20ste Zondag na Trinitatis

Zeemanskerken dienst
zondag, 30 oktober, 2022 - 10:30

40e gemeenschappelijke viering 

van Hervormingsdag

 

the 40th joint celebration of 

Reformation Day 

Dansk Sømandskirke

Deutsche Evangelische Gemeinde

Norsk Sjømannskirke

Suomen Merimieskirkko

Svenska Kyrkan

Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam

 

ANDREASKERK

30 oktober 2022

10.30

Voor de dienst van het Woord is gekozen voor gegevens voor hervomingsdag volgens diverse roosters. De Avondmaalsliturgie is die van de Finse kerk.

 

Per lied kunt u doorgaans meerdere talen kiezen om te zingen. Wij zingen niet ieder couplet in alle talen na elkaar, maar alle talen klinken tegelijkertijd!

 

Voorbereiding

Lied LvdK 240  (keuze uit vier talen) 

Eerste couplet door de Andreascantorij

Allen de overige strofen

 

 

Gij heilige zon, hemels schat, laat Gods woord lichten op ons pad, dat heel ons zijn Hem kent en roemt, dat heel ons hart Hem Vader noemt. Bescherm ons tegen leugenleer, dat wij slechts zoeken onze Heer Christus, ons enig betrouwen, dat wij gelovig op Hem bouwen. Halleluja, halleluja!

Gij heilige gloed, zoete troost, wees met ons, dat wij onverpoosd en vrolijk U ten dienste staan, dan drijft ons niets bij U vandaan. Schenk, Heer, ons kracht van uwe kracht, geef ons de moed, geef ons de macht, de goede strijd hier te strijden, tot eind'lijk Gij ons zult bevrijden.

Halleluja, halleluja!

 

Zweeds

1.Kom, helge Ande, Herre Gud, giv nåd att hålla dina bud,
vår köld, vår tröghet övervinn, i oss din kärleks eld gjut in.
Du har församlat med ditt ljus till samma tro och fårahus
ett folk av alla mål och ljud. Och samfällt prisar vi dig, Gud: Halleluja! Halleluja! 

2.Du helga ljus, låt livets ord upplysa denna mörka jord.
Lär oss att känna Gud som är vår skapare och fader kär.
Förklara Faderns välbehag och falska läror från oss tag.
Ditt or är fast, ditt ord är visst. Hjälp oss att tro på Jesus Krist. Halleluja! Halleluja! 

3.Du helga eld, du ljuva tröst, väck tro och kärlek i vårt bröst att i din tjänst vi fasta står och villigt under korset går. Oss, Herre, med din kraft bered, i mänsklig svaghet styrk och led att här vi modigt strida må och genom död till liv får gå. Halleluja! Halleluja

 

Deens

Kom, Helligånd, Gud Herre from, med miskundhed og nåde kom! Opbyg din menighed hernede, lær den af hjertens grund at bede! Ved lyset af din sandhed klar
til troen du forsamlet har et folk af alle verdens tunger,
der dig til lov og ære sjunger: Halleluja, halleluja!

2. Du lys, som i det høje bor, lys på vor vej med livets ord!
Lær os vor Fader ret at kende og os i tro til ham at vende,
så vi på fremmed lærdoms vej en anden mester søger ej
end Jesus og hans ord det rene, men sætter tro til ham alene! Halleluja, halleluja!

3 Du Guddoms-lue, vær vor lyst, opvarm, opglød vort kolde bryst, at intet må fra Gud os rive, hvad trængsel end vor lod skal blive! Bevis din kraft i alt vort værk,
gør du vor skrøbelighed stærk, at gennem døds og Satans pile vi kan os kæmpe til din hvile! Halleluja, halleluja!

 

Duits 

Komm Heiliger Geist, Herre Gott, Erfüll mit deiner Gnaden Gut Deiner Gläubigen Herz, Mut und Sinn, Dein' brünstig Lieb' entzünd' in ihn'n! O Herr, durch deines Lichtes Glast Zu dem Glauben versammelt hast
Das Volk aus aller Welt Zungen; Das sei dir, Herr, zu Lob gesungen! Halleluja! Halleluja!

