Trouwzegen

dinsdag, 31 januari, 2023 - 13:00

 

Trouwdienst van

 

Erik en Marjolein Kroesbergen

 

 

Op dinsdag 31 januari om 13.00 uur 

in de Lutherse Andreaskerk te Rotterdam

 

Voorbereiding 

orgelspel

 

klokluiden en binnenkomst bruidspaar

 

Zingen lied 275

 

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

en niemand heeft U ooit gezien. 

Maar wij vermoeden en geloven 

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 

Gij zijt in alles diep verscholen, 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen 

met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 

 

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

waar ook ter wereld mensen zijn. 

Blijf zo genadig met ons bezig, 

tot wij in U volkomen zijn.

 

Welkom en voorbereiding

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

 

roep om erbarmen

 

Kyrieimage.png

  

 

gloriaimage.png

 

     

 

groet

 

          image.png

 

openingsgebed

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Zingen 103a: 1 

 

Eerste lezing door Celeste

‘menselijke verbondenheid’ 

Tobias 8:4-8

Toen stond Tobias van het bed overeind en zei tegen Sara: 'Laten we bidden dat de Heer zich over ons ontfermt en ons beschermt.' Ook zij stond op en zij baden samen om ontferming en bescherming. Tobias bad: 'Gezegend bent U, God van onze voorouders geprezen zij uw naam in alle eeuwigheid. Laat de hemel en heel uw schepping U voor eeuwig en altijd prijzen. Gij hebt Adam gemaakt en hem zijn vrouw Eva als helper en metgezel gegeven en uit hen is heel het menselijk geslacht voortgekomen. U hebt gezegd: Het is niet goed dat de mens alleen is; ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Ik zeg u dat ik deze vrouw niet uit begeerte heb getrouwd, maar omdat ik trouw aan uw wet wil zijn. Toon ons uw barmhartigheid en mogen wij samen oud worden.' Hierop zeiden zij gezamenlijk: ‘Amen, amen’.

 

Zingen 103a: 3

De Heer is als een vader,

die voor zijn kinderen 't beste wil;

wie Hem vertrouwend naad'ren,

die geeft Hij rust, die maakt Hij stil.

Hij immers kent ons broze

bestaan, want stof zijn wij,

een teer geluk, als rozen

zo schoon, zo snel voorbij;

als gras zijn wij, als blaren,

wanneer de najaarswind

door 's levens boom komt varen,

wie is er die ze vindt?

 

Evangelielezing ‘goddelijke verbondenheid’

Johannes 15: 9-17 (staande)

Lofzang

alofziju.png

 

Zingen 970

 

Ranken zijn er vele, één is de stam,

wijnstok van het leven,

ranken zijn er vele, één is de stam,

wij zijn één in Christus.

 

Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,

Geest van Jezus Christus,

gaven schonk Hij vele, één is de Geest,

wij zijn één in Christus.

 

Velen mogen dienen als onze Heer,

Hij wast onze voeten,

velen mogen dienen als onze Heer,

wij zijn één in Christus.

 

Leden zijn er vele, één is zijn kerk,

wij zijn Christus’ lichaam,

leden zijn er vele, één is zijn kerk,

wij zijn één in Christus.

 

Preek

 

trouwbeloven

 

Zingen 868

 

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;

heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.

Hij die u leidt,

zodat uw hart zich verblijdt,

Hij heeft zijn woord u gegeven.

 

Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,

lof zij de hemelse liefde die over ons regent.

Denk elke dag

aan wat zijn almacht vermag,

die u met liefde bejegent.

 

 trouwbeloften van

 

Hendrik Gerrit Wouter Kroesbergen

Marjolein Theodora Maria Kroesbergen-Both

 

vragen

ringen aangereikt door Ellenora

zegen

 

zingen Lied 791

Liefde die ons hebt geschapen,

vonk waarmee Gij zelf ons raakt,

alles overwinnend wapen,

laatste woord dat vrede maakt.

 

Liefde luidt de Naam der namen,

waar­mee Gij U kennen laat.

Liefde vraagt om ja en amen,

ziel en zinnen metterdaad.

 

Liefde waagt zich­zelf te geven,

ademt op van goede trouw.

Liefde houdt ons in het leven,

daarop hebt Gij ons gebouwd.

 

Liefde laat zich voluit schenken,

als de allerbeste wijn.

Liefde blijft het feest gedenken,

waarop wij Uw gasten zijn.

 

Liefde boven alle liefde,

die zich als de hemel welft,

over ons: wil ons genezen,

Bron van liefde, Liefde zelf.

 

gebeden

 

collecte Stichting hulphond Nederland

tevens orgelspel door de vader van de bruid: Jan Both

 

Gebed over de gaven

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

image.png

 

Stil gebed 

 

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade.

doxologie-onzevader.png

 

wegzending en zegen

 

Zingen Lied 416

Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn,

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Zegen

Gemeente: image.png

 

 

 

Orgelnaspel

Tevens mogelijkheid tot feliciteren bij de kansel

Na de dienst is er koffie met wat lekkers in de paardenkamer

 

In deze dienst

Voorganger Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid Nel Merks - Knetsch

Organist Niels Jan van der Hoek

Koster Greet Postema – van den Berg