Derde zondag na Epifanie

zondag, 22 januari, 2023 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de Derde zondag na Epifanie

 

22 januari 2023

 

   

 

 Welkom in deze dienst op de derde zondag na Epifanie. Driekoningen (6 januari) heet ook het feest van de Verschijning (Epifanie) van Christus. De weken daaropvolgend blijkt hoe die Verschijning verder vorm krijgt.

 

Deze zondagmorgen staan we stil bij een van de eerste genezingen door Christus. Zonder dat Christus met een romeinse legeraanvoerder mee hoefde te gaan, werd een kind dat onder diens zorg stond genezen. Dat het een romein was, dat er afstand tot de zieke was; het maakte allemaal niets uit: Christus’ genezend woord, zijn zeggenschap stijgt boven al het aardse denken uit! 

Voor de Dienst

              Orgelspel BWV 620 Christus der uns selig macht 

J.G. Walther Christus der uns selig macht

Klokluiden 

Lied 280: 1, 5, 6 en 7

 

Voorbereiding

mededelingen en voorbereiding (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm, uit psalm 67:

V: Loof de HEER, alle volken, 

prijs hem, alle naties: 

A: zijn liefde voor ons is overstelpend, 

eeuwig duurt de trouw van de HEER. 

 

V: God, wees ons genadig en zegen ons, 

laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, 

A: dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 

in heel de wereld uw reddende kracht. 

V: Dat de volken u loven, God, 

A: dat alle volken u loven. 

V: Moge God ons blijven zegenen, 

A: zodat men ontzag voor hem heeft

V: tot aan de einden der aarde. 

 

A: Loof de HEER, alle volken, 

prijs hem, alle naties: 

zijn liefde voor ons is overstelpend, 

eeuwig duurt de trouw van de HEER. 

 

 

    Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

    Kyrie

             

  

  Gloria: 

       

 

   

Groet

 

  

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Lied 117a

 

Gesprek met de kinderen 

 

Zondagslied 837 

(slechts ter vergelijking tekst uit LvK)

 

Meester, men zoekt U wijd en zijd,

komend langs velerlei wegen.

Oud'ren gaan rustig welbereid

jongeren aarz'lend U tegen.

Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht,

eens vindt Ge ons moe en zonder kracht,

hunkerend naar uwe zegen.

 

Arts aller zielen, 't is genoeg,

als Gij ons neemt in uw hoede.

Heel toch de wond, die 't leven sloeg,

laat ons niet hoop'loos verbloeden.

Spreek slechts een woord, een woord met macht,

dan krijgt ons leven nieuwe kracht.

Spreek, dan keert alles ten goede.

 

Heiland, Gij weet, hoe dikwijls zorg,

twijfel en angst ons benauwen.

Van uw belofte zelf de borg,

schraagt Gij ons wank'lend vertrouwen.

Licht wordt ons levens doel en grond,

als Ge ons vergunt de zaal'ge stond,

dat wij uw aanschijn aanschouwen.

 

Heer, onze mond heeft U gesmaad,

toch heeft ons hart U gebeden.

Wijzen der wereld zag men laat

heim'lijk uw drempel betreden.

Hoogmoed, die voor geen wet zich buigt,

heeft door uw ootmoed overtuigd,

U als zijn meester beleden.

 

Opperste Leidsman, geef ons raad,

wij zijn door tweedracht gescheiden.

Opstand der zinnen, twijfel, haat,

maken ons zwak in het strijden.

Stralende held, breng ons weer saam,

ga voor ons uit, uw grote naam

zal tot de zege ons leiden.

 

Koning, verheugd geloven wij

wat uw getuigen verkonden:

slechts onder uwe heerschappij

heeft ons hart vrede gevonden.

Daarom zoekt U elk mensenkind;

zoek, Herder, mij, opdat ik vind;

anders zo ga ik te gronde.

 

Eerste lezing 2 Koningen 5:1-14

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Psalmwoord Halleluja. God is koning, laat de aarde juichen, 

Laat vreugde heersen van kunst tot kust. Halleluja.

en

 

Evangelielezing Matteüs 8:5-13 

Lofzang        

  

Lied   316

 

Verkondiging 

 

Lied   534  

 

Gebeden en zegen 

 

Collecte en ondertussen klinkt muziek:

P. Hindemith - Sonate II “Langsam”

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

Stil gebed 

en:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

       

 

Lied (staande) 326: 1, 2, 3 en 6

 

V: zegen

A:

 

 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks - Knetsch

Lector: Hellen Blanca

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Sheila Lont

Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

Illustratie: Paolo Veronese

 

Na de dienst 

Orgelnaspel: R. Schumann - Op. 56/2 “Mit innigen Ausdruck”

Is er koffie en thee!

M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.