Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 28 aug 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de Elfde zondag na Trinitatis

  28 augustus 2022

   

   

  Vandaag de opening van het seizoen; 

  er is weer kinderkerk en Cantorijzang!

   

  Een leidend element in deze dienst is de Lutherroos, 

  zoals die ook aan de Gordelwegzijde in onze kerk hangt.

   

  Het is een embleem dat ook kan staan voor het ‘juiste verhaal vertellen’. En, op dit spoor verder denkend: 

  welke juiste Bijbelboodschap dient verteld te worden? Gods Woord!

   

  Een gedachte die een heel seizoen met ons mee mag gaan.

   

   

  Voorbereiding 

         Orgelspel  J. Homilius, trio Liebster Jesu wir sind hier

         Klokluiden 

  Lied Lied 283, Cantorij 1 alle de overige strofen

   

  mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V:   Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A:   en laat ons weer in vrede leven.

  V:   Amen.

      

      Ingangspsalm  68

   

  V: Ontzagwekkend bent u, God, in uw heiligdom. 

  De God van Israël, geeft macht  

  en nieuwe kracht aan zijn volk. 

  A: Geprezen zij God

   

  V: God staat op,

  A: zijn vijanden stuiven uiteen,

  zijn haters vluchten als hij verschijnt

  V: Maar de rechtvaardigen verblijden zich,

  zij juichen als God verschijnt

  A: uitgelaten van vreugde.

  Geprezen zij de Heer, dag aan dag 

  V: Deze God draagt ons en redt ons.

   

  A: Ontzagwekkend bent u, God, in uw heiligdom. 

  De God van Israël, geeft macht  

  en nieuwe kracht aan zijn volk. 

  Geprezen zij God

   

   

   

  V: Kyriegebed.

   

  Kyrie gezongen door de Cantorij in een zetting van Ferenc Farcas

   

      Gloria door allen met lied 305

     

    Groet

    Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Zingen Zondagslied: 816, 

  Cantorij 1 allen overige strofen

   

  Eerste lezing Deuteronomium 6:1-9

   

  V: Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  V: Halleluja. Looft de HEER, roept zijn Naam aan, 

  maakt onder de volken zijn daden bekend. Halleluja.

  A:

   

    Evangelielezing: Matteüs 16:13-19

  A:

   

    Zingen Lied 513

  De Cantorij zingt de antifoon:

  God heeft het eerste woord 

  heeft het laatste woord

  oorsprong en doel en zin staat aan het begin

  zijn roep wordt nog gehoord

  en couplet 1

  Allen zingen de overige strofen

   

    Verkondiging 

   

    Zingen Lied 326 

   

  Gebeden en zegen

      Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek

      Muziek: Bicinium Allein Gott in der Höh’ sei Ehr

   

  Voorbeden met de acclamatie:

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

    Voor de zegen Lied 415, Cantorij1, overige strofen allen 

   

      V: zegen

  A:

   

    Orgelnaspel  BWV 578 Fuge in g

   

   

    Voorganger:     Martin van Wijngaarden 

  Kerkenraadslid: Ann Lemmers

  Lezingen: Susan Wong Loi Sing - Gunning

  Zangers: leden van de AndreasCantorij

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kinderkerk: Laura Lindhout

  Kosteres:   Nel Merks-Knetsch

  Camerabediening: Sheila Lont

  Illustratie: ds. Meijer en gemeenteleden  

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 21 aug 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de tiende zondag na Trinitatis

  21 augustus 2022

   

  Jeremia treurend over Jerusalem

   

  In deze zomerdienst komt aan de orde dat Jezus huilt over de aanstaande val van Jeruzalem

   

   

  Voorbereiding 

         Orgelspel Fantasia V ex C , A. vanNoordt (1619-1675)

         Klokluiden 

  Lied Lied 215: 1, 2, 3, 4 en 5

   

  mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V:   Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A:   en laat ons weer in vrede leven.

  V:   Amen.

      

      Antifoon en psalm, uit psalm 55

           v: Ik roep tot God, de Heer zal mij redden. 

  Leg uw last op de Heer en Hij zal u steunen,

           a: nooit zal Hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.

   

           v: Luister, God, naar mijn gebed,

           a: verberg U niet als ik om hulp smeek,

          v: sla acht op mij

           a: en geef mij antwoord.

           v: Klagend loop ik rond, 

           a: radeloos door het schreeuwen van de vijand

          v: en het tieren van de goddelozen,

           a: want zij storten onheil over mij uit

           v: en bestoken mij met hun woede.

   

          a: Ik roep tot God, de Heer zal mij redden. 

  Leg uw last op de Heer en Hij zal u steunen,

  nooit zal Hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.

   

                

   

  Kyrie 

  V: Kyriegebed.

        

  Gloria 

   

    

  Groet

    Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Zingen Zondagslied: 272 (1-4)

   

  Eerste lezing Jeremia 15: 5-7 en 19-21

   

    Zingen lied 995 (1-2)

   

  V: Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  V: Heel de aarde, juich voor God, 

  bezing de eer van zijn naam, 

  breng hem eer en lof. Halleluja!

  A:

   

  Evangelielezing: Lucas 19:41-48

  A:

   

  Zingen Lied 187 (1-4)

   

  Verkondiging 

   

    Zingen Lied 550 (1-3)

   

  Gebeden en zegen

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek

  Tevens orgelspel: Canzon ex G, F. Tunder (1614-1667)

   

  Voorbeden met de acclamatie:

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

  Voor de zegen lied 447 (1-3)

   

      V: zegen

  A:

   

    Orgelnaspel Toccata d-Moll BuxWV 155, Buxtehude (1637-1707)

        

  Voorganger: Hans Bas Val 

  Kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

  Lezingen: Dorine de Koning

  Organist: Gerard Verweij

  Kosteres:   Nel Merks-Knetsch

  Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

  Illustratie: R. van Rijn  

   

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

   

   

   

 • 14 aug 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de Negende zondag na Trinitatis

  14 augustus 2022

   

  Rembrandt Harmensz. van Rijn: Bileam en de ezelin

   

  In deze rustige zomerdienst klinkt een vrij onbekend verhaal over een sprekend dier.

  Het is de lezing over Bileam en zijn ezel.

  Het is een beeldverhaal: over goed zien en (dus ook over) goed horen.

  We koppelen aan deze lezing liederen over Godsvertrouwen.

   

  (in verband met de hitte: onder het orgelbalkon staat water klaar!)

   

   

  Voorbereiding 

         Orgelspel  J.L. Krebs fantasia Freu dich sehr, o liebe Seele

         Klokluiden 

  Lied Lied 146a, 1, 2, 5, 6 en 7.

   

  mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V:   Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A:   en laat ons weer in vrede leven.

  V:   Amen.

      

      Ingangspsalm  27 b (met antifoon B) 

   

   

  Kyrie 

  V: Kyriegebed.

        

   

      Gloria 

   

    Groet

    Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Zingen Zondagslied: 823

   

  Eerste lezing Numeri 22:21-35

   

  V: Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  V: Halleluja. Zing voor de Heer een nieuw lied 

  Wonderen heeft Hij verricht. Halleluja.

  A:

   

  Evangelielezing: Lucas 17:11-17

  A:

   

    Zingen Lied 344

   

    Verkondiging 

   

    Zingen Lied 316 

   

  Gebeden en zegen

      Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek

      Muziek: J.L Krebs Jesu meine Freude 

   

  Voorbeden met de acclamatie:

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

   

  Voor de zegen, LvdK 458

  2  Toch staat mij niets vaster dan dit: Gij kunt u niet verre bevinden,

  want steeds als het hart tot U bidt, vertroost Gij ons als uw beminden.

  Dit staat voor ons vast: in U, onze kracht, bewegen en leven en zijn wij.

   

  3  Gij gaaft ons in hart en in mond Uzelf, als de stem aan de vogels.

  Gij sloot door uw woord een verbond en in onze liederen woont Gij.

  Zomin als uw woord vergaat, zal het koor van die uw lofzingen teloorgaan.

   

  4  Hoe zwak Gij ook voor ons bestaat, hoe krachteloos wij U verwachten, Gods Zoon zijt Gij toch metterdaad, omringd door de hemelse machten. Wat klagen wij dan? Gods reddende hand redt ook met een wenk van zijn vinger!

   

  5  Uw naam heeft het hoogste gezag. Hoe hoog zich de golven verheffen,

  zij vallen terug voor uw macht, zij moeten zich laten gezeggen.

  Laat allen tezaam het zien: in uw naam staan engelen klaar om te dienen.

   

  6  Ja Heer, wij beseffen het weer hoe Gij ons vertroostend nabij zijt

  en met u het engelenheer ons stemt tot de hemelse blijheid.

  Geen plaats voor de smart. Schep vreugde, mijn hart! 

  Geen tijd is het meer om te treuren.

   

      V: zegen

  A:

   

    Orgelnaspel  J.L. Krebs O Ewigkeit du Donnerwort

   

     Voorganger:     Martin van Wijngaarden 

  Kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

  Lezingen: Albert van Zoelen

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Nel Merks-Knetsch

  Camerabediening:

  Illustratie: R. van Rijn  

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

   

   

 • 17 jul 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de vijfde zondag na Trinitatis, 

  17 juli 2022 

   

   

   

   

  In de schoolvakanties is er geen kinderkerk – de zwaantjesdoos met knutselspullen staat op de eerste bank, pak gerust!

   

  Voorbereiding 

   

         Orgelspel   Sonate IV in e - II Andante, J.S. Bach 

    (BWV 528)

       Klokluiden 

  Lied 213: 1 en 2

   

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

  Introïtus en antifoon uit psalm 27

  Antifoon uit psalm 27: 7a, 9b

  v: Hoor mij, heer, als ik tot U roep.

      Verstoot mij niet, verlaat mij niet,

  a: God, mijn behoud.

  Psalm 27: 1, 7b, 13-14

  v: De Heer is mijn licht, mijn behoud,

  a: wie zou ik vrezen?

  v: Bij de Heer is mijn leven veilig,

  a: voor wie zou ik bang zijn?

  v: Wees genadig en antwoord mij.

  a: Mag ik niet verwachten 

       de goedheid van de Heer te zien

  v: in het land van de levenden?

  a: Wacht op de Heer, 

       wees dapper en vastberaden,

  v: ja wacht op de Heer.

   

          a: Hoor mij, Heer, als ik tot U roep.

    Verstoot mij niet, verlaat mij niet,

      God, mijn behoud.

    

  Kyrie 

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

  (geheel door allen)

   

  Gloria 

  (geheel door allen)

        

   

   

  groet

                

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied 673

   

  Eerste lezing 1 Petrus 3:8-15a

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord: God, de Heer, is een zon en een schild. 

  Zijn weldaden weigert Hij niet.

  Halleluja!

  en

  Evangelielezing Lucas 5:1-11

  Lofzang

  Lied 532

  Verkondiging 

  Lied 361: 1 t/m 5

   

  Gebeden en zegen 

   

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

    tevens orgelspel:   Concerto in G - II. Largo, J.S. Bach (BWV 592)

  Voorbeden met de volgende acclamatie:

  Stil gebed, en:  

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

  wegzending en zegen

   

  Lied voor de zegen (staande) 418: 1, 2 en 3

   

  Zegen

  Allen:

     

   

       Orgelnaspel: Concerto in G - III. Presto, J.S. Bach (BWV 592)

   

   

   

  Voorganger: ds. Elbert Grosheide

  Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

  Lector: Andries Ponsteen  

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

  Illustratie voorzijde: geloofstoerusting.nl

   

  Na de dienst: koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

   

  De eerste dienst in deze kerk na de zomersluiting zal zijn op 14 augustus; Erna van Wijngaarden zal dan de voorganger zijn.

  Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

  QR code met uw smartphone. 

   

  De zondagen 24 en 31 juli en 7 augustus is deze kerk gesloten, maar op de website van de kerk zijn onze ‘Zomergroeten’ te zien en te horen, korte diensten die dit jaar enkele thema’s uit de Augsburgse confessie als onderwerp hebben.

  Op 24 juli is bovendien de dienst in de DEG aan de ’s-Gravenbrugwal bij te wonen.

   

  De eerste dienst in deze kerk na de zomersluiting zal zijn op 14 augustus; Martin van Wijngaarden zal dan de voorganger zijn.

 • 10 jul 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de vierde zondag na Trinitatis, 

  10 juli 2022 

   

  ArtWay.eu

   

  Welkom in deze dienst waarin het gaat over barmhartig zijn, over

  niet oordelen of veroordelen en waarbij de balk en splinter weer

  aan de beurt zijn (zie de illustratie). In de schoolvakanties is er geen kinderkerk – de zwaantjesdoos met knutselspullen staat op de eerste bank.

   

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel Improvisatie Lied 807 Een mens te zijn op aarde

  Klokluiden 

  Lied 217: 1, 2 en 3

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

  Intorïtus en antifoon uit psalm 27 (vers 1-2 en 3-5a)

  de antifoon (ps.27:1-2):

  v: De Heer is mijn licht, mijn behoud,

  wie zou ik vrezen? 

  Bij de Heer is mijn leven veilig, 

  a: voor wie zou ik bang zijn? 

  Psalm 27:3-5a

  v: Al trok een leger tegen mij op, 

  mijn hart zou onbevreesd zijn, 

  a: al woedde er een oorlog tegen mij, 

  nog zou ik mij veilig weten. 

  v: Ik vraag aan de Heer één ding, 

  het enige wat ik verlang: 

  a: wonen in het huis van de Heer 

  alle dagen van mijn leven, 

  v: om de liefde van de Heer te aanschouwen, 

  hem te ontmoeten in zijn tempel. 

  a: Hij laat mij schuilen onder zijn dak 

  op de dag van het kwaad

  Kyrie 

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

   

  Gloria

        

   

  groet

                

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

    Gesprek met de kinderen

    Zondagslied 675

  Eerste lezing Jeremia 17: 5-26

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord: Vestig je hoop op God, 

  eens zal ik hem weer loven, 

  mijn God die mij ziet en redt.

  Halleluja.

  en

  Evangelielezing Lucas 6: 36-42

  Lofzang

  Lied 943

  Verkondiging 

  Lied 807

   

  Gebeden en zegen 

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

    tevens orgelspel: Nun freut euch, lieben Christen G'mein., 

  J.S. Bach (BWV 734)

   

  Voorbeden met de volgende acclamatie:

  \Stil gebed, en:  

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  wegzending en zegen

  Lied voor de zegen (staande) 841: 1, 2 en 4

  Zegen

  Allen:

     

   

    Orgelnaspel: Fuge in c, J.S. Bach (BWV 575)

   

   

   

  Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

  Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

  Lector: Dorine de Koning  

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

  Camerabediening: Sheila Lont

  Illustratie voorzijde: anoniem

   

  Na de dienst: koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

   

  Volgende week is de voorganger ds. Elbert Grosheide (tot 10 jaar geleden de predikant van de Bergsingelkerk; nu terug in Rotterdam)

   

  De zondagen 24 en 31 juli en 7 augustus is deze kerk gesloten, maar op de website van de kerk èn via kerkdienstgemist.nl zijn onze ‘Zomergroeten’ te zien en te horen, korte diensten die dit jaar enkele thema’s uit de Augsburgse confessie als onderwerp hebben.

