Eerste zondag na Epifanie

De doop van Jezus in de Jordaan
zondag, 9 januari, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de zondag na Epifanie, 

gevierd als de Doop van Jezus in de Jordaan

9 januari 2022

 

 

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

 

Vandaag een stream op de tweede zondag van het jaar 2022.  

 

Omdat er geen gemeentezang is, zijn er weer voorzangers uit de cantorij, vandaag de mannenstemmen. Ook zingen zij het Notre Père van Maurice Duruflé.

Voorbereiding

 

Klokluiden 

Orgelspel

 

mededelingen en voorbereiding

 

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Introïtuspsalm - uit psalm 100  

Antifoon:

v: Let op, ik zal mijn bode zenden. 

In zijn hand liggen macht en kracht besloten, 

a: hij beslist wie groot en machtig is.

Psalm 

v: Juich de Heer toe, heel de aarde, 

a: dien de Heer met vreugde,

v: kom tot Hem met jubelzang.

a: Erken het: de Heer is God,

v: hij heeft ons gemaakt,

a: Hem behoren wij toe,

v: zijn volk zijn wij,

a: de kudde die Hij weidt.

v: Kom zijn poorten binnen met een loflied,

a: hef in zijn voorhoven een lofzang aan,

v: breng Hem hulde, prijs zijn naam:

a: de heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig,

v: zijn trouw van geslacht op geslacht.

a: Let op, ik zal mijn bode zenden. 

In zijn hand liggen macht en kracht besloten, 

hij beslist wie groot en machtig is.

 

   Groet

V: De Heer zij met u

A:  en met uw geest

 

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Lied 522: 1 en 2

1.Toen Jezus bij het water kwam 

waar hem Johannes wachtte, 

werd Hij gedoopt, het zuiver lam, 

de volheid der geslachten.

Hij daalde neer in de Jordaan, 

badwater onzer zonden.

Zijn leven neemt ons sterven aan, 

zijn bloed heelt onze wonden. 

Zijn sterven is ons leven.

 

2.Dit is Gods wil, het water is 

niet water slechts, is leven. 

Zo zegt ons het getuigenis 

door woord en Geest gegeven. 

Gods stem weerklinkt: dit is mijn Zoon, 

mijn lam, mijn welgevallen, 

een mensenwoord, een mensenloon, 

de waarheid voor ons allen, 

diep in ons hart geschreven.

 

Eerste lezing: Jesaja 61:1-4, 62:11-12

 

Liedtekst van lied 513 (het ‘oude lied 1’)

 

V: God heeft het eerste woord

A: Hij heeft in den beginne 

het licht doen overwinnen, 

Hij spreekt nog altijd voort.

 

V: God heeft het eerste woord.

A: Voor wij ter wereld kwamen, 

riep Hij ons reeds bij name, 

zijn roep wordt nog gehoord.

 

V: God heeft het laatste woord. 

A: Wat Hij van oudsher zeide, 

wordt aan het eind der tijden 

in heel zijn rijk gehoord.

 

V: God staat aan het begin 

A: en Hij komt aan het einde. 

Zijn woord is van het zijnde 

oorsprong en doel en zin.

 

Aankondiging van het Evangelie 

 V:   Psalmwoord eindigend op: Halleluja

 A:  

 

Evangelielezing: Mattheüs 3:13-17 

 

   A:  

 

Verkondiging 

 

Lied 353: 1, 3 en 4

1.Nu heeft het oude leven afgedaan!

Wij mogen aan de toekomst toebehoren, 

want grote dingen heeft de Heer gedaan: 

wij zijn als kinderen van God herboren.

 

3.Water en Geest verwekten door de doop 

een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven.

Bevrijd van zonde en vervuld van hoop 

mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven.

 

4.’t Lied van de vreugde gaat van mond tot mond:

Gods liefde heeft ons samen uitverkoren 

om overal, de hele wereld rond, 

de boodschap van zijn rijk te laten horen.

 

Voorbeden en zegen 

 

Voorbeden met de gesproken acclamatie:

Licht der wereld, sta ons bij.

 

Stil gebed

 

En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

kwade, want u is het rijk en den kracht en de 

heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

 

Lied voor de zegen 912: 1, 5 en 6 

1.Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd 

tot uw lof en dienst bereid.

 

5.Neem mijn wil en maak hem vrij, 

dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon, 

dat uw heilige Geest er woon’.

 

6.Neem ook mijn liefde, Heer, 

‘k leg voor U haar schatten neer. 

Neem mijzelf en voor altijd 

ben ik aan U toegewijd.

 

       Zegen

V: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

de duisternis zal wijken uit ons hart.

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: zegen

A: Amen.

 

Orgelnaspel

 

Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

Voorzang: Mannenstemmen uit 

de AndreasCantorij 

Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

Lezingen: Mies de Vries- Langelaar

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema - van den Berg