Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 3 sep 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de dertiende zondag na Trinitatis, 

  3 september 2023 

   

  De barmhartige Samaritaan (Lc 10,25-37) - Thomas - Godsdienstonderwijs.be

   

  We horen het verhaal van de barmhartige Samaritaan, waarin ons duidelijk wordt gemaakt hoe je iemands naaste wordt.

   

  Voorbereiding 

    Orgelspel G. Böhm – Var. over Freu dich sehr o meine Seele

       Klokluiden 

  Lied 275

   

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Introïtus en antifoon uit psalm 74:1-3,12 

  v: Kom uw verbond met ons na, 

  vergeet uw vernederd volk niet voorgoed.

  a: Sta op God, verdedig uw zaak!

   

          v: Waarom, God, hebt U ons voor altijd verstoten, 

          a: brandt uw woede tegen de schapen die U hoedt? 

          v: Denk aan het volk 

          a: dat u ooit hebt verworven, 

          v: de stam die u hebt vrijgekocht, 

          a: uw eigen bezit, 

          v: de Sionsberg waar u ging wonen. 

          a: Kom naar de stad die voor altijd in puin ligt, 

          v: de vijand liet niets van het heiligdom heel, 

          a: God, mijn koning van oudsher, 

          v: die verlossing brengt in het hart van het land!

   

          a: Kom uw verbond met ons na, 

  vergeet uw vernederd volk niet voorgoed. 

           Sta op God, verdedig uw zaak!   

  Kyrie 

  Na het Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

   

  Gloria

        

   

   

  groet

                

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied 796

   

  Eerste lezing Jesaja 33:2-10

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord: Loof, dienaars van de Heer, 

  loof de naam van de Heer. 

  De naam van de Heer zij geprezen 

  van nu tot in eeuwigheid. 

  Halleluja!

  Evangelielezing Lucas 5:10-23-37

  Lofzang

  Lied 827

  Verkondiging 

  Lied 941

   

  Gebeden en zegen 

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek           

  tevens orgelspel:   A. Vivaldi – Concerto in d - Largo

   

  Voorbeden met de volgende acclamatie:

  Stil gebed, en:  

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

   

  wegzending en zegen

   

  Lied voor de zegen (staande) 838

   

  Zegen

  Allen:

     

    Orgelnaspel: BWV 593 Concerto in a - Allegro

   

   

   

   

  Voorganger: Erna van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld

  Lector: Evelien

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

  Camerabediening:

  Illustratie voorzijde: naar Delacroix, museum Kröller-

  Müller

  Collecte:           u kunt digitaal overmaken via 

  www.luthersrotterdam.nl/gift 

  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Na de dienst: koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

   

 • 27 aug 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam

  Orde van dienst voor twaalfde zondag na Trinitatis 27 augustus 2023 

  Sprakeloos 

  Elena Gual, 2021

   

  Voorbereiding  

  Orgelspel J. Dragt – uit “de Orgelmis” – Agnus Dei” Klokluiden  

  Zondagslied 103a: 1 en 2 

  mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan) 

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest A: Amen 

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft 

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 

  A: en laat ons weer in vrede leven. 

  V: Amen. 

  Ingangspsalm 70: 1 en 2 

  Kyrie 

  V: Kyriegebed

  Gloria  

    

  Groet 

  Zondagsgebed 

  V: …. door Jezus Christus onze Heer. 

  A: Amen  

  de Schriften gelezen en gezongen 

  Gesprek met de kinderen 

  Lied 317:1-3 

  Eerste lezing Jesaja 6,8-13 

  Lied 859: 1-4 

  Aankondiging van het Evangelie (staan) 

  Psalmwoord Halleluja. De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag,  mijn mond is altijd vol van zijn lof. Halleluja. 