  Op 24 juli is bovendien de dienst in de DEG aan de ’s-Gravenbrugwal bij te wonen.

   

  De eerste dienst in deze kerk na de zomersluiting zal zijn op 14 augustus; Erna van Wijngaarden zal dan de voorganger zijn.

  Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

  QR code met uw smartphone. 

   

 • 3 jul 2022 - 10:30

  - Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de derde zondag na Trinitatis 

  3 juli 2022 

   

   

  Als sluiting van ons seizoen, en voorafgaand aan ons gemeentefeest, Luthers Bruiloft, een dienst over het Lam van God

  Hoe kijken we tegen het Lam van God aan? Als slachtoffer dat voor ons leed, of als redder en verlosser van de wereld, zoals ook het mozaïek in onze kerk verbeeldt?

  We lezen en zingen teksten over hoe het Lam/lam in de Bijbel voorkomt. Dit koppelen we aan de zang uit de Avondmaalsliturgie: het Agnus Dei, Christus Lam van God. 

   

   

  Voorbereiding 

   

  Orgelspel BWV 232 Messe in h-moll (Hohe Messe) - Agnus Dei

   

  Klokluiden

  Lied 283

  Cantorij 1, allen 2 en 4

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, 

  een koorlied naar de psalmen 36 en 57 

  (zetting van L. von Beethoven)

   

  Gott, deine Güte reicht so weit,

  So weit die Wolken gehen;

  Du krönst uns mit Barmherzigkeit,

  Und eilst, uns beyzustehen.

  Herr, meine Burg, mein Fels, mein Hort,

  Vernimm mein Flehn, merk auf mein Wort;

  Denn ich will vor dir beten!

   

  Kyrie 

  Na de Kyrie-oproep

   Gloria

   

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: Door Jezus Christus, onze Heer…

  A: … amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

   

  Lied 938

   

  Zondagslied

  Eerste lezing Genesis 22:1-14

   

  Cantorijzang M. Praetorius

  Siehe das ist Gottes Lamm welches der welt Sünde trägt.

  Zie het Lam van God dat de zonden van de wereld wegdraagt.

   

  Aankondiging van de hoofdlezing het evangelie (staan)

  Psalmwoord:

  Halleluja. De hemel vertelt van Gods majesteit,

  het uitspansel roemt het werk van Zijn handen. Halleluja.

   en

   

  Lezing Johannes 1:26-30

  Lofzang

  Lied   651: 1, 2 en 3

   

  Verkondiging  

   

  Lied   651: 4, 5, 6 en 7

   

  Viering Heilig Avondmaal

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel G.A. Homilius Schmücke dich, o liebe Seele

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met de acclamatie

  Stil gebed

   

  Cantorijzang Agnus Dei van H.L. Haszler 

   

  prefatie

   

  Gezongen lofprijzing  402 b

   

  Avondmaalsgebed, afgesloten met:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

  Agnus Dei

   

  Uitdeling

   

  Tijdens de uitdeling klinkt Musica sub communione 

  J. Dragt - Agnus Dei

   

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

  Dankzegging

  wegzending en zegen 

  Lied voor de zegen (staande) 705

   

   

  Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt,

  eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid.

  Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

   

  Ere zij de Heer der englen, ere zij de Heer der kerk,

  ere aan de Heer der volken; aard' en hemel looft uw werk!

  Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk!

   

  Halleluja, lof, aanbidding brengen englen U ter eer,

  heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer.

  Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

   

  Wegzending

   

  Zegen

  A:  

   

   

    Enige mededelingen over het verloop van Luthers Bruiloft!

   

    Orgelspel: G.F. Ebhardt - Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld

   

   

   

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid: Nel Merks-Knetsch

  Lezingen door: Sheila Lont

  Kinderkerk: Marjolein Kroesbergen

  Heidi den Hollander

  M.m.v. leden van de AndreasCantorij

  Camerabediening: Jaco Boersma

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

  Illustraties: voorop: ds Meijer en gemeenteleden

  bij de preek: Lucas Cranach jr.

   

  -  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Online doneren? Geen contant geld op zak en u wilt toch bijdragen aan de collecte? Ga naar www.bunq.me/andreaskerk en kies een bedrag. 

   

   

         

   

  Katharina van Bora
      Luthers Bruiloft 12.00 – 15.00 uur

   

  12.00 uur Koffie, thee, sap, frisdrank, wijn

  12.30 Opening lopend buffet onder zang van AndreasCantorij

  13.00 Opening boekenmarkt 

  13.30 Tegeltjes schilderen met de kinderen (Erna)

  14.00 Quiz o.l.v. Hellen Blanca

  14.30 Uitslag quiz, bekendmaking winnaar. Prijsuitreiking 

  15.00 Sluiting, uitdeling fruit 

 • 26 jun 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de tweede zondag na Trinitatis, 

  26 juni 2022 

   

   

  Welkom in deze dienst. Gisteren was het de Dag van de Augsburgse Confessie.. In 1530 werd deze belijdenis aan de Keizer voorgelezen, zoals hierboven afgebeeld. Voor Nederlandse Lutheranen zijn deze Confessie en de Kleine Catechismus van Luther de belangrijkse belijdenisgeschriften

   

  In de zomergroeten zullen een paar delen van de Kleine Catechismus besproken worden; in deze dienst enige teksten uit de Augsburgse Confessie.

  Omdat de Bijbel, het Woord, belangrijk is in de confessie, zingen we enige liederen die daarop zinspelen.

   

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel Jesu bleibet meine Freude J.S.Bach

       Klokluiden 

  Lied 281: 1, 6 en 7

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm 46

  de antifoon (ps.119: 46):

  v: Voor koningen kan ik zelfs getuigen van uw richtlijnen,

  a: zonder schaamte.

  Psalm 46: 2-3, 5-6

  v: God is voor ons een veilige schuilplaats,

  a: een betrouwbare hulp in de nood.

  v: Daarom vrezen wij niet,

  a: al wankelt de aarde

  v: en storten de bergen in het diepst van de zee.

  a: Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,

  v: de heilige woning van de Allerhoogste.

  a: Met God in haar midden stort zij niet in,

  v: vroeg in de morgen komt God haar te hulp.

  a: Voor koningen kan ik zelfs getuigen van uw richtlijnen, 

  zonder schaamte.

   

  allen zingen:

   

  Kyrie 

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

   

  Gloria

        

   

  groet

                

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Lied 966

  Allen: 1,  3,  5

  Vrouwen:       2

  Mannen:             4

  Gesprek met de kinderen

  Zondagslied 382

  Eerste lezing 1 Tim 6:11b-16

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord:

  Halleluja, God de Heer is een zon en een schild. 

  Genade en glorie schenkt de Heer, zijn weldaden weigert

  Hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. Halleluja.

  en

  Evangelielezing Johannes 2:13-22

  Lofzang

  Lied 344

  Verkondiging 

  Lied uit: Alle liederen van Luther, no.31

  Op de melodie van lied 721

  Deze tekst:

   

  1  

  Bewaar ons, Here, bij uw woord,

   

  betoom des vijands roof en moord.

   

  Hij trok ten strijde om uw Zoon

   

  te stoten van uw hoge troon.

   

  2  

  Heer Jezus Christus, toon uw macht,

   

  Heer aller heren, kom met kracht.

   

  Bescherm uw arme christenheid,

   

  dat zij U love te allen tijd.

   

  3  

  O Geest, die onze Trooster zijt,

   

  geef dat uw volk één Heer belijdt,

   

  wees bij ons in de laatste nood,

   

  leid ons ten leven uit de dood.

   

  Gebeden en zegen 

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

    tevens orgelspel:  Erhalt und Herr bei deinen Wort H.F. Michielsen

   

  Voorbeden met de volgende acclamatie:

  \Stil gebed, en:  

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

  wegzending en zegen

  Lied voor de zegen (staande) 418

  Zegen

  Allen:

     

   

  Orgelnaspel: Wer nur den lieben Gott lasst walten J.S.Bach

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

  Lector: Arnold Filius 

  Kinderkerk: Erna van Wijngaarden-Raben 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

  Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

  Illustratie voorzijde: anoniem

   

  Na de dienst: koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

   Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  -  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

     QR code met uw smartphone.

  Volgende week: sluiting seizoen er zijn nog intekenfolders voor het buffet van Luthers Bruiloft! 

   

  In de periode rond Pasen bleek het heel goed samen te gaan: eten en praten! Toen bespraken we liederen.

  Nu is het voorstel om een keer teksten te bespreken die over het Lam Gods gaan. 

  In de dienst van de sluiting van het seizoen (3 juli, met Luthers Bruiloft na-afloop!) zullen die teksten (en onze bespreking ervan) centraal staan. 

  Ik denk voor onze bespreking uiteraard aan Bijbel- en liedteksten, maar ik vond ook al mooie gedichten die dit jaar (!) gepubliceerd werden.

  De Cantorij zingt in die dienst ook zangen rond om het Lam Gods.

  De maaltijd is van 18.00—20.00 uur (inloop vanaf half zes) op woensdag 29 juni.

 • 19 jun 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de eerste zondag na Trinitatis.

  19 juni 2022 

   

  Kaïn en Abel - Wikipedia

    

                                                                                   

  Er is geen kinderkerk (maar de zwaantjesdoos met tekenspullen staat voor in de kerk ; kom hem gerust halen), en voor deze ene keer ook geen kinderverhaal.

   

  Voorbereiding 

         Orgelspel Sonate in Es – Allegro (BWV 525), J.S. Bach

       Klokluiden 

  Lied psalm 107: 1,4

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

  Ingangspsalm uit psalm 13

  V: Heer, ik vertrouw op uw liefde,

  A: mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

   

  V: Hoe lang nog, Heer, zult U mij vergeten,

  A: hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat?

  V: Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God!

  A: Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.

  V: Laat mijn vijand niet roepen: “Ik heb hem verslagen”,

  A: mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.

  V: Ik vertrouw op uw liefde:

  A: mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

  V: Ik zal zingen voor de heer, Hij heeft mij geholpen.

   

  A: Heer, ik vertrouw op uw liefde,

        mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

  Kyrie 

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

  (allen helemaal:)

   

  Gloria

  (allen helemaal:)

        

  groet

                

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Eerste lezing Genesis 4, 1-16

  Lied 561: 1,2

  Tweede lezing           Genesis 4, 17-24

  Lied    561: 3

  Derde lezing               Genesis 4, 25-26

  Lied    561: 4,5

   

  Verkondiging 

  Lied 823: 1,4,5

   

  Gebeden en zegen 

   

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel: Sonate in C, J. Haydn 

   

  Voorbeden gezongen met de volgende acclamatie:

  \Stil gebed, en:  

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  wegzending en zegen

   

  Lied voor de zegen (staande) 723

  Zegen

  Allen:

     

   

  Orgelnaspel: Andante in F,  W.A. Mozart (KV 616 )

   

   

   

   

  Voorganger: ds. Rinze Marten Witteveen

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks-Knetsch

  Lector: Rudi Ruigendijk

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

  Illustratie voorzijde: Gent, Het Lam Gods, het offer van Kaïn en 

  Abel, Jan van Eyck

   

  - Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  -  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

     QR code met uw smartphone.

  - De volgende dienst in deze kerk is op zondag 26 juni.

  - Op 3 juli is de sluiting van het seizoen, met na afloop een buffet. Opgave voor hapjes: zie de formulieren op de tafels in de paardenkamer.

   

                   

 • 12 jun 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor zondag Trinitatis, 

  12 juni 2022 

   

   

  Deze zondag na Pinsteren, die van de Drievuldigheid, noemde Luther een Gouden zondag. Welkom in deze dienst. 

  We horen hoe Nicodemus geloofsvragen aan Christus stelde. Die vragen bekijken we in het licht van de lezing uit het Oude Testament: in de woestijn keek het volk tijdens de uittocht uit Egypte óp naar een metalen slang. Die slang komt ook in het kader van de lutherse uitleg “wet en genade” voor. Deze uitleg werd verbeeld in de illustratie hierboven. Veel dwarsverbanden vandaag.

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel S.Scheidt O lux beata Trinitas 

       Klokluiden 

  Lied 283

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm 8a 

   

  Kyrie 

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

   

  Gloria

        

   

  groet

                

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

  Zondagslied 686

  Eerste lezing Numeri 21:4-9

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord:

  Halleluja. Loof God om zijn krachtige daden.

  Loof God om zijn oneindige goedheid. Halleluja.

  en

  Evangelielezing Johannes 3:1-17

  Lofzang

  Lied 353

  Verkondiging 

  Lied 834

   

  Gebeden en zegen 

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel: J. Blitheman Gloria tibi Trinitatis 

  Voorbeden met de volgende acclamatie:

  \Stil gebed, en:  

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  wegzending en zegen

  Lied voor de zegen (staande) 705

  Zegen

  Allen:

     

   

  Orgelnaspel: BWV 525 triosonate I in Es 1. Tempo di ordinario 

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

  Lector: Mies de Vries-Langelaar 

  Kinderkerk: Anca Wildschut-Irimia 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

  Camerabediening: Sheila Lont

  Illustratie voorzijde: Cranach-atelier

   

  Na de dienst: koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  Er zijn intekenfolders voor 3 juli: het buffet van Luthers Bruiloft! 

 • 5 jun 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor zondag Pinksteren

  5 juni 2022 

   

   

  Een nieuwe toren van Babel?

   

  Welkom in deze Pinksterdienst waarin vanwege het Pinksterwonder - zoals dat in handelingen beschreven wordt- taal een rol speelt.

  Deze gemeente herbergt veel leden van wie hun wieg ‘in het buitenland’ stond. Vandaag horen we hen in deze dienst bijdragen leveren, ieder in haar eigen taal. 

  Verder klinken -al dan niet in bewerking- zangen uit de oude kerk door in onze eigen zangen.

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel Hymnus Veni Creator Spiritus (Var.) S.Scheidt

  Klokluiden

  Cantorijzang Salve festa dies 

  Pinksterhymne uit 600, Venatius Fortunatus

  Salve festa dies toto venerabilis aevo 

  qua sacer accendit Spiritus igne suos.

   

  Gevolgd door Lied 683 dat in eenvoudige taal hetzelfde bezingt

   

  Wij weten het nu zonneklaar: al ging Hij van ons heen, 

  wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; wij zijn niet meer alleen.

   

  Wij gaan op weg, de wereld rond, er is geen houden aan. 

  De woorden gaan van mond tot mond, voor ieder te verstaan.

   

  De wonderen zijn om ons heen ze waaien op de wind. 

  ’t is feest vandaag, voor iedereen: een nieuwe tijd begint! 

