   

  Ingangstekst (naar LB 490)

   

   Gloria: lied 302, Cantorij 1, Allen: 2

   

  Gesprek voor/met de kinderen

   

  Lied 494: Mannen 1, Vrouwen 2, Allen 3                      

   

  Eerste lezing Jesaja 52:7-10

  Evangelielezing: Lucas 2:4-20

   

  Cantate van D. Buxtehude

  voor meerstemmig koor, orgel, cello en twee violen

   voor een andere vertaling: zie lied 471)

  Verkondiging

             

  Lied     471: 1, 2 en 3

   

  Een kinderverhaal

             

  Lied (staande) 496: Mannen 1, Vrouwen 2, Allen 3                    

   

  Een kerksonate van W.A. Mozart

  Nadien kunt u de kerk verlaten.

   

  Voorgangers:                                        Janina Glienicke

                                                              Martin van Wijngaarden

  Zangers:                                               uit de AndreasCantorij

  Kerkenraadslid van dienst:                    Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lector:                                                  Nina den Hollander

  Kerstverhaal door:                                 Laura Lindhout

  Violisten:                                              Esther Papma

                                                              Ernst-Jan de Koning     

  Cellist:                                                 Paul Janse

  Trompet:                                               Arjen de Vries

  Organist:                                              Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening:                                 Jan Dirk Schouten

  Koster:                                                 Greet Postema-van den Berg

   

  U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/

  -   Morgen is er een kersttheemiddag om 16.00 uur, digitaal, aanmelden kan via ml.van.wijngaarden@planet.nl.

   

  Kerkenraden en voorgangers

  wensen u een gezegende kerst

  en een voorspoedig 2022!

 • 24 dec 2021 - 15:30

  Deutsche Evangelische Gemeinde Rotterdam

  Christvesper an Heilig Abend 2021

  in der Lutherse Andreaskerk Rotterdam

   

  Mitwirkende

  Prädikant Michael van der Werf

  Pfarrer Martin van Wijngaarden

  Pfarrerin Janina Glienicke

  Orgel:

  Hans Koolmees

  Trompete:       Jos van Passel

   

  Orgel und Trompete zu Beginn

   

  Begrüßung (Michael van der Werf)

   

  Lied (EG 24, 1-3): "Vom Himmel hoch"

   

  Lesung aus dem Alten Testament (Martin van Wijngaarden): Mi 5, 1-4a

   

  Gebet (Janina Glienicke)

   

  Lied (EG 30, 1-3): „Es ist ein Ros‘ entsprungen“

   

  Das Weihnachtsevangelium nach Lukas:

  LK 2, 1-14 (Michael van der Werf), Lk 2, 15-20 (Janina Glienicke)

   

  Gespräch mit den Kindern (Martin van Wijngaarden)

   

  Lied (EG 46): "Stille Nacht"

   

  Predigt (Janina Glienicke)

   

  Lied (EG 37, 1+2.4): „Ich steh‘ an deiner Krippen hier“

   

  Fürbitten (Janina Glienicke)

   

  Vater Unser

   

  Aaron. Segen (Martin und Janina)

   

  Lied (EG 44) – "O, du fröhliche…"

   

   

 • 19 dec 2021 - 10:30

  Welkom in deze dienst van de Vierde Advent.

  In deze Adventsweken op weg naar Kerst zingen we bijvoorbeeld steeds een ander Kyrie. Vandaag hemel en aarde, en liederen daarbij.

   

  Orgelspel          M. Weckman - Magnificat

  Lied                 454: 1, 2 en 3

  Zondagslied      437
        allen 1, mannen 2,   vrouwen 3, orgelvers 4, voorzang 5, allen 6

   

  Eerste lezing     Filippenzen 4:4-7

  Psalmwoord      Halleluja. Verheugd was ik toen ik hoorde: Wij gaan naar het huis van de Heer. Halleluja.