  (Psalm 34,2) 

  Evangelielezing Marcus 7,31-37 

  Lofzang 

  Lied 534: 1-4 

  Verkondiging  

  Lied 376: 1, 4 en 5 

  Viering Avondmaal 

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek tevens orgelspel, BWV 825 I. partita voor clavecimbel 1. Praeludium 

  Gebed over gaven 

  Voorbeden met de gezongen acclamatie: 

  Stil gebed

  prefatie 

  lofprijzing en sanctus 

  Avondmaalsgebed, afgesloten met: 

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw  rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde,  geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden,  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in  verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Agnus Dei 

  Uitdeling 

  Tijdens de uitdeling klinkt orgelmuziek: G. Bohm partita Wer nur  den lieben Gott laßt walten. 

  Na de uitdeling wensen we elkaar de vrede van Christus 

  Vredegroet 

  V: de Vrede van de Heer zij met u 

  A: Amen 

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

  Dankzegging 

  Lied voor de zegen (staande) 704: 1-3 

  Wegzending 

  Zegen 

    

  Orgelspel F. Mendelssohn-Bartholdy – Sonate II in c – 2. Allegro  Maestoso

  Voorganger: André van der Stoel 

  Kerkenraadslid van dienst: Mies Langelaar 

  Lezingen: Annie Ruizeveld de Winter - de Vries Organist: Niels-Jan van der Hoek 

  Kosteres: Greet Postema 

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via  www.luthersrotterdam.nl/gift 

  of scan deze QR-code met uw smartphone. 

  ● Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom! ● Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden,  dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief 

  ● De volgende dienst in deze kerk is op zondag 3 september. Met als  voorganger Erna van Wijngaarden-Raben. 

  ● Op zondag 10 september vieren we de opening van het seizoen,  Voorganger in de dienst is onze pastoraal werker Helen Florijn. Na  afloop ontmoeten we elkaar bij een high tea.

 • 20 aug 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de elfde zondag na Trinitatis

  20 augustus 2023

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel BWV 147 “Jesu joy, of men’s desiring.”

  Klokluiden

  Lied psalm 68 1, 2, 7 en 12

   

  mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

      

  Ingangspsalm, lied 17, 1 en 2

   

            

  Kyrie 

  V: Kyriegebed.

   

       Gloria 

   

    

   

   

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen. 

   

  De Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied 816 : 1 t/m 4

   

  Eerste lezing: Toevoegingen aan Daniël A 1, 11 - 22

   

  V: Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  V: Wie de Heer vrezen, vertrouw op de Heer – 

  hun hulp is Hij en hun schild. Halleluja.

   

  A:

   

  Evangelielezing: Lucas 18, 9-14

   

  A: 

   

   

  Lied 838 : 1 t/m 4 

   

  Verkondiging

   

  Lied 841 : 1 t/m 4

   

  Gebeden en zegen

   

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek tevens orgelspel

  A. Vivaldi Concerto voor luit en strijkers (RV 93) – Largo

   

  Gebed over gaven/voorbeden met de gezongen acclamatie:

   

  C:\Users\Home\Documents\Accalamties bij de voorbeden\78 Heilig uw Naam, o God en bevrijd ons.tif..

   

  Stil gebed

   

  Onze Vader

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

  Heenzending en zegen: 

  Lied voor de zegen: 425

   

  V: zegen

   

  A:

   

   

  Orgelnaspel   R. Schumann – Op 56: “Studien für Pedalflügel” II. 

  Mit innigen Ausdruck

   

      

   

  Voorganger: Rachel Wardenaar, predikant in opleiding

  Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

  Lector: Sheila Lont

  Organist: Niels Jan vd Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Joel Veltman

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via 

  www.luthersrotterdam.nl/gift 

  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

 • 16 jul 2023 - 10:30

  http://www.luthersekerkleiden.nl/wp-content/uploads/2013/05/Lutherse-Roos-430x4301.jpg Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de 

  6e zondag na Trinitatis

  16 juli 2023

   

  Een vaste burcht is onze God - Maarten Luther - YouTube

   

  Vandaag een ‘lastige lezing’ uit Matteus, maar een 

  zeer duidelijke psalm 28: De Heer is een burcht van 

  redding. Vandaar hierboven de Wartburg!