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Kyrie en Gloria

   

  groet

   

  Zondagsgebed

  V: Dit is de dag, Trouwe God,

  dat Gij uw levensadem geeft aan deze wereld dat Gij een vuur van liefde aansteekt in de mensen, vandaag is het de dag  dat wij bijeengeroepen worden om uw kerk te zijn

  Wij danken U, 

  met de woorden die Gij zelf in ons hebt uitgezaaid,

  Wij bewonderen U uit kracht van de heilige Geest

  en roemen U vol vreugde, Redder en Verlosser. Door Jezus Christus, onze Heer…

  A: … amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

   

  Lied 513

  De cantorij 1 allen 2

   

  Wat kon ons schaden wat van U scheiden 

  Liefde die ons hebt liefgehad?

  Niets is ten kwade, wat wij ook lijden 

  Gij houdt ons bij de hand gevat. 

  Gij hebt de zege voor ons verkregen Gij zult op aarde de macht aanvaarden En onze Koning zijn. 

  Halleluja

  Gij, onze Here, doet triomferen Die naar U heten en in U weten

  Dat wij Gods kin’dren zijn. 

  Halleluja

   

  Eerste lezing Genesis 11:1-9

   

  Ooit werd er op de hele aarde maar één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze bij een vlakte in het land Sinear. Daar vestigden zij zich.  Ze zeiden tegen elkaar: "Laten we van kleiblokken bakken." De blokken stenen gebruikten als stenen, en aardpek als specie.  Toen zeiden ze: "Laten we een stad bouwen met een toren waarvan de top tot in de hemel komt. Zo vestigen we onze naam, zo zullen we niet over de hele aarde verspreid raken." Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Hij zei: "Dit is één volk, met één taal. Alles wat ze verder nog van plan, ligt nu binnen hun bereik. Laten Wij naar hen toe gaan en verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan." De Heer  verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel (= 'verwarring') omdat de Heer verwarring bracht in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en vandaar verspreidde de Heer de mensen over de hele aarde.

   

  Zondagslied Lied 670    

  Vooraf klinkt de eerste strofe uit de oude Pinksterhymne Veni Creator. Luther bewerkte deze zang tot Komm Schöpfer Gott Heilg’er Geist en wij zingen die zang van Luther nu in het Nederlands.

      Veni, creator Spiritus mentes tuorum visita,

      imple superna gratia, quae tu creasti pectora.

  Allen:

    Afbeeldingsresultaat voor kom schepper god o heilige geest

      Cantorij: (zetting G. Baas) 

  Uw naam is Trooster, Gij geleidt, o goddelijk geschenk, ons voort,

  o balsem die ons werd bereid, o bron van vuur, o levend woord.

   

    Allen: ,

                      Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt, 

      en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij het geeft.

   

     Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon, 

      O Geest van beiden uitgegaan, wij bidden U gelovig aan.

   

  Aankondiging van de hoofdlezing van deze zondag (staan)

  Psalmwoord:

  Halleluja. Zend uw adem en zij worden geschapen,

  zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. Halleluja.

   en

   

  Lezing Handelingen 2: 1-11

   

  Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 

  Lofzang

   

  Lied 691

        

  De Geest van God is als een vuur, als vlammen felbewogen, 

  verterend wat aan onrecht leeft, een gloed vol mededogen. 

  Een vonk van hoop in onze nacht, een wenkend licht dat op ons wacht, 

  een warmte in hart en ogen. 

   

  In stilte werkt de Geest van God, stuwt voort met zachte krachten, 

  een wijze moeder die ons hoedt, een bron van goede machten. 

  Zij geeft ons moed om door te gaan, doet mensen weer elkaar verstaan, 

  omgeeft ons als een mantel.

   

  Verkondiging 

   

  Lied 695

  De cantorij zingt het eerste couplet in het Fins

  Allen Raak met uw adem mijn onrust 

  tot ik de rust hervind. 

  Al mijn wonden heelt Gij: 

  Gij ziet in mij uw kind. 

   

  Vrouwen Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

  en al mijn twijfels bant. 

  Als geroepen kom ik: 

  mijn tijd is in uw hand. 

   

  Mannen Kom en doorstraal mijn dagen, 

  Geest van God uitgegaan, 

  die mijn ogen opent 

  voor wie nu naast mij staan. 

   

  Allen Heer, raak ons aan met uw adem, 

  geef ons een vergezicht! 

  Draag ons op uw vleugels,

  zegen ons met uw licht!

   

  viering Heilig Avondmaal

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel Durchbrecher aller Bände S. Karg-Elert

  Gebed over de gaven

  Voorbeden 

  Gedenk uw kerk, genadige God

  bevrijd haar van al wat haar kwaad doet

  en laat haar groeien in uw liefde. 

  Herinner ons de gave van de Heilige Geest, 

  opdat wij en uw kerk steeds vernieuwd mogen worden

  Levengevende God, hoor ons gebed.

   

  Allen:

  Herinner ons voortdurend daaraan 

  dat wij niet voor u gerechtvaardigd zijn door eigen werken, 

  maar alleen door uw Genade 

  waarin wij delen door ons geloof in Christus

  Genadige God, hoor ons gebed.

  Allen: Kom Geest van God, maak onze harten open, 

  dat Christus bij ons woning vindt!

  Heilige Drie-ene God, 

  u bent het voorbeeld van gemeenschappelijk samenzijn in eenheid, vreugde en vrede. 

  Mag uw Geest ons tot gemeenschap vormen 

  waar respect en naastenliefde leidend zijn. 

  Dat wij in het gezicht van onze naasten, Christus zien, Dat in Christus mensen niet verschillen, in geslacht, afkomst of voorkeuren.

  God die mens werd, hoor ons gebed.

  Allen: Kom Geest van God, maak onze harten open, 

  dat Christus bij ons woning vindt!

  Levende God, uw zoon Jezus Christus, 

  is onze opstanding en ons leven. 

  Droog de tranen van hen die verdriet hebben,

  bescherm de zieken, geeft ruimte aan hen met zorgen, zegen de stervenden en de troost de lijdenden.

  Houd ons in uw hand gevat met allen - van alle tijden en plaatsen - die u belijden tot aan het eind der dagen, door Jezus Christus onze redder en Heer.

   

  Stil gebed

   

  Pinsesalme van E. Grieg 

   

  Velsignede Morgen, da Gudsrigets Tunger 

  traf Jorden som flammende stål. 

  Fra Jorden mod Borgen nu Arvingen sjunger
  på Gudsrigets Tungemål.

   

  prefatie

   

  Lofprijzing  en Sanctus

   

  Avondmaalsgebed, afgesloten met:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

  Agnus Dei

   

  Uitdeling

  Tijdens de uitdeling klinkt Musica sub communione 

  Variaties op Durchbrecher aller Bände

   

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

  Dankzegging

  wegzending en zegen 

  Lied voor de zegen (staande) 687 

   

  Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden, 

  de vonk die overspringt  op allen die geloven. 

  Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan, 

  versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan. 

   

  Wij teren op het woord, het brood van God gegeven, 

  dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven. 

  Dus zeg en zing het voort, geef uit met gulle hand 

  dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land.

   

  Wegzending

   

  Zegen

  A:  

   

   

   

  Orgelspel na de dienst

  Fantasia super Komm Gott, Heiliger Geist J.S. Bach

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

  Lectrices uit ‘andere landen’ afkomstig:

  Anca Wildschud-Irimia (Roemenie)

  Susan Wong Loi Sing-Gunning (Suriname)

  Annaliese de Haaij-Augustin (Oostenrijk)

  Ansku Bos (Finland)

  Anne Toussant -Hantsveit (Noorwegen)

  Sharon Winklaar (Curaçao)

  Kinderkerk: Laura Lindhout

  M.m.v. leden van de AndreasCantorij

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

  Illustratie : Erna van Wijngaarden-Raben

   

  -  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Online doneren? Geen contant geld op zak en u wilt toch bijdragen aan de collecte? Ga naar www.bunq.me/andreaskerk en kies een bedrag. Deze betaallink werkt via iDeal en is ook te gebruiken via uw smartphone.

  - De volgende dienst in deze kerk is komende zondag:Trinitatis.

 • 29 mei 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor zondag Exaudi, 

  Hoor mijn aanroep tot u Heer!

  29 mei 2022 

   

   

  Welkom in deze dienst tussen Hemelvaart en Pinsteren. 

  Hoe verweesd zijn mensen na Christus’ Hemelvaart? 

   

  En met welke liederen zingen we onszelf troost en moed toe, als we ons alleen voelen?

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel Improvisaties: Nun jauchzt dem Herren, alle Welt (665)

       Klokluiden 

  Lied 275

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm 27b 

   

  Kyrie 

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

   

  Gloria

        

  groet

                

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

  Lied   655

  Eerste lezing 1 Petrus 4:7b-1

  Lied 380

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord:

  Halleluja. God heerst als koning over de volken.

  God zetelt op zijn machtige troon. Halleluja.

  en

  Evangelielezing Johannes 17:14-26

  Lofzang

  Lied 665

  Verkondiging 

  Lied 661

   

  Gebeden en zegen 

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel: J.G. Walther Nun bitten wir den Heiligen Geist II

  Voorbeden gezongen met de volgende acclamatie:

  \Stil gebed, en:  

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  wegzending en zegen

  Lied voor de zegen (staande) 418

  Zegen

  Allen:

     

   

  Orgelnaspel:     G. Böhm, Vater unser im Himmelreich

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Helen Blanca

  Lector: Juliette Luisman

  Kinderkerk: Marjolein Kroesbergen

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

  Camerabediening: Jaco Boersma

  Illustratie voorzijde: Johann Süsz von Kulmbach

                       

  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

   

  Volgende week: Pinksteren: Een nieuwe toren van Babel?

  We vieren het avondmaal en medewerking wordt verleend door leden van de AndreasCantorij.

 • 22 mei 2022 - 10:30

  http://www.luthersekerkleiden.nl/wp-content/uploads/2013/05/Lutherse-Roos-430x4301.jpg Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor zondag 

  Rogate

  22 mei 2022

   

   

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel Sonaten in c, a, en G, D. Cimarosa

  klokluiden 

  Zingen Lied 655

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (naar psalm 66)

  V: Steekt Gods loftrompet alom op aarde, 

      zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk.

  A: Steekt Gods loftrompet alom op aarde, 

      zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk.

  V: Steekt Gods loftrompet alom op aarde, 

      zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk, 

      doet statig stijgen zijn loflied.

  A: Steekt Gods loftrompet alom op aarde, 

      zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk.

  V: Zingt God toe: “Hoe geducht zijn uw werken! 

      U zal alles op aarde aanbidden, 

      zingen U, zingen uw naam ter eer.”

  A: Aanzie dan de daden van God, 

      om de mens in zijn handelen vervaarlijk: 

      Hij heeft vermocht dat de zee droogviel, 

      dat zij droogvoets de stroom overstaken.

      Aanzie dan de daden van God, 

      om de mens in zijn handelen vervaarlijk. 

      Zegent, volkeren, Hem – onze God, 

      laat ver zijn loflied weerklinken.

   

            

   

  Kyrie 

  Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

  eindigend met Kyrie eleison.

  Gloria

   

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen 

   

  Eerste lezing 1Hooglied 3:1-6 4:8—5:1

   

  Lied 808

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord en

   

   

  Evangelielezing Johannes 16:16-23a

  Lofzang

   

  Zondagslied 370

   

  Verkondiging 

   

  Lied 630

  Gebeden

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  Orgelspel Adagio in d, A.Vivaldi

   

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

  C:\Users\Home\Documents\Accalamties bij de voorbeden\75 (Pasen) Houd ons in leven, wees onze redding.tif

  Stil gebed

   

  Onze Vader:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, 

  uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op 

  aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons 

  onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en 

  leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

  wegzending en zegen

   

  Lied voor de zegen (staande) 659

   

  Wegzending

   

  Zegen

  A:

   

  Orgelnaspel Ach bleib bei uns Herr Jesu Christ (BWV 649), J.S.Bach

   

   

   

  Voorganger: Vrouwkje Hinten

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lector: Susan Wong Loi Sing-Gunning

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Sheila Lont

   

  - Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  -  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

     QR code met uw smartphone.

  - De volgende dienst in deze kerk is op zondag 29 mei, Exaudi.

   

 • 15 mei 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor zondag Cantate Domino canticum novum, 

  Zing voor de Heer een nieuw lied!

  15 mei 2022 

   

   

  Welkom in deze dienst waarin de zang voor God centraal staat.

  Vandaag komt veel bij elkaar.

  In deze dienst zingen we een Nordic- en een Sranatongo-lied, beide hebben we voorbesproken met onze stagiair Helen Florijn bij een Finse maaltijd.

   

  De AndreasCantorij viert vandaag, want met kerst waren de omstandigheden er niet naar, haar twintigjarig bestaan. 

  Zij zingt een voor haar ‘nieuw lied’ het Cantate Domino van Johann Staden (met extra instrumentalisten!). Staden was de opvolger in Dresden van Hans Leo Hassler en de zetting van het zondagslied is van Hasslers hand. Verder zingt zij de meest uiteenlopende zangen uit de lutherse traditie die de afgelopen jaren vaker klonken: een doxologie van Mendelssohn, een liedzetting van Distler van het Lutherlied Gott in der Höh’ sei Ehr en een vertaalde tekst van Paul Gerhart op muziek van Johann Crüger.

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel Zingt nu de Heer (Lied 654) H.F. Micheelsen  

        

  klokluiden 

   

  Lied 212

  De cantorij 1, allen de overige strofen

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

  Ingangspsalm Uit Psalm 98:

  V: Halleluja. Zing voor de Heer een nieuw lied, 

  wonderen heeft Hij verricht. Halleluja

   

  A: zijn rechterhand heeft overwonnen,

       Zijn heilige arm heft redding gebracht.

  V: De Heer heeft zijn overwinning bekend gemaakt

       Voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

  A: Hij heeft gedacht aan 

  zijn liefde en trouw voor het volk van Israël.

  V: De einden van de aarde hebben het gezien:

       de overwinning van onze God.

  A: Laat bruisen de zee en alles wat daar in leeft,

  laat juichen de wereld met haar bewoners

  V: Laat rivieren in de handen klappen

       en samen met de bergen jubelen voor de Heer

  A: want Hij is in aantocht

  V: als rechter van de wereld

   

  A: Halleluja. Zing voor de Heer een nieuw lied, 

       wonderen heeft Hij verricht. Halleluja

   

  de cantorij zingt de lofprijzing (doxologie) in een zetting van F. Mendelssohn

  Eer aan de Vader en Zoon en de Heilige Geest.

  Zoals het was en is en zijn zal. 

  En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.  

   

  Kyrie 

  Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

  eindigend met Kyrie eleison.

   

   

  Gloria Lied 302

  Cantorij: 1 allen 3

   

  groet

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  Inleiding op een ‘nieuw lied’

   

  Halleluja. Prijs de Heer voor altijd , Prijs Hem uw leven lang.

   

  2. Liebisoema no kan helpi, Dem no jeri, dem no si; Ma mi

  Masra si en jeri, Hem de kom vo helpi mi.

  Een mens kan u niet helpen uit de nood omdat het de Heer is die  van uit  Zijn alwetendheid ziet en weet wat u nodig hebt. Zo schiet Hij u te hulp.

