Elfde zondag na Trinitatis

zondag, 28 augustus, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de Elfde zondag na Trinitatis

28 augustus 2022

 

 

Vandaag de opening van het seizoen; 

er is weer kinderkerk en Cantorijzang!

 

Een leidend element in deze dienst is de Lutherroos, 

zoals die ook aan de Gordelwegzijde in onze kerk hangt.

 

Het is een embleem dat ook kan staan voor het ‘juiste verhaal vertellen’. En, op dit spoor verder denkend: 

welke juiste Bijbelboodschap dient verteld te worden? Gods Woord!

 

Een gedachte die een heel seizoen met ons mee mag gaan.

 

 

Voorbereiding 

       Orgelspel  J. Homilius, trio Liebster Jesu wir sind hier

       Klokluiden 

Lied Lied 283, Cantorij 1 alle de overige strofen

 

mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid

 

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V:   Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A:   en laat ons weer in vrede leven.

V:   Amen.

    

    Ingangspsalm  68

 

V: Ontzagwekkend bent u, God, in uw heiligdom. 

De God van Israël, geeft macht  

en nieuwe kracht aan zijn volk. 

A: Geprezen zij God

 

V: God staat op,

A: zijn vijanden stuiven uiteen,

zijn haters vluchten als hij verschijnt

V: Maar de rechtvaardigen verblijden zich,

zij juichen als God verschijnt

A: uitgelaten van vreugde.

Geprezen zij de Heer, dag aan dag 

V: Deze God draagt ons en redt ons.

 

A: Ontzagwekkend bent u, God, in uw heiligdom. 

De God van Israël, geeft macht  

en nieuwe kracht aan zijn volk. 

Geprezen zij God

 

 

 

V: Kyriegebed.

 

Kyrie gezongen door de Cantorij in een zetting van Ferenc Farcas

 

    Gloria door allen met lied 305

   

  Groet

  Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Zingen Zondagslied: 816, 

Cantorij 1 allen overige strofen

 

Eerste lezing Deuteronomium 6:1-9

 

V: Aankondiging van het Evangelie (staan)

 

V: Halleluja. Looft de HEER, roept zijn Naam aan, 

maakt onder de volken zijn daden bekend. Halleluja.

A:

 

  Evangelielezing: Matteüs 16:13-19

A:

 

  Zingen Lied 513

De Cantorij zingt de antifoon:

God heeft het eerste woord 

heeft het laatste woord

oorsprong en doel en zin staat aan het begin

zijn roep wordt nog gehoord

en couplet 1

Allen zingen de overige strofen

 

  Verkondiging 

 

  Zingen Lied 326 

 

Gebeden en zegen

    Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek

    Muziek: Bicinium Allein Gott in der Höh’ sei Ehr

 

Voorbeden met de acclamatie:

Stil gebed

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

 

  Voor de zegen Lied 415, Cantorij1, overige strofen allen 

 

    V: zegen

A:

 

  Orgelnaspel  BWV 578 Fuge in g

 

 

  Voorganger:     Martin van Wijngaarden 

Kerkenraadslid: Ann Lemmers

Lezingen: Susan Wong Loi Sing - Gunning

Zangers: leden van de AndreasCantorij

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kinderkerk: Laura Lindhout

Kosteres:   Nel Merks-Knetsch

Camerabediening: Sheila Lont

Illustratie: ds. Meijer en gemeenteleden  

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.