Pinksteren

zondag, 19 mei, 2024 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

Pinksteren

 

19 mei 2024

 

 

We zien een plaatje waarin de beelden over elkaar heen tuimelen. Zo is Pinksteren ook wel een feest waarin heel veel gebeurt. Maar de kern is: wij mogen veranderen van toeschouwers in deelnemers, meegenomen door de stroom van de Geest. Mooi en passend dat er deze morgen ook een Doopgedachtenis plaatsheeft!

 

 

Orgelspel: S. Karg-Elert: O durchbrecher alle Bände

Orgel/Hobo: J.L. Krebs Fantasia in F

 

Klokluiden

 

Lied 672: 1, 4, 5, 7 ‘Kom laat ons deze dag’          (staan)

 

Mededelingen

 

VOORBEREIDING

 

Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven 

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit Psalm 68) met antifoon

 

V: De geest van de ENE vervult de hele wereld;

A: Hij die alles omvat weet wat er gezegd wordt. (Wijsheid 1:7)

 

V: God staat op, zijn vijanden stuiven uiteen

A: zijn haters vluchten als Hij verschijnt.

V: Geprezen zij de ENE, dag aan dag

A: deze God draagt en redt ons.

 

A: De geest van de ENE vervult de hele wereld;

  Hij die alles omvat weet wat er gezegd wordt.

 

 

Kyrie

V: Kyrie-oproep

Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

 

 

Gloria: Lied 149: 1, 2 ‘Halleluja! laat opgetogen’

 

HET WOORD - DE SCHRIFTEN

 

Groet

 

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus, onze Heer.

A: Amen.

Gesprek met de kinderen

 

Met de kinderen zingen we:

Lied 683: 1 en 3 ‘’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest’

 

Eerste lezing: Handelingen 2:1-11

 

Zingen ‘Halleluja! Prijze Masra’

Vertaling: Halleluja! Prijs de Heer voor altijd, prijs Hem uw leven lang.

 

Liebisoema no kan helpi, Een mens kan u niet helpen omdat het

Dem no jeri, dem no si; de Here is die vanuit Zijn alwetendheid

Ma mi Masra si en jeri, ziet en weet wat u nodig hebt.

Hem de kom vo helpi mi. Zo schiet Hij u te hulp.

 

Te mi de na zondoenootoe, Wanneer ik vanwege mijn zonde

Mi de zoekoe helpi toe; in een diepe put zit en ik redding zoek,

No wan soema man vo helpi: is er geen mens die mij helpen kan,

Masra helpi mi vo troe. is het weer de Heer die mij te hulp schiet.

 

Mi boen Masra mi sa prijze, Voor altijd zal ik deze goede God loven,
Mi sa gi hem bigi nem: prijzen en verhalen over zijn grootheid:
Halleluja mi sa singi Halleluja blijf ik zingen
Nojaso en aletem. mijn leven lang.

 

Vertaling door Linda Profijt (Maarten Luther Kerk - Paramaribo, Suriname)

 

Lezing uit het Evangelie (staan)

V: ‘Laten we horen naar het Evangelie van deze Pinksterdag, 

dat we vinden bij: Johannes 14:23-26’

 

V: Halleluja. Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft U de aarde een nieuw gelaat. Halleluja. (Psalm 104:30)

 

Lezing van het Evangelie door de lector

 

 

Lied 670: 1, 3 en 7   Kom Schepper God, o heilige Geest   (staan)

 

Verkondiging

 

DOOPGEDACHTENIS

 

Psalm 42: 1, 2 en 3

 

Opening en voorstellen

 

GEBED

 

Lezing uit Romeinen 6:1-11 door de voorganger

 

Vragen waarmee wij ons geloof belijden (staan)

 

V: Wilt u de HEER uw God dienen en naar zijn stem alleen horen?

A: Ja, dat wil ik.

 

V: Wilt u zich verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen heersen?