   

  3. Te na zwampoe mi ben soengoe, Liebisoema si mi, - tan:

  Ma mi Masra troostoe, helpi, Poeloe mi nang' tranga han.

  Wanneer ik in de duisternis ben en word neergetrokken in een zee van ellende, dan is het niet de mens die kan helpen maar de Heer die mij met Zijn sterke hand redt en troost. 

   

  4. Te mi lasi krin na boesi, Mi de bari, mi de kre; No

  wan soema de vo piki: Masra jeri mi dapee.

  Wanneer ik hulploos ben en door de bomen het bos niet meer zie, wanneer ik dan mijn ellende uitschreeuw en huil, dan antwoordt geen mens mij, maar het is de Heer die mij hoort.

   

  5. Te mi de na zondoenootoe, Mi de zoekoe helpi toe; No

  wan soema man vo helpi: Masra helpi mi vo troe.

  Wanneer ik vanwege de zonde die ik heb begaan in een diepe put zit en ik redding zoek, is er geen mens die mij helpen kan, is het weer de Heer die mij te hulp schiet .

   

  6. Mi boen Masra mi sa prijze, Mi sa gi hem bigi nem:

  Halleluja mi sa singi Nojaso en alatem

  Voor altijd zal ik deze goede God loven en prijzen en verhalen over zijn grootheid: Halleluja blijf ik zingen mijn leven lang. 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Lied   655

   

  Eerste lezing Openbaring 14:1-7

   

  AndreasCantorij Cantate Domino (Psalm 96)

  Muziek van J. Staden 

  Cantate Domino, canticum novum. 

  Cantate Domino omnis terra. 

  Cantate Domino, et benedicite nomini eius: 

  annuntiate de die in diem salutare eius. 

  Cantate Domino omnis terra.

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord:

  Halleluja. 

  De rechterhand van de Heer verheft mij.

  De rechterhand van de Heer doet machtige daden.

  Halleluja.

  en

   

  Evangelielezing Johannes 16:5-15

   

  Lofzang

   

  Lied 654: 1 en 6

   

  Verkondiging 

   

  Lied 643

   

  Gebeden en zegen 

   

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens vioolspel: Biciniae van o.a. H. Faber

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden gezongen met de volgende tekst:

   

   

  Laat ons bidden voor het kind

  dat zijn leven pas begint;

  voor de kind’ren aller landen

  van wie God de namen weet,

  dat hun toekomst niet zal stranden

  op de klip die oorlog heet.

   

  Voor de zieke man of vrouw

  die verlangt naar onze trouw

  voor wie eenzaam is gebleven

  of wie eenzaam is gemaakt

  dat zij met de kus des vredes

  heden worden aangeraakt.

   

  Voor de zwakken die ontdaan

  macht’loos door de wereld gaan;

  voor de doven en de blinden,

  voor de mensen zonder stem,

  dat zij eigen wegen vinden

  naar het nieuw Jeruzalem.

   

  Voor het volk dat wordt gekweld

  door de macht van bruut geweld,

  dat met al de droefenissen

  van het heilloos onrecht leeft

  en in plaats van brood en vissen

  tranen tot zijn spijze heeft.

   

  Here sluit Uw oren niet

  Voor dit kleine mensenlied.

  Gij kent al die duizendtallen

  die het zingen wordt belet.

  Heer erbarm U over allen

  Heer verhoor ons smeekgebed.

   

  Stil gebed

   

  En 

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  wegzending en zegen

   

  Lied voor de zegen (staande) 415

  Cantorij 1, allen 2 en 3 

  Zegen

  Voorganger: De Levende zegene en behoede u.

  De Levende doe zijn aangezicht

  over u lichten, en zij u genadig.

  De Levende verheffe

  zijn aangezicht over u en geve u vrede.

  Cantorij: Zegen ons en behoed ons,

  doe lichten over ons uw aangezicht

  en wees ons genadig.

  Allen:

   

  Na de zegen gaan we nog even zitten 

  voor: o.a. muziek van J.S. Bach

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Helen Blanca

  Lector: Dorine de Koning

  Kinderkerk: Heidi den Hollander-Baartman

  Met medewerking van : de AndreasCantorij

  Esther Papma (viool)

  Ernst-Jan de Koning (viool)

  Sandra Sarabandu (cello)

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

  Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

  Illustratie voorzijde: Zingende engelen uit het retabel: 

  Het lam Gods (Van Eyk)

   

                     

  -  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Online doneren? Geen contant geld op zak en u wilt toch bijdragen aan de collecte? Ga naar www.bunq.me/andreaskerk en kies zelf een bedrag. Deze betaallink werkt via iDeal en is ook te gebruiken via uw smartphone.

 • 8 mei 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor zondag Jubilate Deo, Jubel voor God!

  8 mei 2022 

   

   

  Welkom in deze dienst waarin de jubel voor de Heer centraal staat. 

  Waarover we mogen jubelen? Daarover staan de evangeliën vol; daarover schreven mensen als Paulus en Petrus.

  Vandaag, naar aanleiding van met name de Petrus-lezing denken we daar verder over na. Wat zijn -letterlijk en figuurlijk- aanzetten om het goede te doen. Want die aanzetten helpen ons dan weer bij het zoeken naar de juiste toon voor onze jubel.

   

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel H. Scheidemann  Nun freut euch lieben Christen G’mein 

  (melodie zondagslied)

  klokluiden 

  Lied 273: 1, 2 en 3

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm

  De antifoon gelezen (psalm 66: 1, 2b): 

  v: Halleluja! Heel de aarde, juicht voor God,

  a: bezingt de eer van zijn naam. Halleluja!

  Psalm 66: 4-5 en 8-9 

  v: Laat heel de aarde 

  a: voor U buigen en zingen,

  v: uw naam bezingen.

  a: Kom en zie de werken van God,

  v: zijn daden vervullen de mens met ontzag.

  a: Prijs, o volken, onze God,

  v: laat luid uw lof weerklinken,

  a: Hij heeft ons het leven gegeven

  v: en onze voeten voor struikelen behoed.

  Allen herhalen de antifoon: 

  a: Halleluja! Heel de aarde, juicht voor God,

           bezingt de eer van zijn naam. Halleluja!

  waarna allen zingen:

   

   

  Kyrie 

  Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

  eindigend met Kyrie eleison.

   

  Gloria 

   

   

  groet

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

   

  Lied 652

   

  Eerste lezing 1 Petrus 2:11-22

  Lied 67a

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  Psalmwoord: 

  Halleluja. De Heer heeft zijn volk verlossing gebracht,

  Voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Halleluja. 

   

  Evangelielezing Johannes 16:16-23a 

   

  Lofzang

  Zondagslied 977: 1 en 5

   

  Verkondiging 

   

  Lied 659

   

  Gebeden en zegen

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel BWV 714 bicinium Allein Gott in der Höh’ sei Ehr

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  wegzending en zegen

  Lied voor de zegen (staande) 652 

   

  Zegen

   

  A:

   

    Orgelspel: A. Vivaldi Concerto in grosso Mogul I. Allegro

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks-Knetsch

  Lezingen: Andries Ponsteen

  Kinderkerk: Erna van Wijngaarden-Raben

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabeding: Mies de Vries- Langelaar

  Koster:   Greet Postema- van den Berg

  Illustratie voorzijde: Ger van Iersel

   

  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

     QR code met uw smartphone. 

   

   

  Komende donderdag, 12 mei, is er van 18.00-20.00 uur een Scandinavische maaltijd als stageproject van Hellen Florijn, waarbij zowel een Surinaams als een ‘Noords’ lied besproken zal worden dat de zang zelf centraal stellen. Opgave bij Annie Ruizeveld de Winter.

   

  Donderdag as. zijn ook de leerhuisbijeenkomsten!

   

  Volgende week zondag, 15 mei, Zondag Cantate (Zondag Zingt!) staat de AndreasCantorij stil bij het gegeven dat zij afgelopen Kerstmis 20 jaar bestond. Zij zingt, begeleid door o.a. strijkers, een voor haar nieuwe minicantate die het lofzingen tot God bezingt: Cantate Domino van de lutherse componist Johann Staden.

 • 1 mei 2022 - 10:30

  http://www.luthersekerkleiden.nl/wp-content/uploads/2013/05/Lutherse-Roos-430x4301.jpg Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor zondag Misericordias Domini,

  de barmhartigheid van de Heer

  1 mei 2019

  Welkom in deze dienst waarin de goede herder centraal staat. Een paar liederen (“Nordic en Sranantongo”) werden in de kring afgelopen woensdagavond besproken. Dat was (zie ook de nieuwsbrief) in het kader van de stage van Helen Florijn.

  Ook gaat het over herderschap en verbondenheid ‘als kudde’.

  Omdat dit de zondag is tussen Koningsdag en 4 en 5 mei, zingen we na de zegen delen uit het Wilhelmus, waaronder ook een couplet dat naar ‘herderschap’ verwijst.

   

  Voorbereiding 

      Orgelspel BWV 208 Schafe sollen sicher weiden

  En The Lord’s my shepherd, I’ll not want (lied 23c)

  Klokluiden 

  Lied lied 23 c

   

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm

  Antifoon uit psalm 33: 5b, 6a:

  v: Halleluja!   

      Van het erbarmen van de Heer is de aarde vervuld.

  a: Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt.     

    Halleluja!

  Psalm 33: 1-5a

  v: Juich, rechtvaardigen, voor de Heer,

  a: de oprechten moeten hem loven.

  v: Huldig de Heer bij de klank van de lier,

  a: speel voor hem op de tiensnarige harp.

  v: Zing voor hem een nieuw lied,

  a: speel en zing met overgave.

  v: Oprecht is het woord van de Heer,

  a: alles wat hij doet is betrouwbaar.

  v: Hij heeft recht en gerechtigheid lief.

  Allen herhalen de antifoon:

  a: Halleluja!     

      Van het erbarmen van de Heer is de aarde vervuld.

      Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt.

      Halleluja!

  gevolgd door

    

  Kyrie 

  Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

  eindigend met Kyrie eleison.

   

  Gloria

   

   

  Groet

   

  Zondagsgebed 

   

  DE SCHRIFTEN GELEZEN EN GEZONGEN

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zingen Lied 23d

   

    Eerste lezing Ezechiel 34:11-16

   

  Aankondiging van het evangelie (allen gaan staan)

   

  Psalmwoord: Halleluja. Loof de Heer, roep luid zijn naam aan,

      maak zijn daden bekend onder de volken. Halleluja. 

  Allen:    

   

  Het evangelie: Johannes 9:11-16

  Allen:

   

  Liedtekst Gran Gado 

  In dit lied wordt de Heer onze God bezongen en diepe eerbied wordt geuit voor Zijn almacht, liefde, barmhartigheid en troost die slechts Hij alleen geven kan. Een ware Herder en Behoeder  van Zijn kinderen. 

  1. Gran Gado! glori de vo joe, Joe zorgoe boen vo wi vo

  troe, Joe tjari loekoe kibri wi Joe gi wi switi Gado fri.

  Refrein: Gran Gado teki bigi nem, En glori tee vo alatem. Joe

  de da moro Santawan, Joe de mi tranga Helpiman.

  2. Gran Gado! tranga Helpiman, Mi de vertrouw na joe

  wawan. Joe de mi lobbi boen Tata. Da lobbi vo joe no

  kaba.

  3. Gran Gado! switi Troostoeman, Mi hatti de vo joe

  wawan. Joe lobbi mi, mi lobbi joe, Da so mi liebi switi

  troe

   

  Vertaling (door Linda Profijt): 

  1. Almachtige God - alle glorie komt u toe , U zorgt altijd goed voor ons , u beschermt ons en u alleen geeft ons ware vrijheid

  Refrein: Grote God U heeft de naam boven alle namen en U alleen komt alle glorie toe, U bent de Allerheiligste en een ware helper.

  2. Almachtige God krachtige helper, ik vertrouw U alleen, U bent de God van liefde, Uw liefde vergaat nimmermeer.

  3. Grote liefdevolle trooster, mijn hart behoort slechts aan U, U houdt van mij en ik van U en dat schenkt mij een vreugdevol leven.

   

  Verkondiging

   

    Zingen Lied 837

    

   
   
   
   
     
     

   

  VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek

     Muziek: M. Reger  Jesus meine Zuversicht 

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de acclamatie   

  prefatie

   

   

  Lofprijzing en Sanctus

         

   

  Avondmaalsgebed

  met Onze Vader

   

  Agnus Dei

             

  Uitdeling met musica sub communione: 

  J. P. Sweelinck - Mein Hütter und mein Hirt

   

  Dankzegging

   

  Zingen Lied 969

   

  Wegzending en zegen:

   

       

   

   

  Zegen

           

   

  Zingen Lied 708: 1,6,14 en 15

   

  Orgelnaspel BWV 657 Nun danket alle Gott

   

   

   

  In deze dienst: 

  voorganger: Martin van Wijngaarden

  organist:   Niels-Jan van de Hoek

  kerkenraadslid: Hellen Blanca

  lezingen:   Heidi                         den Hollander-Baartman

  kinderkerk:  

  camerabediening:   Erna van Wijngaarden-Raben

  kosteres:           Greet Postema-van den Berg

  afbeelding voorop:   Ravenna (Mausoleum Galla Placidia)

   

  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

       Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

     QR code met uw smartphone.

   

  als een ‘vervolg’ op vandaag:

  Op donderdag 12 mei, is er van 18.00-20.00 uur een Scandinavische maaltijd als stageproject van Hellen Florijn, waarbij zowel een Surinaams als een ‘Noords’ lied besproken zal worden dat de zang zelf centraal stellen. Opgave bij Annie Ruizeveld de Winter.

  over twee weken 15 mei, Zondag Cantate (Zondag Zingt!) staat de AndreasCantorij stil bij het gegeven dat zij afgelopen Kerstmis 20 jaar bestond. Zij zingt, begeleid door o.a. strijkers, een voor haar nieuwe minicantate die het lofzingen tot God bezingt: Cantate Domini van de lutherse componist Johann Staden.

 • 24 apr 2022 - 10:30

  http://www.luthersekerkleiden.nl/wp-content/uploads/2013/05/Lutherse-Roos-430x4301.jpg Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor zondag 

  Quasi Modo Geniti

  24 april 2022

   

  Introitus: Quasi modo geniti infantes - YouTube

   

  Welkom in deze dienst waarin we lezen over de ongelovige Thomas, die eerst wil zien voor hij kan geloven. Geloof kan echter via vele wegen ontstaan. Daar zingen we liederen bij. Het nieuwe zondagslied is nog tamelijk onbekend en zal voorgespeeld worden.

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel Christ lag in Todesbanden, J.S.Bach (BWV 625)

  klokluiden 

  Lied 217: 1, 2 en 3

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm

  v: Halleluja! 

      Verlang als pasgeboren zuigelingen 

      naar de zuivere melk van het woord,     

      opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.

  a: Halleluja!

  v: Jubel voor God onze sterkte,

  a: juich voor de God van Jacob, 

      zing een lied en sla de tamboerijn,

  v: speel op de harp en de liefelijke lier.

  a: Halleluja! 

