Tweede zondag na Epifanie

zondag, 14 januari, 2024 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst voor 

de tweede zondag na Epifanie

 

14 januari 2024

 

 

Na alle feestdagen rondom Kerst en Oud en Nieuw is het vandaag alweer feest: Jezus is te gast op een bruiloft. Hij lijkt in alle stilte van het feest te willen genieten, maar uitgerekend zijn moeder daagt hem uit zijn eerste wonderteken te verrichten.

 

Voorbereiding

Orgelspel BWV 739 Wie schön leuchet uns der Morgenstern

       

Klokluiden 

 

Morgenlied 518:  1 en 2  Hoe helder staat de morgenster

 

Mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

 

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit Psalm 66) met antifoon 

 

v: Laat heel de aarde voor u buigen 

a: en zingen, uw naam bezingen. 

 

v: Heel de aarde, juich voor God,

a: bezing de eer van zijn naam, breng hem eer en lof.

v: Zeg tot God: ‘Hoe ontzagwekkend zijn uw daden, 

a: uw vijanden kruipen voor u, zo groot is uw macht.

v: Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, 

a: uw naam bezingen.’ 

v: Kom en zie de werken van God, 

a: zijn daden vervullen de mens met ontzag:

v: Kom en hoor wat ik wil vertellen, 

a: ieder die ontzag heeft voor God, hoor wat hij voor mij heeft gedaan.

v: Toen mijn mond hem aanriep, 

a: lag een lofzang op mijn tong.

v: Had ik kwaad in mijn hart gevonden, 

a: de Heer had mij niet gehoord.

v: Maar God heeft mij gehoord, 

a: hij heeft geluisterd naar mijn gebed.

v: Geprezen zij God, 

a: hij heeft mijn gebed niet afgewezen, mij zijn trouw niet geweigerd.

 

v: Laat heel de aarde voor u buigen 

a: en zingen, uw naam bezingen. 

 

 

Kyrie

V: Kyriegebed

 

Gloria

 

Groet

 

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen.

 

De Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

 

Lied 525 Wij willen de bruiloftsgasten zijn 

 

Eerste lezing: Romeinen 12: 6-16

 

Lied 519 Gij die de ster van David zijt 

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

 

V: Loof hem, al zijn herauten, loof hem, heel zijn engelenmacht, Halleluja! (Ps. 148,2)

 

Evangelielezing: Johannes 2: 1-11

 

Zondagslied 526 Juich voor de koning van de Joden 

 

Verkondiging

 

Lied 517: 1, 2 en 3  Christus uit God geboren

 

Gebeden en zegen

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: BWV 825 – partita voor klavecimbel 

I. Praeludium

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

 

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

Wegzending en zegen

Lied voor de zegen: Lied 418

 

Zegen

 

Orgelmuziek: BWV 578 Fuge in g

 

Voorganger: Barbara Heckel

Kerkenraadslid: Rudi Ruigendijk

Lector: Annie Ruizeveld de Winter

Organist: Niels-Jan van der Hoek 

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Sheila Lont

 

Illustratie voorop: Erich Schickling, Bruiloft te Kana,          Versöhnungskirche Neunburg vorm Wald,  foto Friedbert Simon, gepubliceerd op Pfarrbriefservice.de

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

 

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 21 januari, met als voorganger onze pastoraal werker Helen Florijn.