Tiende zondag na Trinitatis

zondag, 21 augustus, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de tiende zondag na Trinitatis

21 augustus 2022

 

Jeremia treurend over Jerusalem

 

In deze zomerdienst komt aan de orde dat Jezus huilt over de aanstaande val van Jeruzalem

 

 

Voorbereiding 

       Orgelspel Fantasia V ex C , A. vanNoordt (1619-1675)

       Klokluiden 

Lied Lied 215: 1, 2, 3, 4 en 5

 

mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid

 

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V:   Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A:   en laat ons weer in vrede leven.

V:   Amen.

    

    Antifoon en psalm, uit psalm 55

         v: Ik roep tot God, de Heer zal mij redden. 

Leg uw last op de Heer en Hij zal u steunen,

         a: nooit zal Hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.

 

         v: Luister, God, naar mijn gebed,

         a: verberg U niet als ik om hulp smeek,

        v: sla acht op mij

         a: en geef mij antwoord.

         v: Klagend loop ik rond, 

         a: radeloos door het schreeuwen van de vijand

        v: en het tieren van de goddelozen,

         a: want zij storten onheil over mij uit

         v: en bestoken mij met hun woede.

 

        a: Ik roep tot God, de Heer zal mij redden. 

Leg uw last op de Heer en Hij zal u steunen,

nooit zal Hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.

 

              

 

Kyrie 

V: Kyriegebed.

      

Gloria 

 

  

Groet

  Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Zingen Zondagslied: 272 (1-4)

 

Eerste lezing Jeremia 15: 5-7 en 19-21

 

  Zingen lied 995 (1-2)

 

V: Aankondiging van het Evangelie (staan)

 

V: Heel de aarde, juich voor God, 

bezing de eer van zijn naam, 

breng hem eer en lof. Halleluja!

A:

 

Evangelielezing: Lucas 19:41-48

A:

 

Zingen Lied 187 (1-4)

 

Verkondiging 

 

  Zingen Lied 550 (1-3)

 

Gebeden en zegen

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek

Tevens orgelspel: Canzon ex G, F. Tunder (1614-1667)

 

Voorbeden met de acclamatie:

Stil gebed

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

 

Voor de zegen lied 447 (1-3)

 

    V: zegen

A:

 

  Orgelnaspel Toccata d-Moll BuxWV 155, Buxtehude (1637-1707)

      

Voorganger: Hans Bas Val 

Kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

Lezingen: Dorine de Koning

Organist: Gerard Verweij

Kosteres:   Nel Merks-Knetsch

Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

Illustratie: R. van Rijn  

 

 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.