      Verlang als pasgeboren zuigelingen 

      naar de zuivere melk van het woord, 

      opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.

      Halleluja!

  a:

  Kyrie 

  Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

  eindigend met Kyrie eleison.

  Gloria

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen 

  Zondagslied 374: 1, 2 en 4

   

  Eerste lezing 1 Johannes 5:4-10a

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord en

   

   

  Evangelielezing Johannes 20: 19-31

  Lofzang

  Lied 642: 1, 2, 5 en 8

   

  Verkondiging 

   

  Lied Gezang 487 (zoz)

   

  2.Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.

  Heeft in zijn handen onze naam geschreven.

  De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 

  plant als een boom in ons zijn eigen leven, 

  wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 

  en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

   

  Gij geeft het uw beminden in de slaap, 

  Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 

  Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 

  zoals de regen neerdaalt in de bomen, 

  zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,

  zo zult Gij uw beminden overkomen.

  Gebeden

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  Orgelspel Sonata ll in G, uit: Sonata per L’Organo E ll Cembalo, 

  G.B. Martini

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

  C:\Users\Home\Documents\Accalamties bij de voorbeden\75 (Pasen) Houd ons in leven, wees onze redding.tif

  Stil gebed

  Onze Vader:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, 

  uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op 

  aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons 

  onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en 

  leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  wegzending en zegen

  Lied voor de zegen (staande) 630: 1, 2 en 4

  Wegzending

  Zegen

  A:

   

  Orgelnaspel Allegro, Concerto in G, J.S.Bach (BWV 592)

   

   

  Voorganger: Erna van Wijngaarden- Raben

  Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

  Lector: Arjen de Vries

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Sheila Lont

  Afbeelding: Einsiedeln, Stiftsbibliothek

   

  Komende week:

  Op woensdag 27 april, is er van 18.00-20.00 uur een Surinaamse maaltijd als stageproject van Hellen Florijn, waarbij zowel een Surinaams als een ‘Noords’ lied besproken zal worden dat Christus (als herder) bezingt.

  Een tweede keer, op donderdag 12 mei, eten we ‘Noords’, en bespreken we liederen die de zang zelf centraal stellen.

  Opgave bij Annie Ruizeveld de Winter.

   

  - Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  -  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

     QR code met uw smartphone.

  - De volgende dienst in deze kerk is op zondag 1 mei, dan wordt het H.Avondmaal gevierd.

 • 17 apr 2022 - 10:30

  PAASMORGEN

   

   17 april 2022

  Andreaskerk

  Rotterdam 


   

  Christus is opgestaan!

  Dit vieren we vandaag in een vrolijke dienst 

  met Woord en Sacrament.

   

  Eerst wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht; 

  deze kaars staat symbool 

  voor de opstanding en het Licht van Christus.

  We hebben de jubel van twee eerdere paasvieringen in te halen, en dat zullen we doen!

   

  OPENING

   

  Orgelspel waarmee de dienst begint:

  A toi la gloire, (U zij de glorie)

  uit Deuxième Méditation, opus 20, A. Guilmant 

  Klokluiden 

   

  Na het ophouden van het klokluiden gaan allen staan.

    De nieuwe paaskaars wordt binnengebracht

    gevolgd door Cantorij, voorganger en kerkenraad. 

   

  Cantorij 

  Allen:

  Geen graf hield Davids Zoon omkneld,

  Hij overwon, die sterke held.

  Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,

  want Hij is God, bekleed met macht.

   

  Nu jaagt de dood geen angst meer aan,

  want alles, alles is voldaan.

  Die met geloof op Jezus ziet,

  die vreest voor dood of helle niet.

   

  Want nu de Heer is opgestaan,

  nu vangt het nieuwe leven aan;

  een leven, door zijn dood bereid,

  een leven in zijn heerlijkheid.

   

  Aansteken van de altaarkaarsen en de voorbereiding:

  v: In de naam van de Vader 

  en de Zoon en de Heilige Geest

  a: Amen.

  v: Onze hulp is in de naam van de Heer

  a: die hemel en aarde gemaakt heeft.

  v: Heer vergeef ons al wat wij misdeden

  a: En laat ons weer in vrede leven.

  v: Amen.

  (allen gaan zitten)

    

   

  Kyrie-oproep

   

  Kyrie en Gloria     uit de Vogel-mis 299d 

   

   

   

   

  Groet

   

  Gebed van Eerste Paasdag

  DE SCHRIFTEN GELEZEN EN GEZONGEN

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Paaslofzang Lied 619

   

   

    mannen Des morgens op de derde dag,

  toen voor het graf de steen nog lag, 

  verrees de Heer op Gods gezag.

  Halleluja, halleluja, halleluja!

   

  cantorij De engel sprak: Houdt moed, vreest niet,

  ik ken de bron van uw verdriet:

  gij zoekt uw Heer, Hij is hier niet.

  Halleluja, halleluja, halleluja!

   

  vrouwen Hij is verrezen en Hij leeft.

  De dood heeft voor het eerst gebeefd.

  Komt, ziet waar Hij gelegen heeft.

  Halleluja, halleluja, halleluja!

   

  allen Nu bidden wij U, Zoon van God,

  omdat Gij opstond uit de dood,

  geef ons nu uw genade groot,

  halleluja, halleluja, halleluja!

   

  opdat wij, vrolijk en bevrijd,

  lofzingen in der eeuwigheid

  uw lieve naam gebenedijd.

  Halleluja, halleluja, halleluja!

   

    Eerste lezing Kolossenzen 3:1-4, 12-16

   

  Aankondiging van het evangelie (allen gaan staan)

  Psalmwoord: Halleluja. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.

      Laten wij ons daarover verheugen. Halleluja. 

  Allen: 

            

   

  Het Paas-evangelie: Johannes 20:1, 2, 11-18

      Allen:

   

  zingen Lied 634

  U zij de glorie opgestane heer,

  U zij de victorie, u zij alle eer

  Alle menselijk lijden hebt gij ondergaan

  Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan.

  U zij de glorie opgestane heer,

  U zij de victorie, u zij alle eer!

   

  Licht moge stralen in de duisternis,

  Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.

  Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,

  wilt het woord ons geven dat hier vrede sticht :

  u zij de glorie, opgestane heer,

  u zij de victorie , u zij alle eer!

   

  preek

   

  zingen Lied 643

   

    

  Vrouwen

  Diep in de donk're aarde ging

  't lichaam van onze Here

  om als het woord der opstanding

  levend terug te keren.

   
   
   

   

    

  Mannen 

  Als een verweeuwde zat de kerk,

  treurende om haar Heiland,

  maar in het graf deed Hij zijn werk,

  streed met de laatste vijand.

   
   
   

   

   

  Allen 

  Sion, in bitter zielsverdriet,

  kon nog alleen maar klagen,

  en in haar huis klonk leed voor lied,

  werden tot nacht de dagen.

   
   
   

   

   

  Zingt nu de Heer! Hij is getrouw.

  Ook als wij niet meer hopen,

  bloeien aan dorens van de rouw

  lachend de rozen open.

   
   
   

   

   

  Vrouwen

  't Woord was in onze mond verstomd,

  lag als een bleke dode.

  Godlof, de Geest des Heren komt

  en heeft het graf ontsloten.

   
   
   

   

   

  Mannen

   Zingt het de hoge hemel rond!

  't Woord aan de dood ontsprongen

  werd weer een kracht in onze mond,

  brandend met vuren tongen.

   
   
   

  allen

   

  Christengemeente, jubelt nu! 

  Dit zijn u goede dagen.

  Hemelse eng'len zullen u

  hier op de handen dragen.

   

  Jubelt, want die in aarde lag,

  zit op de troon verheven!

  Jubelt, want elke blijde dag

  is ons zijn woord tot leven!

   
   
   

   

    

   
   
   
   
     
     
   

   

   

  VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

   

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek

    

  Cantorij zang Angelus Domini Jos. Gruber 

  Angelus Domini descendit de coelo 

  et dixit mulireribus: 

  Quem quaritis surrexit,

  sicut dixit!

  Naar: Matteus 28: 2b en 6.

  Een engel van de Heer daalde af uit de hemel [en zei tegen de vrouwen. Die jullie zoeken] Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft.

      

   

  Gebed over de gaven

   

    Voorbeden met de acclamatie

   

   

  prefatie

   

   

  Lofprijzing en Sanctus

         

   

  Avondmaalsgebed

   

  met Onze Vader

   

  Agnus Dei

             

  Uitdeling 

  Neemt u uw paaskaarsje mee om, na het ontvangen van de

  Avondmaalsgaven, die aan te steken?

   

  Tevens: muziek Improvisatie U zij de Glorie  

   

  Dankzegging

   

  Wegzending en zegen:

   

       

   

   

  zegen

           

   

   

  Lied slotlied O vlam van Pasen

        (Op de melodie van het openingslied)

   

  O vlam van Pasen, steek ons aan,

  de Heer is waarlijk opgestaan!

  De oude nacht voorgoed gedood,

  de toekomst kleurt de morgen rood

   

  Zie hier het licht van lange duur,

  ziehier de Zoon, de zon, het vuur;

  o vlam van Pasen, steek ons aan –

  de Heer is waarlijk opgestaan!

   

  Orgelnaspel Toccata in F BWV 540 J.S. Bach

   

   

  DE KERKENRAAD VAN DE LUTHERSE GEMEENTE

  WENST U GEZEGENDE PAASDAGEN!

   

    

   

  Na de dienst bent u welkom

  voor koffie en een Paasbrunch in de 

  ruimten achter de kerk. 

   

  Bij de uitgang via het hofje krijgt u een

  bloemengroet mee naar huis! 

   

   

  In deze dienst: 

  voorganger: Martin L. van Wijngaarden

  organist:   Niels-Jan van de Hoek

  kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

  lezingen:   Arnold Filius

  kinderkerk: Laura Lindhout

  Mmv:   leden van de AndreasCantorij

  Arjen de Vries, trompet

  camerabediening:   Kenneth Wong-Loi-Sing

  kosteres:           Nel Merks -Knetsch

  afbeelding voorop:   Sint Amanduskerk Erembodegem

   

 • 15 apr 2022 - 19:30

    GOEDE VRIJDAG

   

   15 april 2022

   Andreaskerk 

   Rotterdam 

  In deze sobere 

  dienst gedenken 

  wij het sterven 

  van onze Heer 

  Jezus Christus met het lezen van het Lijdensevangelie. 

  Zoekt u alstublieft zo ver mogelijk voorin in de kerk een 

  plaats. Het grote orgel zwijgt, het altaar is ontkleed.

  De zangen die 

  wij zingen zijn

  liederen over het 

  Kruis van Golgotha.

  De AndreasCantorij 

  zingt onder 

  andere een deel 

  uit de Via Crucis 

  (de Kruisweg) 

  van Fr. Liszt en 

  In monte oliveti 

  van M. Garau.

  Daarna leven we naar Pasen toe.

   

   

  Stilte voor de dienst

   

  Laatste klokluiden tot Pasen 

   

  Lied Lied 558: 1, 6 -10

  Om het zwijgen, het geduld

  waarmee Gij de wet vervult,

  als men vrucht'loos zoekt naar schuld,

  Kyrie eleison.

   

  Om het woord van godlijk recht

  dat Gij tot uw rechters zegt,

  zelf hebt Ge uw geding beslecht,

  Kyrie eleison.

   

  Om de doornen van uw kroon,

  om de gees'ling en de hoon,

  roepen wij, o Mensenzoon,

  Kyrie eleison.

   

  Om uw kruis, Heer, bidden wij,

  om de speerstoot in uw zij,

  ga aan onze schuld voorbij,

  Kyrie eleison.

   

  Heer, om uw vijf wonden rood,

  om uw onverdiende dood,

  smeken wij in onze nood,

  Kyrie eleison. 

   

  Stilte 

   

  Alleen bij God is stilte voor mijn ziel

  mijn redding komt van Hem.

   

  Eer aan de Vader en de Zoon 

  en de Heilige Geest,

  zoals het was in het begin en nu en altijd

  en in de eeuwen der eeuwen. Amen

   

  Kyrielied Lied 547: 

  1 door Cantorij, 4, 5 en 6 door allen

   

  Laten wij God loven, leven van het licht,

      onze val te boven in een evenwicht,

      Kyrie eleison, wees met ons begaan,

      doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan,

   

      Want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,

      maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.

      Kyrie eleison, wees met ons begaan,

      doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

   

      Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug

      droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.

      Kyrie eleison, wees met ons begaan,

      doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

   

  Gebed 

   

  De cantorij zingt uit de Via Crucis:

  Vexilla Regis (lied 572)

   

    Eerste lezing Hosea 6:1-6

   

  Lied 572: 1, 2, 6 en 9

   

  Lezing van het Lijdensevangelie 

  naar de woorden van Matteüs 26: 20-41

  (de vetgedrukte teksten

  worden door allen hardop gesproken)

   

  Toen het nu avond was geworden, lag hij met de twaalf discipelen aan tafel aan. Terwijl zij aten, zei hij: 

  “Voorwaar, ik zeg U: Een van U zal mij verraden.” 

  Daar zij hierover zeer bedroefd waren, begon de een na de ander tot hem te zeggen: 

  “Heer, ik ben het toch niet?” 

  Hij gaf ten antwoord: 

  “Hij die met mij zijn hand in de schaal doopt, is degene die mij zal verraden. De Zoon des mensen gaat weliswaar heen, zoals er over hem staat geschreven,  maar wee  de mens door bemiddeling van wie de Zoon des mensen wordt verraden! Het zou voor die mens beter zijn geweest als hij niet geboren was.”

  Als antwoord zei Ju̱das, die op het punt stond hem te verraden: 

  “Ik ben het toch niet, Rabbi?” 

  Hij zei tot hem: 

  “Gijzelf hebt het gezegd.”

  Terwijl zij verder aten, nam Jezus een brood,  en na de zegen te hebben uitgesproken, brak hij het en gaf het aan de discipelen en zei: 

  “Neemt, eet. Dit is mijn lichaam.” 

  Ook nam hij een beker, en na een dankgebed te hebben uitgesproken, gaf hij die aan hen, terwijl hij zei: 

  “Drinkt allen hieruit; want dit is mijn ’bloed van het verbond’, dat ten behoeve van velen vergoten zal worden  tot vergeving van zonden. Maar ik zeg U: Van nu af zal ik geenszins meer iets van dit product van de wijnstok drinken tot op die dag waarop ik het met U nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.” 

  Ten slotte gingen zij, na het zingen van lofzangen, naar buiten naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tot hen: 

  “In deze nacht zult gij allen in verband met mij tot struikelen worden gebracht, want er staat geschreven: ’Ik zal de herder slaan, en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden.’ Maar nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik U voorgaan naar Galilea.” 

  Petrus gaf hem echter ten antwoord: 

  “Ook al worden alle anderen in verband met u tot struikelen gebracht, ik zal nimmer tot struikelen worden gebracht!” 

