Derde zondag na Epifanie

De Honderdaman
zondag, 23 januari, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de Derde zondag na Epifanie, 

De honderdman

23 januari 2022

 

 

 

 

 

 

Vandaag is het de Derde zondag na Epifanie. Vandaag lezen we over de 100-man, hij is de vertegenwoordiger van alle volken waar Jesaja het over heeft in onze eerste lezing. Hoe waar een woord kan zijn, leren we van hem.

 

Voorbereiding

Orgelspel: Von Gott will ich nicht lassen

Klokluiden 

Orgel en sopraan: uit de cantate 73 van J.S.Bach voor deze zondag

(Uit ‘Von Gott will ich nicht lassen’)

Das ist des Vaters Wille,
der uns geschaffen hat.
Sein Sohn hat Guts die Fülle
erworben uns und Gnad.
Auch Gott der Heilig Geist
im Glauben uns regieret,
zum Reich der Himmel führet.
Ihm sei Lob, Ehr und Preis!

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

Introïtuspsalm - uit psalm  67  

Antifoon (uit psalm 117):

V: Loof de HEER, alle volken, 

prijs hem, alle naties: 

A: zijn liefde voor ons is overstelpend, 

eeuwig duurt de trouw van de HEER. 

Psalm 

V: God, wees ons genadig en zegen ons, 

laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, 

A: dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 

in heel de wereld uw reddende kracht. 

V: Dat de volken u loven, God, 

A: dat alle volken u loven. 

V: Moge God ons blijven zegenen, 

A: zodat men ontzag voor hem heeft

V: tot aan de einden der aarde. 

de antifoon wordt herhaald:

A: Loof de HEER, alle volken, 

prijs hem, alle naties: 

zijn liefde voor ons is overstelpend, 

eeuwig duurt de trouw van de HEER. 

 

Kyrie 

 

V: Kyriegebed.

 

 

     Gloria 

 

  

Groet

   

Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Woord voor de kinderen

 

zondagslied 837: 1 voorzang, 2 vrouwen, 3 mannen

 

Eerste lezing: Jesaja 25:6-9

 

Aankondiging van het Evangelie 

  V: Halleluja. De Heer is koning – laat de aarde juichen, 

laat vreugde heersen van kust tot kust. Halleluja!

 A:  

 

Evangelielezing: Mattheus 8:1-13

  A:  

 

Lied 840: 1 voorzang, 2 allen

 

Verkondiging 

 

Lied 527: 1 voorzang, 4 vrouwen, 5 mannen

 

Voorbeden en zegen 

 

Voorbeden met de gesproken acclamatie:

Licht der wereld, sta ons bij.

Stil gebed

En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

kwade.

 

 

 

 

Lied voor de zegen 1012: 1 voorzang, 4 en 5 allen

 

       Zegen

V: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

de duisternis zal wijken uit ons hart.

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: zegen

A: Amen.

 

Orgelnaspel: Concerto in C – Allegro, J.S. Bach (BWV 594)

 

 

 

Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

Voorzang: stemmen uit de AndreasCantorij

Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

Lezingen: Rudi Ruigendijk 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.