Negentiende zondag na Trinitatis

zondag, 15 oktober, 2023 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

voor de negentiende zondag na Trinitatis

 

15 oktober 2023

 

 

 

Voorbereiding

Orgelspel: J.L. Krebs - trio in a

 

Klokluiden

Psalm/Lied 19: 1, 3, 4 en 6

 

Mededelingen en voorbereiding (staan)

 

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit Psalm 35 en 78)

V: De Levende zegt: ‘Ik ben het die je redt.’

A: De Levende hoort ons roepen.

V: Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is.

A: Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld.

V: Wij willen het onze kinderen niet onthouden;

wij zullen aan het komende geslacht vertellen

A: van de roemrijke, krachtige daden van de Levende,

V: van de wonderen die hij heeft gedaan.

A: ‘Ik ben het die je redt’, zegt de Levende.

 

        

Kyrie

V: Kyriegebed

Gloria

Groet

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen.

 

De Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied: Lied 863

 

Eerste lezing: Efeziërs 4:21b-32

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

 

V: Eeuwige, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los. Halleluja.

 

Evangelielezing: Matteüs 9:1-8

 

 

Psalm/Lied 25: 2, 4, 5 en 6

 

Prediking

 

Lied 834

 

Gebeden en zegen

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: S. Scheidt - Was betrübst du dich, mein Herz 

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

Wegzending en zegen

Lied voor de zegen: Lied 263

 

Zegen

 

Orgelmuziek: BWV 577 Fuge in G

 

Illustratie voorzijde: ‘Leg af wat ons hindert’ door Ain Vares.

 

Voorganger: Helen Florijn

Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

Lector: Rudi Ruigendijk

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Sheila Lont

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

 

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 22 oktober. Met als voorganger Ilse Swart, predikant in opleiding.
     

  • Alvast voor in uw agenda:
    zondag 29 oktober Zeemanskerkendienst
    dinsdag 31 oktober Hervormingsdaglezing