  Jezus zei tot hem: 

  “Voorwaar, ik zeg u: Nog deze nacht, voordat een haan kraait, zult gij mij driemaal verloochenen.” 

  Petrus zei tot hem: 

  “Zelfs al moest ik met u sterven, ik zal u geenszins verloochenen.” 

  Hetzelfde zeiden ook alle andere discipelen. 

  Toen kwam Jezus met hen bij de plek die Gethsemané heette, en hij zei tot de discipelen: 

  “Gaat hier zitten, terwijl ik ginds ga bidden.” 

  En terwijl hij Petrus en de twee zonen van Zebedeüs meenam, begon hij bedroefd en zeer verontrust te worden. Toen zei hij tot hen: 

  “Mijn ziel is diepbedroefd, ja, tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij.” 

  En nadat hij een eindje verder was gegaan, viel hij op zijn aangezicht, terwijl hij bad en zei: 

  “Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze kelk aan mij voorbijgaan. Doch niet zoals ik wil, maar zoals gij wilt.” 

  En hij kwam bij de discipelen en vond hen slapend, en hij zei tot Petrus: 

  “Hebt gijlieden nog niet één uur met mij kunnen waken? Waakt en bidt  voortdurend, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is natuurlijk bereidwillig, maar het vlees is zwak.” 

   

  In Monte Oliveti van M. Garau

  In monte Oliveti oravit ad patrem:

  Pater si fieri potest transeat a me calix iste.

  Spiritus quidem promptus est caro autem infirma.

  Op de Olijfberg bad Hij tot de Vader:

  Mijn Vader, indien het mogelijk is,

  laat deze kelk aan mij voorbij gaan.

  De geest is natuurlijk gewillig maar het vlees is zwak.

   

  26:42-68

  Wederom ging hij heen, voor de tweede maal, en bad, terwijl hij zei:

  “Mijn Vader, indien het niet mogelijk is dat deze kelk voorbijgaat tenzij ik hem drink, uw wil geschiede.” 

  En hij kwam wederom en vond hen slapend, want hun ogen waren zwaar. Hij verliet hen derhalve en ging nogmaals heen en bad voor de derde maal,  terwijl hij wederom hetzelfde woord zei. Daarna kwam hij bij de discipelen en zei tot hen: 

  “Op een tijd als deze slaapt Gij en neemt Gij rust! Ziet! Het uur is nabij gekomen waarop de Zoon des mensen door verraad in de handen van zondaars wordt overgeleverd. Staat op, laten wij gaan. Ziet! Mijn verrader is nabij gekomen.” 

  En terwijl hij nog sprak, zie! daar kwam Ju̱das,  één van de twaalf, en met hem een grote schare met zwaarden  en knuppels, gestuurd door de overpriesters en oudere mannen van het volk. Zijn verrader nu had hun een teken gegeven door te zeggen: 

  “Degene die ik kus, die is het; neemt hem in hechtenis.” 

  En recht op Jezus afgaand, zei hij: 

  “Goedendag, Rabbi!”,  

  en kuste hem zeer teder. Maar Jezus zei tot hem: 

  “Vriend, met welk doel zijt gij hier?” 

  Toen kwamen zij naar voren en sloegen de hand aan Jezus en namen hem in hechtenis. Maar zie! een van degenen die bij Jezus waren, strekte zijn hand uit en trok zijn zwaard en sloeg de slaaf van de hogepriester en hieuw hem het oor af. Toen zei Jezus tot hem: 

  “Steek uw zwaard weer op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard vergaan. Of denkt gij dat ik geen beroep op mijn Vader kan doen om mij op dit ogenblik meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking te stellen? Hoe zouden in dat geval de Schriften worden vervuld, dat het aldus moet geschieden? Zijt gij met zwaarden en knuppels als tegen een rover uitgetrokken, om mij gevangen te nemen? Dag aan dag zat ik in de tempel  te onderwijzen, en toch hebt gij mij niet in hechtenis genomen. Maar dit alles is geschied opdat de geschriften van de profeten in vervulling zouden gaan.”  

  Toen lieten alle discipelen hem in de steek en vluchtten. Zij die Jezus in hechtenis namen, voerden hem weg naar de hogepriester Kajafas, waar de schriftgeleerden en de oudere mannen vergaderd waren. Maar Petrus bleef hem op een flinke afstand volgen tot aan de binnenplaats  van de hogepriester, en nadat hij naar binnen was gegaan, zat hij daar bij de huisbedienden om de afloop te zien. Ondertussen zochten de overpriesters en het hele Sanhedrin naar een vals getuigenis tegen Jezus om hem ter dood te kunnen brengen, maar zij vonden er geen, ofschoon er vele valse getuigen optraden.  Naderhand traden er twee op, die zeiden: 

  “Deze man heeft gezegd: ’Ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen opbouwen.’” 

  Toen stond de hogepriester op en zei tot hem: 

  “Hebt gij geen antwoord? Wat getuigen dezen tegen u?” 

  Maar Jezus bleef zwijgen. Daarom zei de hogepriester tot hem: 

  “Ik stel u onder ede bij de levende God, ons te zeggen of gij de Christus,  de Zoon van God, zijt!”

  Jezus zei tot hem: 

  “Gijzelf hebt het gezegd. Maar ik zeg ulieden: Van nu af  zult gij de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de Vader en hem zien komen op de wolken des hemels.”  

  Toen scheurde de hogepriester zijn bovenklederen en zei: 

  “Hij heeft God gelasterd!  Waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Ziet! Nu hebt gij de lastering gehoord. Wat is uw mening?” 

  Zij gaven ten antwoord: 

  “Hij verdient de dood.” 

  Daarop spuwden zij hem in het gezicht  en gaven hem vuistslagen. Anderen sloegen hem in het gezicht en zeiden: 

  “Profeteer ons, Christus: Wie is het die u geslagen heeft?” 

   

  Zingen 575:1

   

  26:69- 27-30

  Petrus nu zat buiten op de binnenplaats; en er kwam een dienstmeisje naar hem toe, dat zei: 

  “Gij waart ook bij Jezus de Galileeër!” 

  Maar hij ontkende het ten aanhoren van hen allen en zei: 

  “Ik weet niet waar gij het over hebt.”

  Nadat hij naar buiten was gegaan naar het poorthuis, merkte een ander meisje hem op en zei tot de daar aanwezigen: 

  “Deze man was bij Jezus de Nazarener.” 

  En hij ontkende het opnieuw, met een eed: 

  “Ik ken de mens niet!” 

  Even daarna kwamen de omstanders dichterbij en zeiden tot Pe̱trus: 

  “Zeker, gij zijt ook een van hen; trouwens, uw dialect verraadt u.” 

  Toen begon hij te vloeken en te zweren: 

  “Ik ken de mens niet!” 

  En onmiddellijk kraaide een haan. 

  En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus had gesproken, namelijk: “Voordat een haan kraait, zult gij mij driemaal verloochenen.” En hij ging naar buiten en weende bitter.

  Toen het ochtend was geworden, hielden alle overpriesters en de oudere mannen van het volk raad tegen Jezus om hem ter dood te brengen. En na hem te hebben geboeid, voerden zij hem weg en leverden hem over aan de stadhouder Pilatus. Toen nu Ju̱das, die hem had verraden, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij wroeging en bracht de dertig zilverstukken bij de overpriesters en oudere mannen terug en zei: 

  “Ik heb gezondigd toen ik rechtvaardig bloed verried.” 

  Zij zeiden: 

  “Wat gaat ons dat aan? Dat is uw zaak!” 

  Toen gooide hij de zilverstukken in de tempel en trok zich terug, en hij ging heen en hing zich op. De overpriesters echter namen de zilverstukken en zeiden: 

  “Het is niet geoorloofd ze in de heilige schatkist te werpen, want het is een bloedprijs.”

  Na met elkaar raad te hebben gehouden, kochten zij er het veld van de pottenbakker mee om daar vreemden te begraven. Daarom wordt dat veld tot op de dag van vandaag „Bloedveld” genoemd. Toen werd vervuld hetgeen door bemiddeling van de profeet Jeremia was gesproken, die zei: „En zij namen de dertig zilverstukken, de prijs van de man voor wie een prijs werd vastgesteld, degene voor wie enkelen van de zonen van Israël een prijs hadden vastgesteld, en gaven ie voor het veld van de pottenbakker,  zoals de Heer mij geboden had.” 

  Jezus stond nu voor de stadhouder, en de stadhouder stelde hem de vraag: 

  “Zijt gij de koning der joden?”  

  Jezus antwoordde: 

  “Gijzelf zegt het.” 

  Maar toen hij door de overpriesters en oudere mannen werd beschuldigd, gaf hij geen enkel antwoord. 

  Toen zei Pilatus tot hem: 

  “Hoort gij niet hoeveel dingen zij tegen u getuigen?” 

  Maar hij antwoordde hem niet, met geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu was het van feest tot feest de gewoonte dat de stadhouder voor de schare een gevangene, degene die zij wilden, vrijliet. Juist op dat ogenblik hadden zij een beruchte gevangene, die Barabbas heette. Toen zij daarom bijeen waren, zei Pilatus tot hen: 

  “Wie wilt gij dat ik voor U vrijlaat, Barabbas of Jezus, die Christus wordt genoemd?” 

  Hij wist namelijk dat zij hem uit afgunst hadden overgeleverd. Terwijl hij op de rechterstoel gezeten was, liet zijn vrouw hem bovendien zeggen: 

  “Heb niets te maken met die rechtvaardige man, want ik heb heden in een droom veel om hem geleden.”

  Maar de overpriesters en de oudere mannen overreedden de scharen dat zij om Barabbas zouden vragen, doch Jezus zouden laten ombrengen. Nu nam de stadhouder weer het woord en zei tot hen: 

  “Wie van de twee wilt gij dat ik voor u vrijlaat?” 

  Zij zeiden: 

  “BARA̱BBAS.” 

  Pilatus zei tot hen: 

  “Wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus wordt genoemd?” 

  Zij zeiden allen: 

  “AAN HET KRUIS MET HEM!”  

  Hij zei: 

  “Wat voor slechts heeft hij dan gedaan?” 

  Maar zij bleven des te meer schreeuwen: 

  “AAN HET KRUIS MET HEM!” 

  Toen Pilatus zag dat het niets hielp, maar dat er veeleer een opschudding ontstond, nam hij water en waste ten aanschouwen van de schare zijn handen en zei: 

  “Ik ben onschuldig aan het bloed van deze man. Gij moet er zelf maar zorg voor dragen.”

  Daarop gaf het gehele volk ten antwoord: 

  “ZIJN BLOED KOME OVER ONS EN OVER ONZE KINDEREN.” 

  Toen liet hij hun Barabbas vrij, maar Jezus liet hij zweepslagen geven en leverde hem over om aan een kruis gehangen te worden. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus mee in het paleis van de stadhouder en verzamelden de hele troepenafdeling om hem heen. En na hem zijn kleren uitgetrokken te hebben, hingen zij hem een scharlaken mantel om, en zij vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Toen knielden zij voor hem neer en dreven de spot  met hem, terwijl zij zeiden: 

  “Goedendag, gij koning der joden!” 

  En zij spuwden  op hem en namen de rietstok en gingen hem ermee op zijn hoofd slaan.

   

  Zingen Lied 575: 4 en 5

   

  Alle leed hebt Gij geleden,

  Gij gedragen met geduld.

  Als een worm zijt Gij vertreden

  zonder schuld, om onze schuld,

  opdat wij door U verheven

  als verlosten zouden leven.

  Duizend, duizendmaal, o Heer,

  zij U daarvoor dank en eer.

   

  Koning tot een spot getekend

  met een riet en doornenkroon,

  bij de moordenaars gerekend

  overstelpt met smaad en hoon,

  opdat naar uw welbehagen

  wij de kroon der ere dragen.

  Duizend, duizendmaal, o Heer,

  zij U daarvoor dank en eer.

   

  27:31-46

  Nadat zij de spot met hem hadden gedreven, ontdeden zij hem ten slotte van de mantel en deden hem zijn bovenklederen aan en voerden hem weg om aan een kruis gehangen te worden. Toen zij naar buiten gingen, troffen zij een ingeborene van Cyrane aan, Simon genaamd. Deze presten zij om zijn kruis op te nemen. En gekomen op een plaats die Golgotha  wordt genoemd, dat wil zeggen Schedelplaats, gaven zij hem wijn vermengd met gal  te drinken; maar toen hij ervan had geproefd, weigerde hij te drinken. Nadat zij hem aan een kruis hadden gehangen, verdeelden zij zijn bovenklederen door het lot te werpen, en daar neergezeten, hielden zij de wacht bij hem. Ook brachten zij boven zijn hoofd in geschrifte de tegen hem ingebrachte beschuldiging aan: „Dit is Jezus, de koning der joden.”  Toen werden er met hem twee rovers gekruisigd, één aan zijn rechter- en één aan zijn linkerzijde. De voorbijgangers nu gingen schimpend  over hem spreken, terwijl zij hun hoofd schudden en zeiden: 

  “Gij daar, die de tempel zou afbreken en in drie dagen zou opbouwen, red uzelf! Indien gij een zoon van God zijt, kom dan van het kruis af!” 

  Evenzo gingen ook de overpriesters met de schriftgeleerden en oudere mannen de spot met hem drijven en zeiden: 

  “Anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden! Hij is koning  van I̱sraël; laat hem nu van het kruis afkomen, dan zullen wij in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld; laat Hij hem nu verlossen  indien Hij hem hebben wil, want hij heeft gezegd: ’Ik ben Gods Zoon.’” 

  Zelfs de rovers die samen met hem aan kruizen waren gehangen, gingen hem op dezelfde wijze smaden. Vanaf het zesde uur viel er een duisternis  over het gehele land, tot aan het negende uur  toe. Omstreeks het negende uur riep Jezus met een luide stem en zei: 

  “Eli, Eli, lama sabachthani?”  

  Dat wil zeggen: „Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?” 

  27:47-66

  Toen sommigen van hen die daar stonden, dit hoorden, zeiden zij voorts: 

  “Deze man roept Eli̱a.” 

  En onmiddellijk snelde een van hen weg en nam een spons en drenkte die met zure  wijn en stak ze op een rietstok en gaf hem toen te drinken. Maar de overigen van hen zeiden: 

  “Laat hem begaan! Laten wij eens zien of Eli̱a hem komt redden.”  

  Nogmaals riep Jezus met een luide stem en gaf de geest.  

   

  Stilte

   

  En zie! het gordijn  van het heiligdom scheurde van boven tot onder in tweeën,  en de aarde beefde, en de rotsen spleten vaneen. En de graven werden geopend en vele lichamen van de heiligen die ontslapen waren, werden opgericht, en ze werden voor vele mensen zichtbaar. De legeroverste  echter en zij die met hem bij Jezus de wacht hielden, werden bij het zien van de aardbeving en al wat er gebeurde, zeer bevreesd en zij zeiden: 

  “Waarlijk, dit was Gods Zoon.”  