Du heiliges Licht, edler Hort, Laß uns leuchten des Lebens Wort Und lehr uns Gott recht erkennen, Von Herzen Vater ihn nennen! O Herr, behüt vor fremder Lehr',
Daß wir nicht Meister suchen mehr Denn Jesum mit rechtem Glauben Und ihm aus ganzer Macht vertrauen!
Halleluja! Halleluja!

Du heilige Brunst, süßer Trost, Nun hilf uns fröhlich und getrost In dein'm Dienst beständig bleiben, Die Trübsal uns nicht abtreiben! O Herr, durch dein' Kraft uns bereit
Und stärk des Fleisches Blödigkeit, Daß wir hier ritterlich ringen, Durch Tod und Leben zu dir dringen! Halleluja! Halleluja! 

 

Mededelingen en aansteken van de kinderkaars 

 

allen gaan staan

Voorbereiding, indgangbon, Rüstgebet, ettevalmistus johdanto, forbredelse, förberedelse 

door de ouderling van dienst 

 

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

allen gaan zitten

roep om erbarmen 

Kyrie  

 

Gloria Lied 302: 1 en 3 (keuze uit 6 talen)

 

3. O Jezus, die de Christus zijt, des Vaders Eengeboren,

Gij hebt ons van de toorn bevrijd en redt wie was verloren. Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 

verhoor ons roepen uit de nacht, erbarm u over allen.

 

Noors

1. Alene Gud i himmerik skje lov for all sin nåde 

som han har vist på jorderik i disse signede dager.

På jord er kommet glede, fred, og mennesker kan gledes ved  Guds miskunn og god vilje.

3. Du Guds enbårne, Jesus Krist, Høyt over verdens riker, 

du ene er vår frelser visst som oss med Gud forliker.

O du GudsLam som for oss led, for din skyld har vi vunnet fred, miskunn deg over alle!

 

Zweeds

1. Allene Gud i himmelrik  må lov och pris tillhöra 

för all den nåd han kärleksrik  med oss har velat göra.

Han jorden skänkt storn fröjd och frid. Så låt oss alltid glädjas vid  Guds nåd och goda vilja.

3. O Jesus Krist, Guds ende Son, du såg vår nöd och fara.

All himlens glans du avstod från att oss till räddning vara.

Du med ditt blod, din bittra död befriar oss från synd och död. Förbarma dig, o Jesus.

 

Deens

1 Aleneste Gud i Himmerig ske lov og pris for sin nåde, 

som han har os skænket faderlig at fri os af syndens våde!

På jorden er kommen stor fryd od fred vi mennesker må vel glædes ved. Guds yndest og gode vilje.

3. O Jesus Krist, Guds Søn, Guds Lam, som vil os Himmerig give, du tog vor skyld og bar vor skam, vor sjæl at holde i live;  for os du døde og opstod, du købte os med dit dyre blod,  vor salighed est du alene.

 

Fins

1. Ainoan Herran Jumalan ylistys, kiitos olkoon 

armonsa tähden avaran, se omaksemme tulkoon.

Me saimme rauhan riemuisan ja ystäväksi Jumalan.

Iloitkoon ihmiskunta!

3. Oi Kristus, Poika ainoa laupiaan Jumalamme, 

syntisten ainut auttaja  ja vapauttajamme, Karitsa puhdas Jumalan,  kuningas suuri kunnian, armahda, kuule meitä!

 

Duits

1. Allein Gott in der Höh' sei Ehr'  Und Dank für seine Gnade,  Darum daß nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefall'n Gott an uns hat,  nun ist groß' Fried' ohn' Unterlaß,  All' Fehd' hat nun ein Ende.

3. O Jesu Christ, Sohn Eingeborn des allerhöchsten Vaters, Versöhner derer, die verlorn, du Stiller unsers Haders, Lamm Gottes, heilger Herr und Gott: 

nimm an die Bitt aus unsrer Not, erbarm dich unser aller.

