Tweeëntwintigste Zondag na Trinitatis

zondag, 5 november, 2023 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

voor de 22e zondag na Trinitatis

 

5 november 2023

 

 

Nut en noodzaak van vergeving

te midden van een afrekencultuur

 

 

Voorbereiding

Orgelspel: G.H. Stölzel - trio sonate in ex-B dur

 

Klokluiden

Lied 130: 1, 2 en 4

 

Mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

 

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit Psalm 130) met antifoon

 

V: Als U de zonden blijft gedenken, Levende,

wie houdt dan stand?

A: Maar bij U is vergeving,

daarom eert men U met ontzag.

V: Ik zie uit naar de Levende,

A: mijn ziel ziet uit naar Hem

en verlangt naar zijn woord,

V: mijn ziel verlangt naar de Levende,

meer dan wachters naar de morgen,

A: meer dan wachters uitzien naar de morgen.

V: Israël, hoop op de Levende!

A: Bij de Levende is genade, bij Hem

is bevrijding, altijd weer.

V: Hij zal Israël bevrijden

uit al zijn zonden.

A: Als U de zonden blijft gedenken, Levende,

wie houdt dan stand?

Maar bij U is vergeving,

daarom eert men U met ontzag. 

 

Kyrie

V: Kyriegebed

Gloria

 

Groet

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen.

 

De Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied: Lied 903: 1,2,3

 

Eerste lezing: Ezechiël 33:7-16

 

Lied 352: 1,2,6,7

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

 

V: Halleluja. Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. (Psalm 147:3)

 

 

Evangelielezing: Matteüs 18:23-35

 

 

Credo Lied 341 (staan)

 

Verkondiging

 

Lied 841:1,2

 

Gebeden en zegen

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: BWV 988 “goldberg Variationen” - Aria

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

Wegzending en zegen

Lied voor de zegen: Lied 422

 

Zegen

 

Orgelmuziek: R. Schumann - Op. 56 “studien für Pedalflügel- Mit innigen Ausdruck

 

Voorganger: Ds. Fulco Timmers

Kerkenraadslid van dienst: Mies de Vries - Langelaar

Lector: Arnold Filius

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Sheila Lont

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

 

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 11 november. Met onze eigen voorganger, Helen Florijn.

 

  • Informatie over het Leerhuis vindt u op de volgende pagina.

 

Elsa Aarsen leidt seizoen 2023-2024 Leerhuis over de Bijbel

Al jarenlang wordt er een oecumenisch Leerhuis georganiseerd in de Lutherse Andreaskerk. De organisatoren en kerkenraad hebben Elsa Aarsen-Schiering bereid gevonden om dit seizoen het Leerhuis te leiden. Elsa is theoloog en werkzaam geweest als docent godsdienst in het middelbaar onderwijs. Elsa is als gastvoorganger geen onbekende in de Andreaskerk. Naast voorgaan in (Lutherse) kerken is zij actief als spreker over diverse theologische onderwerpen.

 

Dit seizoen verdiept het Leerhuis zich in de Bijbel en snijdt de volgende onderwerpen aan:

 

  • In welke tijd zijn de verschillende bijbelboeken geschreven?                          

  • Hoe zijn ze tot de canon van 66 boeken gekomen?                                        

  • Wat zijn deuterocanonieke en apocriefe boeken?                                          

  • Hoe zit het met de Vulgaat, de Septuagint en de vertaling van Luther?                  

  • Welke vertalingen kennen wij in het Nederlands?

 

"Vragen genoeg en onderwerpen te over om ons in te verdiepen", zegt Elsa. "Een seizoen Leerhuis is daar zeker mee te vullen. Ik vind het een eer hiervoor gevraagd te zijn. Ik hoop dat velen zich zullen opgeven voor deze spannende editie van het Leerhuis."

 

De eerste bijeenkomst is donderdagochtend 9 november om 10.00 uur in de Andreaskerk.

 

Volgende data: 7 december / 11 januari / 8 februari / 14 maart

 

Contact en informatie:

Nadja van Muijen-Kouratovsky

010 - 422 49 04 / nadja.kouratovsky@gmail.com