Laatste zondag na Epifanie

zondag, 29 januari, 2023 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de laatste zondag na Epifanie

 

                                              29 januari 2023

 

Afbeelding met tekst, boek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Welkom in deze dienst op de laatste zondag na Epifanie. Driekoningen (6 januari) heet ook het feest van de Verschijning (Epifanie) van Christus. De weken daaropvolgend blijkt hoe die Verschijning verder vorm krijgt. Deze zondagmorgen staan we stil bij de verschijning op de berg Tabor. De liturgische kleur is voor de laatste week wit.

 

Voor de Dienst

         Orgelspel         Trio in C, J.S.Bach (BWV 585)

Klokluiden 

Lied  150: 1 en 2

 

Voorbereiding

mededelingen en voorbereiding (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm, uit psalm 145:

V: Schittering is er als zonlicht, 

        stralen komen uit zijn hand, 

A: waarin zijn kracht verborgen is 

 

V: U, mijn God en koning, wil ik roemen,

A: uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

V: Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,

A: uw naam loven tot in eeuwigheid.

V: Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen,

A: laten zij spreken over de glorie van uw majesteit,

V: ook ik wil uw wonderen bekendmaken.

A: Laten zij getuigen van uw geduchte daden,

V: ook ik wil van uw grootheid vertellen.

A: Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden,

V: uw gerechtigheid luid bezingen.

 

A: Schittering is er als zonlicht, 

        stralen komen uit zijn hand, 

        waarin zijn kracht verborgen is.

 

 

    Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

    Kyrie

             

  

  Gloria: 

       

 

   

Groet

 

  

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Lied 518: 1, 6 en 7

 

Gesprek met de kinderen 

 

Zondagslied 517

 

Eerste lezing Exodus 3: 1-6

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Psalmwoord In de wijsheid schittert het eeuwige licht, in haar wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld en zijn goedheid afgebeeld. Halleluja!

 

Evangelielezing Matteüs 17:1-8

Lofzang        

  

Lied  527: 1, 2 en 5

 

Verkondiging 

 

Lied  906: 1, 5 en 6

 

Gebeden en zegen 

 

Collecte en ondertussen klinkt muziek: Träumerei, R. Schumann

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

   

Stil gebed 

en:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

       

 

Lied (staande) 418: 1, 2 en 3

 

V: zegen

A:

 

_____________________________________________________________

 

Orgelnaspel: BWV 547 praeludium in C

 

Voorganger: Elsa Aarsen-Schiering

Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

Lector: Evelien Haas

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

Illustratie: Icoon uit eigen bezit

 

Na de dienst 

Is er koffie en thee!

M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.