Eeuwigheidszondag

zondag, 20 november, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de 

Laatste Zondag van het Kerkjaar 

20 november 2022

 

 

Volgende week begint met Advent het nieuwe kerkelijk jaar. Dat betekent dat vandaag het oude kerkelijk jaar wordt afgesloten. 

 

Het is een mooi protestante gewoonte om zo, al met zicht op Advent, Christus’ komst óók te vieren in het licht van de eeuwigheid. Daarom noemen we namen van hen die in het afgelopen jaar in de nabijheid van de Eeuwige opgenomen zijn.

Als u ook namen genoemd wilt hebben komt u die dan melden

(dat kan voor het klokluiden onder het orgel). 

 

De dienst beginnen wij met een zang die naar de eindtijd vooruitwijst: een tijd met licht, maar ook - zoals andere teksten benadrukken -  

is dat een tijd met rust.

Voorbereiding 

 

    Orgelspel G. Böhm 

variaties Ach wie nichtig ach wie flüchtig 

klokluiden 

     lied 775, de cantorij 1, allen de overige strofen 

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

v: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

a: Amen

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: die hemel en aarde gemaakt heeft

v: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

a: en laat ons weer in vrede leven.

v: Amen.

 

Kyriegebed

Kyrie en Gloria 299H

 

Groet

     

   

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

 

de Schriften gelezen en gezongen   

 

lied       695: allen 1         5

mannen   2

cantorij        3

vrouwen        4

 

Eerste lezing   Efeziërs 2:13-20

 

De Cantorij herhaalt de laatste twee verzen in een zetting van G.A. MacFarren

We are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints, and of the household of God: and are built upon the foundation of the Apostles and Prophets, with Christ Jesus himself being the chief cornerstone.

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

 

v: Halleluja. God wij loven u dag na dag. 

Uw naam zullen wij altijd prijzen. Halleluja!

a: 

Evangelielezing: Mattheus 11:25-30

 

a:

 

 

Lied 343: 1 door de Cantorij, allen de overige strofen

 

Verkondiging 

 

Cantorij Ye Shall Find Rest Maggy Furtag 

(naar Psalm 37:7a en Mattheus 11:28-30)

Rest in the Lord and wait patiently for him.

En:

Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and ye find rest. Take my yoke upon you, learn of me; for I am meek and lowly in  my heart: and ye shall find rest unto your souls. For, and my burden is light my yoke is easy. Come ye that labour and are heavy laden, and ye find rest.

 

gedachtenis van de overledenen

 

korte inleiding 

 

zingen lied 728

 

     gedicht Als je van iemand houdt

van Dietrich Bonhoeffer

 

noemen van namen 

en ontsteken van kaarsen

 

  zingen Dank aan de Eeuwige, voor leven en licht

 

 

Dank voor het dagelijks licht, ons geschonken, 

de dageraad van uw vrede en recht.

Wis van ons uit: onze schulden en zonden, 

wat wij misdeden; gedaan of gezegd.

 

Dank voor de vreugde die U ons in ’t hart legt – 

die steunt ons voortgaan, op weg naar uw feest.

Wij houden vast, aan uw woord eens gezegd – 

nooit is een leven voor niets geweest.

 

Dank voor de mensen, die steeds om ons heen staan, 

voor hun geduld om er voor ons te zijn. 

Sterk ons wanneer wij met anderen meegaan, 

stuurt U ons daarin: om troosters te zijn.

 

God laat uw licht al het duister verdrijven; 

voedt ons geloof en wis tranen af.

In uw nabijheid, daar willen wij blijven: 

uw scheppingslicht overstraalt ieder graf.

 

Naar: FÆLLESSALME

Melodie: Erik Sommer, 1986 

Tekst: Johannes Johansen, 1986

Bewerking: Martin van Wijngaarden, 2018 

 

Gebeden en zegen

 

Collecte en orgelspel: G. Böhm 

Wer nur den lieben Gott laBt walten 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden met acclamatie:

       

De gebeden worden afgesloten met:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

Lied voor de zegen (staande) 756: 1, 2, 4 en 6 

 

  Zegen

 

V: zegen

A:    

Orgelspel BWV 645 Wachet auf, ruft uns die Stimme 

 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid: Helen Blanca 

Lector: Rudi Ruigendijk 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Koster:   Greet Postema

Camerabediening: Sheila Lont

M.m.v. zangers AndreasCantorij

Annie Ruizeveld de Winter-  de Vries (gedicht)

Ellenora Kroesbergen (kaarsen)

Annaliese en Albert de Haaij (bloemschikking)

Na de dienst 

- is er koffie, thee en fris in de bruidskamer achter in de kerk, allen van 

  harte welkom!

- tegen 12.00 uur catechisatie in de kerkenraadskamer 

- gaan de bloemen -zoals inmiddels al bijna twintig jaar traditie is- naar het oorlogsmonument aan het kanaal dat langs de kerk loopt, ter hoogte van de begraafplaats Crooswijk. De tekst op de plaquette van dat monument luidt: 

'ALS VERGELDING VOOR EEN BOMAANSLAG OP DE

SPOORLIJN WERDEN HIER VIJF ROTTERDAMMERS

GEFUSILLEERD OP 28 NOVEMBER 1944.'

Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift 

of scan deze QR-code met uw smartphone.