   

  Evangelielezing             Johannes 1:19-28

   

  Lied op de melodie van 437

   

  Verkondiging

   

  Lied                 462

        allen 1 en 6, voorzang 4

   

  Lied voor de zegen (staande) 463: 1 tot en met 5

        Allen          1    3    5

        vrouwen     2

        mannen      4

   

  Orgelspel          D. Buxtehude  Von Gott will ich nicht lassen

   

   

  Voorganger:                              Martin van Wijngaarden                       

  Kerkenraadslid van dienst:         Ann Lemmers

  Voorzang:                                 Lisa Hinfelaar

  Lezingen:                                 Sheila Lont

  Organist:                                  Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:                                  Greet Postema.

  Camerabediening:                     Mies de Vries-Langelaar

  Collecte:                                   ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift

                                                                                                             

   

  -     Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  -De Christvesper van de DEG gaat onder de verantwoordelijkheid van die gemeente door in de Andreaskerk op 24 december om 15.30 met Michael van der Werf en Martin van Wijngaarden. Wie daar bij wil zijn: aanmelden via de site van de DEG.

  - Er zijn twee diensten op kerst. Intekenen voor de dienst van 10.30 uur is al niet meer mogelijk. Voor de dienst van 13.00 uur kunt u zich opgeven via de site of de kosteres. Met die twee diensten hopen wij zoveel mogelijk mensen een plaats te bieden. Het gaat over een Vrolijke jubel!

  - Tweede kerstdag; kersttheemiddag om 16.00 uur, digitaal, aanmelden kan via ml.van.wijngaarden@planet.nl.

   

 • 12 dec 2021 - 15:00

  Welkom in deze vesper, een (in dit geval zeer) vroege avonddienst van de Derde Advent.

  In plaats van een meezingkoor zingen wij alle liederen, op een enkele bijdrage van de cantorij na. De liederen zijn deels ontleend aan de Engelse traditie van het Carols zingen. Het lied na de zegen zingen we gezamenlijk meerstemmig!

   

  Een kinder-kerstverhaal klinkt vandaag in de vesper en wij luisteren met de kinderen naar dat verhaal (zij zaten de afgelopen tijd ‘samen bij ons’ nu luisteren we ‘samen met hen’).

   

  Lied                 454: 1, 2 en 3

   

  Ingangspsalm (delen uit psalm 25)

   

  Ingangspsalm 85b

   

  Lofzang van de vesper: het Magnificat, de lofzang van Maria

   

  Lezing uit Jesaja 7:10-14

   

  Lied 443, Allen:1 en 4, Mannen: 2, Vrouwen: 3

   

  Lezing uit het Evangelie: Lucas 1: 26-33

   

  Lied 479: 1 en 2

   

  Gedicht Wat heeft Maria ons bewaard, Muus Jacobse

   

  Rejoice in the Lord (Filippenzen 4:4 e.v.)

   

  Lied voor de zegen (staande) 462: 4, 5 en 6

   

  Zingen  498: 1, 3 en 5

   

   

  Voorgangers: Erna van Wijngaarden-Raben en   Martin van Wijngaarden           

  Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

  Zangers: uit de AndreasCantorij

  Lezingen: Susan Wong Loi Sing-Gunning

  Verhaal: Laura Lindhout

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema

  Camerabediening: Sheila Lont

  Illustraties: Breugel/ Medisch Contact

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.

   

  -     Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Volgende week Vier Advent in deze kerk

  -De Christvesper van de DEG gaat onder de verantwoordelijkheid van die gemeente door in de Andreaskerk op 24 december om 15.30 met Michael van der Werf en Martin van Wijngaarden. Wie daar bij wil zijn: aanmelden via de site van de DEG.

  - Voor de twee diensten op kerst (10.30 met kinderen als dat kan en 13.00 uur) kunt u zich (en uw kinderen) opgeven via de site of de kosteres. Met die twee diensten hopen wij zoveel mogelijk mensen een plaats te bieden. Het gaat over een Vrolijke jubel!

 • 5 dec 2021 - 10:30

  Welkom in deze dienst van de Tweede Advent, de tijd waarin we uitzien naar de komst van de Heer in ons midden. In deze Adventsweken zingen we steeds een ander Kyrie. Anders dan eerder aangekondigd was kan inmiddels vanwege de aangepaste regelingen de viering van het HA niet doorgaan.

