Paasmorgen

zondag, 9 april, 2023 - 10:30

 

PAASMORGEN

 

 9 april 2023

Andreaskerk

Rotterdam 

 

 

                         

 

Met vrede gegroet en gezegend met licht!

 

 

Christus is opgestaan!

Dit vieren we vandaag in een vrolijke dienst

met Woord en Sacrament.

 

Maar eerst wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht;

deze kaars staat symbool

voor de opstanding en het Licht van Christus.

 

Wij zingen liederen over licht,

( zoals in lied 633 dat we voor de tweede keer zingen: over de lichtvorst!

Maar ook in een voor ons nieuwe zegen!

 

Met vrede gegroet en gezegend met licht!

 

OPENING

 

Orgelspel waarmee de dienst begint:

  Orgelspel BWV 695 en 625 Christ lag in Todesbanden

Klokluiden 

Na het ophouden van het klokluiden gaan allen staan.

 

De nieuwe paaskaars wordt binnengebracht

gevolgd door Cantorij, voorganger en kerkenraad. 

 

Ondertussen klinkt In de lentefrisse morgen 

    de refreinen worden door allen gezongen, 

    het couplet steeds door anderen

 

Cantorij:

 

 

Cantorij:

Niemand wilde het geloven 

dat het leven overwint; 

want verdriet gaat hoop te boven 

wie door tranen zijn verblind. 

Opgestaan, ongekende, 

nieuwe lente: breek nu aan!

 

Mannen:

Alles wilde Hij toch dragen: 

’t was Hem door Gods Geest gezegd. 

Door zich in de dood te wagen 

heeft Hij Gods Woord uitgelegd. 

Opgestaan, ongekende, 

nieuwe lente: breek nu aan!

 

Vrouwen:

Als de dood moet zijn bestreden 

gaat het op die vijand aan!

Daarom heeft de Heer geleden 

en liet God Hem vrijuit gaan. 

Opgestaan, ongekende, 

nieuwe lente: breek nu aan!

 

Allen:

En nu roept Hij onze namen, 

want Hij wil niet eenzaam zijn. 

Voor God brengt Hij allen samen, 

en daar staan wij, groot en klein

Opgestaan, ongekende, 

nieuwe lente: breek nu aan!

 

 

Aansteken van de altaarkaarsen en de voorbereiding:

v: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

a: Amen.

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: Heer vergeef ons al wat wij misdeden

a: En laat ons weer in vrede leven.

v: Amen.

(allen gaan zitten)

 

Gloria     305 

 

Cantorij 1, allen 2 en 3

Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht, steek ons met uw stralen aan.

Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron, maak de tongen los voorgoed!

 

 

 

Groet

 

Gebed van Eerste Paasdag

 

DE SCHRIFTEN GELEZEN EN GEZONGEN

Zingen 632

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.<br />
Laat ons Hem loven en  danken, verheugd dat wij leven.<br />
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht,<br />
heeft Hij ons licht aangeheven.

 

Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren.

Doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen.

Hij is zo groot, Hij overmande de dood.

Wij zijn in Jezus herboren.

 

Gesprek met de kinderen

 

Eerste lezing       Psalm 139:7-12

 

Paaslofzang Lied 619 

 

 

  mannen Des morgens op de derde dag,

toen voor het graf de steen nog lag, 

verrees de Heer op Gods gezag.

Halleluja, halleluja, halleluja!

 

cantorij De engel sprak: Houdt moed, vreest niet,

ik ken de bron van uw verdriet:

gij zoekt uw Heer, Hij is hier niet.

Halleluja, halleluja, halleluja!

 

vrouwen Hij is verrezen en Hij leeft.

De dood heeft voor het eerst gebeefd.

Komt, ziet waar Hij gelegen heeft.

Halleluja, halleluja, halleluja!

