Kerstmorgen

zondag, 25 december, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor Kerstmorgen

25 december 2022

 

 

 

 Welkom in deze dienst met oude en nieuwe zangen. Vandaag vieren wij weer Kerst samen met de Deutsche Evangelische Gemeinde.

 

Vreugde voor de wereld

 

Voor de Dienst

              Muziek  In dulci Jubilo, F. Sicher (15e eeuw) 

   Ninna Nanna della Vergine Madre, Pietro Cattaneo

Klokluiden 

 

Lied 494 Cantorij 1, allen 2

Gij zijt ons doorgegeven, een naam, een oud verhaal,
uw woorden uitgeschreven in ied're mensentaal.
Ons eigen levenslot met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God. 

 

En:

 

Er is een roos ontloken Uit barre wintergrond,

Zoals er was gesproken Door der profeten mond.

En Davids oud geslacht Is weer opnieuw gaan bloeien

In 't midden van de nacht. 

 

Die bloem van Gods behagen heeft, naar Jesaja sprak,

De winterkou verdragen als allerdorste tak.

O roos als bloed zo rood, God komt zijn volk bezoeken

in 't midden van de dood.

 

Voorbereiding

mededelingen en voorbereiding (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangstekst (naar LB 490)

V: Heden zult gij zijn glorie aanschouwen, hier is uw God. 

A: Heden is onze Heiland geboren,

Christus de Heer.

V: God heeft gesproken: Gij zijt mijn zoon, 

Ik heb u heden voortgebracht. 

Koning zijt Gij op de dag van uw geboorte. 

A: Heden zult gij het licht aanschouwen,

Hier is uw God.

Heden is onze Heiland geboren,

Christus de Heer.

V: Licht van licht, uit mensen genomen. 

Kind voor ons geboren, zoon ons gegeven, 

Hij zal genoemd worden: vrede op aarde. 

A: Vrede op aarde voor alle mensen,

ere zij God.

Heden is onze Heiland geboren,

Christus de Heer.

 

V:  Zoals de zeebodem bedekt is met water, 

zo zal de aarde met vrede bedekt zijn. 

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.

A: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.

Heden is onze Heiland geboren,

Christus de Heer.

 

    Gloria: lied 305   Cantorij 1, Allen: 2 en 3

  Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam!

Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam.

Licht uit licht, vergezicht, steek ons met uw stralen aan

 

Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet,

die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt!

Levenszon, liefdesbron, maak de tongen los voorgoed!

  Groet

 

  Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Lied 474 1, 4 en 6

 

Hij ruilt met ons op vreemde wijs: Hij neemt ons vlees en bloed

en geeft ons in zijns Vaders huis  zijn eigen overvloed.

 

En nu ontsluit Hij weer de poort van 't schone paradijs.

De cherub staat er niet meer voor. God zij lof, eer en prijs! 

 

Gesprek voor/met de kinderen

 

Lied 468

Geef de Koning van uw leven wat de koningen Hem geven,

breng uw schatten de verheven in de stal geboren Heer. 

 

Laat uw loflied samenvallen met het lied der heil'gen allen,

dat de hemelen weerschallen van die jubelende wijs.

 

Eerste lezing: Jesaja 9:1-6

Lied 471

 

O, Jesu parvule, U leeft met ons mee,

troost mij in mijn lijden, o puer optime.

Uw komst zal ons bevrijden, voorbij zijn ach en wee.

Schenk ons pais en vree, schenk ons pais en vree. 

 

Hoor, heel de engelenschaar - jubelt gloria

in excelsis Deo,

o, waren wij ook daar. De aarde en de hemel

ze zingen met elkaar nova cantica, nova cantica.

 

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

V: Halleluja. God is Koning met hoogheid is Hij bekleed, 

God is met macht omgord. Halleluja

A:

Evangelielezing: Lucas 2:4-20

A:

 

Cantate van D. Buxtehude 

voor meerstemmig koor, orgel, cello en twee violen

  voor een andere vertaling: zie lied 471)

 

In dulci jubilo
Nun singet und seid froh!
Unsers Herzens Wonne
Liegt in praesipio,
Und leuchtet wie die Sonne
Matris in gremio,
Alpha es et O!

In zoete vreugde
Zingt nu en wees blij!
De vreugde van ons hart
ligt in de kribbe,
en straalt als de zon
in moeders schoot,
U bent alfa en omega 

(het begin en het einde: alles)!

O Jesu parvule
Nach dir ist mir so weh!
Tröst mir mein Gemüte
O puer optime
Durch alle deine Güte
O princeps gloriae.
Trahe me post te!

O tere Jezus
Ik verlang zo naar U!
Troost mijn gemoed
O, beste der jongelingen
Door al Uw goedheid
O prins van de glorie.
Breng me bij U!

O Patris caritas!
O Nati lenitas!
Wir wären all verloren
Per nostra crimina
So hat er uns erworben
Caelorum gaudia
Eia, wären wir da!