Groet

en zondagsgebed 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Koorzang Armolaulu van Kari Tikka

(Het motet bezingt “de genade van God, die is ons genoeg”. Dit naar aanleiding van de Bijbelteksten 2 Kor.129-10 en Ef.2:8-9)

 

Gesprek met de kinderen

 

Lied     LvK 402 (keuze uit vijf talen)

 

2. De duivel had mij in zijn macht, de dood stond mij voor ogen; de schulden hebben dag en nacht  zwaar op mijn ziel gewogen. Steeds dieper zonk ik in ’t moeras, 

omdat ik niets dan zonde was, in ijdelheid geboren.

4. Toen zag God in de eeuwigheid mijn mateloz’ ellende 

en haastte zich, te rechter tijd mij, arme, hulp te zenden.

Mijn vader, - want Hij wendde mij zijn hart vol liefde toe, ja Hij liet het zich ’t liefste kosten.

 

Noors

1.Nå fryd deg, kristne menighet, og syng av hjertens glede, så vi i troens enighet kan takke Gud og kvede: 

Hvor er han nåderik og sterk! Hvor fullt av under er hans verk!  Så dyrt har han oss vunnet.

2.I Satans lenker var jeg lagt med dødens dom i vente.

Jeg knuget var av syndens makt, og angst mitt hjerte brente. Jeg sank og sank i market ned, var uten håp om salighet. I synden var jeg fanget.

4.Da var det sorg i himmerik, Gud Fader så min pine.

Han kjente all vår synd og svik, men ville hjelpe sine.

Han kom i hu sin miskunnhet og ofret for min salighet 

det dyreste han eide.

 

Zweeds

1. O gläd dig Guds församling nu, kom, låt oss med varandra av allt vårt hjärta tacka Gud  och sjunga allesamman  om kärleken som han oss gav, 

om frälsning, ljuvlig, underbar, som kostat Gud så mycket.

2. I ondskans makt jag fången var och låg vid dödens portar. Min synd mig tyngde natt och dag. Jag såg: jag var förlorad. Jag ville ej det goda mer. Förlamad, maktlös drogs jag ner, i ångest och förtvivlan.

4. Men Gud I sin barmhärtighet mig såg i mitt elände.

Min plåga till hans plåga blev, min nöd som sin han kände. Han tänkte: Den jag älskar mest  och den som du behöver bäst  vill jag åt dig nu giva.

 

Deens

1. Nu fryde sig hver kristen mand og springe højt af glæde! Ja, lad os alle trindt om land  med liv og lyst nu kvæde! For Gud, så god som han er stærk, har gjort et herligt underværk, betalt i dyre domme.

2. Min dyd og gerning hjalp mig ej den død at overvinde;

den stærke Djævel sagde nej, han lod sig ikke binde; 

jeg givet var i Fjendens vold, han trued mig med syndens sold og dom til evig pine.

4. Da ynked Gud i evighed min jammer og ellende, 

han  tænkte på barmhjertighed og ville hjælp mig sende ;

sit hjerte vendte han til mig og kosted derpå faderlig 

det kæreste, han havde.

 

Duits

2. Dem Teufel ich gefangen lag, im Tod war ich verloren,
mein Sünd mich quälte Nacht und Tag, darin ich war geboren; Ich fiel auch immer tiefer drein, es war kein Guts am Leben mein, die Sünd hatt‘ mich besessen.
4. Da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen,
er dacht an sein Barmherzigkeit, er wollt mir helfen lassen. Er wandt zu mir das Vaterherz, es war bei ihm fürwahr kein Scherz, er ließ‘s sein Bestes kosten.

 

Eerste lezing Efeziers 6:14-17  

    Ga dus staan en bind om je heupen de waarheid als een

riem. Trek rechtvaardigheid aan als een pantser. Wees bereid om het goede nieuws van de vrede met God aan de mensen te brengen. Dat zijn je schoenen. Houd vooral vast aan het geloof. Je geloof is je schild. Houd dat schild omhoog zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet. Zet de helm van je redding op je hoofd. Neem het zwaard van de Geest in je hand. Dat is het woord van God.

