Dertiende Zondag na Trinitatis

zondag, 3 september, 2023 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor de dertiende zondag na Trinitatis, 

3 september 2023 

 

De barmhartige Samaritaan (Lc 10,25-37) - Thomas - Godsdienstonderwijs.be

 

We horen het verhaal van de barmhartige Samaritaan, waarin ons duidelijk wordt gemaakt hoe je iemands naaste wordt.

 

Voorbereiding 

  Orgelspel G. Böhm – Var. over Freu dich sehr o meine Seele

     Klokluiden 

Lied 275

 

mededelingen en voorbereiding 

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Introïtus en antifoon uit psalm 74:1-3,12 

v: Kom uw verbond met ons na, 

vergeet uw vernederd volk niet voorgoed.

a: Sta op God, verdedig uw zaak!

 

        v: Waarom, God, hebt U ons voor altijd verstoten, 

        a: brandt uw woede tegen de schapen die U hoedt? 

        v: Denk aan het volk 

        a: dat u ooit hebt verworven, 

        v: de stam die u hebt vrijgekocht, 

        a: uw eigen bezit, 

        v: de Sionsberg waar u ging wonen. 

        a: Kom naar de stad die voor altijd in puin ligt, 

        v: de vijand liet niets van het heiligdom heel, 

        a: God, mijn koning van oudsher, 

        v: die verlossing brengt in het hart van het land!

 

        a: Kom uw verbond met ons na, 

vergeet uw vernederd volk niet voorgoed. 

         Sta op God, verdedig uw zaak!   

Kyrie 

Na het Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

 

Gloria

      

 

 

groet

              

 

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied 796

 

Eerste lezing Jesaja 33:2-10

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Psalmwoord: Loof, dienaars van de Heer, 

loof de naam van de Heer. 

De naam van de Heer zij geprezen 

van nu tot in eeuwigheid. 

Halleluja!

Evangelielezing Lucas 5:10-23-37

Lofzang

Lied 827

Verkondiging 

Lied 941

 

Gebeden en zegen 

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek           

tevens orgelspel:   A. Vivaldi – Concerto in d - Largo

 

Voorbeden met de volgende acclamatie:

Stil gebed, en:  

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

 

 

wegzending en zegen

 

Lied voor de zegen (staande) 838

 

Zegen

Allen:

   

  Orgelnaspel: BWV 593 Concerto in a - Allegro

 

 

 

 

Voorganger: Erna van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld

Lector: Evelien

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

Camerabediening:

Illustratie voorzijde: naar Delacroix, museum Kröller-

Müller

Collecte:           u kunt digitaal overmaken via 

www.luthersrotterdam.nl/gift 

of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Na de dienst: koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!