 

allen Nu bidden wij U, Zoon van God,

omdat Gij opstond uit de dood,

geef ons nu uw genade groot,

halleluja, halleluja, halleluja!

opdat wij, vrolijk en bevrijd,

lofzingen in der eeuwigheid

uw lieve naam gebenedijd.

Halleluja, halleluja, halleluja!

 

Aankondiging van het Evangelie

Psalmwoord en 

                   

 

Het Paas-evangelie: Johannes 20: 11-18 (staande)

 

Allen:  

 

zingen Lied 601 

allen:

cantorij:   Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waar leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

 

    Allen: Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van hem die leeft.

 

preek Afbeeldingsresultaat voor licht van pasen kaars

 

zingen Lied 633

Afbeeldingsresultaat voor de lichtvorst de ontluisterde  

 

De glorie van de dageraad verleent een hof zijn pracht, geweken is het rouwgewaad, de smartelijke nacht.

 

Nu ons een licht is opgegaan, gewenteld onze steen, komen wij oog in oog te staan, niet langer dood-alleen.

 

De liefde toont zijn aangezicht, een zonnelied breekt aan, vandaag zien wij het levenslicht, de Heer is opgestaan.

 

 

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek

Tevens klinkt een motet (bij lied 613) van Paul Horn

 

Christ ist erstanden von der Marter alle.

Des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein.

Kyrieleis.

 

Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen.

Seit dass er erstanden ist,

so lob‘n wir den Vater Jesu Christ'.

Kyrieleis.

 

Halleluja, Halleluja, Halleluja!

Des solln wir alle froh sein,

Christ will unser Trost sein.

Kyrieleis.

 

 

Gebed over de gaven

Voorbeden met de acclamatie

 

Avondmaalsliturgie 

 

 

Lofprijzing en Sanctus

avondmaalsgebed

met Onze Vader

 

Agnus Dei

           

 

Uitdeling 

Neemt u uw paaskaarsje mee om, na het ontvangen van de

Avondmaalsgaven, die aan te steken?

 

Muziek Improvisatie kleine orgel “U zij de glorie” 

 

Dankzegging

 

WEGZENDING EN ZEGEN:

Afbeeldingsresultaat voor bevelen wij elkaar in de hoede van de eeuwige

Voorzang: Voor wie zoeken in de stilte

Naar een vuur voor hart en handen:

Allen: met vrede gegroet en gezegend met licht!

Voorzang: Voor wie zingen op Gods adem 

van de hoop die niet zal doven:

Allen: met vrede gegroet en gezegend met licht!

Voorzang Voor wie roepen om vrede,

van gerechtigheid dromen:

Allen: met vrede gegroet en gezegend met licht!

Voorzang: Voor wie wachten in vertrouwen

Dat de liefde zal blijven:

Allen: met vrede gegroet en gezegend met licht!

Voorganger: Het licht van Gods ogen gaat over u op! De zon van zijn vrede als een nieuwe dag!

Allen: met vrede gegroet en gezegend met licht!

 

     Lied 643

                

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in uw warme licht,
wil uw woord ons geven dat hier vrede sticht.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, u zij alle eer.

 

Orgel- en trompetnaspel: Gloria a te!

 

In deze dienst: 

voorganger: Martin L. van Wijngaarden

kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

lectice:   Annie Ruizeveld de Winter- de Vries

organist:   Niels-Jan van de Hoek

Mmv:   AndreasCantorij

Arjen de Vries - trompet

Camerabediening: Joel Wildschud 

koster:         Greet Postema -van den Berg

 

 

 

‘Vrolijk Pasen! Namens de Andreaskerk wensen wij u vrede, vrijheid, liefde en de Zegen van God’

 

                                

 

Na de dienst bent u welkom

voor koffie en een Paasbrunch in de 

ruimten achter de kerk. 

Bij droog weer worden daarna door kinderen paaseieren gezocht in het Katharinahofje.

Bij de uitgang via het hofje

krijgt u - als altijd – een 

bloemengroet mee naar huis!