 

Koorzang   Gott der Herr ist Sonn und Schild. 

Cantate van Paul Horn, voor vierstemmig koor, sopraansolo, twee violen, cello en orgel 

 

Gott der Herr ist Sonn und Schild. 

Der Herr gibt Gnade und Ehre.

Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen.

[de Nederlandse Bijbelvertaling geeft: God, de Heer, is een zon en een schild; Genade en glorie geeft de Heer; zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.]

 

allen gaan staan

Evangelielezing Johannes2:13-22 (In het Zweeds)

Het was bijna de tijd van het Joodse Paasfeest. Daarom reisde Jezus naar Jeruzalem, om daar het Paasfeest te vieren. Hij ging naar de tempel en zag daar de verkopers van koeien, schapen en duiven voor de offers en de geldwisselaars. Hij maakte van touw een zweep. Daarmee joeg Hij hen met al hun schapen en koeien de tempel uit. Het geld van de geldwisselaars gooide Hij op de grond en hun tafels keerde Hij om. En tegen de duivenverkopers zei Hij: "Ga weg en neem al je spullen mee! Jullie hebben van mijn Vaders huis een markt gemaakt!"
Toen herinnerden zijn leerlingen zich dat er in de Schriften staat: 'Voor uw huis zal Ik alles willen doen.'
De Joden zeiden tegen Hem: "Hoe durft U dit te doen? Bewijs maar eens dat U dit mag!" Jezus antwoordde: "Breek deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem weer opbouwen." De Joden zeiden: "Het heeft 46 jaar gekost om deze tempel te bouwen. Zou U dat dan in drie dagen kunnen?" Maar met die tempel bedoelde Hij zijn lichaam.
Later, toen Hij uit de dood was opgestaan, herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit had gezegd. Daarom geloofden ze toen de Schriften en wat Jezus had gezegd. 

 

Lofzang

allen gaan zitten

 

Lied Lied 898 1, 2 en 4 (keuze uit 6 talen)

 

 

2. Al onze macht is ijdelheid: wij gaan terstond verloren, 

wanneer de held niet voor ons strijdt, die God heeft uitverkoren. Zo gij ’t nog niet wist: Jezus Christus is ‘t, 

de Heer van het heelal, die overwinnen zal, -  God zelf staat ons terzijde.

4. Gods heilig woord alleen houdt stand, Gods waarheid zal ons staven. Hij leidt ons en met milde hand schenkt Hij zijn geestesgaven. Al rooft de tyran ons wat hij maar kan, ons goed en ons bloed, - laat hem zijn overmoed!

Gods rijk blijft ons behouden.

Noors

1. Vår Gud han er så fast en borg, han er vårt skjold og verge. Han frir oss ut av nød og sorg og vet oss vel å berge. Vår gamle fiende hård til strid imot oss star.

Stor makt og arge list han bruker mot oss visst. På jord er ei hans like.

2. Vår egen makt er intet verd, snart fikk vi banesåret.

Men én går frem i denne ferd, som Herren selv har kåret.

Vil du hans navn få visst? Han heter Jesus Krist, den høvding for Guds hær, i ham kun frelse er. Han marken skal beholde!

4. Guds ord det skal de nok la stå, og ingen takk de høster. Gud selv vil mektig med oss gå, hans gode Ånd oss trøster. Og om vårt liv de tar, og røver alt vi har, la fare hen, la gå! Mer kan de ikke få. Guds rike vi beholder.

 

Zweeds

1. Vår Gud är oss en väldig borg, han är vårt vapen trygga.

På honom i all nöd och sorg vårt hopp vi vilje bygga. Mörkrets förste stiger ned, hotande och vred, han rustar sig förvisst med våld och argan list. Likväl vi oss ej frukte.

2. Vår egen kraft ej hjälpa kan, vi vore snart förströdda.

Men med oss står den rätte man, vi stå, av honom stödda. Frågar du vad namn han bär? Jesus Kristus dat är.

