Tweede zondag na Trinitatis

zondag, 26 juni, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor de tweede zondag na Trinitatis, 

26 juni 2022 

 

 

Welkom in deze dienst. Gisteren was het de Dag van de Augsburgse Confessie.. In 1530 werd deze belijdenis aan de Keizer voorgelezen, zoals hierboven afgebeeld. Voor Nederlandse Lutheranen zijn deze Confessie en de Kleine Catechismus van Luther de belangrijkse belijdenisgeschriften

 

In de zomergroeten zullen een paar delen van de Kleine Catechismus besproken worden; in deze dienst enige teksten uit de Augsburgse Confessie.

Omdat de Bijbel, het Woord, belangrijk is in de confessie, zingen we enige liederen die daarop zinspelen.

 

 

Voorbereiding 

Orgelspel Jesu bleibet meine Freude J.S.Bach

     Klokluiden 

Lied 281: 1, 6 en 7

mededelingen en voorbereiding 

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm 46

de antifoon (ps.119: 46):

v: Voor koningen kan ik zelfs getuigen van uw richtlijnen,

a: zonder schaamte.

Psalm 46: 2-3, 5-6

v: God is voor ons een veilige schuilplaats,

a: een betrouwbare hulp in de nood.

v: Daarom vrezen wij niet,

a: al wankelt de aarde

v: en storten de bergen in het diepst van de zee.

a: Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,

v: de heilige woning van de Allerhoogste.

a: Met God in haar midden stort zij niet in,

v: vroeg in de morgen komt God haar te hulp.

a: Voor koningen kan ik zelfs getuigen van uw richtlijnen, 

zonder schaamte.

 

allen zingen:

 

Kyrie 

Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

 

Gloria

      

 

groet

              

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Lied 966

Allen: 1,  3,  5

Vrouwen:       2

Mannen:             4

Gesprek met de kinderen

Zondagslied 382

Eerste lezing 1 Tim 6:11b-16

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Psalmwoord:

Halleluja, God de Heer is een zon en een schild. 

Genade en glorie schenkt de Heer, zijn weldaden weigert

Hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. Halleluja.

en

Evangelielezing Johannes 2:13-22

Lofzang

Lied 344

Verkondiging 

Lied uit: Alle liederen van Luther, no.31

Op de melodie van lied 721

Deze tekst:

 

1  

Bewaar ons, Here, bij uw woord,

 

betoom des vijands roof en moord.

 

Hij trok ten strijde om uw Zoon

 

te stoten van uw hoge troon.

 

2  

Heer Jezus Christus, toon uw macht,

 

Heer aller heren, kom met kracht.

 

Bescherm uw arme christenheid,

 

dat zij U love te allen tijd.

 

3  

O Geest, die onze Trooster zijt,

 

geef dat uw volk één Heer belijdt,

 

wees bij ons in de laatste nood,

 

leid ons ten leven uit de dood.

 

Gebeden en zegen 

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel:  Erhalt und Herr bei deinen Wort H.F. Michielsen

 

Voorbeden met de volgende acclamatie:

\Stil gebed, en:  

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

 

wegzending en zegen

Lied voor de zegen (staande) 418

Zegen

Allen:

   

 

Orgelnaspel: Wer nur den lieben Gott lasst walten J.S.Bach

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

Lector: Arnold Filius 

Kinderkerk: Erna van Wijngaarden-Raben 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

Illustratie voorzijde: anoniem

 

Na de dienst: koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

 Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

-  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

   QR code met uw smartphone.

Volgende week: sluiting seizoen er zijn nog intekenfolders voor het buffet van Luthers Bruiloft! 

 

In de periode rond Pasen bleek het heel goed samen te gaan: eten en praten! Toen bespraken we liederen.

Nu is het voorstel om een keer teksten te bespreken die over het Lam Gods gaan. 

In de dienst van de sluiting van het seizoen (3 juli, met Luthers Bruiloft na-afloop!) zullen die teksten (en onze bespreking ervan) centraal staan. 

Ik denk voor onze bespreking uiteraard aan Bijbel- en liedteksten, maar ik vond ook al mooie gedichten die dit jaar (!) gepubliceerd werden.

De Cantorij zingt in die dienst ook zangen rond om het Lam Gods.

De maaltijd is van 18.00—20.00 uur (inloop vanaf half zes) op woensdag 29 juni.