   

   

  Orgelspel: Von Gott will ich nicht lassen, J.S.Bach (BWV 658)

   

  Lied 454: 1.voorzang, 3.allen

   

  Ingangspsalm (delen uit psalm 80)

   

  Sopraan en orgel: Alma Redemptor Mater, H.Strategier

   

  Eerste lezing: Jesaja 2:2-5

   

  Evangelielezing: Lucas 21 :25-33

   

  Lied: 447: 1.voorzang, 3.allen

   

  Verkondiging

   

  Lied na de zegen:          745: 1.voorzang, 4.allen

             

  Orgelspel: G.Wenck variatie op O lieber Augustin – „Daar wordt aan de deur geklopt…“

   

   

  Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben        

  Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

  Lezingen: Annie Ruizeveld de Winter- de Vries

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema.

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.

   

  -   Komende zaterdag kersboom versieren en kerststukjes maken, wees allen welkom, óók kinderen. Aanmelden bij de kosterij.

  -   Volgende week in plaats van een ochtenddienst een vesper om drie uur met nadien een kleine verrassing.

  -   Voor de twee identieke diensten op kerst (11.30 en 13.00 uur) kunt u zich (en uw kinderen) opgeven via de site of de kosteres. Zo hopen we zo veel mogelijk mensen een plaats te bieden. Het gaat over een Vrolijke jubel!

 • 28 nov 2021 - 10:30

  Orde van dienst voor de Eerste zondag van Advent, 28 november 2021

   

  In deze Adventsweken op weg naar Kerst zingen we bijvoorbeeld steeds een ander Kyrie. Vandaag horen we een lezing uit het boek Ruth, het gaat over een voor-moeder van Jezus. En deze lezing speelt in Bet-Lehem, letterlijk “Huis-VanBrood”. Dat is de stad waar Jozef en Maria zich later moesten gaan inschrijven, en waar daarna Kerst dus echt begon….

   

  Orgelspel: Nun komm der Heiden Heiland   BWV 659

  Voorzang: Nun komm der Heiden Heiland   (zondagslied 433)

   

  Ingangspsalm (delen uit psalm 25)

  Kyrie uit 299h  

  Zondagslied 433

        Allen: 1, 3 en 5      

        Voorzang: 2

        Orgel: 4

   

  Gesprek met de kinderen Gesprek met de kinderen

  Ontsteken van de eerste Adventskaars.

   

  Eerste lezing: Ruth 2: 1-12 en 17-23

  Lied: 787

        Allen: 1, 3, 4

        Voorzang: 2

   

  Evangelielezing             Matteüs 21:1-9               

  Lied 451: 2 en 3

   

  Verkondiging

   

  Lied 454

        Allen: 1 en 5

        Voorzang: 2

        Mannen: 3

        Vrouwen:  4

   

  Lied voor de zegen (staande) 445: 1, 3 en 4

   

  Orgelspel: BWV 660 (trio super) Nun komm’ der Heiden Heiland

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden                

  Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

  Lezingen: Rudi Ruijgendijk

  Voorzang: Lisa Hinfelaar

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.

       

  -     Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  -komende zaterdag kersboomversieren en kerststukjes maken, wees allen welkom, óók kinderen. Van 10-12!

  -volgende week zondag: viering Heilig Avondmaal.

 • Eeuwigheidszondag

  21 nov 2021 - 10:30

  Orde van dienst voor de laatste zondag van het Kerkjaar

  21 november 2021

   

  Welkom in deze dienst die ook wel eeuwigheidszondag genoemd wordt, omdat wij vandaag hen gedenken we ons in het afgelopen kerkjaar aan de dood ontvielen. Mocht u namen van in dit kerkelijk jaar overleden dierbaren genoemd willen horen, komt u s.v.p. bij het orgelspel voor de dienst naar ds. Van Wijngaarden onder het orgelbalkon. Vandaag lezen we in de Bijbel over de wijze en dwaze meisjes, wachtend op de bruidegom.