Han är den Herren Gud, som, klädd i segerskrud, 

sin tron för evigt grundat.

4 Guds ord och löfte skall bestå, vi det I hjärtat bare.

För himmel, ej för jord, vi ga till strids, och glade äre, 

äre alltid väl till mods, fast vi våge gods och ära, liv och allt; ske blott som Gud befallt. Guds rike vi behälle.

 

Deens

1. Vor Gud han er så fast en borg, han kan os vel bevare, 

han var vor hjælp i al vor sorg, vort værn i al vor fare;

den gamle fjende led er nu for alvor vred, stor magt og argelist han samler mod os vist, ej jorden har hans lige.

2. Vor egen magt ej hjælpe kan, let kan os fjenden fælde; 

men med os står den rette mand, omgjordet med Guds vælde. Det er den Herre Krist, og sejer får han vist, 

hærskarers Herre prud, der er ej anden Gud, han marken skal beholde. 

4. Guds Ord de nok skal lade stå og dertil utak have, 

thi Herren selv vil med os gå alt med sin Ånd og gave; 

og tage de vort liv, gods, ære, barn og viv, lad fare i Guds navn! Dem bringer det ej gavn, Guds rige vi beholder.

 

Fins

1. Jumala ompi linnamme ja vahva turva aivan, on miekkamme ja kilpemme ajalla vaaran, vaisan. Se vanha vainooja, kavala, kauhea, on kiivas, kiukkuinen ja julma, hirmuinen. Vain Herra hänet voittaa.

2. On turha oma voimamme vääryyden valtaa vastaan.

Me turman vallat voitamme Herassa ainoastaan. Hän, Kristus, kuningas, on voitonruhtinas, lyö joukot helvetin, ne tallaa jalkoihin ja voiton meille saattaa.

4. Se sana seisoo vahvana, ne ei voi sitä kestää. Kun kanssamme on Jumala, ken meiltä voiton estää ? Jos veis he henkemme, osamme, onnemme, ne heidän olkohon, vaan meidän iät on Jumalan valtakunta.

 

Duits

1. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der alt böse Feind mit Ernst er‘s jetzt meint,
groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist, Auf Erd ist nicht seinsgleichen.

2. Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren; es streit’ für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und kein andrer Gott, 

das feld muß er behalten.  

4. Das Wort sie sollen lassen stahn und kein’ Dank dazu haben; er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib: laß fahren dahin, sie heben’s kein’ Gewinn, das Reich muß uns doch bleiben.

 

Collecte, Offergang, Korjandus, Kollekte, 

Kolehti, Kollktupptagning

Voor de Seaman’s mission  

Music for strings: Ein feste burg Praetorius

 

viering van het Heilig Avondmaal

Gebeden

 Gebed over de gaven    (In het Nederlands)

    Voorbeden     (In het Engels)

      met de gezongen acclamatie:

 

Credo (In het Fins)

Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen,
taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,
joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta,
kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja Pyhään Henkeen,
pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden,
syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän. 

Vertaling: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven.

 

Lied Gezang 704 (keuze uit zes talen)
 

2. Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven
Een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven.
Die uit genade ons behoudt te allen tijd,
Is hier en overal een helper die bevrijdt.

3. Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk,
Het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

 

Noors

Nå la oss takke Gud med hjerte, munn og hender,
som overflødig godt så uforskyldt oss sender,
som helt fra moders liv på oss har nådig tenkt
og alt hva tjenlig er, så rikelig oss skjenkt.

Den evig rike Gud, han oss fremdeles unne
sin glede og sin fred! Han give at vi kunne
i nåden alltid stå, og hva oss enn skal skje,
få hjelp i nød og død, til sist hans åsyn se!

Gud Fader og Guds Sønn og deg, Guds Ånd, skje ære!
Din skapnings lov og pris skal vi for tronen bære!
Velsignet Guddom, du som var og er og blir,
vi deg i ydmykhet vårt takkeoffer gir.

