Afscheidsdienst Ds van Wijngaarden

Derde zondag na Trinitatis
zondag, 25 juni, 2023 - 15:00

  Lutherse gemeente Rotterdam  

 

orde van dienst voor zondag 

25 juni 2023

 

 

 

Welkom in deze dienst van de Derde zondag na Trinitatis, die bovendien valt op de Gedenkdag van de Augsburgse Confessie. 

 

Deze middagdienst staat mede in het teken van het afscheid van 

Martin van Wijngaarden vanwege zijn beroep naar 

de Abdijkerk (Loosduinen), PG Den Haag.

 

 

 

 

OPENING

 

Orgelspel waarmee de dienst begint:

Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort, van Christa Rakich

Klokluiden 

 

  Zingen Lied 283: Cantorij 1, allen de overige strofen. 

En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon. 

 

Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde 

sliepen wij ten dode toe.

 

Laat uw dauw van vrede 

dalen in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 

 

Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis juicht met ons mee! 

 

 

Mededelingen, aansteken kinderkerkkaars 

en voorbereiding (staan): 

 

V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, 

de Zoon en de Heilige Geest. 

A: Amen.

 

V: Onze hulp is in de naam van God

A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

V: U die ons allen draagt, 

A: bevestig ons tot één levend Lichaam – 

verbonden in uw liefde. 

V: U die ons ziet staan in uw licht,

A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, 

met U leven, en de ander kennen. 

V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, 

wij tasten naar vrede. 

 

A: Zegen ons met leven in één Geest.

V: Amen.

 

(allen gaan zitten)

  

 

Ingangspsalm  (delen uit de psalmen 119 (antifoon) en 46)

 

V: Voor koningen kan ik zelfs getuigen 

     van uw richtlijnen, zonder schaamte.

 

A: God is voor ons een veilige schuilplaats,

     een betrouwbare hulp in de nood.

V: Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde, 

     en storten de bergen in het diepst van de zee;

A: een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,

     de heilige woning van de allerhoogste.

V: Met God in haar midden stort zij niet in.

     Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. 

 

V: Voor koningen kan ik zelfs getuigen 

     van uw richtlijnen, zonder schaamte.

 

 

Kyrie-oproep

 

Kyrie en Gloria     uit de Vogel-mis 299d 

 

 

 

 

Groet

 

Gebed van de dagDE SCHRIFTEN GELEZEN EN GEZONGEN

 

Gesprek met de kinderen

 

Zingen Lied 316

 

 

2  Het is niet aan de overzij.

Wat zegt gij dan: wie zal voor mij

de wijde oceaan bevaren,

wie brengt van de overkant der zee

de schat der diepe wijsheid mee,

die 's levens raadsel kan verklaren?

 

3 Het is ook in de hemel niet,

hoe vaak gij ook naar boven ziet

en droomt van bovenaardse streken.

Wat gij ook in de sterren leest,

alleen de Geest beroert de geest,

alleen het woord kan 't hart toespreken.

 

4  Het woord van liefde, vrede en recht

is in uw eigen mond gelegd,

is in uw eigen hart geschreven.

Rondom u klinkt de stem van God:

vrijspraak, vertroosting en gebod,

vlak voor u ligt de weg ten leven.

 

  Eerste lezing Numeri 6:22-27

 

Aankondiging van het evangelie (allen gaan staan) en:

 

Psalmwoord: Halleluja. God de Heer is een zon en een schild,

Zijn weldaden weigert Hij niet aan wie  onbevangen op weg gaan. Halleluja. 

Allen:  

                      

 

Evangelielezing: Mattheus 28:16-20

 

Allen:      

 

Lied van de dag 966 allen:   1  3  5

vrouwen:  2

mannen:       4

 

2  Geen mens kon ooit des Heren wet, der mensen maat vervullen;

toen heeft de Zoon zich ingezet om God en onzentwille

en kwam tot ons, een mens als wij, maar zonder zonde, waarlijk vrij,

de mens van den beginne.