  Bovendien stonden daar vele vrouwen, die Jezus vanuit Galile̱a hadden vergezeld om hem te dienen, op een afstand toe te kijken; onder hen bevonden zich Mari̱a Magdale̱na, ook Mari̱a, de moeder van Jakobus en Joses,  en de moeder van de zonen van Zebedeüs. Laat in de middag nu kwam er een rijk man van Arimathea, Jozef genaamd, die zelf ook een discipel van Jezus was geworden. Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen gebood Pilatus dat het hem gegeven zou worden. En Jozef nam het lichaam, wikkelde het in rein fijn linnen en legde het in zijn nieuwe graf,  dat hij in de rots had uitgehouwen. En nadat hij een grote steen voor de deuropening van het graf had gerold, ging hij heen. Mari̱a Magdalena en de andere Mari̱a bleven daar echter en zaten tegenover het graf. De volgende dag, dit was na de Voorbereiding,  kwamen de overpriesters en de Farizeeën gezamenlijk bij Pilatus en zeiden: 

  “Heer, het kwam ons in herinnering dat die bedrieger, toen hij nog leefde, heeft gezegd: ’Na drie dagen zal ik worden opgewekt.’ Gebied daarom dat het graf tot de derde dag wordt verzekerd, opdat niet soms zijn discipelen komen en hem stelen  en tot het volk zeggen: ’Hij is uit de doden opgewekt!’, en dit laatste bedrog zal erger zijn dan het eerste.”

  Pilatus zei tot hen: 

  “Gij hebt een wacht. Gaat en verzekert het naar uw beste weten.” 

  Zij dan gingen heen en verzekerden het graf door de steen te verzegelen en de wacht erbij te plaatsen.

   

  Zingen Lied 196

   

  voorzang: In uw handen Heer, beveel ik mijn leven. 

  allen:

   

  voorzang: Want Gij Heer God, hebt ons verlost, 

  uw waarheid heeft ons vrijgemaakt. 

   

  allen: In uw handen Heer, beveel ik mijn leven. 

   

  voorzang: Eer aan de Vader door de Zoon 

  in de eenheid met de Geest. 

  allen: In uw handen Heer, beveel ik mijn leven

  Gebeden afgesloten met:

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, want van u is het rijk en de kracht, tot in eeuwigheid. Amen.

   

  Onze afsluiting is een lied, 

  de zegen ontvangen we weer met Pasen!

   

  Zingen Lied 578

  Afbeeldingsresultaat voor o kostbaar kruis o wonder gods

   

  Bewaar mij dat ik roemen zou

  dan in mijn Heren Christus dood.

  Al wat ik anders noemen zou

  is niets bij dit mysterie groot.

   

  O angst en liefde, ondereen

  vermengd als water en als bloed,

  zij wijzen naar het wonder heen

  van Hem die op de aarde boet.

   

  Het rode bloed, zijn koningskleed

  bedekt het schandelijke kruis,

  dat wordt door alles wat Hij leed

  de levensboom van 't paradijs.

   

  En door zijn dood en door zijn bloed

  is nu de wereld dood voor mij.

  Ik ben gestorven, maar voor goed

  van heel de dode wereld vrij.

   

  De aarde zelf is veel te klein

  voor wie U waarlijk loven wil.

  Uw liefde is een groot geheim,

  zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

   

  In stilte verlaten we de kerk.

   

  Mocht u het plezierig vinden voor u naar huis gaat nog even over

  deze dienst en deze indrukwekkende, liturgische dag na te praten,

  dan bent u van harte welkom in de zaal achter de kerk.

  Een uitgebreide koffie schenken we pas weer op Paasmorgen. 

   

  In deze dienst

  - voorganger: Martin van Wijngaarden

  - kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

  - organist: Niels Jan van der Hoek

  - lectores: Allen 

  Annie Ruizeveld de Winter- de Vries

  Andries Ponsteen

  Arnold Filius

  - camerabediening: Sheila Lont

  - m.m.v.: leden van de AndreasCantorij

   

   Pasen 

  Om 10.30 uur vieren we 

  een  feestelijke dienst rond Woord en Tafel!

  Na die dienst is er –uiteraard – geen versoberingsmaaltijd meer, 

  maar een Paasbrunch.

 • 14 apr 2022 - 19:30

   

   

  WITTE DONDERDAG

   

   14 april 2022  

   Andreaskerk 

   Rotterdam 

   

                   

   

  In deze eenvoudige dienst gedenken wij de instelling van het Heilig Avondmaal.

  De zangen die wij zingen zijn die liederen die de lof van Witte Donderdag 

  bezingen. 

  Daarbij klinkt een 

  Kyrie van Witte Donderdag 

  en tevens een Agnus Dei van M. Garau. 

   

  Orgelspel BWV 688 Jesus Christus unser Heiland

  Klokluiden

  Lied 273: 1 en 4

   

       Mededelingen en daarna voorbereiding (staande):

  v: In de naam van de Vader en de Zoon 

  en de Heilige Geest

  a: Amen.

  v: Onze hulp is in de naam van de Heer

  a: die hemel en aarde gemaakt heeft.

  v: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  a: en laat ons weer in vrede leven.

  v: Amen.

   

  Roep om ontferming en Kyrie

  Bij brood en wijn, een liefdemaal, verblijf ik in mijn Heilands huis.

  Een tak breekt buiten, met kabaal, valt daar de stam al voor het kruis?

  Mijn Gastheer dient mij als een knecht, mijn Redder loopt hier af en aan.

  De Heer heeft zich zijn troon ontzegd en lijkt van heiligheid ontdaan.

  Kyrie eleison!

   

  De voeten wast en zalft Hij mij, Hij reikt de beker, breekt het brood.

  Hij weet de Judaskus nabij, verwacht zijn naderende dood.

  Kyrie eleison!

   

  Met pelgrimshoed en wandelstaf richt Hij voor ons een maaltijd aan.

  Zijn eigen weg leidt naar het graf, waar kruis en kwelling voor Hem staan.

  Kyrie eleison!

   

  Geen mens gaat nu meer met Hem mee. De Here roept zijn Vader aan

  en smeekt God in Gethsémané dat dit aan Hem voorbij mag gaan.

  Kyrie eleison!

   

  Dan drinkt Hij, bitter van verdriet, de beker van de lijdenspijn.

  En wat Hij voor ons achterliet is avondmaal, is brood en wijn.

  Kyrie eleison!

   

  Nu is het uur van het verraad. Nu liggen ook de wapens stil,

  want Jezus straft niet wie Hem slaat; Hij ondergaat zijn Vaders wil.

  Kyrie eleison!

   

  Ik houd de beker in mijn hand, met brood en wijn ben ik vertrouwd.

  Ik koester deze maaltijd, want die beker spreekt van mijn behoud.

  Kyrie eleison!

   

  Verkondig dan zijn grote naam zo dikwijls als je aan Hem denkt.

  Denk aan zijn lijden, en beaam dat Hij de overwinning schenkt.

  Kyrie eleison!

   

  Straks komt Hij terug in onze tijd, Hij wenkt ons, brengt ons eeuwig thuis.

  Aan ʼt einde van de donkerheid, gloort hoopvol licht het houten kruis!

  Hosanna!

   

  Groet

   

  gebed van de Witte Donderdag

   

  DE SCHRITEN GELEZEN EN BESPROKEN

   

        Inleiding op de lezing uit Hebreeën 

   

        Lezing Hebreeën 4:14-16

   

        Lied 970: 1, 2 en 4

   

   Inleiding op de lezing uit Lucas 

   

   Lezing Lucas 22:14-34

   allen:    

   

   Lied van Witte Donderdag Lied 379

  Allen: 1, 2     4     6

  Vrouwen         3

  Mannen                            5

   

   

  VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

   

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens cantorijzang Jezus Christus onze Heiland, 

  in de zetting van A. Schütz.

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

   

   

  Stil gebed

  prefatie

  Lofprijzing

  Sanctus

   

  Avondmaalsgebed

  Na de instellingswoorden bij het brood zingt de Cantorij:

  Gezegend zijt Gij, eeuwige God, 

  koning van hemel en aarde, 

  die het brood uit de aarde doet groeien

    Na de instellingswoorden bij de wijn zingt de Cantorij:

  Gezegend zijt Gij, eeuwige God, koning van hemel en aarde,

  die de vrucht van de wijnstok hebt geschapen.

   

  Het avondmaalsgebed wordt afgesloten met het bidden van het Onze Vader

   

  Agnus Dei, in de zetting van M. Garau.

   

  Uitdeling, tijdens de uitdeling klinkt orgelspel

  Agnus Dei uit de Orgelmis - Jaap Dragt

   

  Dankzegging

   

  WEGZENDING EN ZEGEN

  Lied voor de zegen (staande): Lied 375: 1 en 2, 

   

  Wegzending 

   Zegen

   

   

  Na de zegen blijven wij staan.

  Het altaar wordt op de Bijbel na ontkleed. Het grote orgel zwijgt tot Pasen en de altaarkaarsen worden gedoofd, net als de paaskaars, deze brandde nu voor de laatste keer. Met Pasen brengen we het nieuwe licht binnen.

   

  Ons slotgebed wordt door de Cantorij gezongen:

   

  Heer, blijf bij ons, 

  want het is avond en de nacht zal komen. 

   

  Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 

  aan de avond van de dag, 

  aan de avond van het leven, 

  aan de avond van de wereld.

   

  Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 

  met uw troost en zegen, 

  met uw Woord en Sacrament. 

   

  Blijf bij ons wanneer over ons komt 

  de nacht van beproeving en van angst, 

  de nacht van twijfel en aanvechting, 

  de nacht van de strenge bittere dood. 

   

  lijf bij ons in leven en in sterven, 

  in tijd en eeuwigheid.  

   

  Amen.

   

  Hierna verlaten wij in stilte de kerk.

   

   

   

  In deze dienst

  - voorganger Martin van Wijngaarden 

  - kerkenraadslid Nel Merks-Knetsch

  - organist: Niels-Jan van der Hoek

  - lector: Sheila Lont

  - camerabediening Jaco Boersma

  - mmv: leden van de AndreasCantorij

   

  Morgen, Goede Vrijdag 

  lezen we in deze kerk in de dienst om 19.30 uur 

  uit het Lijdensevangelie.

   

  Pasen 

  Om 10.30 uur vieren we 

  een  feestelijke dienst rond Woord en Tafel!

  Na die dienst is er een Paasbrunch.

 • Palm Zondag

  10 apr 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de eerste zondag in de 40-dagen

  Palmzondag

  10 april 2022

   

   

  In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen.

  En op deze palmzondag krijgt u een palmtakje bij binnenkomst.

  De lectirce vandaag is stagiaire Helen Florijn die zich in de nieuwsbrief voor de Paasperiode nader voorstelt.

   

  In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie. Vandaag is dat lied 729 daar over zingend verdertrekken zingt, passend bij de lezingen: over Jozua en de intocht in Jeruzalem.

   

  Tevens wordt Chérise Tjon op haar belijdenis gedoopt!

  Voorbereiding

  Orgelspel  Christ unser Herr zum Jordan kam 

  En bewerking lied 556 

  Klokluiden 

  Lied 556: 1, 2en 5

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

  Lied 547: 1, 2 en 5  

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

    Eerste lezing: Jozua 4:1-9

   

  Zondagslied: 438: 1 en 2

   

  Evangelielezing: Johannes 12:12-24

  A:  

   

  Zondagslied: 438: 3 en 4

   

  Verkondiging 

   

  Lied: 729 “zij”= “wij”!

   

  Doop op belijdenis 

    

  Inleidingsvragen aan allen (allen staan)

  Ik vraag aan u allen 

  en in het bijzonder aan Cherise die vandaag 

  belijdenis van haar geloof aflegt en gedoopt wordt:

   

  Wilt u de HEER uw God dienen

  en naar zijn stem alleen horen?

  Ja, dat wil ik.

  Wilt u zich verzetten tegen alle machten

  die als goden over ons willen heersen?

  Ja, dat wil ik.

  Wilt u ieder slavenjuk afwerpen

  en leven in de vrijheid van Gods kinderen?

  Ja, dat wil ik.

  Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,

  Schepper van hemel en aarde?

  Ja, ik geloof.

  Gelooft u in Jezus Christus,

  zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

  die ontvangen is van de heilige Geest,

  geboren uit de maagd Maria,

  die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

  is gekruisigd, gestorven en begraven,

  neergedaald ter helle,

  op de derde dag opgestaan van de doden,

  opgevaren naar de hemel,

  en zit aan de rechterhand van God,

  de almachtige Vader,

  vanwaar Hij komen zal om te oordelen

  de levenden en de doden?

  Ja, ik geloof.

  Gelooft u in de heilige Geest;

  gelooft u de heilige katholieke Kerk,

  de gemeenschap der heiligen;

  de vergeving van de zonden,

  de opstanding des vleses,

  en het eeuwige leven?

  Ja, ik geloof.

   

  (Allen gaan zitten) 

   

   

  Belijdenisvragen

   

  Gebed 

   

  Zegen voor Chérise Mei-Lin Christi Tjon

   

  Inleiding op de doop

   

  Doopvragen 

   

  Doopgebed 

   

  Doop van Chérise Mei-Lin Christi Tjon

   

  Vraag aan de gemeente 

   

  Lied 23b, tevens collecte.

   

  Voorbeden en zegen

   

    Gebed over de gaven 

  Voorbeden met de acclamatie

   Stil gebed

   En 

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

  rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

  geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

  Voor de zegen, lied 552: 1 en 3

   

  Zegen

   

  Lied na de zegen: De Koning van de vrede

  Op de melodie van Lied 543

   

  De koning van de vrede komt in de hoofdstad aan, 

  de mensen zijn gezegend, Hij komt in Godes naam. 

  Doet open nu de poorten, de koning moet er door, 

  Och Here, geef nu voorspoed, zo roepen zij in koor. 

    

  Maar zullen zij geloven en nemen zij Hem aan 

  of zullen zij Hem doden en Gode wederstaan? 

  Ik zie de koning komen die op een ezel rijdt, 

  de palmen van de bomen zijn voor zijn voet gespreid. 

    

  Maar morgen is het anders, dan wordt Hij zelf verhoogd, 

  en aan de boom gehangen en als een vrucht geoogst. 

  Gij hogepriester Anna, wat roept Jeruzalem? 

  Het roept vandaag „Hosanna” en morgen „weg met Hem”

   

  Orgelnaspel        J. Brahms Herzlich tut mich verlangen

   

  Bij de kansel kunt u Chérise feliciteren!

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld -Dettmeijer

  Lezingen: Helen Florijn

  Kinderkerk: Heidi den Hollander

  Marjolein Kroesbergen

  Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

   

   

  De 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne in gezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie ook het aparte informatieblad voor in te zamelen goederen. 

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

   

  Versoberingslunch. 

  Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar zijn dit liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

  Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

  Van harte welkom! 

   

  Deze week: Witte Donderdag 

  Gedachtenis van de Instelling van het Heilig Avondmaal, 

  in de dienst om 19.30 in deze kerk zingt de AndreasCantorij o.a. Agnus Dei van M. Garau.

