Eerste zondag na Epifanie

zondag, 8 januari, 2023 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de Eerste zondag na Epifanie

 

8 januari 2023

 

 

 Welkom op deze eerste zondag na Epifanie. Driekoningen (6 januari) was het feest van de Verschijning (Epifanie) van Christus. De weken daaropvolgend blijkt hoe die Verschijning verder vorm krijgt.

 

Deze zondagmorgen staan we stil bij een verblijdende toekomstverwachting van Jesaja voor de stad Jeruzalem. En bij het bezoek, honderden jaren later, van de drie wijzen aan de pasgeboren Jezus, dé Koning dichtbij diezelfde stad Jeruzalem, in Bethlehem.

We denken na over hoopvolle beloften van totale verzoening in de toekomst, maar ook hoe wij ons daar nu toe kunnen verhouden.

 Voor de Dienst

              Orgelspel BWV 739 Wie schön leuchtet uns der Morgenstern

Klokluiden 

Lied 501

 

Voorbereiding

mededelingen en voorbereiding (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit psalm 72)

v: Let op, ik zal mijn bode zenden. 

In zijn hand liggen macht en kracht besloten, 

a: hij beslist wie groot en machtig is.

 

v: Geef, o God, 

a: uw wetten aan de koning, 

v: uw gerechtigheid aan de koningszoon.

a: Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, 

v: uw arme volk naar recht en wet.

a: De koningen van Tarsis en de kustlanden, 

v: laten zij hem een geschenk brengen.

a: De koningen van Seba en Saba, 

v: laten ook zij hem schatting afdragen.

a: Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem, 

v: alle volken hem dienstbaar zijn.

 

a: Let op, ik zal mijn bode zenden. 

In zijn hand liggen macht en kracht besloten, 

hij beslist wie groot en machtig is.

 

 

Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

    Kyrie

             

 

    Gloria: 

       

 

   

 

   

   Groet

 

  Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

  Lied 601 

 

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied 518

 

Eerste lezing: Jesaja 60: 1-6

 

Lied 513 

  

  Aankondiging van het Evangelie 

  V:   Halleluja.  Juich de Heer toe heel de aarde, 

          Dien de Heer met vreugde. Halleluja. 

  A:  

 

  Evangelielezing: Matteus 2:1-12

 

   A:  

 

Lied 66: 1, 3, 5 en 7

 

Verkondiging

 

Lied 247: 1, 3, 4 en 5

 

Gebeden en zegen 

 

Collecte en ondertussen klinkt muziek:

J.S. Bach (?) canon Wie schön leuchtet uns der Morgenstern

Gebed over de gaven, voorbeden met de gezongen acclamatie:

Stil gebed en:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

       

 

Lied (staande) 211

 

V: zegen

A:

 

 

 

Voorganger: Helen Florijn

Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

Lector: Susan Wong Loi Sing- Gunning

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Joel Wildschut

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

 

Orgelnaspel: BWV 684 Christ unser Herr zum Jordan kam

Na de dienst is er koffie en thee!

M.b.t. de collecten. kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

 

Morgenavond: een avond over biblioloog door Helen Florijn

Van harte welkom op deze avond waarin wij Biblioloog zullen beoefenen. Biblioloog is een toegankelijke manier/leesmethode om meer inzicht in een Bijbeltekst te krijgen op een interactieve wijze in groepsverband. Het gaat erom dat we als groep ontdekkingen gaan doen in de Bijbeltekst door een inleving in de Bijbelse figuren die ten tonele komen vanuit onze eigen achtergrond(en). Daarin is geen 'goed' of 'fout'. De methode van Biblioloog onderscheidt 'zwart vuur' van 'wit vuur'. De gedrukte tekst uit de Bijbel geldt als het 'zwarte vuur'; dat is wat er 'letterlijk' staat. Tussen de regels van dit zwarte vuur, is er het 'witte vuur'; dat wat er te ervaren is en wat de tekst doet leven. Voorkennis van het Bijbelgedeelte is hierbij niet nodig.

Aanvang 20.00 uur opgave bij Martin van Wijngaarden

 

Donderdag om 10.30 uur en om 20.00 leerhuis