Bevestiging kerkenraadsleden en Nieuwjaarsreceptie

Eerste zondag na Epifanie
zondag, 7 januari, 2024 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

voor de eerste zondag na Epifanie

 

7 januari 2024

 

 

Deze eerste zondag na Epifanie - de verschijning van onze Heer Jezus Christus - vieren we met de lezingen die horen bij Driekoningen (6 januari). Van ver volgen deze koningen een spoor van aanwijzingen om de plek te vinden waar ze Christus eer kunnen bewijzen. Hoe en waar vind je zulke plekken in deze wereld?

 

 

Voorbereiding

Orgelspel: 

Klokluiden

Lied 221 “Zo vriendelijk en veilig als het licht”

 

Mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

 

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven

V: Amen.

 

Ingangspsalm (Psalm 72: 1-2, 10-11) met antifoon (Maleachi 3:1; l Kronieken 29:12)

 

V: Let op, Ik zal mijn bode zenden. In uw hand liggen macht en kracht besloten,

A: U beslist wie groot en machtig is.

V: Geef, o God, uw wetten aan de Koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon.

A: Moge Hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet.

V: De koningen van Tarsis en de kustlanden, laten zij Hem een geschenk brengen.

A: De koningen van Seba en Saba, laten ook zij Hem schatting afdragen.

V: Laten alle koningen zich neerwerpen voor Hem, alle volken Hem dienstbaar zijn.

A: Let op, Ik zal mijn bode zenden. In uw hand liggen macht en kracht besloten, U beslist wie groot en machtig is.

 

Kyrie

V: Kyriegebed

Glorialied 413 “Grote God wij loven U”

 

Groet

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen.

 

De Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

Zondagslied 518: 1 en 2 “Hoe helder staat de morgenster” 

 

Eerste lezing: Jesaja 60: 1-6

 

Gradualepsalm 72: 4, 5 en 6

 

V: We lezen uit het Evangelie volgens Matteüs (staan)

 

V: Laten alle koningen zich neerwerpen voor Hem, alle volken Hem dienstbaar zijn. Halleluja. (Psalm 72:11)

 

Evangelielezing: Matteüs 2: 1-12

 

Credo Lied 343 “Geloofd zij God” (staan)

 

Verkondiging

 

Lied 913: 1 en 2 “Wat de toekomst brengen moge”

 

Aan- en terugtredende kerkenraadsleden

 

Terugtreden van

Nel Merks-Knetsch

 

Welkom en zegen voor

Laura Lindhout, Bianca Groen-Gallant, Lianda Groeneveld- Dettmeijer, Freek Houweling, Sharon Winklaar, Jeroen van Velzen en Sheila Lont.

 

Lied 675 “Geest van hierboven”

 

Viering van het Heilig Avondmaal

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens zang: Drei Königen Lied van Cornelius

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met gezongen acclamatie:

Stil gebed

 

prefatie

 

lofprijzing (eindigend met “…heffen wij onze eerbied aan en zingen:”)

 

sanctus

Avondmaalsgebed, afgesloten met:

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

Agnus Dei

 

Nodiging en uitdeling

 

Tijdens de uitdeling klinkt [... invullen organist …]

 

Na de uitdeling wensen we elkaar in de kring de vrede van Christus

 

V: De vrede van de Heer zij met u

A: Amen

V: geven wij elkaar een teken van vrede

 

Dankzegging

Lied voor de zegen (staande):
Lied 704: 1 en 3 “Dank, dank nu allen God”

 

Wegzending

 

Zegen

 

Wilt u na de zegen nog even gaan zitten, de voorzitter van de kerkenraad neemt dan nog even kort het woord

 

Orgelmuziek: 

 

De kerkenraad van de 

Lutherse Gemeente Rotterdam 

wenst u:

 

Een gezegend 2024!

 

Welkom bij de nieuwjaarsreceptie
na afloop van deze dienst.

 

 

Voorganger: ds. Fulco Timmers

Kerkenraadslid van dienst: Mies de Vries-Langelaar

Lector: Arjen de Vries

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Jaco Bpersma

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

  • Na de dienst is er een nieuwjaarsreceptie. We wensen elkaar het beste voor 2024 bij een glas bubbels (er is ook een alcoholvrije optie). Iedereen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

 

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 14 januari. Met als voorganger Barbara Heckel.

 

  • Donderdag 11 januari is het Leerhuis over de Bijbel, met Elsa Aarsen-Schiering. Welkom om 10.00 uur in de Andreaskerk!