Eerste zondag na Trinitatis

zondag, 19 juni, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor de eerste zondag na Trinitatis.

19 juni 2022 

 

Kaïn en Abel - Wikipedia

  

                                                                                 

Er is geen kinderkerk (maar de zwaantjesdoos met tekenspullen staat voor in de kerk ; kom hem gerust halen), en voor deze ene keer ook geen kinderverhaal.

 

Voorbereiding 

       Orgelspel Sonate in Es – Allegro (BWV 525), J.S. Bach

     Klokluiden 

Lied psalm 107: 1,4

mededelingen en voorbereiding 

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

Ingangspsalm uit psalm 13

V: Heer, ik vertrouw op uw liefde,

A: mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

 

V: Hoe lang nog, Heer, zult U mij vergeten,

A: hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat?

V: Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God!

A: Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.

V: Laat mijn vijand niet roepen: “Ik heb hem verslagen”,

A: mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.

V: Ik vertrouw op uw liefde:

A: mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

V: Ik zal zingen voor de heer, Hij heeft mij geholpen.

 

A: Heer, ik vertrouw op uw liefde,

      mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

Kyrie 

Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

(allen helemaal:)

 

Gloria

(allen helemaal:)

      

groet

              

 

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Eerste lezing Genesis 4, 1-16

Lied 561: 1,2

Tweede lezing           Genesis 4, 17-24

Lied    561: 3

Derde lezing               Genesis 4, 25-26

Lied    561: 4,5

 

Verkondiging 

Lied 823: 1,4,5

 

Gebeden en zegen 

 

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens orgelspel: Sonate in C, J. Haydn 

 

Voorbeden gezongen met de volgende acclamatie:

\Stil gebed, en:  

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

wegzending en zegen

 

Lied voor de zegen (staande) 723

Zegen

Allen:

   

 

Orgelnaspel: Andante in F,  W.A. Mozart (KV 616 )

 

 

 

 

Voorganger: ds. Rinze Marten Witteveen

Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks-Knetsch

Lector: Rudi Ruigendijk

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

Illustratie voorzijde: Gent, Het Lam Gods, het offer van Kaïn en 

Abel, Jan van Eyck

 

- Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

-  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

   QR code met uw smartphone.

- De volgende dienst in deze kerk is op zondag 26 juni.

- Op 3 juli is de sluiting van het seizoen, met na afloop een buffet. Opgave voor hapjes: zie de formulieren op de tafels in de paardenkamer.