Tweede Zondag na Epifanie

Het wonder in Kana
zondag, 16 januari, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de Tweede zondag na Epifanie, 

Het wonder in Kana

16 januari 2022

 

 

 

Vandaag een stream op de derde zondag van het jaar 2022. Omdat dit wonderlijk vorm te geven diensten zijn, dit keer ook een aangepaste verkondiging. Het is een soort bloemlezing van mensen die hun visie op het evangelie van vandaag geven: het wonder te Kana. Het zijn voorbeelden van hoe mensen het Kana wonder zelf als hun verhaal zien. Het is daarmee een illustratie bij wat Luther wilde: een Bijbelverhaal lezen als of het ons verhaal is!

 

Voorbereiding

Orgelspel: Est ist das Heil uns kommen her 

Klokluiden 

Zang uit de cantate 155 van J.S.Bach voor deze zondag

Ob sichs anließ, als wollt er nicht,

laß dich es nicht erschrecken,

denn wo er ist am besten mit,

da will ers nicht entdecken.

Sein Wort laß dir gewisser sein,

und ob dein Herz spräch lauter Nein,

so laß doch dir nicht grauen.

 

Parafrase: Al leek het alsof hij niet wilde, laat je er niet door beangstigen, want waar hij je het meest nabij is, openbaart hij dat niet. Laat zijn woord zekerder voor je zijn, en ook al zegt je hart alleen maar nee, huiver niet.

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Introïtuspsalm - uit psalm 66  

Antifoon:

v: Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, uw naam bezingen. 

Psalm 

v: Heel de aarde, juich voor God, 

a: bezing de eer van zijn naam

breng Hem eer en lof,

v: kom en zie de wreken van God.

a: Zijn daden vervullen de mens met ontzag,

v: God heeft mij gehoord 

Hij heeft geluisterd naar mijn gebed.

a: Geprezen zij God,

Hij heeft mijn gebed niet afgewezen,

v: mij zijn trouw niet geweigerd.

a: Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, 

uw naam bezingen.

 

Kyrie 

V: Kyriegebed.

     Gloria 

 

  Groet

  Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Woord voor de kinderen

 

zondagslied 526: 3 en 4

 

In Kana was de gloed geweken,

het vuur bedolven onder as;

toen zei de vlam in ieders beker

wie er de ware wijnstok was;

laat het nu uit de kruiken stromen,

de vreugde ga van mond tot mond,

omdat Hij, in zijn uur gekomen,

de aarde aan zijn zijde vond!

 

Juicht voor de koning van de volken,

buigt voor zijn opperheerschappij,

zingt halleluja! Uit de wolken

komt ons zijn heerlijkheid nabij.

Bouwt dan ootmoedig aan de aarde,

legt vrede in elkanders hand:

Hij die de beste wijn bewaarde

roept ons ter bruiloft in zijn land!

 

Eerste lezing: openbaring 19:7-10

 

Aankondiging van het Evangelie 

 V:   Halleluja. Loof God om al zijn herauten, 

  loof Hem heel zijn engelenmacht. Halleluja

 A:  

 

Evangelielezing: Johannes 2:1-11

 

   A:  

 

Verkondiging 

 

Lied 525: 1 en 5

   Wij willen de bruiloftsgasten zijn

van Kana in Galilea.

Wij drinken daar van de bruiloftswijn.

Wij willen van harte vrolijk zijn

met Jezus en Maria.

 

Wij zijn op het bruiloftsfeest genood

met Jezus en met Maria.

Hij draagt ons over de watervloed

en laaft ons hart met zijn hartebloed

te Kana in Galilea.

 

Voorbeden en zegen 

 

Voorbeden met de gesproken acclamatie:

Licht der wereld, sta ons bij.

 

Stil gebed

 

En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

kwade, want u is het rijk en den kracht en de 

heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

 

Lied voor de zegen 362: 1 en 2

Zingen: 362

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,

een tocht door de woestijn, een weg ten leven,

een spoor van licht dat als een handschrift staat

tegen de zwartste hemel aangeschreven:

Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,

Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.

 

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,

die het gewaagd heeft onze hand te vragen;

die ons uit angst en doem heeft weggetild

en ons tot hier op handen heeft gedragen;

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –

vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

 

       Zegen

V: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

de duisternis zal wijken uit ons hart.

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: zegen

A: Amen.

 

Orgelnaspel: BWV 547 Praeludium in C

 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Voorzang: stemmen uit de AndreasCantorij 

Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

Lezingen: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema - van den Berg