   

  Voorbereiding

   

  Orgelspel: Heer, herinner U de namen, A. Bergwerff

  Openingslied: 775 Dag der dagen      

                                                                          cantorij 1 + 2, 4, 6 solo

                                                                          allen 3, 5, 7

   

  Kyrie en Gloria: 299d

   

  Eerste lezing: Jesaja 65: 17-23

  Evangelielezing: Matteus 25: 1-13

   

  Zondagslied: 749: 1+2

   

  Verkondiging

   

  Zondagslied: 749: 3

   

  gedachtenis van de overledenen

   

  zingen: Lied 199

   

  gedicht: Stil worden om jou te herinneren

                                                                          Marinus van de Berg

   

  Cantorij: Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben,

                                                                          von nun an. Sie ruhen von ihrer Arbeit und ihre

                                                                          Werke folgen ihnen nach.

                                                                          (Openbaring 14:13, zetting H. Distler)

                 

  noemen van namen en ontsteken van kaarsen

   

  zingen Dank aan de Eeuwige voor leven en licht

   

  Dank voor het dagelijks licht, ons geschonken,

  de dageraad van uw vrede en recht.

  Wis van ons uit: onze schulden en zonden,

  wat wij misdeden; gedaan of gezegd.

   

  Dank voor de vreugde die U ons in ’t hart legt –

  die steunt ons voortgaan, op weg naar uw feest.

  Wij houden vast, aan uw woord eens gezegd –

  nooit is een leven voor niets geweest.

   

  Dank voor de mensen, die steeds om ons heen staan,

  voor hun geduld om er voor ons te zijn.

  Sterk ons wanneer wij met anderen meegaan,

  stuurt U ons daarin: om troosters te zijn.

   

  God laat uw licht al het duister verdrijven;

  voedt ons geloof en wis tranen af.

  In uw nabijheid, daar willen wij blijven:

  uw scheppingslicht overstraalt ieder graf.

   

                                      Naar: FÆLLESSALME

                                      Melodie: Erik Sommer, 1986

                                      Tekst: Johannes Johansen, 1986

                                      Bewerking: Martin van Wijngaarden, 2018

   

  zingen                              Lied 727: 1, 2 en 10    

  Orgelspel                         Wachet auf! Ruft uns die Stimme, J.S. Bach (BWV 645)

   

  Voorgangers:   Erna van Wijngaarden-Raben en Martin van Wijngaarden                 

  Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

  Lector: Arjen de Vries

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Sheila Lont

  Mmv AndreasCantorij

  Lisa Hinfelaar (sopraan)

  Albert de Haaij (bloemverzorging)

  Stéfan Koeiman (kaarsen aansteken)

  Annie Ruizeveld de Winter –de Vries (lezing van het gedicht)

  Arjen de Vries (trompet)

  Kosteres: Greet Postema

                                     

  Na de dienst gaan de  bloemen -zoals inmiddels al ruim vijftien jaar traditie is- naar het oorlogsmonument aan het kanaal dat langs de kerk loopt, ter hoogte van de begraafplaats Crooswijk. De tekst op de plaquette van dat monument luidt:

         'ALS VERGELDING VOOR EEN BOMAANSLAG OP DE

         SPOORLIJN WERDEN HIER VIJF ROTTERDAMMERS

         GEFUSILLEERD OP 28 NOVEMBER 1944.'

 • 14 nov 2021 - 10:30

  Orde van dienst voor de voorlaatste zondag van het kerkjaar, 14 november 2021

   

  Luther werd op 10 november geboren en op 11 november gedoopt. Die doopdag gaf hem de naam van de heilige van die dag Martinus van Tours: Maarten. Inmiddels staat ook een mooi lied over deze Martinus van Tours in het liedboek. Dit alles is een mooie aanleiding om dit lied nu te zingen en daarbij die Maarten als vergrootglas voor onze lezingen te gebruiken. In deze dienst klinken teksten over ‘goed kiezen in lastige tijden’; en wat zegt dat van mensen en hun mensbeeld?