 

Zweeds 

1.Nu tacker Gud, allt folk, med hjärtans fröjd och gamman för stora ting, dem han gör med oss allesamman, den från vårt modersliv av nåd och stor miskund så mycket gott oss gjort och än gör varje stund.
2.Den nåderike Gud, han oss ock här förläne
att vi med hjärtans fröjd i frid städs honom tjäne.
Och Herren, stor av nåd, oss vare alltid blid,
oss vare Herren när nu och i evig tid.
3.Pris vare dig, o Gud, o Fader, Son och Ande,
högtlovad, store Gud, av oss i allo lande,
du som av evighet treenig Gud förvisst
har varit, är och blir högtlovad först och sist.

 

Deens

1.Nu takker alle Gud med hjerte, mund og hænder, 

som overflødigt godt os uforskyldt tilsender, 

som os fra moders liv og første bamdomsstund 

i alt vort levneds tid velsigned mangelund! 

2.Den evig rige Gud, han os fremdeles give 

fred og frimodighed, mens vi er her i live, 

så vi i nåde stå hos ham, og på vor bøn 

få hjælp i nød og død, til sidst hans nådeløn! 

3.Gud Fader med Guds Søn og Helligånd tillige 

ske tak og lov og pris i høje Himmerige! 

Treenig' Gud, som var og er og bliver, dig 

vort takke-offer frem vi bær' ydmygelig! 

 

Fins

1.Nyt kiitos Jumalan, kun hän on meidät luonut
ja pyhän sanansa valoksi meille suonut.
Jo ennen syntymää on Luoja varjellut
ja aina kädellään vaaroissa ohjannut.

2.Nyt kiitos Jumalan, Jeesuksen, auttajamme.
Hän, Poika Ihmisen, on meidän puoltajamme.
Hän meidät kuolosta kuolollaan pelasti
ja pahan vallasta verellään lunasti.

4.Oi kiitos Jumalan, kolm'yhtehisen Herran!
Saa häntä ylistää myös lastenlapset kerran.
Nyt kiitos, kunnia Isälle, Pojalle
ja lohduttajalle Pyhälle Hengelle.

 

Duits

1.Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen.
Der große Dinge tut an uns und allen Enden,
Der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an
Unzählig viel zu gut bis hierher hat getan.
2.Der ewig reiche Gott woll uns in unserm Leben
Ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben
Und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort
Und uns aus aller Not erlösen hier und dort.
3.Lob, Ehr und Preis sei Gott, dem Vater und dem Sohne
Und Gott, dem Heilgen Geist im höchsten Himmelsthrone, ihm, dem dreieinen Gott, wie es im Anfang war. Und ist und bleiben wird so jetzt und immerdar.“

 

de liturgie van het Heilig Avondmaal wordt gevierd met de hoofdlijn uit de liturgie zoals zij gebruikelijk is in de Finse kerk.

Eerst volgen enige mededelingen over de wijze van de uitdeling.

 

Prefatie en Lofprijzing, Nattvardsbönen, Armulau Palve, Gebet, 

Nadverbon. Lobgebet

-door voorganger-

V: Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala,

Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta.

Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme

ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään.

Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta

ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa:

(globale parafrase: Waardig is het en recht, betamend en heilaanbrengend, dat wij U, eeuwige God,te allen tijde en aan alle plaatsen dankzeggen door Christus, onze Heer. U, die met uw eniggeboren Zoon en met de heilige Geest een enig God en Heer zijt. Daarom zingen wij met engelen en aartsengelen de lof van uw heerlijkheid.)

 

Sanctus

 

Avondmaalsgebed en instellingswoorden

V: Pyhä Isä. Koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan Poikasi ihmiseksi, pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristinpuussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme.

 

Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi (+), mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen:

Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini,

joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni.

Samoin hän otti maljan, kiitti (+) ja sanoi:

Ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki.

Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksiantamiseksi.

Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. 

Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä Poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa.

Lähetä Pyhä Henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan Poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi.

Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä

kuuluu sinulle, kaikkivaltias Isä,

Pyhän Hengen yhteydessä

kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti.