O liefde van de Vader!
O zachtmoedigheid van de Zoon!
We zouden allen verloren zijn
Door onze zonden
Maar hij heeft voor ons verdiend
De vreugde van de hemel
Waren we daar maar!

Ubi sunt gaudia
Nirgend mehr denn da!
Da die Engel singen
Novi cantica,
Und die Schellen klingen
In regis curia.
Eia, wären wir da!

Er is nergens meer
vreugde dan daar!
Waar de engelen
nieuwe liederen zingen,
en de bellen klinken
in het hof van de Koning.
Waren we daar maar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Verkondiging 

Vreugde voor de wereld 

 

 

 

Viering Heilig Avondmaal 

 

Collecte en ondertussen klinkt muziek: 

Freuet euch, ihr Christen alle

Een liedmotet voor koor, strijkers en orgel 

(Keimann, Rinke, Hammerschmidt, Knuth)

 

Halleluja. (en o.a.:)

Freuet euch, ihr Christen alle, Freue sich, wer immer kann,

Gott hat viel an uns gethan; Freuet euch mit großem Schalle,

Daß er uns so hoch geacht,Sich mit uns befreundt gemacht.

Refr:

Freude, Freude über Freude, Christus wehret alle Leide,

Wonne, Wonne über Wonne, Er ist selbst die Gnadensonne.

Halleluja. 

 

Gebed over de gaven, voorbeden met de gezongen acclamatie:

Stil gebed

 

Lofprijzing 

 

Heilig 

     

 

Avondmaalsgebed, 

 

    afgesloten met:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

       

 

      Lam Gods

             

 

Tijdens de uitdeling klinkt muziek 

 

Ich steh an deiner Krippen hier

 

 

Vredegroet

V: de Vrede van de Heer zij met u

A: Amen

V: geven wij elkaar een teken van vrede

Dankzegging

 

wegzending en zegen

De kinderen komen terug in de kerk, en stellen zich op voor de levende kerststal. Daarna zingen wij 

 

Het lied van het geloof op Kerstmis 

(M. van der Plas; melodie Once in Royal Davids City)

 

‘t Is gebeurd, het staat geschreven, in een veld bij Bethlehem

Herders hebben ’t doorgegeven en wij luist’ren naar hun stem:

In een dorp hier ver vandaan is God zelf voorbijgegaan.

Zij geloofden toen zij zagen wat de engel had bericht.

Alle twijfel, alle vragen vielen weg bij zoveel licht.

En zij zagen niemand meer dan het Kind, hun God en Heer.

Laten wij vandaag niet meer zijn dan die herders in de grot:

mensen die maar in de leer zijn bij de wonderen van God;

met een open mond van O, hoe verzint de Heer het zo.

 

wegzending en zegen (staande)

        V: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: Zijn woord is leven, een lamp voor onze voet, 

Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

de duisternis zal wijken uit ons hart.

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: zegen

A:

 

Lied 496 

 

De herders hebben het gezien in de geboortestal:

daar was het vrede en sindsdien  zingt elk dat overal. 

Daar was het leven argeloos, verlosten waren zij. 

Dor hout ging bloeien als een roos, woestijn werd tot een wei.

 

Gij morgenster en mensenzoon, breng ons de nieuwe tijd, 

waarin de wereld wordt bewoond door uw gerechtigheid. 

Dan is uw heil aan ons geschied,  u allen even na, – 

dan zingt de schepping weer dit lied  tot in de gloria.

 

Voorgangers Martin van Wijngaarden

Lea Kragt (voorbeden) namens DEG

Zangers: AndreasCantorij

Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

Lector: Sheila Lont 

Violisten: Esther Papma

Ernst-Jan de Koning

Cellist: Paul Janse

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Jaco Boersma

Koster:   Greet Postema-van den Berg

Afbeeldingen: anonym en St. John's, Ashfield, NS Wales

 

Orgelnaspel: Vom Himmel hoch da komm’ ich her  BWV 700

Na de dienst is er koffie en thee!

M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

 

Morgen

• 26 december, 17.00 uur Tweede Kerstdag

Een gezellige kerstmaaltijd, aanmelding bij de pastorie. Niemand hoeft met

Kerst alleen te zitten, ook voor vervoer kan gezorgd worden!

 

Eerstvolgende diensten

In de DEG

  • 8 Januar 1. 10.30 Gottesdienst und Neujahrsempfang

In de ELG

• 1 januari, 10.30 Naamgeving van Christus, viering Heilig Avondmaal, Martin van Wijngaarden met medewerking van leden van de AndreasCantorij, o.a. de lofzang van Simeon voor sopraan, fluit en orgel van G. Burgon, nadien nieuwjaarsreceptie. 

 

  Kerkenraden en voorganger

wensen u een gezegende kerst

en een voorspoedig 2023!