Twaalfde zondag na Trinitatis

zondag, 4 september, 2022 - 10:30

- Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor de Twaalfde zondag na Trinitatis 

4 september 2022 

 

 

Vandaag staat de roeping (én het belijden) van Jesaja op het leesrooster; prachtig nu het ook een belijdenisdienst is. Na ruim twee jaar vertraging vieren we de belijdenis van Arend Sonneveld.

 

Tevens vieren we het Heilig Avondmaal

 

 

Voorbereiding 

 

Orgelspel J.S. Bach - BWV 208 aria Schafe sollen sicher weiden

 

Klokluiden

Lied 281: 1, 2 , 4, 5 en 6

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm, psalm 70 (delen)

 

V: God, breng mij uitkomst, 

A: HEER, kom mij haastig te hulp!

 

V: Dat beschaamd en vernederd worden

wie mij naar het leven staan;

A: met schande terugwijken,

wie mijn ongeluk zoeken

V: beschaamd zich omkeren,

wie de spot met mij drijven.

A: Wie bij u hun geluk zoeken

Zullen lachen en vrolijk zijn;

V: wie van u redding verwachten

zullen steeds weer zeggen: God is groot!

A: Ik ben arm en zwak,–

God, kom haastig!

V: U bent mijn helper, mijn bevrijder;

Heer, wacht niet langer!

 

A: God, breng mij uitkomst, 

HEER, kom mij haastig te hulp!

 

 

Kyrie 

Na de Kyrie-oproep

 Gloria

Groet

 

Zondagsgebed

V: Door Jezus Christus, onze Heer…

A: … amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied 103a : 1 en 3

Eerste lezing Jesaja 6

 

Aankondiging van het evangelie (staan)

Psalmwoord:

Halleluja. Ik wil de HEER te allen tijde 

prijzen, altijd is zijn lof in mijn mond. Halleluja.

 en

 

Lezing Marcus 7:31-37

Lofzang

 

Lied   534

 

Korte preek   

 

Lied   913: 1, 3, 5 en 6

 

Belijdenis 

 

Inleidingsvragen aan allen (Allen staan)

 

Wilt u de HEER uw God dienen

en naar zijn stem alleen horen?

Ja, dat wil ik.

Wilt u zich verzetten tegen alle machten

die als goden over ons willen heersen?

Ja, dat wil ik.

Wilt u ieder slavenjuk afwerpen

en leven in de vrijheid van Gods kinderen?

Ja, dat wil ik.

 

Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,

Schepper van hemel en aarde?

Ja, ik geloof.

Gelooft u in Jezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,

neergedaald ter helle,

op de derde dag opgestaan van de doden,

opgevaren naar de hemel,

en zit aan de rechterhand van God,

de almachtige Vader,

vanwaar Hij komen zal om te oordelen

de levenden en de doden?

Ja, ik geloof.

Gelooft u in de heilige Geest;

gelooft u de heilige katholieke Kerk,

de gemeenschap der heiligen;

de vergeving van de zonden,

de opstanding des vleses,

en het eeuwige leven?

Ja, ik geloof.

 

Allen gaan zitten 

 

Belijdenisvragen aan Arend Willem Deodatus Sonneveld

 

gebed

 

Zegen voor Arend 

 

Vraag aan de gemeente

 

Lied 705

(tevens collecte)

 

Viering Heilig Avondmaal

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden met de acclamatie

Stil gebed

prefatie

 

Lofprijzing  

 

Avondmaalsgebed, afgesloten met:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Agnus Dei

 

Uitdeling

 

Tijdens de uitdeling klinkt Musica sub communione: 

BWV 169 aria uit cantate Gott soll allein mein Herze haben

 

Vredegroet

V: de Vrede van de Heer zij met u

A: Amen

V: geven wij elkaar een teken van vrede

 

Dankzegging

wegzending en zegen 

Lied voor de zegen (staande) 418

 

Wegzending

 

Zegen

A:  

 

 

 

     Bij de kansel kunt u Arend feliciteren

 

     Orgelspel: J.C.F. Fischer Passacaglia

 

 

 

Voorganger:   Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

Lezingen door: Arjen de Vries

Camerabediening: Jaco Boersma

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Nel Merks-Knetsch

Illustratie: Jesaja naar Rafael

 

-  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom! 

- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

- Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.