Tweede zondag na Epifanie

zondag, 15 januari, 2023 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de Tweede zondag na Epifanie

 

15 januari 2023

 

 

 Welkom op deze tweede zondag na Epifanie. Driekoningen (6 januari) was het feest van de Verschijning (Epifanie) van Christus. De weken daaropvolgend blijkt hoe die Verschijning verder vorm krijgt.

 

Deze zondagmorgen staan we stil bij het zogenaamde eerste wonder van Christus. Water werd wijn in Kana. En de voortzetting van dat feest overstijgt Kana. Het werd anders: Christus werd degene die vervolgens uitnodigt om zijn feest van heil te vieren en dat stijgt boven aardse bruiloften uit! 

In Liedboek 2013 staan enige liederen (over ‘delende liefde’ en ‘genade’) die de Johannestekst met nieuwe woorden helpen uitleggen.

 

 

Voor de Dienst

              Orgelspel Praeludium in G (BWV 568) – J.S. Bach

Klokluiden 

Lied 283

 

Voorbereiding

mededelingen en voorbereiding (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm uit psalm 66

v: Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, uw naam bezingen. 

 

v: Heel de aarde, juich voor God, 

a: bezing de eer van zijn naam

breng Hem eer en lof,

v: kom en zie de wreken van God.

a: Zijn daden vervullen de mens met ontzag,

v: God heeft mij gehoord 

Hij heeft geluisterd naar mijn gebed.

a: Geprezen zij God,

Hij heeft mijn gebed niet afgewezen,

v: mij zijn trouw niet geweigerd.

a: Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, 

uw naam bezingen.

 

 

Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

    Kyrie

             

    Gloria: 

       

 

   Groet

 

  

 Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Lied 525

Gesprek met de kinderen 

Zondagslied 526: 1 en 3 

Eerste lezing Romeinen 4:1-8

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Psalmwoord Halleluja. Looft God al zijn herauten, 

looft God heel zijn engelenmacht,. Halleluja.

en

 

Evangelielezing Johannes 2:1-11 

Lofzang

  

Lied 791: 1, 3 en 5

Verkondiging 

Lied 916

 

Gebeden en zegen 

 

Collecte en ondertussen klinkt muziek:

Improvisatie 

Gebed over de gaven, voorbeden met de gezongen acclamatie:

Stil gebed en:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

       

 

Lied (staande) 353

 

V: zegen

A:

 

Orgelnaspel: Fuga in g (BWV 578) – J.S. Bach

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld- Dettmeijer

Lector: Rudi Ruijgendijk

Kinderkerk: Marjolijn Kroesbergen - Both

Organist: Gerard van der Zijden

Camerabediening: Mies de Vries- Langelaar

Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

Illustratie: Giotto

 

Na de dienst is er koffie en thee!

M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.