Derde zondag na Epifanie

zondag, 21 januari, 2024 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

voor de laatste zondag na Epifanie

 

21 januari 2024

 

 

Allen van harte welkom in deze laatste zondag na Epifanie! In deze dienst staan we stil bij hoe God aan ons verschijnt. Daarnaast klinkt het Kyrie van Herman van Veen.

 

Voorbereiding

Orgelspel: G.F. Händel - trio in g

 

Klokluiden

Lied 513

 

Mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

 

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit Psalm 145) met antifoon uit Habakuk 3:4

 

V: Schittering is er als zonlicht, stralen komen uit zijn hand,

A: waarin zijn kracht verborgen is.

V: U, mijn God en koning, wil ik roemen,

A: uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

V: Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,

A: uw naam loven tot in eeuwigheid.

V: Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen,

A: laten zij spreken over de glorie van uw majesteit,

V: ook ik wil uw wonderen bekendmaken.

A: Laten zij getuigen van uw geduchte daden,

V: ook ik wil van uw grootheid vertellen.

A: Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden,

V: uw gerechtigheid luid bezingen.

A: Schittering is er als zonlicht, stralen komen uit zijn hand, waarin zijn kracht verborgen is.

Kyrie

V: Kyriegebed

 

Gloria

 

Groet

 

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen.

 

De Schriften gelezen en gezongen

 

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied: Lied 517: 1, 2 en 4

 

Eerste lezing: Exodus 3:1-6

 

Gradualepsalm: Lied 149: 1 en 3

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

 

V: In de wijsheid schittert het eeuwige licht, in haar wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld en zijn goedheid afgebeeld. Halleluja.

 

Evangelielezing: Matteüs 17:1-9

 

 

Credo Lied 341 (staan)

 

Verkondiging

 

Lied 518: 1, 3, 4 en 7 

 

Gebeden en zegen

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: G. Martini - sonate in g

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Dankgebed: Lied 704

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

Wegzending en zegen

 

Lied voor de zegen: Lied 517: 3 en 5

 

Zegen

 

Orgelmuziek: A. Vivaldi - Concerto in G - 1. Allegro

 

Voorganger: Helen Florijn

Kerkenraadslid van dienst: Arnold Filius

Lector: Juliette Kreuger

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Joel Wildschut

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

 

  • De brief voor Kerkbalans valt één dezer dagen op de deurmat van alle leden. U kunt het ingevulde formulier met uw toezegging ook inleveren in de kerk. Alvast bedankt voor uw bijdrage aan het instandhouden van onze kerk! 

 

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 28 januari (Septuagesima). Met als voorganger ds. Diederiek van Loo, stadsdominee van de Amersfoortse Zwaan.