22ste Zondag na Trinitatis

zondag, 13 november, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de 

Een na laatste Zondag na Trinitatis

15 november 2020

 

..Second to Last Sunday of the Church Year (Matthew 25:31-46) – Bethlehem  Lutheran Church..

 

Het einde der tijden lijkt tegenwoordig soms akelig dichtbij te zijn; blijven we dan stilstaan bij alle ellende die op ons af komt, of durven we ook vooruit te kijken?

 

Voorbereiding 

 

    Orgelspel Choral fantasia: Nun freut euch, lieben 

Christen G’mein (lied 748), H. Scheidemann

 

Klokluiden 

     Morgenlied 210

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

v: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

a: Amen

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: die hemel en aarde gemaakt heeft

v: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

a: en laat ons weer in vrede leven.

v: Amen.

 

Ingangspsalm 9

Antifoon (Psalm 9:8a,9a,10)

v: Maar de HEER zetelt voor eeuwig,

Hij bestuurt de wereld naar recht en wet.

a: Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte,

een burcht in tijden van nood.

Psalm (Psalm 9:2-3,5,11)

v: Ik wil U loven, HEER, met heel mijn hart,

Vertellen van uw wonderdaden.

a: Ik wil vrolijk zijn, u toejuichen,

uw naam bezingen, Allerhoogste.

v: Want u hebt mijn rechten verdedigd 

U nam plaats op uw stoel, rechtvaardige rechter. 

a: Wie uw naam kent kan op u vertrouwen,

v: U verlaat niet wie U zoeken, HEER.

a: Maar de HEER zetelt voor eeuwig,

Hij bestuurt de wereld naar recht en wet.

Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte,

een burcht in tijden van nood.

 

Kyrie 

v: Kyriegebed.

 

Gloria 

 

 

Groet

     

   

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Eerste lezing 2Tessalonisenzen 1:3-10a

 

Zondagslied       1008

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

v: De hemel verkondigt Gods gerechtigheid. 

Hijzelf treedt op als rechter. Halleluja!

a: 

Evangelielezing: Mattheus 25:31-46

a:

 

Lied 748: 1, 2 en 5

 

Verkondiging 

 

Lied   737: 1 + 2, 10 + 11, en 21  

 

Gebeden en zegen

Collecte en orgelspel: Nun freut euch, lieben Christen G’mein 

(lied 748), J.S. Bach (BWV 734) 

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden met acclamatie:

     

De gebeden worden afgesloten met:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

Lied voor de zegen (staande) 462: 1, 2, 3 en 5 

 

  Zegen

V: Moge God met u zijn.

A: Moge uw pad vrij zijn van gevaar.

V: Moge u bewaard blijven voor tegenslag. 

A: Moge God u vrede schenken.

V: Moge u goedheid op uw weg vinden.

A: Moge God voor u zorgen.

V: Moge God met u wandelen.

A: Moge God zijn met hen die achterblijven.

V: Moge God u door de nacht leiden.

A: Moge u met God blijven.

 

V: zegen

A:    

 

Orgelspel Improvisatie op Zal er ooit een dag van vrede, lied 462 

 

Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

Kerkenraadslid: Jeroen van Velzen 

Lector: Arjen de Vries

Organist: Niels Jan van der Hoek

Koster:   Greet Postema

Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

Illustratie voorop: Lutherse kerk, Bethlehem

 

Collecte: u kunt digitaal overmaken via 

www.luthersrotterdam.nl/gift 

of scan deze QR-code met uw 

smartphone.

 

 

  • Komende zondag, 20 november, Eeuwigheidszondag. Wilt u namen van dierbaren van buiten onze gemeente, die het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn, genoemd hebben, geeft u dan de naam door aan ds. Van Wijngaarden.