Negende zondag na Trinitatis

zondag, 14 augustus, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de Negende zondag na Trinitatis

14 augustus 2022

 

Rembrandt Harmensz. van Rijn: Bileam en de ezelin

 

In deze rustige zomerdienst klinkt een vrij onbekend verhaal over een sprekend dier.

Het is de lezing over Bileam en zijn ezel.

Het is een beeldverhaal: over goed zien en (dus ook over) goed horen.

We koppelen aan deze lezing liederen over Godsvertrouwen.

 

(in verband met de hitte: onder het orgelbalkon staat water klaar!)

 

 

Voorbereiding 

       Orgelspel  J.L. Krebs fantasia Freu dich sehr, o liebe Seele

       Klokluiden 

Lied Lied 146a, 1, 2, 5, 6 en 7.

 

mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid

 

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V:   Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A:   en laat ons weer in vrede leven.

V:   Amen.

    

    Ingangspsalm  27 b (met antifoon B) 

 

 

Kyrie 

V: Kyriegebed.

      

 

    Gloria 

 

  Groet

  Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Zingen Zondagslied: 823

 

Eerste lezing Numeri 22:21-35

 

V: Aankondiging van het Evangelie (staan)

 

V: Halleluja. Zing voor de Heer een nieuw lied 

Wonderen heeft Hij verricht. Halleluja.

A:

 

Evangelielezing: Lucas 17:11-17

A:

 

  Zingen Lied 344

 

  Verkondiging 

 

  Zingen Lied 316 

 

Gebeden en zegen

    Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek

    Muziek: J.L Krebs Jesu meine Freude 

 

Voorbeden met de acclamatie:

Stil gebed

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

 

 

Voor de zegen, LvdK 458

2  Toch staat mij niets vaster dan dit: Gij kunt u niet verre bevinden,

want steeds als het hart tot U bidt, vertroost Gij ons als uw beminden.

Dit staat voor ons vast: in U, onze kracht, bewegen en leven en zijn wij.

 

3  Gij gaaft ons in hart en in mond Uzelf, als de stem aan de vogels.

Gij sloot door uw woord een verbond en in onze liederen woont Gij.

Zomin als uw woord vergaat, zal het koor van die uw lofzingen teloorgaan.

 

4  Hoe zwak Gij ook voor ons bestaat, hoe krachteloos wij U verwachten, Gods Zoon zijt Gij toch metterdaad, omringd door de hemelse machten. Wat klagen wij dan? Gods reddende hand redt ook met een wenk van zijn vinger!

 

5  Uw naam heeft het hoogste gezag. Hoe hoog zich de golven verheffen,

zij vallen terug voor uw macht, zij moeten zich laten gezeggen.

Laat allen tezaam het zien: in uw naam staan engelen klaar om te dienen.

 

6  Ja Heer, wij beseffen het weer hoe Gij ons vertroostend nabij zijt

en met u het engelenheer ons stemt tot de hemelse blijheid.

Geen plaats voor de smart. Schep vreugde, mijn hart! 

Geen tijd is het meer om te treuren.

 

    V: zegen

A:

 

  Orgelnaspel  J.L. Krebs O Ewigkeit du Donnerwort

 

   Voorganger:     Martin van Wijngaarden 

Kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

Lezingen: Albert van Zoelen

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Nel Merks-Knetsch

Camerabediening:

Illustratie: R. van Rijn  

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.