   

  We zijn weer iets voorzichtiger ten aanzien van “afstanden en aerosolen”, maar we vieren wel het (veilig) Heilig Avondmaal weer!

   

  Orgelspel: Chaconne, J.C. Fischer

   

  Lied: 280: 1, 6 en 7

   

  Ingangspsalm    (delen uit psalm 9)

  Zondagslied 1008

   

  Eerste lezing: 2 Thessalonicenzen1:3-7

  Evangelielezing: Matteüs 25:31-36

   

  Lied 748: 1 en 5

   

  Verkondiging

   

  Lied 744: allen 1, 3 en 5/ Mannen, 2/ Vrouwen, 4

   

  Viering Heilig Avondmaal

  Tijdens de uitdeling klinkt orgelspel: Mediation, L. Vierne

   

  Voor de zegen, lied 422

   

  Orgelnaspel      Toccata ‘’Nun freut euch’’, H.F. Micheelsen

         

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lezingen: Mies de Vries- Langelaar

  Kinderkerk: Heidi den Hollander-Baartman

  Organist: Jan Hoegee

  Kosteres: Greet Postema

  Camerabediening: Erna van Wijngaarden-Raben  

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift

 • de op twee na laatste dienst van het kerkelijk jaar 

  7 nov 2021 - 10:30

  Kerkdienst 7 november 2021 – de op twee na laatste dienst van het kerkelijk jaar 

   

  Antifoon uit Jes.38:17

   

  Psalm 85: 2, 5, 10, 12

  Lied: 601: 1,2,3.  Licht dat ons aanstoot…

   

  Eerste lezing:  Jesaja 48: 1-11

  Evangelielezing: : Matteus 24:15-28

   

  Lied: 968:  1,2,4,5.  De ware kerk des Heren…..

  Verkondiging

   

  Lied: 801: 1,2,5.  Door de nacht van strijd en zorgen

                                      

  Voor de zegen, lied 981: 1 t/m 5  Zolang er mensen zijn op aarde

   

  Voorganger:      Elsa Aarsen-Schiering

  Kerkenraadslid: Hellen Blanca

  Lector: Dorine de Koning

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema

       

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift

 • 31 okt 2021 - 10:30

  Zeemanskerkendienst

  de 39e gemeenschappelijke viering van Hervormingsdag  

   

  Dansk Sømandskirke

  Deutsche Evangelische Gemeinde

  Deutsche Seemannsmission

  Norsk Sjømannskirke

  Suomen Merimieskirkko

  Svenska Kyrkan

  Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam

   

  Orgelspel, J.Pzn.Sweelinck - Est ce marche ("Ga je mee over zee?")

  Lied 210

  Psalm 107,23-28

  Cantorij: Kyrie eleison - Christe eleison - Kyrie eleison, Uit: Christ our Future, R. Corp

  Lied 302: 1 en 3 (keuze uit 6 talen)

  Eerste lezing Handelingen 27,14-20 (in het Duits)

  Lied 898

  Evangelielezing  Mt 8,23-27 (In het Deens)

  Preek

  Lied: Van verre

  viering van het Heilig Avondmaal

  Koorzang : Psalm 84:7en 8 Lázló Halmos

  Sanctus Heilig   F.Schubert

  Orgelspel BWV 676 trio Allein Gott in der Höh sei Ehr

  Lied na de zegen,

  Muziek: Ta Paidia Tou Peiraia (Kinderen van Piraeus), Manos Hadjidakis (1960)

   

  In deze dienst

  Dansk Sømandskirke , Kristine Nordentoft Gustav

  Svenska Kyrkan, Maria Scharffenberg

  Deutsche Gemeinde en Seemannsmission, Jan Janssen

  Lutherse Gemeente, Martin L. van Wijngaarden

  AndreasCantorij

  Organist, Niels Jan van der Hoek

  Accordeon, Mareike Ziegler

  Bloemen, verzorgd door Albert de Haaij

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/

   

Pagina's