   

  In de zomervakantie is er geen kinderkerk. Uiteraard 

  kunnen ouders eventueel de kerkenraadsdkamer 

  gebruiken, waar lego en knutselspullen zijn. De 

  ‘Zwaantjesdoos’ met knutselmateriaal op de zijbank 

  bij het klavecimbel kan ook gepakt worden voor ge-

  bruik tijdens de dienst.

   

  Voorbereiding 

    Orgelspel Bewerking psalm 84, G.Bierling

   

    klokluiden 

   

    Lied Psalm 84: 1, 2 en 3

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, 

  de Zoon en de Heilige Geest. 

  A: Amen.

  V: Onze hulp is in de naam van God

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

   

  V: U die ons allen draagt, 

  A: bevestig ons tot één levend Lichaam – 

  verbonden in uw liefde 

  V: U die ons ziet staan in uw licht,

  A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, 

  met U leven, en de ander kennen. 

  V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, 

  wij tasten naar vrede. 

   

  A: Zegen ons met leven in één Geest.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm uit psalm 28

  v: De Heer is de kracht van zijn volk,

        een burcht van redding voor zijn gezalfde.

        Red het volk dat U toebehoort, zegen het,

  a: wees zijn redder en draag het voor eeuwig

  Psalm 28: 1-2

  v: U, Heer, roep ik aan

  a: mijn rots, hou U niet doof.

  v: Als U blijft zwijgen,

  a: wordt ik een dode met de doden in het graf.

  v: Hoor mijn smeekbede als ik U om hulp roep,

  a: als ik mijn handen ophef

  v: naar het hart van uw heiligdom.

  Allen herhalen de antifoon:

          a: De Heer is de kracht van zijn volk,

        een burcht van redding voor zijn gezalfde.

      Red het volk dat U toebehoort, zegen het,

      wees zijn redder en draag het voor eeuwig

  waarna allen zingen:

      *

  Kyrie 

  Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

  eindigend met Kyrie eleison.

  Allen zingen:

  Gloria , door allen:

   

   

  groet

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

  Zondagslied 544 

   

  Eerste lezing Jesaja 48: 17-22

  Aankondiging van het Evangelie

  (staan)

  Psalmwoord: Overvloedige vreugde is in uw nabijheid, 

  voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

  Halleluja!

   

  A:

   

  Evangelielezing Matteüs 5:20-26

  Lofzang

   

  Lied 993: 1, 4, 5 en 6

   

  Verkondiging 

   

  Lied 756: 1 t/m 6

   

  Gebeden en zegen

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

    tevens orgelspel Ich will dich lieben meine Stärke, C. Piutti

   

   

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Lied voor de zegen (staande) 422

   

  Zegen

  A:

   

    Orgelnaspel Würtenbergischer Sonata III in a - I. Moderato, 

      C.Ph.E. Bach

   

   

  Voorganger: ds. Elbert Grosheide

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks-Knetsch

  Lector: Rudi Ruigendijk

  Camera: Sheila Lont

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Koster:   Greet Postema

   

  - Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - De komende vier weken is deze kerk gesloten, maar:

  *op 23 juli en 13 augustus kunt u terecht in de Deutsche Evangelische Gemeinde, ’s Gravendijkwal 65. Deze diensten beginnen om 10.30 uur. 

  *de volgende dienst in deze kerk is op zondag 20 augustus, dan is Helen Florijn er weer! 

   

   

 • 9 jul 2023 - 10:30

  http://www.luthersekerkleiden.nl/wp-content/uploads/2013/05/Lutherse-Roos-430x4301.jpg Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de 

  5e zondag na Trinitatis

  9 juli 2023

   

  Afbeeldingsresultaat voor lego wonderbare visvangst

  Illustratie uit een kinderbijbel

   

  Welkom in deze dienst waarin we horen over van wal steken en van de ‘wonderbare’ visvangst. Het zondagslied 673 (Heilige liefdeskracht) is nieuw, sinds het nieuwe liedboek uit 2013.