A:Ja, dat wil ik.

 

V: Wilt u ieder juk afwerpen en leven in de vrijheid van Gods kinderen?

A: Ja, dat wil ik.

 

V: Gelooft u in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde?

A: Ja, ik geloof.

 

V: Gelooft u in Jezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,

neergedaald in het rijk van de dood,

op de derde dag opgestaan van de doden,

opgevaren naar de hemel,

en zit aan de rechterhand van God,

de almachtige Vader,

vanwaar Hij komen zal om te oordelen

de levenden en de doden?

A: Ja, ik geloof.

 

V: Gelooft u in de heilige Geest;

gelooft u de heilige katholieke Kerk,

de gemeenschap van de heiligen;

de vergeving van de zonden,

de opstanding des vleses,

en het eeuwige leven?

A: Ja, ik geloof.

 

Doopgedachtenisvragen

 

Vraag aan de gemeente

V: Gemeente, wilt u Ashley naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof en wilt u haar helpen Christus na te volgen?

A: Ja, dat willen wij.

 

Vragen aan de peetouders

 

WATERHANDELING

 

HANDOPLEGGING
 

VERWELKOMING (staan)

V: Gemeente, draag Ashley die vandaag haar doopgedachtenis heeft afgelegd en ga met haar de weg van het Koninkrijk.

A: Welkom, kind van God,

welkom in de kerk van Christus,

wereldwijd en in ons midden.

 

Lied 839: 1, 3 en 4

 

GAVEN EN GEBEDEN

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgel/hobo: D. Buxtehude - BuxWV 199 “Komm, Heiliger Geist, Herre Gott”

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Tafelgebed Lied 403c: ‘Van alle dagen deze morgen’ gezongen door de voorgangers, sopraanzangeres (koor-partij) en allen.

Afgesloten met:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

Agnus Dei

 

Nodiging en uitdeling

Vooraan in de kerk ontvangt u brood en wijn. Aan de kanselzijde ontvangt u wijn uit een kleine beker, aan de andere zijde uit de grote beker. Na het ontvangen van brood en wijn vormen we een kring door de hele kerk heen, en sluiten we in die kring de dienst af.

 

Muziek tijdens de uitdeling: 

Orgel/Hobo: G.F. Kaufmann - Ach Gott, vom Himmel sieh darein

Orgel: G. Hanff - Ach Gott, vom Himmel sieh darein

Vredegroet
Na de uitdeling wensen we elkaar de vrede van Christus

V: De vrede van de Heer zij met u

A: Amen

V: geven wij elkaar een teken van vrede

 

Dankzegging

 

WEGZENDING EN ZEGEN

 

Lied voor de zegen: 

Lied 706: 1 en 4 Dans mee met Vader, Zoon en Geest     (staan)

Wegzending

Zegen

 

Orgelmuziek: G. Böhm - trio Freu dich sehr o meine Seele (psalm 42)

 

Volgende week zondag 26 mei om 12.30 uur
(na de dienst) in de Andreaskerk: 

de muzikale theatervoorstelling ‘Bach Luther Cellosuites’. 

 

Toegang gratis! Aanmelden kan vandaag via de intekenlijst.
Of digitaal via bachluther.nl

 

Op de intekenlijst kunt u laten weten of u ook een broodje mee-eet!

Voorganger: ds. Fulco Timmers en prop. Helen Florijn

Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

Lector: Annie Ruizeveld de Winter - de Vries

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Mies Langelaar

Kinderkerk: Anca Wildschut

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Op de collectepagina van onze website staan tegenwoordig twee donatie-buttons: voor de collecte van Diaconie en Kerkbeheer.
 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
     

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 26 mei - Trinitatis, de zondag van de Drie-eenheid. Met als voorganger ds. Jacobine Scholte de Jong. Na afloop van die dienst is er de muzikale theatervoorstelling ‘Bach Luther Cellosuites’.