Achttiende zondag na Trinitatis

zondag, 8 oktober, 2023 - 10:30

http://www.luthersekerkleiden.nl/wp-content/uploads/2013/05/Lutherse-Roos-430x4301.jpg Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de 18e zondag na Trinitatis

8 oktober 2023

 

Afbeeldingsresultaat voor lutherroos

 

Welkom in deze dienst, waarin we horen van de evangelist Mattheüs, dat onze God geen God is van doden, maar van levenden!

 

 

Voorbereiding 

Orgelspel: BWV 585 trio in c Adagio-Allegro

klokluiden 

Openingslied: 981 geheel (1-5)

 

mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid

(staan)

V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, 

de Zoon en de Heilige Geest. 

A: Amen.

V: Onze hulp is in de naam van God

A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

V: U die ons allen draagt, 

A: bevestig ons tot één levend Lichaam – 

verbonden in uw liefde 

V: U die ons ziet staan in uw licht,

A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, 

met U leven, en de ander kennen. 

V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, 

wij tasten naar vrede. 

 

A: Zegen ons met leven in één Geest.

V: Amen.

 

Ingangspsalm

(Antifoon uit Sirach 36:18)

v: Beloon wie standvastig op U wachten.  

  Laat uw profeten geloofwaardig blijken. 

a: Verhoor, Heer, het gebed van uw dienaren

(Psalm 122: 1, 2, 6 en 7)

v: Verheugd was ik toen ik hoorde: 

a: ‘Wij gaan naar het huis van de Heer’, 

v: verheugd ben ik, 

a: nu onze voeten staan 

v: binnen je poorten, Jeruzalem. 

a: Vraag om vrede voor Jeruzalem: 

v: ‘Dat rust hebben wie van je houden, 

a: dat vrede heerst binnen je muren 

v: en rust in je vesting.’

(Allen herhalen de antifoon:)

a: Beloon wie standvastig op U wachten. 

        Laat uw profeten geloofwaardig blijken. 

         Verhoor, Heer, het gebed van uw dienaren

(waarna allen zingen:)

Kyrie 

Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

eindigend met Kyrie eleison.

Gloria 

 

 

Groet

 

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

 

Zingen Psalm: 23B : 1,2 en 5  

 

Eerste lezing: Ezechiël 34:20-31

 

Zondagslied   320 geheel (1-5)

 

V: aankondiging van het Evangelie (staan)

V: Psalmwoord:

Loof de Heer, want Hij is goed.

Bezing zijn naam, zo lieflijk van klank.

Halleluja!

A:

 

 

Evangelielezing Mattheus 22:34-46

Lofzang

 

Credo : 340B (staan)

Verkondiging

Lied: 671  geheel (1-5)  (naar cantate BWV 169)

 

Gebeden en zegen

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens orgelspel: BWV 169 Gott soll allein mein Herze haben – aria “Stirb in mir.”

Gebed over de gaven

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

C:\Users\Home\Documents\Accalamties bij de voorbeden\78 Heilig uw Naam, o God en bevrijd ons.tif

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

Lied voor de zegen (staande)  838 geheel (1-4)

Zegen

A:

 

Orgel-naspel: BWV 676 Allein Gott in der Höh’ sei Ehr

 

Voorganger: drs.Hans Bas Val

Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks-Knetsch

Lector: Dorine Koning

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camera: Mies Langelaar

Koster:   Greet Postema-van den Berg

 

Collecte: u kunt digitaal overmaken via 

www.luthersrotterdam.nl/gift 

of scan deze QR-code met uw 

smartphone.