18e Zondag na Trinitatis

zondag, 16 oktober, 2022 - 10:30

http://www.luthersekerkleiden.nl/wp-content/uploads/2013/05/Lutherse-Roos-430x4301.jpg Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de 18e zondag na Trinitatis

16 oktober 2022

 

Afbeeldingsresultaat voor lutherroos

 

Welkom in deze dienst, waarin we horen van de evangelist Matteüs, dat onze God geen God is van doden, maar van levenden!

 

 

Voorbereiding 

Orgelspel: Preludium in C, J.S. Bach (BWV 547)

klokluiden 

Morgenlied: 207:1 t/m 4.

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm

(Antifoon uit Sirach 36:18)

v: Beloon wie standvastig op U wachten.  

  Laat uw profeten geloofwaardig blijken. 

a: Verhoor, Heer, het gebed van uw dienaren

(Psalm 122: 1, 2, 6 en 7)

v: Verheugd was ik toen ik hoorde: 

a: ‘Wij gaan naar het huis van de Heer’, 

v: verheugd ben ik, 

a: nu onze voeten staan 

v: binnen je poorten, Jeruzalem. 

a: Vraag om vrede voor Jeruzalem: 

v: ‘Dat rust hebben wie van je houden, 

a: dat vrede heerst binnen je muren 

v: en rust in je vesting.’

(Allen herhalen de antifoon:)

a: Beloon wie standvastig op U wachten. 

        Laat uw profeten geloofwaardig blijken. 

         Verhoor, Heer, het gebed van uw dienaren

(waarna allen zingen:)

Kyrie 

Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

eindigend met Kyrie eleison.

Gloria 

 

 

 

Groet

 

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

Zondagslied: 320:1 t/m 5.

 

Eerste lezing: 1 Korinthe 1: 4-9.

 

V: aankondiging van het Evangelie (staan)

V: Psalmwoord:

Loof de Heer, want Hij is goed.

Bezing zijn naam, zo lieflijk van klank.

Halleluja!

A:

 

Evangelielezing Mattheus 22:34-46

Lofzang

 

Lied: Credo 343:1-4.

Verkondiging.

 

Orgelspel als inleiding op het lied na de preek

Lied: 747:1 en 2.

 

Gebeden en zegen

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens orgelspel: Trio (Andante), G.H. Stölzel

Gebed over de gaven

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

C:\Users\Home\Documents\Accalamties bij de voorbeden\78 Heilig uw Naam, o God en bevrijd ons.tif

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

Lied voor de zegen (staande) 704; 1 t/m 3.

Zegen

A:

 

Orgel-naspel: Concerto in G, 1.Allegro, J.S.Bach (BWV 592)

 

Voorganger: ds. Marianne van der Meij-Seinstra

Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

Lector: Arjen de Vries

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camera: Kenneth Wong Loi Sing

Koster:   Nel Merks-Knetsch

Collecte: u kunt digitaal overmaken via 

www.luthersrotterdam.nl/gift 

of scan deze QR-code met uw 

smartphone.

 

 

-Op vrijdag 21 oktober is er om 18.00 uur weer een maaltijdgroep: Zwaan-schuif-aan. Dan worden ook de lezingen van de Hervormingsdagdienst voorbesproken. 

Opgave bij Annie Ruizeveld de Winter.

 

-Op zondag 30 oktober vieren we samen met de Scandinavische kerken en de Duitse gemeente voor de 40ste keer gezamenlijk Hervormingsdag. 

Aanvang op de ‘gewone tijd’ om 10.30 uur in deze kerk.

 

-Op maandag 31 oktober is de jaarlijkse Hervormingsdaglezing, 

van 19.30 tot 21.30 uur. Zie ook de affiches.