  In de periode van de schoolvakantie is er geen kinderkerk. Uiteraard mag een ouder –indien nodig- met een kind naar de kerkenraadskamer, waar kinderbijbels en speelgoed voorhanden zijn. Links voor in de kerk staat bovendien een doos met knutselmateriaal, de ‘zwaantjesdoos’ die ook ìn de kerk gebruikt kan worden.

   

   

  Voorbereiding 

    Orgelspel Lobet den Herre, J.N. Hanff

   

    klokluiden 

  Lied 273: 1, 2 en 3       

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, 

  de Zoon en de Heilige Geest. 

  A: Amen

   

  V: Onze hulp is in de naam van God

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

   

  V: U die ons allen draagt, 

  A: bevestig ons tot één levend Lichaam – 

  verbonden in uw liefde 

  V: U die ons ziet staan in uw licht,

  A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, 

  met U leven, en de ander kennen. 

  V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, 

  wij tasten naar vrede. 

   

  A: Zegen ons met leven in één Geest.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm

  Antifoon uit psalm 27: 7a, 9b

  v: Hoor mij, heer, als ik tot U roep.

              Verstoot mij niet, verlaat mij niet

  a: God, mijn behoud.

  Psalm 27: 1, 7b, 13-14

  v: De Heer is mijn licht, mijn behoud,

  a: wie zou ik vrezen?

  v: Bij de Heer is mijn leven veilig,

  a: voor wie zou ik bang zijn?

  v: Wee genadig en antwoord mij.

  a: Mag ik niet verwachten 

      de goedheid van de Heer te zien

  v: in het land van de levenden?

  a: wacht op de Heer, 

      wees dapper en vastberaden,

  v: ja wacht op de Heer.

  Allen herhalen de antifoon:

           a: Hoor mij, heer, als ik tot U roep.

        Verstoot mij niet, verlaat mij niet,

    God, mijn behoud.

  waarna allen zingen:

      *

  Kyrie 

  Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

  eindigend met Kyrie eleison.

  Gloria 

   

   

  groet

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

  Zondagslied 673 

   

  Eerste lezing 1 Petrus 3: 8-15a

   

  Aankondiging van het Evangelie (allen gaan staan) en:

   

  Psalmwoord: God, de Heer, is een zon en een schild. 

  Zijn weldaden weigert Hij niet. Halleluja!

  Allen: 

   

   

  Evangelielezing Lucas 5: 1-11

  Allen:

   

  Lied 695 

   

  Verkondiging 

  Orgelspel als inleiding op het lied na de preek

   

  Lied 362 

   

  Gebeden en zegen

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel Trio in Bes II Andante,  G.H. Stölzel

   

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Lied voor de zegen (staande) 657 

   

  Zegen

  A:

   

    Orgelnaspel Frühe sonate I in C, J.Haydn - 

   

   

  Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

  Kerkenraadslid van dienst: Rudi Ruigendijk

  Lector: Hellen Blanca

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Camera: Mies de Vries-Langelaar

  Kinderkerk: Marjolein Kroesbergen

  Koster:   Greet Postema

   

  - Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Online doneren? Geen contant geld op zak en u wilt toch bijdragen aan de collecte? Ga naar www.bunq.me/andreaskerk en kies zelf een bedrag. Deze betaallink werkt via iDeal en is ook te gebruiken via uw smartphone.

  - Volgende week is de voorganger ds.Elbert Grosheide ( hij was eerder predikant in de Bergsingelkerk). Daarna is de kerk vier weken gesloten, maar:

  *op 23 juli en 13 augustus kunt u terecht in de Deutsche Evangelische Gemeinde, ’s Gravendijkwal 65. Deze diensten beginnen om 10.30 uur. 

  Op zondag 20 augustus is Helen Florijn er weer! 

   

   

Pagina's