19e Zondag na Trinitatis

zondag, 23 oktober, 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor de negentiende zondag na Trinitatis 

23 oktober 2022 

 

Genezen van wat? Van ziekte en schuld? Van dingen waar we het niet over willen hebben? We sjouwen ondertussen door het leven toch nog genoeg mee. Laten we een evenwicht zoeken om ook die boodschap van vergeving van Christus goed te kunnen dragen.

 

Voorbereiding 

muziek:  BWV 814 Franse Suite III 1. Allemande

Klokluiden

Lied   280: 1, 2, 3 en 5

 

mededelingen en voorbereiding (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm, psalm 8a: 1, 3 en 6 

 

Kyrie, na de Kyrie-oproep

Gloria

Groet

 

Zondagsgebed

V: Door Jezus Christus, onze Heer…

A: … amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

Zondagslied 863

Eerste lezing Efeziërs 4:22-32

Aankondiging van het evangelie (staan) en psalmwoord:

Halleluja. Heer, uw trouw duurt eeuwig,

Laat het werk van uw handen niet los. Halleluja.

 en

 

Lezing Mattheus 9:1-8

Lofzang

Lied 534

Verkondiging   

    Lied 916

 

Gebeden en zegen

Collecte

Tevens muziek: BWV 825 Partita I. 2. Allemande 

Gebed over de gaven

Voorbeden met de acclamatie

                     

Stil gebed

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

Lied voor de zegen (staande) 827 

Zegen

A:      

 

Orgelspel: J.L. Krebs O Ewigkeit du Donnerwort 

 

Voorganger:   Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid: Hellen Blanca

Lezingen door: Dorine de Koning

Kinderkerk; Erna van Wijngaarden - Raben

Camerabediening: Sheila Lont 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Nel Merks-Knetsch 

Illustratie: Anoniem

 

-  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom! 

- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

- Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

- na de dienst jongeren catechese

-Op zondag 30 oktober vieren we samen met de Scandinavische kerken en de Duitse gemeente voor de 40ste keer gezamenlijk Hervormingsdag. 

Aanvang op de ‘gewone tijd’ om 10.30 uur in deze kerk.

-Op maandag 31 oktober is de jaarlijkse Hervormingsdaglezing, van 19.30 tot 21.30 uur. Zie ook de affiches.