Twaalfde zondag na Trinitatis

zondag, 27 augustus, 2023 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam

Orde van dienst voor twaalfde zondag na Trinitatis 27 augustus 2023 

Sprakeloos 

Elena Gual, 2021

 

Voorbereiding  

Orgelspel J. Dragt – uit “de Orgelmis” – Agnus Dei” Klokluiden  

Zondagslied 103a: 1 en 2 

mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan) 

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest A: Amen 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 

A: en laat ons weer in vrede leven. 

V: Amen. 

Ingangspsalm 70: 1 en 2 

Kyrie 

V: Kyriegebed

Gloria  

  

Groet 

Zondagsgebed 

V: …. door Jezus Christus onze Heer. 

A: Amen  

de Schriften gelezen en gezongen 

Gesprek met de kinderen 

Lied 317:1-3 

Eerste lezing Jesaja 6,8-13 

Lied 859: 1-4 

Aankondiging van het Evangelie (staan) 

Psalmwoord Halleluja. De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag,  mijn mond is altijd vol van zijn lof. Halleluja. 

(Psalm 34,2) 

Evangelielezing Marcus 7,31-37 

Lofzang 

Lied 534: 1-4 

Verkondiging  

Lied 376: 1, 4 en 5 

Viering Avondmaal 

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek tevens orgelspel, BWV 825 I. partita voor clavecimbel 1. Praeludium 

Gebed over gaven 

Voorbeden met de gezongen acclamatie: 

Stil gebed

prefatie 

lofprijzing en sanctus 

Avondmaalsgebed, afgesloten met: 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw  rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde,  geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden,  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in  verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Agnus Dei 

Uitdeling 

Tijdens de uitdeling klinkt orgelmuziek: G. Bohm partita Wer nur  den lieben Gott laßt walten. 

Na de uitdeling wensen we elkaar de vrede van Christus 

Vredegroet 

V: de Vrede van de Heer zij met u 

A: Amen 

V: geven wij elkaar een teken van vrede

Dankzegging 

Lied voor de zegen (staande) 704: 1-3 

Wegzending 

Zegen 

  

Orgelspel F. Mendelssohn-Bartholdy – Sonate II in c – 2. Allegro  Maestoso

Voorganger: André van der Stoel 

Kerkenraadslid van dienst: Mies Langelaar 

Lezingen: Annie Ruizeveld de Winter - de Vries Organist: Niels-Jan van der Hoek 

Kosteres: Greet Postema 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via  www.luthersrotterdam.nl/gift 

of scan deze QR-code met uw smartphone. 

● Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom! ● Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden,  dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief 

● De volgende dienst in deze kerk is op zondag 3 september. Met als  voorganger Erna van Wijngaarden-Raben. 

● Op zondag 10 september vieren we de opening van het seizoen,  Voorganger in de dienst is onze pastoraal werker Helen Florijn. Na  afloop ontmoeten we elkaar bij een high tea.