  Goede Vrijdag 

  Lezing van het Lijdensevangelie ook om 19.30 en eveneens in deze kerk, in de dienst zingt de AndreasCantorij o.a. In monte oliveti (op de olijfberg) van M. Garau.

  Paasmorgen 

  De Opstanding van de Heer

  in deze kerk een feestelijke hoofddienst m.m.v. de AndreasCantorij en de kinderkerk, o.a. Angelus dixit (de woorden die de engel bij het lege graf sprak) van J. Gruber. Nadien is er een aangepaste Paasbrunch.

 • 8 apr 2022 - 16:00
 • 3 apr 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de vijfde zondag in de 40-dagen

  Judica/ doe mij recht

  3 april 2022

  Een bijzondere dienst in deze veertigdagentijd, naast de viering van het Heilig Avondmaal zal ook nu weer iets van de rijke lutherse spiritualiteit en muziek klinken. Een bijzonder werk van Pergolesi dat door Bach bewerkt werd met onder meer de tekst van psalm 51.

  Met deze zondag begint de echte passietijd, de laatste twee weken voorafgaande aan Pasen. De voorbereiding op Pasen wordt gemarkeerd door het paars op het altaar, en in de liturgie door het vervallen van het halleluja en het gloria.

  In deze diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie. Vandaag lied 970; een lied dat Christus tot centrum van ons geloofsleven maakt; 

  vandaag toegespitst op “vrij van zonden”.

  Voorbereiding

  Orgelspel H. Scheidemann- Erbarm dich mein, o Herre Gott

  (Luthers bewerking naar Ps. 51)

  Klokluiden 

  Lied 275: 1, 4 en 5

   

    mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

      Psalm: 51 a 

   

      Kyrie V: Kyriegebed.

  A:   Kyrie: 299 H (alleen de eerste zes regels) 

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Woord voor/met de kinderen

  Zondagslied: 530 (nieuwe invulling!)

  Eerste lezing:        Romeinen 3:21-31

  Lied:       970

  Evangelielezing:      Johannes 8:46-59

  A:  

   

  Verkondiging, in combinatie met: 

  Delen uit Psalm 51 aan de hand van de muziek van het Stabat Mater van G. Pergolesi. J.S. Bach bewerkte dit stuk bovendien met de tekst Tilge, Höchster, meine Sünden (dat is de psalmtekst, met hieronder de vertaling van Ria van Hengel)

   

  Vers 1 (Largo)

  Tilge, Höchster, meine Sünden, Wis, Allerhoogste, mijn zonden uit,

  deinen Eifer lass verschwinden, laat uw woede verdwijnen,

  lass mich deine Huld erfreun.         geef mij de vreugde van uw genade.

   

  Vers 11 - 15 (Andante)

  Schaue nicht auf meine Sünden, Kijk niet naar mijn zonden,

  tilge sie, lass sie verschwinden, wis ze uit, laat ze verdwijnen,

  Geist und Herze schaffe neu.         schep nieuwe geest en een nieuw hart.

   

  Stoß mich nicht von deinen Augen, Verwijder mij niet uit uw ogen

  und soll fort mein Wandel taugen, en om mijn gedrag te verbeteren

  o, so steh dein Geist mir bei.       vraag ik of uw geest mij wil bijstaan.

   

  Gib, o Höchster, Trost ins Herze, Geef, Allerhoogste, troost in mijn hart,

  heile wieder nach dem Schmerze, genees mij weer na de pijn

  es enthalte mich dein Geist.         laat uw geest mij bewaren.

   

  Denn ich will die Sünder lehren, Want ik wil de zondaars leren

  dass sie sich zu dir bekehren         dat ze zich tot u bekeren

  und nicht tun, was Sünde heißt. en niet zondigen.

   

  Lass, o Tilger meiner Sünden,         Laat, o wisser van mijn zonden

  alle Blutschuld gar verschwinden, alle bloedschuld verdwijnen

  dass mein Loblied, Herr, dich ehrt. zodat mijn loflied, Heer, u eert.

   

  Vers 17 en 18 (Largo)

  Denn du willst kein Opfer haben, Want u wilt geen offer ontvangen,

  sonsten brächt ich meine Gaben, anders zou ik u mijn gaven brengen,

  Rauch und Brand gefällt dir nicht. rook en vuur bevallen u niet.

   

  Herz und Geist, voll Angst und U zult hart en geest

  Grähmen, vol angst en verdriet,

  wirst du, Höchster, nicht beschä- niet beschamen, Allerhoogste,

  men,

  weil dir das dein Herze bricht. want dat breekt uw hart.

   

  Amen (allabreve)

  Amen.

   

  Viering Heilig Avondmaal

   

  Collecte tijdens zang: 382

   

  Gebed over de gaven

    Mededelingen over de wijze van uitdelen

   

  Voorbeden met de acclamatie

  Stil gebed

   

  Prefatie

   lofprijzing

   Sanctus

   

  Avondmaalsgebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

  rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

  geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

  Agnus Dei

   

  Musica sub communione (Klavecimbel)

  J. Kuhnau Ach Herr, wir armen Sünder

   

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

  Dankzegging

  zegen

  Voor de zegen, lied 536

  V: zegen

  A:

  Orgelnaspel: J. Bastiaans Herzliebster Jesu, was hasst du verbrochen

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

  Lezingen: Andries Ponsteen 

  Sopranen: Lisa Hinfelaar

  Francine Hoogerheijde

  Violisten: Esther Papma 

  Ernst-Jan de Koning

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kinderkerk: Juliette Luisman

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

  Illustratie: Cranachatelier, Herderkirche Weimar

   

  In de 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne ingezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie het aparte informatieblad. 

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone. 

                                          handschrift bach

   

   

  Versoberingslunch. 

  Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar bespreken we liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

  Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

  Van harte welkom!

  Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

   

  Vrijdag 8 april 16.00 uur: trouwzegen voor Maurice Schütz en André Tieleman

  Palmzondag (volgende week) met palmpasenzang en –stokken. 

  Tevens belijdenis en doop van Chérise Tjon!

  Witte Donderdag 

  Gedachtenis van de Instelling van het Heilig Avondmaal, 

  in de dienst om 19.30 in deze kerk zingt de AndreasCantorij o.a. Agnus Dei van M. Garau.

  Goede Vrijdag 

  Lezing van het Lijdensevangelie ook om 19.30 en eveneens in deze kerk, in de dienst zingt de AndreasCantorij o.a. In monte oliveti (op de olijfberg) van M. Garau.

  Paasmorgen 

  De Opstanding van de Heer

  in deze kerk een feestelijke hoofddienst m.m.v. de AndreasCantorij en de kinderkerk, o.a. Angelus dixit (de woorden die de engel bij het lege graf sprak) van J. Gruber.

   

 • 27 mrt 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de eerste zondag in de 40-dagen

  Laetare / Verheugen

  27 maart 2022

  In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen.

   

  In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie, vandaag lied 837; een lied dat op verscillende wijzen Chistus aanroept: onder andere: Meester, Heiland en Koning.

   

  Teven staan we stil bij een ‘wisseling van de wacht’ in het college van kerkrentmeesters.

  Voorbereiding

  Orgelspel BWV 539 Fuge in d

  Klokluiden 

  Lied 280: 1, 5, 6, en 7

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Introitus uit psalm 122

  v:    Laat allen die Jeruzalem liefhebben 

    zich met haar verheugen en juichen om haar; 

  aan haar vertroostende moederborst.  

  a: Jullie zullen drinken en verzadigd worden, 

      haar rijke, volle borsten zullen je zogen 

    en verkwikken.

   

  v: Verheugd was ik toen ik hoorde: 

  ‘Wij gaan naar het huis van de Heer‘, 

  a: verheugd ben ik nu onze voeten 

  staan binnen je poorten, Jeruzalem.

  v: ‘Dat rust hebben wie van je houden, 

  a: dat vrede heerst binnen je muren 

  v: en rust in je vesting’.

   

  a: Laat allen die Jeruzalem liefhebben 

  zich met haar verheugen en juichen om haar; 

      aan haar vertroostende moederborst.  

      Jullie zullen drinken en verzadigd worden, 

  haar rijke, volle borsten zullen je zogen 

  en verkwikken.

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

  Lied 299e  

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  Zondagslied: 176: 1, 5 en 6

   

    Eerste lezing: Exodus 16: 1-7, 31-35 

   

  Lied: 806

   

  Evangelielezing: Johannes 6:1-15

  A:  

   

  Lied: 687: 1 en 3

   

  Verkondiging 

  Lied: 837

   

  Inzegening en afscheid van leden in en rond de kerkenraad

   

    Inleiding

   

  Woorden van afscheid voor 

  Shahlla Gill-Schouten, penningmeester CKRM

  Jan Dirk Schouten, OKRM

   

  Vraag en zegen voor

  Wout Kroesbergen, OKRM

   

  Vraag aan de gemeente

   

  Lied: 362: 1 en 2

   

   

  Voorbeden en zegen

   

  Collecte tijdens orgelspel: F. Mendelssohn Sonate III Andante 

     

    Gebed over de gaven 

  Voorbeden met de acclamatie

   Stil gebed

   En 

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

  rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

  geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Voor de zegen, lied 546: 1, 4 en 5

   

  Zegen

   

  Orgelnaspel:  J.G. Walther - Jesu meine Freude

   

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

  Lezingen: Anne Toussaint-Hantsveit

  Kinderkerk: Laura Lindhout

  Camerabediening: Jaco Boersma

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

  Illustratie woordwolk

   

  De 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne in gezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie ook het aparte informatieblad voor in te zamelen goederen. 

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

   

   

   

  Versoberingslunch. 

  Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar zijn dit liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

  Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

  Van harte welkom!

  Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

   

   

  Volgende week: in de Avondmaalsdienst bijzondere passiemuziek bij psalm 51, door een ensemble: de muziek is van Pergolesi en door Bach bewerkt.

   

  De week daarop: belijdenisdienst!

  Iets om – op laetare – over te verheugen ?

   

 • 20 mrt 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de derde zondag in de 40-dagen

  Oculi, Ogen. 

  20 maart 2022

  Demonen van deze tijd

  In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen. Die voorbereiding wordt gemarkeerd door het paars op het altaar, en in de liturgie door het vervallen van het halleluja en het gloria.

  In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie, vandaag lied 856: U, God, hebt mij opgericht; een lied dat al een voorafspiegeling is van Pasen, net zoals de lezingen dat doen: het zijn verhalen van hoop, van vertrouwen, van opstaan. Deze zondag ontleent zijn naam “ogen” aan het begin van de introïtus in het Latijn: Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer, uit psalm 25.

   

   

  Voorbereiding

  Orgelspel In Dich hab ich gehoffet, H. Scheidemann

  Klokluiden

  Orgelspel Trio Liebster Jesu, wir sind hier, G.A. Homilius

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Antifoon en psalm uit psalm 25 

  v: Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, 

      Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 

  a: Keer u tot mij en wees mij genadig, 

      ik ben alleen en ellendig.

   

  v: Keer u tot mij 

  a: en wees mij genadig, 

  v: ik ben alleen en ellendig. 

  a: Mijn hart is vol van angst, 

  v: bevrijd mij uit mijn benauwenis. 

   

  a: Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, 

      Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 

      Keer u tot mij en wees mij genadig, 

      ik ben alleen en ellendig.

   

       Kyrie 

  V: Kyriegebed.

  A: Kyrielied 300b (voorzang door enkele cantorijleden)  

    Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  Eerste lezing, eerste deel: 1 Koningen 17:1-16

  Zondagslied: Psalm 25a

  Eerste lezing, tweede deel: 1 Koningen 17:17-24

  Lied 856

   

  Evangelielezing: Lucas 11:14-28

  A:  

   

  Lied: 538: 1+4

   

        Verkondiging 

   

    Lied: 941: 1, 2 en 4

   

  Gebeden en zegen

   

         Collecte en orgelspel: Bin ich gleich von Dir gewichen, A.P.F. Boëly

   

    Gebed over de gaven 

   

    Voorbeden met de acclamatie

   

   Stil gebed

   

  En 

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

  rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

  geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Voor de zegen: lied 943

   

  Zegen

  A:

   

  Orgelnaspel: Een mens te zijn op aarde (Lied 538), D. Sanderman

   

  ______________________________________________________

  Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

  Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

  Lezingen: Susan Wong Loi Sing-Gunning 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kinderkerk: Anca Wildschut-Irimia

  Camerabediening: Sheila Lont

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

  Illustratie Willem Baan

   

  In de 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne ingezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie het aparte informatieblad. 

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

   

   

  Versoberingslunch. 

  Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar zijn dit liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neem een liedboek mee !?

  Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

  Van harte welkom!

  Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

   

   

   

  De duivel

  is een treurige, zure geest,

  die het niet kan verdragen

  dat een hart vrolijk en gerust is in God.

  Martin Luther

   

 • 13 mrt 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de eerste zondag in de 40-dagen

  Reminiscere / Gedenk

  13 maart 2022

  In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen. Die voorbereiding wordt gemarkeerd door het paars op het altaar, en in de liturgie door het vervallen van het halleluja en het gloria.

  In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie, vandaag lied 355; een lied dat zingt van dopen, het eerste deel over kinderdoop, maar het tweede deel over de doopvan allen die gedoopt zijn, we lezen daarbij de doop die Philippus verricht. 

  En we overdenken wat die doop voor ons aan betekenis kan hebben.

   

  Voorbereiding

  Orgelspel BWV 672 Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit 

  Klokluiden 

  Lied 281, cantorij 1 allen: 2, 4 en 5

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Antifoon en psalm 25b 

   

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

   

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  Zondagslied: 941, cantorij 1, allen 2, 3 en 4

  Eerste lezing: Handelingen 8:26-40

  Lied: 344

  Evangelielezing: Matteüs 15:21-28

  A:  

   

  Lied: 647: cantorij 1, allen 2, 3 en 4

   

        Verkondiging 

   

    Lied: 355: 4, 5 en 6

   

  Gebeden en zegen

   

  Collecte

   

    Gebed over de gaven 

   

    Voorbeden met de acclamatie

   

   Stil gebed

   

  En 

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

  rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

  geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Voor de zegen, lied 418

   

  Zegen

  Voorganger: De Levende zegene en behoede u.

  De Levende doe zijn aangezicht

  over u lichten, en zij u genadig.

  De Levende verheffe

  zijn aangezicht over u en geve u vrede.

  Cantorij: Zegen ons en behoed ons,

  doe lichten over ons uw aangezicht

  en wees ons genadig.

  Allen:

   

   

   

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers 

  Lezingen: Dorine de Koning 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kinderkerk: Marjolein Kroesbergen

  Camerabediening: Sheila Lont

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

  Illustratie C.J. Visscher

   

   

  De 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne in gezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie het aparte informatieblad. 

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

   

  Versoberingslunch. 

  Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar zijn dit liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neem een liedboek mee !?

  Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

  Van harte welkom!

  Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

   

   

Pagina's