Eerste zondag na Trinitatis

zondag, 11 juni, 2023 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor de eerste zondag na Trinitatis.

11 juni 2023

 

Kaïn en Abel - Wikipedia

  

                                                                                 

Er is geen kinderkerk (maar de zwaantjesdoos met tekenspullen staat voor in de kerk ; kom hem gerust halen).

                         Thema van de dienst: Vertrouwen

 

 

Voorbereiding 

       Orgelspel Nun bitten wir den Heiligen Geist (Zondagslied), 

J.G. Walther

     Klokluiden 

Lied Psalm 13: 1 , 2.

 

mededelingen en voorbereiding 

(staan)

V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, 

de Zoon en de Heilige Geest. 

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van God

A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: U die ons allen draagt, 

A: bevestig ons tot één levend Lichaam – 

verbonden in uw liefde 

V: U die ons ziet staan in uw licht,

A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, 

met U leven, en de ander kennen. 

V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, 

wij tasten naar vrede.

A: Zegen ons met leven in één Geest.

V: Amen.

Ingangspsalm uit psalm 13

V: Heer, ik vertrouw op uw liefde,

A: mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

 

V: Hoe lang nog, Heer, zult U mij vergeten,

A: hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat?

V: Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God!

A: Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.

V: Laat mijn vijand niet roepen: “Ik heb hem verslagen”,

A: mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.

V: Ik vertrouw op uw liefde:

A: mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

V: Ik zal zingen voor de heer, Hij heeft mij geholpen.

 

A: Heer, ik vertrouw op uw liefde,

      mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

Kyrie 

Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

 

Gloria

      

groet

              

 

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied 671: 1, 3 , 4

 

Eerste lezing 2 Koningen 4: 42-44

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Psalmwoord en

 

 

Evangelielezing Marcus 8: 1-9

Lofzang

Lied 340b – De geloofsbelijdenis

 

Verkondiging 

Lied 837: 1 ,3 ,4

 

Gebeden en zegen 

 

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens orgelspel: Partita voor klavecimbel: Prelude & Menuet, 

  J.S. Bach (BWV 825)

 

Voorbeden gezongen met de volgende acclamatie:

\Stil gebed, en:  

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

wegzending en zegen

 

Lied voor de zegen (staande) 418: 1, 2, 3

Zegen

Allen:

   

 

Orgelnaspel: In Dich hab ich gehoffet, Herr, H. Scheidemann

 

 

 

 

Voorganger: drs.Els Aarsen-Schiering

Kerkenraadslid van dienst:

Lector: Dorine de Koning

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

Camerabediening: Sheila Lont

Illustratie voorzijde: Lam Gods, Van Eyck

 

- Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

-  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

   QR code met uw smartphone.

- De volgende dienst in deze kerk is op zondag 25 juni om 15.00 uur, daarin zal ds.van Wijngaarden afscheid nemen.

- Op 2 juli is de sluiting van het seizoen, met na afloop een buffet. Opgave voor hapjes: zie de formulieren op de tafels in de paardenkamer.