 

3  Om Hem rechtvaardigt nu de Heer het leven van ons allen.

God is op ons niet toornig meer, maar ziet met welgevallen

een volk, gedoopt in Christus' doop, verenigd in geloof en hoop

en liefde tot elkander.

 

4  Want wie hier leeft op zijn gezag, die is voor God rechtvaardig,

hij vindt zijn handen elke dag tot goede werken vaardig;

als nieuw wordt rond hem het bestaan

en in hem vangt het voorjaar aan van 's Heren nieuwe aarde.

 

5  Lof Vader, Zoon en Heil'ge Geest, Hem die voor alle tijden

ons heeft geroepen tot zijn feest, die zeer ons zal verblijden.

Ja, ons verlangen wordt vervuld en onze mens'lijkheid onthuld,

zij is in God voleindigd.

 

preek

 

zingen Lied 713

allen 1, 3, 5, cantorij 2 en 4

(de zetting voor couplet 4 is gecomponeerd door Niek Hermanides voor de ordinatie van MvW)

 

 

   
 
 

2 Hij schenkt de levensadem, Hij geeft de levensgeest,

in schande en in schade is Hij nabij geweest,

aan al wie Hem aanbaden, aan ieder die Hem vreest,

komt Hij, de Heer, te stade, de minsten allermeest.

 

3 Al leeft uw volk verschoven kyrieleison,

in 't land van vuur en oven, in 't land van Babylon,

al is de hemel boven voor mensen doof en stom,

nog moeten wij U loven  met stem en fluit en trom.

 

4  De lier hing aan de wilgen, misericordia,

God zal ons niet verdelgen, aan God zij gloria.

Zijn woord zal ons genezen, halleluja,

zoals het was voor dezen in Galilea.

 

5  Wij moeten Goden zingen halleluja,

de Heer van alle dingen die leeft in gloria,

met alle stervelingen, niets komt zijn eer te na,

wij moeten Gode zingen: Halleluja!

 

GEBEDEN EN ZEGEN

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek

Dir, Dir, Jehova, will ich singen J.S. Bach

 

Gebed over de gaven

 

Cantorijzang als inleiding op de voorbeden 

    Pater Noster (Onze Vader) 

van Albert de Klerk

 

Pater noster qui es in caelis,

sanctificetur nomen tuum.

Adveniat regnum tuum.

Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum quotidianum

da nobis hodie.

Et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

Et ne nos inducas in tentationem,

sed libara nos a malo.

 

  Voorbeden met de acclamatie

 

  

Gevolgd door het Onze Vader, …….

 

 

 

Lied voor de zegen (staande)

Zegen

         

 

 

Twee sprekers   drs. Mies de Vries-Langelaar

namens kerkenraad ELGR

drs. Ilse Hogeweg

namens werkgemeenschap en Classis ZHZ

 

Cantorijzang     The Lord bless you (is de tekst van de eerste lezing)

van Matthew J. Pool

 

The Lord bless and keep you,

the Lord make his face shine upon you

and be gracious to you.

The Lord turn his face toward you 

and give you peace.

Amen.

 

Trompet- en orgelspel: Gloria a te, Cristo Gesù van Jean-Paul Lécot

 

Tijdens deze muziek worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de receptie, blijft u daarom nog heel even op uw plaats?

 

In deze dienst: 

voorgangers: Helen Florijn 

Martin van Wijngaarden

kerkenraadslid: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

lectrice:   Susan Wing Loi Sing-Gunning

kinderkerk: Anca Wildschut-Irimias

organist:   Niels-Jan van de Hoek

m.m.v.:   AndreasCantorij 

(met o.a. leden van het eerste uur, sinds

2001, en enige oud-leden)

Arjen de Vries - trompet

camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing 

kosteres:           Greet Postema - van den Berg

    illustratie voorop:   Zegenende Christus (bij Psalm 21:4: ‘de

    rijke zegen’). In een Italiaans Psalter uit

    omstreeks het jaar 1075.

 

    volgende week:     Sluiting seizoen, aandacht voor Keti Koti voorgangster Helen Florijn