(globale parafrase: Doe ons delen in uw beloften, HEER onze God,door Jezus Christus, uw Zoon, die in de nacht toen Hij werd overgeleverd, het brood nam, dankte, het brak en aan zijn discipelen gaf, zeggende: Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt; Doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij de beker na de maaltijd, dankte, gaf hun die, zeggende:  Neemt en drinkt allen daaruit, want deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, voor u vergoten tot vergeving der zonden; doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.)

 

Onze Vader met de woorden en taal die zij/hij thuis leerde

 

Agnus dei  

 

Uitdeling, Comminio, Indbydelse og Uddeling, Kutse, 

Laualeja Armulaud, Kutse Ehtoolliselle ja jakaminen, 

Nattverdsmaltid, Inbudan till Nattvard, Austeilung

 

- Het is de Heer die u nodigt aan zijn Tafel,u bent allen welkom mee te vieren-

 

Tijdens deze uitdeling klinkt: 

Ein feste Burg, koraal BWV 80, 

 

Wegzending en zegen, Sendung, Ärasaatmine lähettäminen, Utsendelse, Ivägsändning, Velsignelse, Segen, Önnistamine siunaus, Välsignelse

-de gemeente gaat staan-

 

Zegen (In het Fins )

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.

Herra kirkastakoon kasvonsa teille

ja olkoon teille armollinen.

Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne

ja antakoon teille rauhan.

Isän ja + Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Lied na de zegen Gezang LvK 467: 

Koor: 1 in het Fins

 

 

Allen: 2 en 3 (keuze uit drie talen)

 

2. O Christus, wiens bestraffend woord door wind en water werd gehoord, die onder ’t stormen rustig sliep en wandeld’ over ‘t schuimend diep, o wil verhoren onze beê voor hen die zijn in nood op zee!

3. O Geest, die op de grote vloed gelijk een vogel hebt gebroed, breng Gij ’t geweld der zee tot staan en laat de mens in vrede gaan. O wil verhoren onze beê voor hen die zijn in nood op zee!

 

Deens

2. Vår Frelser, på et ire deg de ville bolger roet seg.

På opprørt sjø du vandrentrygt og sov i baten uten fryk ;

Vær nær hos dem som vi har kjær; bar de i storm og fare er!

3. Du gode heilig Ånd var nær; Da natt og kaos radet her.

Ved deg steg liv og orden frem, og jorden ble et lysets hjem. Vær nær hos dem som vi har kjær; bar de i storm og fare er!

 

Fins

2. Oi Jeesus Kristus Herramme sä olet ainut lohtumme.

Kun tyynnytät myös myrskysään et jätä ketään pimeään.

Siis kuule Herra pyyntöni; Sä ole aina luoani.

3. On Pyhä Henki väkevä se meidät ain on näkevä 

siks emme yksin matkaa tee. Hän meidät kyllä varjelee.

Siis kuule Herra pyyntönni; Sä kulkuni nyt valaise.

 

Muziek Ein feste Burg ist unser Gott J.N. Hanff  

In deze dienst

Bij het drukken van deze liturgie werd duidelijk dat er o.a. vanwege ziekte vervangingen gezocht zouden moeten worden, dat kon helaas niet meer met namen nader ingevuld worden.

Dansk Sømandskirke

Deutsche Evangelische Gemeinde 

Suomen Merimieskirkko 

Jussi Savolainen

Svenska Kyrkan 

Esther Hoogenraad 

Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam 

Martin L. van Wijngaarden

 

Kerkenraadslid Bas Ruizeveld de Winter

Organist: Niels Jan van der Hoek

Zangers: leden van de AndreasCantorij

Camera bediend door Jaco Boersma

  Mmv: Esther Papma, viool

Ernst-Jan de Koning, viool

Paul Janse, cello

Arjen de Vries, trompet

Bloemen verzorgd door Albert de Haaij

Kosters Nel Merks-Ketsch

Greet Postema - van den Berg

 

Morgen: 

hervormingsdaglezing, zie de affiches!